φυβλαςのβλογ
phyblas的博客pyqt เบื้องต้น บทที่ ๑๗: การสร้างและใช้งานกล่องเด้งแสดงข้อความ
เขียนเมื่อ 2021/08/19 07:34
แก้ไขล่าสุด 2021/09/28 16:42

ต่อจาก บทที่ ๑๖

ในบทนี้จะเป็นเรื่องของการสร้างใช้ QMessageBox ซึ่งเป็นหน้าต่างที่เด้งขึ้นมาชั่วคราวเพื่อบอกเตือนอะไรบางอย่างกับผู้ใช้
QMessageBox ชนิดต่างๆ

คลาสของกล่องเด้งแสดงข้อความคือ QMessageBox ซึ่งยังแบ่งเป็นหลายชนิด ดังนี้

ปุ่มตั้งต้น ภาพประกอบ ค่าคืนกลับ
QMessageBox.about ok ไม่มี None
QMessageBox.question yes / no ปุ่มที่กด
QMessageBox.warning ok ปุ่มที่กด
QMessageBox.critical ok ปุ่มที่กด
QMessageBox.information ok ปุ่มที่กด

ข้อแตกต่างระหว่างแต่ละชนิดอยู่ที่ภาพและปุ่มที่ปรากฏขึ้นมาบนกล่อง โดยอาจแยกใช้ต่างกันไปตามจุดประสงค์ที่จะใช้

เพียงแต่ว่าความต่างของปุ่มในที่นี้เป็นแค่ค่าตั้งต้น สามารถปรับเปลี่ยนปุ่มที่จะให้ปรากฏในกล่องข้อความได้

การสร้างกล่องเด้งแสดงข้อความนั้นโดยทั่วไปแล้วไม่ว่าจะชนิดไหนก็อาจเขียนแบบนี้
QMessageBox.ชนิดข้อความ(widget_หลัก,ไตเติล,ข้อความที่ต้องการบอก)

ส่วนไตเติลนั้นจะแสดงอยู่ที่หัวหน้าต่าง คล้ายกับเมื่อใช้ .setWindowTitle ให้หน้าต่างหลัก

เพียงแต่ว่าถ้าเป็นใน mac จะไม่มีการแสดงไตเติลของกล่องเด้งแสดงข้อความ ดังนั้นแม้จะใส่ไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้น ในที่นี้ก็จะขอเว้นว่างไว้ ใส่เป็นสายอักขระเปล่า ''
การสร้างกล่องบอกข้อมูล {QMessageBox.about}

ขอเริ่มยกตัวอย่างจาก QMessageBox.about ซึ่งมักใช้เวลาที่มีข้อมูลบางอย่างที่ต้องการบอกกับผู้ใช้

หากต้องการให้ QMessageBox ปรากฏขึ้นมาทันทีเมื่อเปิดหน้าต่างหลักมาก็อาจเขียนได้ดังนี้
import sys
from PyQt5.QtWidgets import QApplication,QWidget,QMessageBox

qAp = QApplication(sys.argv)
natang = QWidget()
natang.setStyleSheet('font-family: Tahoma; font-size: 18px;')
QMessageBox.about(natang,'','หน้าต่างนี้ว่างเปล่า\nเปิดไปก็เท่านั้น')
natang.show()
qAp.exec_()

จากนั้นพอรันแล้วหน้าต่างหลักก็จะขึ้นมา แล้วตามด้วยกล่องเด้งแสดงข้อความดังที่ตั้งไว้จะเห็นว่ากล่องเด้งแสดงข้อความนี้จะคล้ายกับหน้าต่างหลัก แต่ไม่สามารถกดย่อซ่อนหรือขยายหน้าต่างได้ ได้แค่กดปิด หรือกด ok ไปเท่านั้น

หากต้องการให้เด้งขึ้นมาตามเงื่อนไขบางอย่าง เช่นให้เด้งขึ้นมาเมื่อกดปุ่มก็อาจเขียนดังนี้
import sys
from PyQt5.QtWidgets import QApplication,QWidget,QMessageBox,QPushButton

qAp = QApplication(sys.argv)
natang = QWidget()
natang.setStyleSheet('font-family: Tahoma; font-size: 17px')

def deng():
  QMessageBox.about(natang,'','ไม่บอก')

pumkot = QPushButton('ดูข้อมูล',natang)
pumkot.setGeometry(10,10,120,50)
pumkot.clicked.connect(deng)
natang.show()
qAp.exec_()

ก็จะได้หน้าต่างที่มีปุ่ม พอกดแล้วก็จะมีกล่องเด้งขึ้นมาแบบนี้กล่องข้อความที่เด้งขึ้นจาก QMessageBox.about นั้นจะมีแต่ข่้อความขึ้นมา ไม่มีรูปประกอบ และจะไม่คืนค่าปุ่มที่ถูกกด
การสร้างกล่องคำถาม {QMessageBox.question}

QMessageBox.question นั้นใช้เวลาที่ต้องการให้เด้งขึ้นมาเพื่อถามยืนยันอะไรบางอย่างกับผู้ใช้ โดยจะมีปุ่มให้เลือก yes กับ no ซึ่งทำให้ได้ผลต่างไปตามคำตอบได้

