φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblaspyqt เบื้องต้น บทที่ ๑๘: การสร้างและใช้งานหน้าต่างป้อนข้อมูล
เขียนเมื่อ 2021/08/20 09:03
แก้ไขล่าสุด 2021/09/28 16:42

ต่อจาก บทที่ ๑๗

บทนี้จะเป็นเรื่องของ QInputDialog ซึ่งเป็นหน้าต่างที่เด้งขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับกรอกข้อมูลสั้นๆลงไป นอกจากนี้จะพูดถึง QColorDialog กับ QFontDialog ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันไปด้วย

QInputDialog นั้นเอาไว้ใช้ใส่ข้อมูลหลายชนิด ขึ้นอยู่กับชนิดข้อมูล

ค่าที่ใส่ ชนิดข้อมูลที่ได้
QInputDialog.getText สายอักขระบรรทัดเดียว str
QInputDialog.getMultiLineText สายอักขระหลายบรรทัด str
QInputDialog.getInt จำนวนเต็ม int
QInputDialog.getDouble จำนวนเลขทศนิยม float
QInputDialog.getItem กล่องเลือกข้อความ str
การสร้างกล่องกรอกข้อความ {QInputDialog.getText}

QInputDialog.getText ไว้ใช้สำหรับป้อนใส่ข้อความสั้นๆบรรทัดเดียว

การสร้างขึ้นมาเขียนดังนี้
QInputDialog.getText(widget_หลัก,ไตเติล,ข้อความอธิบาย)

QInputDialog.getText จะเด้งหน้าต่างขึ้นมาให้กรอกข้อความ แล้วมีปุ่ม ๒​ ปุ่มคือ ok กับ cancel แล้วจะได้ค่าคืนกลับมา ๒​ ตัว ตัวแรกคือสายอักขระข้อความที่พิมพ์ไป ส่วนอีกตังคือค่าที่บอกว่าปุ่ม ok ถูกกดหรือไม่ ถ้ากด ok ก็จะได้ True ถ้ากด cancel ก็จะได้ False

ถ้ามีข้อความที่ต้องการให้มีอยู่ในกล่องตั้งแต่ตอนเริ่มต้นให้ใส่เพิ่มคีย์เวิร์ด text=ข้อความตั้งต้น

ตัวอย่าง ลองให้เริ่มต้นมาขึ้นหน้าต่างให้กรอกข้อความ แล้วให้แสดงข้อความที่พิมพ์ลงไปในหน้าต่าง แต่ถ้ากด cancel ก็ให้ขึ้นว่า "ไม่มีข้อความ"
import sys
from PyQt5.QtWidgets import QApplication,QWidget,QInputDialog,QLabel

qAp = QApplication(sys.argv)
natang = QWidget()
natang.setStyleSheet('font-family: Tahoma; font-size: 18px;')
ss,okemai = QInputDialog.getText(natang,'หน้าต่างกรอกข้อความ','จงกรอกข้อความ',text='^_^')
khokhwam = QLabel('',natang)
khokhwam.setGeometry(10,10,200,80)
if(okemai):
  khokhwam.setText('ข้อความที่เจ้าพิมพ์คือ:\n"'+ss+'"')
else:
  khokhwam.setText('ไม่มีข้อความ')
natang.show()
qAp.exec_()


การสร้างกล่องกรอกข้อความหลายบรรทัด {QInputDialog.getMultiLineText}

QInputDialog.getMultiLineText จะคล้ายกับ QInputDialog.getText แค่สามารถใส่ข้อความได้หลายบรรทัด

ตัวอย่าง ลองให้ใส่ข้อความแล้วเอามานับจำนวนตัวอักษรและบรรทัด
import sys
from PyQt5.QtWidgets import QApplication,QWidget,QInputDialog,QLabel

qAp = QApplication(sys.argv)
natang = QWidget()
natang.setStyleSheet('font-family: Tahoma; font-size: 16px;')
ss,okemai = QInputDialog.getMultiLineText(natang,'เขียนไปเถอะ','เขียนอะไรก็ได้ลงมา')
khokhwam = QLabel('',natang)
khokhwam.setGeometry(10,10,130,70)
if(okemai and ss!=''):
  khokhwam.setText('%d ตัวอักษร\n%d บรรทัด'%(len(ss),len(ss.split('\n'))))
else:
  khokhwam.setText('ไม่มีข้อความ')
natang.show()
qAp.exec_()


