φυβλαςのβλογ
phyblasのブログpytorch เบื้องต้น บทที่ ๑๒: โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (CNN)
เขียนเมื่อ 2018/09/16 14:35
แก้ไขล่าสุด 2022/07/09 16:22
>> ต่อจาก บทที่ ๑๑บทนี้จะเป็นวิธีการสร้างโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (卷积神经网路, convolutional neural network, CNN)

โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันมีส่วนประกอบที่เพิ่มขึ้นมาจากเพอร์เซปตรอนหลายชั้นแบบธรรมดาคือมีส่วนที่ประกอบขึ้นจากชั้นคอนโวลูชัน (convolution layer) และชั้นบ่อรวม (pooling layer)ชั้นคอนโวลูชัน

ใน pytorch ได้เตรียมชั้นคอนโวลูชันแยกตามมิติของข้อมูล คือ
- torch.nn.Conv1d
- torch.nn.Conv2d
- torch.nn.Conv3d

ค่าที่ต้องระบุ เรียงตามลำดับดังนี้
in_channels = จำนวนช่องข้อมูลขาเข้า
out_channels = จำนวนช่องข้อมูลขาออก
kernel_size = ขนาดตัวกรอง

ส่วนค่าต่อไปนี้เป็นตัวเลือกเสริม
stride = จำนวนช่องที่เลื่อนต่อครั้ง ค่าตั้งต้นคือ 1
padding = ค่า 0 ที่เติมเสริมที่ขอบ ค่าตั้งต้นคือ 0
bias = ให้มีพารามิเตอร์ไบแอสหรือไม่ ค่าตั้งต้นคือ True

กรณีสองมิติขึ้นไป kernel_size, stride และ padding นั้นถ้าใส่ค่าเป็นเลขตัวเดียวจะมีผลกับทุกมิติ แต่ถ้าใส่เป็นทูเพิลจะแยกค่าของแต่ละมิติ

ขนาดของพารามิเตอร์น้ำหนักคือ (out_channels,in_channels,kernel_size[0],kernel_size[1]) ส่วนไบแอสจะมีขนาดเป็น out_channels
import torch

conv1 = torch.nn.Conv1d(3,4,5)
print(conv1.weight.shape) # ได้ torch.Size([4, 3, 5])
conv2 = torch.nn.Conv2d(3,4,5)
print(conv2.weight.shape) # ได้ torch.Size([4, 3, 5, 5])
conv2 = torch.nn.Conv2d(3,4,[5,6])
print(conv2.weight.shape) # ได้ torch.Size([4, 3, 5, 6])
print(conv2.bias.shape) # ได้ torch.Size([4])ชั้นบ่อรวม

ชั้นบ่อรวมสูงสุด (max pooling) คือ
- torch.nn.MaxPool1d
- torch.nn.MaxPool2d
- torch.nn.MaxPool3d

ส่วนชั้นบ่อรวมเฉลี่ย (average pooling) คือ
- torch.nn.AvgPool1d
- torch.nn.AvgPool2d
- torch.nn.AvgPool3d

ค่าที่ต้องใส่คือ
kernel_size = ขนาดตัวกรอง

ค่าตัวเลือกเพิ่มเติมคือ
stride = จำนวนช่องที่เลื่อนต่อครั้ง ค่าตั้งต้นคือเท่ากับขนาดเคอร์เนล
padding = ค่า 0 ที่เติมเสริมที่ขอบ ค่าตั้งต้นคือ 0
ceil_mode = ถ้าเป็น True จะเก็บเอาเศษที่เลื่อนแล้วเหลือไม่ครบตามขนาดตัวกรองด้วย ถ้า false จะทิ้งไป ค่าตั้งต้นคือ False

นอกจากนี้ ยังมีบ่อรวมแบบปรับแต่งได้ (adaptive) ซึ่งจะต่างจากแบบธรรมดาตรงที่จะกำหนดขนาดของข้อมูลขาออก แทนที่จะกำหนดว่าให้กรองกี่ตัวเป็นตัวเดียว แบบนี้จะสะดวกเวลาที่ใช้กับข้อมูลที่มีขนาดไม่แน่นอน
- torch.nn.AdaptiveMaxPool1d
- torch.nn.AdaptiveMaxPool2d
- torch.nn.AdaptiveMaxPool3d
- torch.nn.AdaptiveAvgPool1d
- torch.nn.AdaptiveAvgPool2d
- torch.nn.AdaptiveAvgPool3d