ตัวอย่างเช่น ลองสร้างปุ่มสำหรับกดแล้วปิด แต่ก่อนจะปิดให้ขึ้นกล่องข้อความยืนยันว่าจะให้ปิดจริงๆหรือ
import sys
from PyQt5.QtWidgets import QApplication,QWidget,QMessageBox,QPushButton

qAp = QApplication(sys.argv)
natang = QWidget()
natang.setStyleSheet('font-family: Tahoma; font-size: 20px')

def chapitla():
  # สร้างกล่องเด้งขึ้นมาเตือนว่าจะปิดแน่หรือ โดยรอเอาคำตอบ yes/no
  lueak = QMessageBox.question(natang,'','จะปิดแน่เหรอ')
  if(lueak==QMessageBox.Yes): # ถ้ากด Yes จึงจะให้ปิด
    natang.close()

pumkot = QPushButton('ปิดทิ้ง',natang)
pumkot.setGeometry(10,10,80,30)
pumkot.setStyleSheet('background-color: #aff')
pumkot.clicked.connect(chapitla)
natang.show()
qAp.exec_()

จะได้หน้าต่างแบบนี้ที่พอกดปุ่มแล้วก็จะขึ้นมาให้ยืนยันว่าจะปิดจริงๆหรือไม่ ถ้ากด yes ก็จะปิดไป ถ้ากด no ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นปุ่มที่กดนั้นจะเป็นค่าคืนกลับเมื่อใช้ QMessageBox.question โดยค่าที่ได้มานี้จะเป็นแฟล็กของปุ่มที่ถูกเลือกมา เอามาใช้เป็นเงื่อนไขว่าจะให้ทำยังไงต่อไปได้

สำหรับแฟล็กของปุ่มนั้นก็ได้แก่ QMessageBox.Yes คือปุ่ม yes และ QMessageBox.No คือปุ่ม no เป็นต้น

ในที่นี้ถ้าปุ่มที่กดนั้นตรงกับ QMessageBox.Yes จึงจะสั่ง .close() ให้หน้าต่างปิดไป แต่ถ้ากด QMessageBox.No ก็จะไม่เกิดอะไรขึ้น
การกำหนดปุ่มที่จะใส่ตามที่ต้องการ

QMessageBox.question นั้นโดยค่าตั้งต้นแล้วจะมีแค่ปุ่ม yes กับ no แต่ก็สามารถกำหนดปุ่มที่จะใส่ลงไปเพิ่มเติมได้ โดยใส่อาร์กิวเมนต์ตัวที่ ๔ และ ๕ ตาม
QMessageBox.question(widget_หลัก,ไตเติล,คำถาม,ปุ่มที่จะใส่,ปุ่มหลัก)

ในที่นี้ปุ่มหลักก็คือปุ่มที่แนะนำให้กดเป็นพิเศษ ซึ่งปกติแล้วถ้ากด enter ก็จะเป็นการเลือกปุ่มนั้นไปด้วย โดยค่าตั้งต้นแล้ว สำหรับ QMessageBox.question นั้นปุ่มหลักจะเป็นปุ่ม no

ถ้าจะใส่ปุ่มอะไรลงไปให้เอาแต่ละปุ่มมาเรียงกันโดยคั่นด้วย |

ตัวอย่างเช่นลองใส่ปุ่มไป ๔ ปุ่ม แล้วตั้งว่าถ้ากดปุ่ม QMessageBox.Open ก็จะขึ้น QMessageBox.about มาว่า "ถูกต้อง" นอกนั้นให้ขึ้นว่า "ตอบผิด"
import sys
from PyQt5.QtWidgets import QApplication,QWidget,QMessageBox,QPushButton

qAp = QApplication(sys.argv)
natang = QWidget()
natang.setStyleSheet('font-family: Tahoma')

def dukhamtham():
  # กำหนดปุ่มตัวเลือก ๔ ตัวที่จะใส่
  tualueak = QMessageBox.Close|QMessageBox.Open|QMessageBox.Save|QMessageBox.Reset
  # สร้างกล่องข้อความ รอเอาคำตอบ
  lueak = QMessageBox.question(natang,'','คำว่า "เปิด" ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร',tualueak,QMessageBox.Open)
  if(lueak==QMessageBox.Open): # ถ้าเลือก open จึงให้ขึ้นว่า "ถูกต้อง"
    QMessageBox.about(natang,'','ถูกต้อง')
  else:
    QMessageBox.about(natang,'','ตอบผิด')

pumkotdu = QPushButton('ดูคำถาม',natang)
pumkotdu.clicked.connect(dukhamtham)
natang.show()
qAp.exec_()

พอรันแล้วก็จะขึ้นคำถามมาพร้อม ๔ ปุ่มแบบนี้ให้เลือก ลองกดเลือกแล้วดูความแตกต่างได้