การสร้างกล่องกรอกตัวเลขจำนวนเต็ม {QInputDialog.getInt}

QInputDialog.getInt ใช้เมื่อต้องการรับค่าจำนวนเต็ม โดยจะมีช่อง QSpinBox ให้ใส่ค่าตัวเลข

วิธีการสร้าง
QInputDialog.getInt(widget_หลัก,ไตเติล,ข้อความอธิบาย,value=ค่าตั้งต้น,min=ค่าต่ำสุด,max=ค่าสูงสุด,step=ค่าที่เปลี่ยนไปในแต่ละครั้งเมื่อกดปุ่มลูกศร)

ตัวอย่างเช่น ให้กรอกตัวเลข แล้วให้แสดงเครื่องหมายตกใจเป็นจำนวนเท่ากับตัวเลขที่ใส่ลงไปนั้น
import sys
from PyQt5.QtWidgets import QApplication,QWidget,QInputDialog,QLabel

qAp = QApplication(sys.argv)
natang = QWidget()
lek,okemai = QInputDialog.getInt(natang,'','กรอกเลข',value=10)
tokchai = QLabel('',natang)
tokchai.move(10,10)
if(okemai):
  s = ''
  for i in range(lek):
    s += '!'
  tokchai.setText(s)
else:
  tokchai.setText('???')
natang.show()
qAp.exec_()


การสร้างกล่องกรอกตัวเลขทศนิยม {QInputDialog.getDouble}

QInputDialog.getDouble จะคล้ายกับ QInputDialog.getInt แต่ต่างกันตรงที่เป็นเลขทศนิยม

วิธีการสร้างก็คล้ายกับ QInputDialog.getInt แต่สามารถใส่คีย์เวิร์ด decimals เพื่อกำหนดจำนวนตำแหน่งทศนิยมได้
QInputDialog.getDouble(widget_หลัก,ไตเติล,ข้อความอธิบาย,value=ค่าตั้งต้น,min=ค่าต่ำสุด,max=ค่าสูงสุด,step=ค่าที่เปลี่ยนไปในแต่ละครั้งเมื่อกดปุ่มลูกศร,decimals=จำนวนตำแหน่งทศนิยม)

ตัวอย่าง
import sys
from PyQt5.QtWidgets import QApplication,QWidget,QInputDialog,QLabel

qAp = QApplication(sys.argv)
natang = QWidget()
natang.setStyleSheet('font-family: Tahoma; font-size: 16px;')
kha,okemai = QInputDialog.getDouble(natang,'','กรอกค่า',99.99,decimals=3)
khokhwam = QLabel('',natang)
khokhwam.setGeometry(10,10,240,50)
if(okemai):
  khokhwam.setText('100 - %.3f = %.3f\n1000 - %.3f = %.3f'%(kha,100-kha,kha,1000-kha))
else:
  khokhwam.setText('- -"')
natang.show()
qAp.exec_()


การสร้างกล่องกรอกข้อความที่ให้เลือกได้ {QInputDialog.getItem}

QInputDialog.getItem นั้นเอาไว้กรอกข้อมูลสายอักขระเช่นเดียวกับ QInputDialog.getText เพียงแต่จะมี QCombobox ปรากฏขึ้นมาเป็นตัวเลือกให้เลือกได้
QInputDialog.getItem(widget_หลัก,ไตเติล,ข้อความอธิบาย,ลิสต์ของข้อความตัวเลือก,current=ตำแหน่งที่เลือกตอนแรก,editable=แก้ข้อความเอาเองได้หรือไม่)

คีย์เวิร์ด editable จะเป็นตัวกำหนดว่าจะให้แก้ข้อความได้เองด้วยหรือเปล่า ถ้าหากไม่ได้ใส่ editable=False ก็จะเป็นค่าตั้งต้นคือสามารถแก้ข้อความเองได้

ตัวอย่าง ลองสร้างหน้าต่างสำหรับเลือกเมนูอาหารโดยมีตัวเลือกให้ จากนั้นให้แสดงข้อความที่เลือก
import sys
from PyQt5.QtWidgets import QApplication,QWidget,QInputDialog,QLabel

qAp = QApplication(sys.argv)
natang = QWidget()
natang.setStyleSheet('font-family: Tahoma; font-size: 19px;')
ss,okemai = QInputDialog.getItem(natang,'','วันนี้อยากกินอะไร',['คัตสึดง','กิวดง','เทนดง'],current=1,editable=False)
khokhwam = QLabel('',natang)
khokhwam.resize(180,50)
if(okemai):
  khokhwam.setText('~^~'+ss+'~^~')
else:
  khokhwam.setText('Zzz')
natang.show()
qAp.exec_()


