φυβλαςのβλογ
phyblas的博客เปรียบเทียบคำที่เกี่ยวข้องกับ "การสร้าง"
เขียนเมื่อ 2010/08/01 15:46

พอดีกำลังเกิดอาการสับสนกับคำศัพท์กลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีจำนวนมากและเสียงก็คล้ายๆกันทำให้รู้สึกสับสนจำสับๆกันบ่อยๆ คราวนี้ก็เลยจะขอเอามาสรุปลงในนี้ซะเลย

คำศัพท์เหล่านี้ได้แก่...
創造,創製,創作,造作,制作,製作,作製,作成,造成,生成,構成,形成,成形,造形,造型
คำทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างทั้งหมด โดยที่ความหมายจะแตกต่างกันออกไปในรายละเอียด ในที่นี้จะขออธิบายความหมายคร่าวๆของแต่ละตัว โดยยกคำอธิบายจากเว็บ http://dic.yahoo.co.jp และยกตัวอย่างการใช้คำเพิ่มเติม โดยเอามาจาก http://dict.longdo.com

ลองมาอ่านไล่ดู
創造,創製,創作,造作,制作,製作,作製,作成,造成,生成,構成,形成,成形,造形,造型
そうぞう,そうせい
,そうさく,ぞうさく,せいさく,せいさく,さくせい,さくせい,ぞうせい,せいせい,こうせい,けいせい,せいけい,ぞうけい,ぞうけい
โซวโซว,โซวเซย์,โซวซากุ,โซวซากุ,เซย์ซากุ,เซย์ซากุ,ซากุเซย์,ซากุเซย์,โซว์เซย์,เซย์เซย์,โควเซย์,เคย์เซย์,เซย์เคย์,โซวเคย์,โซวเคย์

แค่ไล่จนจบก็โซวเซย์โซเซจนมึนไปหมดแล้วสินะ ดังนั้นเพื่อไม่ให้เมาโซเซเวลาใช้จริงต้องจำความหมายและวิธีใช้ของแต่ละตัวเอาไว้สักหน่อย

คำทั้งหมดนี้เป็นกริยา สามารถใช้โดยการเติม する ต่อท้ายได้เลย บางคำก็นิยมใช้ในรูปคำนามด้วย และบางคำจะมีการใช้รูปคำนามในความหมายของสิ่งที่เกิดจากการสร้างนั้น

 

創造(そうぞう)
1 新しいものを初めてつくり出すこと。
2 神が宇宙・万物をつくること。

1. ประดิษฐ์สรรค์สร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาเป็นครั้งแรก「文化を―する」「―的な仕事」「―力」
2. การสรรค์สร้างอวกาศและสรรพสิ่งโดยพระเจ้า「天地―」
これは私達自信の創造活動の所産です。
科学的心理は人間精神の創造物である。
その場所は創造力豊かな若い人であふれていた。
機械は仕事から創造的な興味を奪う。

 

創製(そうせい)
商品などを初めてつくり出すこと。
เริ่มต้นประดิษฐ์สิ่งต่างๆเช่นสินค้าขึ้นมาเป็นครั้งแรก「江戸中期に―された菓子」
* เป็นคำที่มีความถี่ในการใช้ต่ำมาก ดังนั้นอาจไม่จำเป็นต้องจำไปใช้จริง

 

創作(そうさく)
1 新しいものをつくり出すこと。
2 文学・絵画などの芸術を独創的につくり出すこと。また、その作品。
3 つくりごと。うそ。

1. สร้างสิ่งใหม่ๆออกมา「新式の工具を―する」
2. ประพันธ์งานศิลปะเช่นงานเขียนหรือภาพวาดขึ้นมาอย่างมีเอกลักษณ์「物語を―する」「―舞踊」
3. เรื่องโกหก เรื่องแต่ง「そんな言い訳は彼の―だ」
あなたは創作とノンフィクションのどちらが好きですか。
この画家は美しい絵画を創作する。
なにがおころうとも音楽創作をとめることはできない。

 

造作(ぞうさく)
1 つくること。こしらえること。
2 家を建てること。また、その家。
3 建築内部の仕上げ材・取り付け材の総称。鴨居(かもい)・敷居・長押(なげし)・天井・床・建具など。
4 顔の目や鼻のつくり。目鼻立ち。

1. สร้างขึ้น
2. สร้างบ้านขึ้น บ้านที่สร้างขึ้น「離れを―する」
3. เป็นคำเรียกรวมๆสิ่งที่ประกอบในงานสถาปัตยกรรม เช่น ธรณีประตู เพดาน พื้น ผนังห้อง「―に凝る」
4. ส่วนประกอบของตาหรือจมูกบนใบหน้า เครื่องหน้า「―の大きい派手な顔」
家の造作を手直しする。
彼は (顔の) 造作も立派だ

