φυβλαςのβλογ
phyblas的博客python


print('''人生苦短,我用python
ชีวิตคนช่างแสนสั้น เราไม่หวั่นใช้ python''')python จัง จากเกม code girl collection

ภาษาไพธอนเบื้องต้น

บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับคนที่เริ่มศึกษาไพธอนโดยไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อน
เนื้อหาได้จากการเรียบเรียงเนื้อหาจากเอกสารสอนของจุฬาฯ และเว็บไซต์ของญี่ปุ่น

ระดับพื้นฐาน
บทที่ ๑: รู้จักกับภาษาไพธอน

บทที่ ๒: การติดตั้งและเริ่มเขียนโปรแกรม
※ print
บทที่ ๓: ตัวแปรและชนิดของข้อมูล
※ int float complex str bool type
บทที่ ๔: ฟังก์ชันพื้นฐาน
※ input len
บทที่ ๕: นิพจน์และการคำนวณ
※ + - * / // % ** pow abs
บทที่ ๖: ความเป็นจริงเท็จและการตั้งเงื่อนไข
※ if elif else or and not == < > <= >= !=
บทที่ ๗: การทำซ้ำด้วย while
※ while break continue
บทที่ ๘: ข้อมูลชนิดลำดับ
※ list tuple range append insert remove pop
บทที่ ๙: การทำซ้ำด้วย for
※ for in
บทที่ ๑๐: การแสดงผลตัวอักษร
※ \n \t \b \a %d %f %e %x %s
บทที่ ๑๑: การจัดการกับสายอักขระ
※ split join splitlines lower upper strip lstrip rstrip find rfind index rindex count startswith endswith replace
บทที่ ๑๒: การจัดการกับลิสต์
※ sort sorted reverse reversed max min
บทที่ ๑๓: เซ็ต
※ set add update remove discard issubset issuperset union intersection difference symmetric_difference
บทที่ ๑๔: ดิกชันนารี
※ dict keys values items
บทที่ ๑๕: การเรียกใช้มอดูล
※ from import as
บทที่ ๑๖: ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์
※ math

ระดับเหนือกว่าพื้นฐานขึ้นมาหน่อย
บทที่ ๑๗: การอ่านข้อมูลจากไฟล์
※ open close read readlines readline seek tell with
บทที่ ๑๘: การเขียนข้อมูลลงไฟล์
※ write writelines shutil
บทที่ ๑๙: การสร้างฟังก์ชัน
※ def return global
บทที่ ๒๐: ฟังก์ชันเวียนเกิด

บทที่ ๒๑: คำสั่งพิเศษบางตัวที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชัน
※ lambda map filter any all
บทที่ ๒๒: การสร้างคลาส
※ class __init__
บทที่ ๒๓: การรับทอด
※ super
บทที่ ๒๔: เมธอดและแอตทริบิวต์พิเศษของคลาส
※ __len__ __str__ __bool__ isinstance issubclass setattr getattr hasattr delattr
บทที่ ๒๕: การจัดการกับข้อยกเว้น
※ raise try except

ระดับกลาง
บทที่ ๒๖: อิเทอเรเตอร์และเจเนอเรเตอร์
※ yield next
บทที่ ๒๗: การสร้างคลาสของอิเทอเรเตอร์
※ iter __iter__ __next__ __reversed__
บทที่ ๒๘: ฟังก์ชันบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับอิเทอเรเตอร์
※ zip enumerate itertools
บทที่ ๒๙: การสร้างฟังก์ชันที่มีความซับซ้อน

บทที่ ๓๐: รู้จักกับเดคอเรเตอร์
※ @
บทที่ ๓๑: ทำความเข้าใจเดคอเรเตอร์มากยิ่งขึ้น
※ functools.wraps functools.update_wrapper
บทที่ ๓๒: การตกแต่งคลาสด้วยเดคอเรเตอร์

บทที่ ๓๓: เมธอดของคลาสและเมธอดสถิต
※ classmethod staticmethod
บทที่ ๓๔: การสร้างมอดูล
※ imp.reload exec eval
บทที่ ๓๕: การทำมอดูลเป็นแพ็กเกจ

