φυβλαςのβλογ
phyblas的博客pyqt

pyqt เป็นมอดูลสำหรับสร้าง GUI ในภาษาไพธอนซึ่งถูกใช้งานอย่างกว้างขวาง สามารถเรียนรู้เพื่อเอาไปใช้สร้าง GUI สำหรับทำอะไรต่างๆได้มากมาย

~ pyqt เบื้องต้น ~


บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อแนะนำหลักการใช้งาน pyqt ในเบื้องต้น โดยจะใช้ pyqt5 เป็นตัวอย่าง แต่หากใช้ pyqt4, pyqt6 หรือ pyside ก็สามารถอ่านเนื้อหาตรงนี้ได้เช่นกัน เพราะโค้ดส่วนใหญ่เหมือนกัน เพียงแต่อาจต้องมีการปรับโค้ดบางส่วน

บทที่ ๑: ทำความเข้าใจภาพรวมการใช้งาน
※ QApplication QWidget .show .exec_

บทที่ ๒: การสร้างปุ่มและจัดขนาดและตำแหน่งของ widget
※ .setGeometry QPushButton QIcon .move .resize .setFixedSize .setFixedWidth .setFixedHeight .setMinimumSize .setMaximumSize

บทที่ ๓: การปรับแต่งหน้าต่าง
※ .setWindowTitle .setWindowIcon .setWindowOpacity .setWindowFlag .windowFlags .setWindowFlags .setWindowState .windowState

บทที่ ๔: การทำให้คำสั่งทำงานเมื่อกดปุ่ม
※ .connect .clicked .pressed .released .close .setEnabled

บทที่ ๕: การใส่ข้อความและปรับรูปแบบตัวหนังสือ
※ QLabel QFont .setFont .setFamily .setPointSize .setItalic .setBold .setUnderline .setOverline .setStrikeOut .setAlignment .setMargin .setStyleSheet .setText .clear

บทที่ ๖: การสร้างกรอบและขีดเส้น
※ QFrame .setFrameShape .setFrameShadow .setLineWidth .setMidLineWidth

บทที่ ๗: การใส่รูปภาพ
※ .setPixmap QPixmap .width .height .size .isNull .scaled .scaledToHeight .scaledToWidth

บทที่ ๘: การจัดวาง widget เป็นโครง
※ .setLayout .addWidget QHBoxLayout .setAlignment QVBoxLayout .addLayout .addStretch QGridLayout

บทที่ ๙: การสร้างและใช้งานช่องกรอกข้อความ
※ QLineEdit .text .returnPressed .editingFinished .textChanged .textEdited .cursorPositionChanged .setCursorPosition .cursorPosition .cursorBackward .cursorForward .selectionChanged .setSelection .selectedText .selectionStart QTextEdit .toPlainText

บทที่ ๑๐: การสร้างและใช้งานช่องติ๊ก
※ QCheckBox .toggle .setChecked .isChecked .toggled .setCheckable

บทที่ ๑๑: การสร้างและใช้งานปุ่มกดเลือก
※ QRadioButton QButtonGroup .addButton .buttonClicked .checkedButton .setExclusive

บทที่ ๑๒: การสร้างและใช้งานกล่องเลือกข้อความ
※ QComboBox .setCurrentIndex .setCurrentText .currentIndex .currentText .activated .currentIndexChanged .currentTextChanged

บทที่ ๑๓: การสร้างและใช้งานช่องปรับค่า
※ QSpinBox .value .setValue .setSingleStep .setRange .setMaximum .setMinimum .valueChanged .setPrefix .setSuffix .text .cleanText QDoubleSpinBox .setDecimals

บทที่ ๑๔: การสร้างและใช้งานช่องปรับวันที่และเวลา
※ QDateEdit QTimeEdit QDateTimeEdit QDatetime QDate QTime .dateTimeChanged .dateChanged .timeChanged .setCalendarPopup .calendarWidget .setLocale

บทที่ ๑๕: การสร้างและใช้งานตัวเลื่อน
※ QSlider .sliderMoved .setOrientation .sliderPressed .sliderReleased QScrollBar .setSingleStep .setPageStep QDial

บทที่ ๑๖: การสร้างและใช้งานพื้นที่เลื่อนได้
※ QScrollArea .setWidget .setHorizontalScrollBar .setVerticalScrollBar .setHorizontalScrollBarPolicy .setVerticalScrollBarPolicy QSplitter

บทที่ ๑๗: การสร้างและใช้งานกล่องเด้งแสดงข้อความ
※ QMessageBox .about .question .warning .critical .information

บทที่ ๑๘: การสร้างและใช้งานหน้าต่างป้อนข้อมูล
※ QInputDialog .getText .getMultiLineText .getInt .getDouble .getItem QColorDialog.getColor QFontDialog.getFont

บทที่ ๑๙: การสร้างและใช้งานหน้าต่างเปิดหาไฟล์
※ QFileDialog .getOpenFileName .getOpenFileNames .getExistingDirectory .getSaveFileName

บทที่ ๒๐: การสร้างและใช้งานหน้าต่างหลัก
※ QMainWindow .setCentralWidget .statusBar .showMessage .addDockWidget QDockWidget .menuBar .addMenu .addAction .setNativeMenuBar QAction QActionGroup .setShortcut .triggered .setStatusTip .addToolBar

บทที่ ๒๑: การสร้างและใช้งานพื้นที่แสดงกลุ่มข้อความ
※ QListWidget .addItem .addItems .insertItem .insertItems .item QListWidgetItem .currentRow .currentItem .setCurrentRow .currentRowChanged .currentTextChanged .currentItemChanged .itemPressed .itemClicked .itemDoubleClicked

บทที่ ๒๒: การสร้างและใช้งานพื้นที่แสดงตาราง
※ QTableWidget .setCellWidget QTableWidgetItem .setItem .setRowHeight .setColumnWidth .setHorizontalHeaderLabels setVerticalHeaderLabels .currentRow .currentColumn .selectedRanges .itemSelectionChanged .cellPressed .cellClicked .cellDoubleClicked .itemPressed .itemClicked .itemDoubleClicked .cellChanged .itemChanged

บทที่ ๒๓: การเขียนทับเมธอด event ต่างๆเพื่อให้มีการทำงานตามที่ต้องการเมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้น
※ resizeEvent mousePressEvent mouseReleaseEvent mouseDoubleClickEvent enterEvent leaveEvent closeEvent keyPressEvent keyReleaseEvent

บทที่ ๒๔: การสร้างและเชื่อมต่อหรือปล่อยสัญญาณ
※ pyqtSignal .emit QObject .sender

บทที่ ๒๕: การกดลากข้อมูลเข้ามาวางในหน้าต่าง
※ .setAcceptDrops dragEnterEvent dropEvent .mimeData .hasUrls .hasImage .imageData

บทที่ ๒๖: การสร้างข้อมูลสำหรับกดลากวางขึ้นมา
※ .setDragEnabled dragMoveEvent .source QDrag QMimeData .setMimeData mouseMoveEvent

目录

从日本来的名言
模块
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
机器学习
-- 神经网络
javascript
蒙古语
语言学
maya
概率论
与日本相关的日记
与中国相关的日记
-- 与北京相关的日记
-- 与香港相关的日记
-- 与澳门相关的日记
与台湾相关的日记
与北欧相关的日记
与其他国家相关的日记
qiita
其他日志

按类别分日志ติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  查看日志

  推荐日志

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

各月日志

2023年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2022年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2021年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2020年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2019年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

找更早以前的日志