* 造作 อาจอ่านว่า ぞうさ ซึ่งจะความหมายจะต่างกัน คือจะหมายถึง สิ่งหรือเรืองยุ่งยากที่ทำให้เดือดร้อน หรือหมายถึงรบกวนเป็นภาระ
彼は何の造作もなくその問題を解くことができた。
彼女は髪を無造作に束ねている。

 

製作(せいさく)
1 道具や機械などを使って品物を作ること。
2 映画・演劇・テレビ番組などを作ること。プロデュース。制作。
3 詩文・美術作品などを作ること。制作。

1. ใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรผลิตสิ่งของหรือสินค้า「家具を―する」
2. ผลิตรายการโทรทัศน์ หนัง ละคร「記録映画を―する」
3. สร้างบทกวีหรืองานศิลปะ (ใช้ในความหมายของ 制作)
電気器具の製作
彼は新しい映画を製作している

 

制作(せいさく)
芸術作品などを作ること。「肖像画を―する」「番組の―スタッフ」
ผลิตสิ่งต่างๆเช่นงานศิลปะขึ้นมา
この工場では自動車の部品を制作している。
私はあなたが最近、制作部長になった、ということを知り、嬉しく思っています。
彼の次の制作は非常に意欲的なミュージカルだった。
* 製作 กับ 制作 อ่านเหมือนกัน และความหมายก็ใกล้เคียงมาก ปัจจุบันอักษร กับ ถือเป็นตัวเดียวกันไปแล้วในภาษาจีนเมื่อเขียนเป็นตัวย่อ จึงไม่เห็นความต่าง ในภาษาญี่ปุ่นเองปัจจุบันก็น่าจะถือว่าใช้แทนกันได้ แต่ดูเหมือนว่ามักจะใช้ 制作 เพราะเขียนง่ายกว่า

 

作製(さくせい)
物品を作ること。また、図面などを作ること。
สร้างสิ่งของเช่นแบบแปลนแผนผังขึ้น「設計図を―する」

 

作成(さくせい)
1 計画や書類、また文章などを作ること。
2 《保険業界で》社員が顧客の名を借りて契約を結び、保険料は自分が負担すること。
1. สร้างแผนการ เอกสาร หรือข้อความขึ้น「予算案の―」「報告書を―する」

2. ในทางประกันภัยหมายถึง การที่พนักงานประกันให้ลูกค้าลงชื่อทำสัญญาเพื่อที่จะรับภาระค่าประกัน
その報告書は急いで作成されていたので、いくつかの綴りの間違いがあった。
その老人は遺言を作成した。
私たちの憲法はアメリカの指導下に作成された。
欧州共同体の12ヶ国は農産物価格についての妥協案を作成しています。
* 作製 กับ 作成 อ่านเหมือนกัน แยกความหมายต่างกันเล็กน้อย คือ 作製 หมายถึงจัดทำสิ่งที่มีเนื้อหา เช่น เอกสาร ส่วน 作成 ใช้กับสิ่งที่เป็นรูปธรรมชัดเจน เช่น แบบแปลนแผนผัง

 

造成(ぞうせい)
意図してつくること。こしらえること。
สร้างขึ้นมาโดยความตั้งใจ ใช้ในทางด้านเกี่ยวกับที่ดิน「工業用に―した埋立地」「宅地―工事」「―地」
人工干潟を造成する試みが全国的に展開されている。
* เป็นศัพท์ที่มีความถี่ในการใช้ต่ำ

 

生成(せいせい)
1 ものができること。また、ものを新たにつくり出すこと。
2 哲学で、事物がある状態から他の状態になること。また、その過程。転化。

1. การที่สิ่งของถูกสร้างขึ้น หรือสร้างสิ่งของใหม่ออกมา
「薬品を―する」
2. การที่สิ่งต่างๆเปลี่ยนจากสภาพหนึ่งไปอีกสภาพหนึ่งในทางปรัชญา หรือกระบวนการการเปลี่ยนแปลงนั้น
毎日大量の二酸化炭素が生成されている。
要素CとDは弧の生成には無関係なので排除することができる。
AとBを反応させるとCが生成されます。

* คำนี้ถ้ามี り ต่อท้ายกลายเป็น 生成り จะอ่านว่า きなり ความหมายจะต่างออกไป คือหมายถึง ผ้าหรือสิ่งทอที่ไม่มีการฟอกขาว หรือใช้หมายถึงสิ่งบริสุทธิ์ที่ไม่มีการปรุงแต่ง

 

構成(こうせい)
1 いくつかの要素を一つのまとまりのあるものに組み立てること。また、組み立てたもの。
2 文芸・音楽・造形芸術などで、表現上の諸要素を独自の手法で組み立てて作品にすること。