สำหรับชั้นแบบนี้สิ่งที่ต้องกำหนดมีแค่ output_size ที่ต้องการสร้างโครงข่ายประสาท

เพื่อแสดงตัวอย่างการใช้ง่ายๆ ขอเริ่มจากลองสร้างโครงข่ายขึ้นโดยใช้ Module ง่ายๆ ดังนี้
relu = torch.nn.ReLU()
ha_entropy = torch.nn.CrossEntropyLoss()
maxp = torch.nn.MaxPool2d(2)

class Khrongkhai(torch.nn.Module):
  def __init__(self):
    super(Khrongkhai,self).__init__()
    self.c1 = torch.nn.Conv2d(1,16,5,1,0)
    self.b1 = torch.nn.BatchNorm2d(16)
    self.c2 = torch.nn.Conv2d(16,16,5,1,0)
    self.b2 = torch.nn.BatchNorm2d(16)
    self.l1 = torch.nn.Linear(4*4*16,16)
    self.b3 = torch.nn.BatchNorm1d(16)
    self.l2 = torch.nn.Linear(16,10)
  
  def forward(self,X):
    a1 = self.c1(X)
    r1 = relu(a1)
    d1 = self.b1(r1)
    h1 = maxp(d1)
    a2 = self.c2(h1)
    r2 = relu(a2)
    d2 = self.b2(r2)
    h2 = maxp(d2).reshape(len(X),-1)
    a3 = self.l1(h2)
    r3 = relu(a3)
    h3 = self.b3(r3)
    a4 = self.l2(h3)
    return a4

โครงข่ายประกอบไปด้วยชั้นคอนโวลูชัน ๒ ชั้น และชั้นเชิงเส้น ๒ ชั้น โดยแต่ละชั้นมีการใช้แบตช์นอร์มด้วย

แบตช์นอร์มที่ใช้ระหว่างชั้นคอนโวลูชันจะเป็น BatchNorm2d ในขณะที่แบตช์นอร์มระหว่างชั้นเชิงเส้นจะเป็น BatchNorm1dลองนำโครงข่ายมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข MNIST
from torch.utils.data import DataLoader as Dalo
import torchvision.datasets as ds
import torchvision.transforms as tf
import time

folder_mnist = '~/pytorchdata/mnist'
tran = tf.Compose([tf.ToTensor(),tf.Normalize((0.5,),(0.5,))])
rup_fuek = ds.MNIST(folder_mnist,transform=tran,train=1) # ข้อมูลฝึก
rup_truat = ds.MNIST(folder_mnist,transform=tran,train=0) # ข้อมูลตรวจสอบ
minibatch = Dalo(rup_fuek,batch_size=64,shuffle=True) # ข้อมูลฝึกทำเป็นมินิแบตช์
X_truat,z_truat = list(Dalo(rup_truat,10000))[0] # ข้อมูลตรวจสอบนำมาใช้ทีเดียว

khrongkhai = Khrongkhai()
opt = torch.optim.Adam(khrongkhai.parameters(),lr=0.001)

lis_khanaen = [] # ลิสต์บันทึกคะแนนในแต่ละขั้น
t_roem = time.time()
for o in range(5):
  khrongkhai.train()
  for Xb,zb in minibatch:
    a = khrongkhai(Xb)
    J = ha_entropy(a,zb)
    J.backward()
    opt.step()
    opt.zero_grad()
  khrongkhai.eval()
  khanaen = (khrongkhai(X_truat).argmax(1)==z_truat).numpy().mean() # คำนวณคะแนนความแม่นในการทายข้อมูลตรวจสอบ
  lis_khanaen.append(khanaen)
  print('%d ครั้งผ่านไป ใช้เวลาไป %.1f นาที ทำนายแม่น %.4f'%(o+1,(time.time()-t_roem)/60,khanaen))

ได้
1 ครั้งผ่านไป ใช้เวลาไป 0.8 นาที ทำนายแม่น 0.9865
2 ครั้งผ่านไป ใช้เวลาไป 1.6 นาที ทำนายแม่น 0.9887
3 ครั้งผ่านไป ใช้เวลาไป 2.5 นาที ทำนายแม่น 0.9891
4 ครั้งผ่านไป ใช้เวลาไป 3.4 นาที ทำนายแม่น 0.9895
5 ครั้งผ่านไป ใช้เวลาไป 4.3 นาที ทำนายแม่น 0.9885

จะพบว่าแค่วนครบรอบแรกก็ทายได้แม่นเกือบ 99% แล้ว แสดงให้เห็นว่าโครงข่ายประสาทเทียมแค่แบบง่ายๆนี้ก็ใช้การได้ดีมากแล้วกับข้อมูลชุดนี้ข้อควรระวังเรื่องมิติของข้อมูล

ครั้งนี้เราใช้ torchvision.datasets โหลดข้อมูลรูป รูปจึงถูกแปลงเทนเซอร์สี่มิติขนาดเท่ากับ (จำนวนภาพ,สี,ความสูง,ความกว้าง)