หน้าต่างสำหรับเลือกสี {QColorDialog.getColor}

QColorDialog เป็นหน้าต่างสำหรับเลือกเอาค่าสี สามารถกดเลือกสีตามที่ต้องการได้ ถ้าใช้ QColorDialog.getColor ก็จะได้ค่าคืนกลับเป็นออบเจ็กต์ QColor

ซึ่งถ้าใช้เมธอดที่ตัวออบเจ็กต์ QColor ที่ได้มานี้ก็จะเอาค่าสีได้ เช่นเมธอด .red, .green, .blue ใช้เอาค่าสีแดง, เขียว, น้ำเงิน

ตัวอย่าง สร้างหน้าต่างเลือกค่าสีแล้วเอาค่าสีแดงเขียวน้ำเงินที่ได้มาแสดง
import sys
from PyQt5.QtWidgets import QApplication,QWidget,QColorDialog,QLabel

qAp = QApplication(sys.argv)
natang = QWidget()
si = QColorDialog.getColor()
khokhwam = QLabel('%d,%d,%d'%(si.red(),si.green(),si.blue()),natang)
khokhwam.setGeometry(8,8,90,30)
natang.show()
qAp.exec_()

จะมีหน้าให้เลือก


หน้าต่างสำหรับเลือกฟอนต์ {QFontDialog.getFont}

QFontDialog เป็นหน้าต่างสำหรับเลือกฟอนต์ตัวอักษร

เมื่อใช้ QFontDialog.getFont จะได้ค่าคืนกลับมา ๒ ตัว ตัวแรกคือออบเจ็กต์ QFont ซึ่งสามารถเอามาใช้ปรับตัวหนังสือได้โดยใช้เมธอด .setFont ดังที่ได้เขียนถึงไปในบทที่ ๕

ส่วนอีกตัวคือค่า True False ที่บอกว่าปุ่ม ok หรือ cancel ถูกกด

ตัวอย่าง เริ่มต้นให้ขึ้นหน้าต่างมาเลือกฟอนต์ แล้วให้แสดงข้อความเป็นฟอนต์ตามที่เลือกไว้
import sys
from PyQt5.QtWidgets import QApplication,QWidget,QFontDialog,QLabel

qAp = QApplication(sys.argv)
natang = QWidget()
font,okemai = QFontDialog.getFont()
if(okemai):
  khokhwam = QLabel('ข้อความ',natang)
  khokhwam.setFont(font)
  khokhwam.setGeometry(5,5,250,200)
natang.show()
qAp.exec_()


สรุปท้ายบท

ในบทนี้ได้แนะนำการใช้ QInputDialog ซึ่งเป็นหน้าต่างสำหรับป้อนข้อมูลแบบต่างๆไปแล้ว นอกจากนี้แล้วก็ยังได้แนะนำ QColorDialog ซึ่งเอาไว้ใช้เลือกสี QFontDialog ซึ่งเอาไว้ใช้สำหรับเลือกฟอนต์ตัวหนังสือ

ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเหมือนแบบฟอร์มสำเร็จรูปที่เตรียมไว้ให้เขียนสั้นและใช้งานได้เร็ว เหมาะกับที่จะนำไปใช้เวลาที่ต้องการให้ขึ้นมาเพื่อป้อนข้อมูลลงไปแบบสั้นๆง่ายๆ

สำหรับในบทต่อไปจะแนะนำ QFileDialog ซึ่งเอาไว้ใช้สำหรับเลือกไฟล์ขึ้นมาเปิดหรือบันทึกอ่านบทถัดไป >> บทที่ ๑๙

-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> pyqt

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
มอดูลต่างๆ
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
ภาษา javascript
ภาษา mongol
ภาษาศาสตร์
maya
ความน่าจะเป็น
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
-- บันทึกในฮ่องกง
-- บันทึกในมาเก๊า
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

 ค้นหาบทความ

 บทความแนะนำ

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

บทความแต่ละเดือน

2024年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2023年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2022年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2021年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2020年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

ค้นบทความเก่ากว่านั้น

ไทย

日本語

中文