1. การประกอบองค์ประกอบต่างๆหลายอย่างเข้าด้วยกันสร้างเป็นสิ่งใหม่ขึ้น หรือหมายถึงสิ่งของที่เกิดจากการประกอบขึ้น「国会は衆議院と参議院とで―されている」「家族―」
2. การใช้เทคนิคเฉพาะประกอบสิ่งต่างๆทำเป็นผลงานขึ้นเพื่อแสดงออก เช่นในทางวรรณคดี ดนตรี 「番組を―する」
12人の音楽家たちが協会を構成しています。
65歳を超えるアメリカ人は全人口の12.5%を構成している。
アメリカ合衆国は50州から構成されている。
ウェストハンプトン州住民によって、議会の構成員として選出されるのです。
インフォーマントはアメリカ人20人、イギリス人21人という構成である。

 

形成(けいせい)
一つのまとまったものに作り上げること。形づくること。
สร้างสิ่งของให้เป็นชิ้นเป็นอันขึ้น ก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างขึ้น「人格を―する」
教育は人格の形成を助ける。
真の歴史を形成するのは大衆である。
エメットの建築スタイルを形成している全ての要素を記述することは、この研究の範囲を超えている。

 

成形(せいけい)
かたちづくること。また、ある形に作ること。形成。
ก่อตัวเป็นรูปเป็นร่าง สร้างให้เป็นรูปเป็นร่าง (มักใช้ในทางศัลยกรรม)「胸郭―」
* 成形術 = ศัลยกรรม, 成形型 = แม่พิมพ์หล่อเครื่องปั้น

 

造形/造型(ぞうけい)
形のあるものをつくりだすこと。ある観念などから、ある形をつくりだすこと。また、そのもの。
สร้างของที่มีรูปร่างขึ้น สร้างรูปร่างขึ้นมาจากความคิด หรือหมายถึงตัวสิ่งนั้น「歓喜のイメージを―する」「自然の―美」
* ใช้คันจิได้ทั้ง และ ความหมายเหมือนกัน

 

กล่าวโดยสรุปคือ คำศัพท์มากมายเหล่านี้ประกอบขึ้นจากคันจิหลักๆอยู่ไม่กี่ตัวนั่นคือ 作,創,造,製,生,成,構,形
ซึ่งสามารถตีความคร่าวๆได้อยู่แล้วจากตัวอักษร
สร้างทั่วๆไป ไม่ได้เจาะจงเป็นพิเศษ
เน้นไปในทางริเริ่มสร้างสรรค์ขึ้น
สร้างอะไรที่เป็นโครงสร้าง
จะเกี่ยวกับพวกผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกับการเกิดขึ้นหรือเกี่ยวกับชีวิต
เน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงหรือการทำจนเสร็จ
หมายถึงโครงสร้าง เค้าโครง
เกี่ยวกับรูปร่าง

คำที่นิยมใช้เป็นคำนามด้วยคือ 創作,造作,構成,造形/造型 แต่เฉพาะ 造作 ที่อาจเป็นคำนามในอีกความหมายซึ่งต่างไปคนละทาง ดังนั้นต้องระวังด้วย

ก็หวังว่าจะทำให้ผู้อ่านสับสนน้อยลงเวลาใช้ หากไม่แน่ใจสามารถค้นหาตัวอย่างจาก google ได้อีก-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- ภาษาศาสตร์ >> เรียนภาษา

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

目录

从日本来的名言
python
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- pytorch
maya
机器学习
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
javascript
与日本相关的日记
与中国相关的日记
-- 与北京相关的日记
-- 与香港相关的日记
-- 与澳门相关的日记
与台湾相关的日记
与北欧相关的日记
与其他国家相关的日记
qiita
其他日志

按类别分日志ติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  查看日志

  推荐日志

ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
หลักการเขียนทับศัพท์ภาษาจีนกวางตุ้ง
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
หลักการเขียนทับศัพท์ภาษาจีนกลาง
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
บันทึกการเที่ยวสวีเดน 1-12 พ.ค. 2014
แนะนำองค์การวิจัยและพัฒนาการสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA)
เล่าประสบการณ์ค่ายอบรมวิชาการทางดาราศาสตร์โดยโซวเคนได 10 - 16 พ.ย. 2013
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
บันทึกการเที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรกในชีวิต - ทุกอย่างเริ่มต้นที่สนามบินนานาชาติคันไซ
หลักการเขียนทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่น
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ
ทำไมถึงอยากมาเรียนต่อนอก
เหตุผลอะไรที่ต้องใช้ภาษาวิบัติ?

各月日志

2020年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2019年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2018年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2017年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2016年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

找更早以前的日志