φυβλαςのβλογ
phyblas的博客javascript

javascript จัง จากเกม code girl collection

จาวาสคริปต์เบื้องต้น

บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับคนที่เริ่มศึกษาจาวาสคริปต์


พื้นฐาน
บทที่ ๑: รู้จักกับจาวาสคริปต์

บทที่ ๒: เริ่มต้นการใช้งาน
※ alert // /* */
บทที่ ๓: ตัวแปรและชนิดของข้อมูล
※ typeof var true false null undefined NaN
บทที่ ๔: นิพจน์และการคำนวณ
※ () + - * / % ++ -- += -= *= /= %= Infinity Number.MAX_VALUE Number.MIN_VALUE
บทที่ ๕: การใช้เมธอดและการแปลงชนิดข้อมูล
※ .toString .toExponential .toFixed .toPrecision Number parseInt parseFloat String
บทที่ ๖: การตั้งเงื่อนไขสร้างทางแยก
※ if else switch case break default ?: confirm
บทที่ ๗: ความเป็นจริงเท็จและตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์
== < > <= >= != === && || ! Boolean
บทที่ ๘: การทำซ้ำด้วย while และ for
※ while do๛while for continue
บทที่ ๙: การใช้งานออบเจ็กต์
※ {} Object in delete
บทที่ ๑๐: การสร้างฟังก์ชัน
※ function(){} new Function return arguments
บทที่ ๑๑: การสร้างข้อมูลชนิดแถวลำดับ (อาเรย์)
※ [] .slice .push .unshift .length .concat .pop .shift .splice
บทที่ ๑๒: การจัดการกับข้อมูลชนิดแถวลำดับ
※ .join .sort .reverse
บทที่ ๑๓: การจัดการกับสายอักขระ
※ .indexOf .lastIndexOf .substr .substring .charAt .split .toLowerCase .toUpperCase .replace
บทที่ ๑๔: การใช้เรกูลาร์เอ็กซ์เพรชชัน
※ RegExp.exec RegExp.test .search .match
บทที่ ๑๕: การจัดการวันเวลา
※ Date
บทที่ ๑๖: ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์
※ Math
บทที่ ๑๗: ฟังก์ชันภายในตัว
※ encodeURI encodeURIComponent decodeURI decodeURIComponent eval isFinite isNaN
บทที่ ๑๘: การจัดการกับข้อผิดพลาด
※ try catch throw Error
บทที่ ๑๙: การสร้างเมธอดให้ออบเจ็กต์
※ this .call .apply
บทที่ ๒๐: คอนสตรักเตอร์
※ .constructor instanceof
บทที่ ๒๑: โพรโทไทป์
※ .prototype .hasOwnProperty
บทที่ ๒๒: การรับทอด

บทที่ ๒๓: การวนซ้ำด้วย for๛in
※ for๛in .propertyIsEnumerable
บทที่ ๒๔: โคลเฌอร์และการสร้างพรอเพอร์ตีส่วนตัวในออบเจ็กต์ส่วนเพิ่มเติมใน ES5
บทที่ ๒๕: การจำกัดความเปลี่ยนแปลงของออบเจ็กต์
※ Object.preventExtensions Object.isExtensible Object.seal Object.isSealed Object.freeze Object.isFrozen
บทที่ ๒๖: การสร้างและกำหนดรายละเอียดพรอเพอร์ตีในออบเจ็กต์
※ Object.create Object.defineProperty Object.defineProperties Object.keys Object.getOwnPropertyNames Object.getOwnPropertyDescriptor Object.getPrototypeOf value: writable: enumerable: configurable: set: get:
บทที่ ๒๗: เมธอดสำหรับไล่จัดการสมาชิกในแถวลำดับ
※ .forEach .map .filter .every .some .reduce .reduceRight
บทที่ ๒๘: การจัดการกับ json
※ JSON.parse JSON.stringify
บทที่ ๒๙: การใช้โหมดเคร่งครัด และอื่นๆ
※ "use strict" .trim .indexOf .lastIndexOf Array.isArray


ส่วนเพิ่มเติมใน ES6
บทที่ ๓๐: การประกาศตัวแปรหรือค่าคงที่ และการป้อนค่า
※ let const
บทที่ ๓๑: ความสามารถเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและใช้ฟังก์ชัน
※ ... ()=>
บทที่ ๓๒: การสร้างสายอักขระหลายบรรทัดและการใช้แม่แบบ
※ ` ${}
บทที่ ๓๓: ความสามารถเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและใช้ออบเจ็กต์

บทที่ ๓๔: การสร้างคลาส
※ class constructor static extends super get set
บทที่ ๓๕: ซิมโบล
※ Symbol
บทที่ ๓๖: การสร้างและใช้งานมอดูล
※ export default import from as
บทที่ ๓๗: การวนซ้ำด้วย for๛of และการใช้แม็ปและเซ็ต
※ for๛of Map Set
บทที่ ๓๘: อิเทอเรเตอร์
※ .next .done .value Symbol.iterator
บทที่ ๓๙: เจเนอเรเตอร์
※ yield
บทที่ ๔๐: พร็อกซี
※ Proxy
บทที่ ๔๑: รีเฟล็กต์
※ Reflect
บทที่ ๔๒: การทำงานแบบไม่ประสานเวลา
※ setTimeout setInterval clearTimeout clearInterval
บทที่ ๔๓: คำมั่นสัญญา
※ Promise .then .catch .finally Promise.all Promise.race Promise.allSettled Promise.resolve Promise.reject
บทที่ ๔๔: การสร้างฟังก์ชันสำหรับทำงานแบบไม่ประสานเวลาด้วย async และ await
※ async await fetch
บทที่ ๔๕: เลขจำนวนเต็มที่มีค่าใหญ่มาก
※ BigInt BigInt.asIntN BigInt.asUintN
บทที่ ๔๖: ฟังก์ชันและเมธอดเพิ่มเติมสำหรับแถวลำดับ
※ Array.from Array.of .fill .copyWithin .find .findIndex .keys .values .entries .includes .flat .flatMap
บทที่ ๔๗: ฟังก์ชันและเมธอดเพิ่มเติมสำหรับสายอักขระ
※ String.fromCodePoint String.raw`` .repeat .includes .startsWith .endsWith .padStart .padEnd .trimStart .trimEnd .matchAll
บทที่ ๔๘: ฟังก์ชันเพิ่มเติมสำหรับออบเจ็กต์
※ Object.assign Object.is Object.setPrototypeOf Object.getOwnPropertySymbols Object.getOwnPropertyDescriptors Object.values Object.entries Object.fromEntries
แหล่งข้อมูลอ้างอิง แสดง


目录

从日本来的名言
模块
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
机器学习
-- 神经网络
javascript
蒙古语
语言学
maya
概率论
与日本相关的日记
与中国相关的日记
-- 与北京相关的日记
-- 与香港相关的日记
-- 与澳门相关的日记
与台湾相关的日记
与北欧相关的日记
与其他国家相关的日记
qiita
其他日志

按类别分日志ติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  查看日志

  推荐日志

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