φυβλαςのβλογ
phyblas的博客javascript

javascript จัง จากเกม code girl collection

จาวาสคริปต์เบื้องต้น

บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับคนที่เริ่มศึกษาจาวาสคริปต์


พื้นฐาน
บทที่ ๑: รู้จักกับจาวาสคริปต์

บทที่ ๒: เริ่มต้นการใช้งาน
※ alert // /* */
บทที่ ๓: ตัวแปรและชนิดของข้อมูล
※ typeof var true false null undefined NaN
บทที่ ๔: นิพจน์และการคำนวณ
※ () + - * / % ++ -- += -= *= /= %= Infinity Number.MAX_VALUE Number.MIN_VALUE
บทที่ ๕: การใช้เมธอดและการแปลงชนิดข้อมูล
※ .toString .toExponential .toFixed .toPrecision Number parseInt parseFloat String
บทที่ ๖: การตั้งเงื่อนไขสร้างทางแยก
※ if else switch case break default ?: confirm
บทที่ ๗: ความเป็นจริงเท็จและตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์
== < > <= >= != === && || ! Boolean
บทที่ ๘: การทำซ้ำด้วย while และ for
※ while do๛while for continue
บทที่ ๙: การใช้งานออบเจ็กต์
※ {} Object in delete
บทที่ ๑๐: การสร้างฟังก์ชัน
※ function(){} new Function return arguments
บทที่ ๑๑: การสร้างข้อมูลชนิดแถวลำดับ (อาเรย์)
※ [] .slice .push .unshift .length .concat .pop .shift .splice
บทที่ ๑๒: การจัดการกับข้อมูลชนิดแถวลำดับ
※ .join .sort .reverse
บทที่ ๑๓: การจัดการกับสายอักขระ
※ .indexOf .lastIndexOf .substr .substring .charAt .split .toLowerCase .toUpperCase .replace
บทที่ ๑๔: การใช้เรกูลาร์เอ็กซ์เพรชชัน
※ RegExp.exec RegExp.test .search .match
บทที่ ๑๕: การจัดการวันเวลา
※ Date
บทที่ ๑๖: ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์
※ Math
บทที่ ๑๗: ฟังก์ชันภายในตัว
※ encodeURI encodeURIComponent decodeURI decodeURIComponent eval isFinite isNaN
บทที่ ๑๘: การจัดการกับข้อผิดพลาด
※ try catch throw Error
บทที่ ๑๙: การสร้างเมธอดให้ออบเจ็กต์
※ this .call .apply
บทที่ ๒๐: คอนสตรักเตอร์
※ .constructor instanceof
บทที่ ๒๑: โพรโทไทป์
※ .prototype .hasOwnProperty
บทที่ ๒๒: การรับทอด

บทที่ ๒๓: การวนซ้ำด้วย for๛in
※ for๛in .propertyIsEnumerable
บทที่ ๒๔: โคลเชอร์และการสร้างพรอเพอร์ตีส่วนตัวในออบเจ็กต์ส่วนเพิ่มเติมใน ES5
บทที่ ๒๕: การจำกัดความเปลี่ยนแปลงของออบเจ็กต์
※ Object.preventExtensions Object.isExtensible Object.seal Object.isSealed Object.freeze Object.isFrozen
บทที่ ๒๖: การสร้างและกำหนดรายละเอียดพรอเพอร์ตีในออบเจ็กต์
※ Object.create Object.defineProperty Object.defineProperties Object.keys Object.getOwnPropertyNames Object.getOwnPropertyDescriptor Object.getPrototypeOf value: writable: enumerable: configurable: set: get:
บทที่ ๒๗: เมธอดสำหรับไล่จัดการสมาชิกในแถวลำดับ
※ .forEach .map .filter .every .some .reduce .reduceRight
บทที่ ๒๘: การจัดการกับ json
※ JSON.parse JSON.stringify
บทที่ ๒๙: การใช้โหมดเคร่งครัด และอื่นๆ
※ "use strict" .trim .indexOf .lastIndexOf Array.isArray


ส่วนเพิ่มเติมใน ES6
บทที่ ๓๐: การประกาศตัวแปรหรือค่าคงที่ และการป้อนค่า
※ let const
แหล่งข้อมูลอ้างอิง แสดง


目录

从日本来的名言
python
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- pytorch
maya
机器学习
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
javascript
与日本相关的日记
与中国相关的日记
-- 与北京相关的日记
-- 与香港相关的日记
-- 与澳门相关的日记
与台湾相关的日记
与北欧相关的日记
与其他国家相关的日记
qiita
其他日志

按类别分日志ติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  查看日志

  推荐日志

ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
หลักการเขียนทับศัพท์ภาษาจีนกวางตุ้ง
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
หลักการเขียนทับศัพท์ภาษาจีนกลาง
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
บันทึกการเที่ยวสวีเดน 1-12 พ.ค. 2014
แนะนำองค์การวิจัยและพัฒนาการสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA)
เล่าประสบการณ์ค่ายอบรมวิชาการทางดาราศาสตร์โดยโซวเคนได 10 - 16 พ.ย. 2013
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
บันทึกการเที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรกในชีวิต - ทุกอย่างเริ่มต้นที่สนามบินนานาชาติคันไซ
หลักการเขียนทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่น
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ
ทำไมถึงอยากมาเรียนต่อนอก
เหตุผลอะไรที่ต้องใช้ภาษาวิบัติ?

各月日志

2020年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2019年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2018年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2017年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2016年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

找更早以前的日志