การสร้างกล่องเตือนให้ระวัง {QMessageBox.warning}

QMessageBox.warning นั้นมักจะใช้เมื่อต้องการให้ขึ้นข้อความขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระวังอะไรบางอย่าง โดยสามารถกำหนดปุ่มที่จะให้ปรากฏได้ คล้ายกับ QMessageBox.question เพียงแต่ต่างกันตรงที่โดยค่าตั้งต้นแล้วจะมีแต่ปุ่ม close ให้เลือกปุ่มเดียว

ลองสร้างให้พอจะกดปิดก็ขึ้นเตือนมาโดยมีปุ่ม close กับ cancel ถ้ากด close จึงจะปิดไปจริงๆ
import sys
from PyQt5.QtWidgets import QApplication,QWidget,QMessageBox,QPushButton

qAp = QApplication(sys.argv)
natang = QWidget()
natang.setStyleSheet('font-family: Tahoma; font-style: italic')

def kotpit():
  lueak = QMessageBox.warning(natang,'','จะปิดเลยจริงๆเหรอ',QMessageBox.Close|QMessageBox.Cancel,QMessageBox.Close)
  if(lueak==QMessageBox.Close):
    natang.close()

pumkot = QPushButton('กดเพื่อปิด',natang)
pumkot.clicked.connect(kotpit)
natang.show()
qAp.exec_()


การสร้างกล่องเตือนเรื่องสำคัญเป็นพิเศษ {QMessageBox.critical}

QMessageBox.critical จะคล้ายกับ QMessageBox.warning แค่มักใช้กับเรื่องที่สำคัญมากยิ่งกว่า เช่นอะไรที่อาจเกี่ยวพันถึงความเป็นความตาย

ตัวอย่าง
import sys
from PyQt5.QtWidgets import QApplication,QWidget,QMessageBox,QPushButton

qAp = QApplication(sys.argv)
natang = QWidget()
natang.setStyleSheet('font-family: Tahoma; color: red')

def tuean():
  lueak = QMessageBox.critical(natang,'','หยุดเดี๋ยวนี้นะ!',QMessageBox.Ok|QMessageBox.Ignore,QMessageBox.Ok)
  if(lueak==QMessageBox.Ignore):
    natang.close()

pumkotdu = QPushButton('อย่ากดเลยนะ',natang)
pumkotdu.setFixedSize(150,60)
pumkotdu.clicked.connect(tuean)
natang.show()
qAp.exec_()

ก็จะได้หน้าต่างที่มีปุ่มที่ดูไม่น่ากดแบบนี้ แต่ถ้ากดก็จะขึ้นกล่องเด้งข้อความขึ้นมาเตือน


การสร้างกล่องให้ข้อมูล {QMessageBox.Information}

ตัวสุดท้ายที่จะแนะนำในที่นี้คือ QMessageBox.Information ซึ่งจริงๆแล้วก็คล้ายกับ QMessageBox.question QMessageBox.warning QMessageBox.critical คือจะขึ้นข้อความขึ้นมา แต่มักใช้ในกรณีที่แค่ต้องการบอกข้อมูล ไม่ได้มีเรื่องใหญ่โตอะไร และถ้าต้องการจะสร้างหลายปุ่มให้เลือกก็สามารถทำได้

ตัวอย่าง
import sys
from PyQt5.QtWidgets import QApplication,QWidget,QMessageBox,QPushButton

qAp = QApplication(sys.argv)
natang = QWidget()
natang.setStyleSheet('font-family: Tahoma; color: blue')

def tuean():
  QMessageBox.information(natang,'','บอสหลับอยู่\nไว้มาใหม่นะ')
  natang.close()

pumkotdu = QPushButton('สู้บอส',natang)
pumkotdu.clicked.connect(tuean)
natang.show()
qAp.exec_()


สรุปท้ายบท

ในบทนี้ได้แนะนำการใช้ QMessageBox เพื่อสร้างกล่องเด้งแสดงข้อความชนิดต่างๆไป

ที่จริงแล้วความแตกต่างของ QMessageBox.question QMessageBox.warning QMessageBox.critical QMessageBox.Information นั้นอยู่ที่ปุ่มตั้งต้น และรูปไอคอนที่โผล่มาพร้อมกับข้อความเท่านั้น นอกจากนั้นก็เหมือนกัน ถ้ากำหนดปุ่มตามที่ต้องการลงไปก็ให้ผลไม่ต่างกัน อาจใช้แทนกันได้

เพียงแต่ว่า QMessageBox.about เท่านั้นที่จะต่างจากตัวอื่น คือจะใช้แค่ให้ขึ้นข้อความมา ไม่สามารถกดปุ่มเพื่อเลือกได้อ่านบทถัดไป >> บทที่ ๑๘

-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> pyqt

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

目录

从日本来的名言
模块
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
机器学习
-- 神经网络
javascript
蒙古语
语言学
maya
概率论
与日本相关的日记
与中国相关的日记
-- 与北京相关的日记
-- 与香港相关的日记
-- 与澳门相关的日记
与台湾相关的日记
与北欧相关的日记
与其他国家相关的日记
qiita
其他日志

按类别分日志ติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

 查看日志

 推荐日志

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