บทที่ ๓๖: บทส่งท้าย


เนื้อหาเพิ่มเติม

⊟ [2015/12/17] ความแตกต่างระหว่าง python 2.x และ 3.x
⊟ [2015/12/18] range และ xrange ใน python 2.x และ 3.x
⊟ [2015/12/19] unicode และ ASCII ใน python 2.x และ 3.x
⊟ [2019/01/06] วิธีการติดตั้ง anaconda ใน linux
⊟ [2019/01/14] การใช้ pip เพื่อติดตั้งแพ็กเกจเสริมใน python
⊟ [2019/01/18] การใช้ conda เพื่อติดตั้งแพ็กเกจและสร้างสภาพแวดล้อมแบ่งแยก
⊟ [2019/01/21] การถอนการติดตั้ง anaconda
⊟ [2019/07/05] การใช้คำสั่ง python รันโปรแกรมในคอมมานด์ไลน์
⊟ [2019/07/14] การใช้ f-string เพื่อจัดรูปแบบสายอักขระใน python

เกร็ดเล็กน้อย

⊟ [2016/04/30] สร้างแอตทริบิวต์ที่มีคุณสมบัติพิเศษในคลาสด้วย property
⊟ [2018/05/31] ข้อควรระวังเมื่อใช้ try และ except แล้วต้องการหยุดโปรแกรมกลางคัน
⊟ [2019/01/07] วิธีทำให้ import มอดูลที่ต้องการทุกครั้งเมื่อเริ่มโปรแกรม
⊟ [2019/01/08] วิธีการรันไพธอนโดยตรงใน unix shell ใน mac และ linux
⊟ [2019/01/12] ข้อควรระวังเมื่อมีการแก้ไขลิสต์ขณะใช้ for อาจทำให้เกิดการวนซ้ำไม่สิ้นสุดได้
⊟ [2019/06/24] ทำความเข้าใจ and และ or ให้มากขึ้น
⊟ [2019/07/13] เปรียบเทียบระหว่างการใช้ %, ใช้ format และใช้ f-string ใน python

แนะนำมอดูลหลัก

⊟ [2016/05/08] ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการสุ่ม (ใช้มอดูล random)
⊟ [2016/06/08] การจัดการกับจำนวนเชิงซ้อน (ใช้มอดูล cmath)
⊟ [2016/06/10] การวัดเวลาในการทำงานของโปรแกรมด้วยมอดูล time
⊟ [2016/06/21] การจัดการวันเวลาด้วยมอดูล datetime
⊟ [2016/09/22] การใช้เรกูลาร์เอ็กซ์เพรชชัน (regex) ด้วยมอดูล re
⊟ [2018/03/17] การใช้ multiprocessing เพื่อให้โปรแกรมทำงานหลายงานพร้อมกัน
⊟ [2018/03/20] การใช้ requests หรือ urllib เพื่อล้วงข้อมูลจากเว็บ
⊟ [2019/01/10] การใช้ glob เพื่อค้นหาไฟล์ที่ต้องการ
⊟ [2019/04/21] การใช้ pickle เพื่อบันทึกและอ่านออบเจ็กต์
⊟ [2019/04/27] การอ่านเขียนไฟล์ json (ใช้มอดูล json)
⊟ [2019/07/06] การใช้ collections.OrderedDict
⊟ [2019/08/10] การอ่านเขียนไฟล์ csv (ใช้มอดูล csv)
⊟ [2020/02/18] การจัดการ xml ด้วย xml.etree.ElementTree
⊟ [2020/03/04] การใช้ os.path จัดการพาธและข้อมูลไฟล์
⊟ [2020/03/06] การใช้ subprocess สั่งคำสั่งในคอมมานด์ไลน์
⊟ [2020/03/07] การใช้ subprocess.Popen สั่งคำสั่งในคอมมานด์ไลน์ไปในขณะรันโปรแกรม
⊟ [2020/03/15] การใช้ asyncio เพื่อทำให้โปรแกรมมีการถ่ายโอนแบบไม่ประสานเวลา
⊟ [2020/03/19] การจัดการไฟล์ด้วย os และ shutil
⊟ [2020/03/22] การปรับแต่งการรันไพธอนผ่านคอมมานด์ไลน์โดยใช้มอดูล argparse
⊟ [2020/04/13] การใช้ collections.Counter
⊟ [2020/05/19] การจัดการกับฐานข้อมูล sqlite3 (ใช้มอดูล sqlite3)

แนะนำมอดูลเสริม

⊟ [2017/01/01] สร้างบอตด้วยมอดูล pyautogui
⊟ [2017/01/24] แปลงภาษาญี่ปุ่นเป็นโรมาจิด้วย pykakasi
⊟ [2017/02/02] แปลงอักษรไปมาระหว่างเต็มตัวและครึ่งตัว (ใช้มอดูล mojimoji)
⊟ [2018/03/23] การสกัดข้อมูลจากหน้าเว็บด้วย beautifulsoup
⊟ [2018/03/26] ใช้ opencv (cv2) เพื่อค้นหาใบหน้าอนิเมะ
⊟ [2018/04/07] จัดการข้อมูล exif ในไฟล์รูปภาพด้วย PIL และ piexif
⊟ [2018/06/03] สร้างหรือจัดการภาพ .gif ด้วย imageio
⊟ [2020/03/11] แก้ปัญหา asyncio ใน spyder ด้วย nest_asyncio
⊟ [2020/03/18] การใช้ aiohttp เพื่อล้วงข้อมูลจากเว็บด้วยการถ่ายโอนแบบไม่ประสานเวลา
⊟ [2020/05/17] responder เฟรมเวิร์กเล็กๆใช้งานง่ายสำหรับสร้างเว็บไซต์
⊟ [2020/05/29] การจัดการฐานข้อมูล sql ในแบบออบเจ็กต์ด้วย sqlalchemy
⊟ [2020/06/05] การอ่านเขียนไฟล์ microsoft excel ด้วยมอดูล openpyxl
⊟ [2020/06/06] การอ่านข้อมูลในไฟล์ microsoft excel ด้วยมอดูล xlrd


สำหรับเรื่องต่อไปนี้เป็นหัวข้อใหญ่ แยกสารบัญไว้ต่างหาก

>> สารบัญ numpy & matplotlib

>> สารบัญ pandas

>> สารบัญ maya

>> สารบัญโครงข่ายประสาทเทียม

>> สารบัญการเรียนรู้ของเครื่อง

>> สารบัญ pytorchจิปาถะ

⊟ [2017/02/23] สร้างแฟร็กทัลอย่างง่าย
⊟ [2018/03/29] ค้นหาภาพใบหน้าอนิเมะจากเว็บ safebooru
⊟ [2018/07/14] สร้างเส้นโค้งฮิลแบร์ทสองมิติ


อื่นๆ

⊟ [2016/06/01] ฝึกภาษา python กับเกม code girl collection


>> รวมเว็บเนื้อหาไพธอนที่เป็นภาษาไทยแหล่งข้อมูลอ้างอิง แสดง


目录

从日本来的名言
python
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- pytorch
maya
机器学习
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
javascript
与日本相关的日记
与中国相关的日记
-- 与北京相关的日记
-- 与香港相关的日记
-- 与澳门相关的日记
与台湾相关的日记
与北欧相关的日记
与其他国家相关的日记
qiita
其他日志

按类别分日志ติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  查看日志

  推荐日志

ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
หลักการเขียนทับศัพท์ภาษาจีนกวางตุ้ง
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
หลักการเขียนทับศัพท์ภาษาจีนกลาง
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
บันทึกการเที่ยวสวีเดน 1-12 พ.ค. 2014
แนะนำองค์การวิจัยและพัฒนาการสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA)
เล่าประสบการณ์ค่ายอบรมวิชาการทางดาราศาสตร์โดยโซวเคนได 10 - 16 พ.ย. 2013
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
บันทึกการเที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรกในชีวิต - ทุกอย่างเริ่มต้นที่สนามบินนานาชาติคันไซ
หลักการเขียนทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่น
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ
ทำไมถึงอยากมาเรียนต่อนอก
เหตุผลอะไรที่ต้องใช้ภาษาวิบัติ?