ถ้าเราเปิดไฟล์ข้อมูลรูปภาพเอาเองโดยไม่ได้ใช้วิธีนี้ละก็ ต้องอย่าลืมแปลงเทนเซอร์เป็นขนาดแบบนี้ด้วย ปกติรูปที่โหลดด้วยคำสั่งอ่านรูปเช่นใน matplotlib จะได้อาเรย์ในรูป (ความสูง,ความกว้าง,สี) ซึ่งลำดับไม่ตรงกับที่ชั้นคอนโวลูชันต้องการ กรณีแบบนี้ต้องสลับแกนให้เรียบร้อย

กรณีภาพขาวดำ มิติของสีจะมีแค่ 1 แต่ยังไงก็ต้องมีมิตินั้นอยู่ จำนวนช่องข้อมูลขาเข้าจะเป็น 1 ขนาดข้อมูลป้อนเข้าจะกลายเป็น (จำนวนภาพ,1,ความสูง,ความกว้าง)ใช้ Sequential

ในตัวอย่างที่แล้วจะเห็นว่าใน forward มีการคำนวณเป็นลำดับขั้น แบบนี้ควรใช้ Sequential เขียนเพื่อจะได้ไม่ต้องมานิยาม forward

ปัญหาอยู่ตรงขั้นตอน h2 ที่มีการ reshape ตรงนี้จำเป็นต้องนิยามชั้นขึ้นมาเสริมเพื่อใช้ในการเปลี่ยนรูป

เราอาจนิยามชั้นสำหรับทำการเปลี่ยนรูปเทนเซอร์ได้ดังนี้
class Plianrup(torch.nn.Module):
    def __init__(self,*k):
        super(Plianrup,self).__init__()
        self.k = k

    def forward(self,x):
        return x.reshape(x.size()[0],*self.k)

ถ้าป้อนค่าเป็น -1 ก็จะเป็นการยุบมิติที่สองขึ้นไปให้มารวมเป็นมิติเดียว เหลือสองมิติ

แบบจำลองเดิม ถ้าใช้ Sequential อาจสร้างได้ง่ายๆในลักษณะนี้
khrongkhai = torch.nn.Sequential(
    torch.nn.Conv2d(1,16,5,1,0),
    relu,
    torch.nn.BatchNorm2d(16),
    maxp,
    torch.nn.Conv2d(16,16,5,1,0),
    relu,
    torch.nn.BatchNorm2d(16),
    maxp,
    Plianrup(-1),
    torch.nn.Linear(4*4*16,16),
    relu,
    torch.nn.BatchNorm1d(16),
    torch.nn.Linear(16,10)
)สร้างแบบจำลองให้ปรับส่วนประกอบได้

เพื่อความสะดวกในการสร้างข้อมูลหลายชั้น เพื่อจะได้ไม่ต้องพิมพ์ซ้ำไปมา และสามารถปรับแต่งได้ง่าย คราวนี้จะลองสร้างเป็นคลาสของโครงข่ายประสาทแบบสำเร็จรูปที่ปรับรูปแบบได้โดยแค่เปลี่ยนแก้ตัวเลข

ส่วนประกอบมีดังนี้
- กำหนดจำนวนชั้นคอนโวลูชันและขนาดตัวกรองได้
- ให้ตั้งว่าจะให้มีแบตช์นอร์มหรือดรอปเอาต์หรือเปล่าได้
- ตั้งค่าน้ำหนักตั้งต้นแจกแจงปกติแบบเหอ ไข่หมิง ไบแอสตั้งต้นเป็น 0
- ชั้นคำนวณเชิงเส้นสร้างโดยกำหนดแค่ขนาดขาออก
- ขนาดขาเข้าของชั้นคำนวณเชิงเส้นชั้นแรกจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ

ขนาดข้อมูลขาเข้าของชั้นคำนวณเชิงเส้นจะต้องสัมพันธ์กับขนาดของข้อมูลขาออกของชั้นคอนโวลูชันชั้นสุดท้าย เราสามารถเขียนให้มีการคำนวณขนาดที่ควรเป็นตรงนี้โดยอัตโนมัติเพื่อจะได้ปรับขนาดชั้นคอนโวลูชันได้โดยไม่ตรงกังวลตรงนี้

เราอาจเขียน Sequential ให้เป็นคลาสของโครงข่ายตามแบบที่อธิบายมาได้ดังนี้
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

class Prasat(torch.nn.Sequential):
  def __init__(self,kwang,m_cnn,m_lin,eta=0.001,dropout=0,bn=0):
    super(Prasat,self).__init__()
    '''
    ค่าภายใน m_cnn:
      m[0]: จำนวนขาเข้า
      m[1]: จำนวนขาออก
      m[2]: ขนาดตัวกรอง
      m[3]: stride
      m[4]: pad
      m[5]: ขนาด maxpool
    m_lin: ขนาดขาออกของชั้นเชิงเส้นแต่ละชั้น
    eta: อัตราการเรียนรู้
    dropout: อัตราดรอปเอาต์ในแต่ละชั้น
    bn: แทรกแบตช์นอร์มระหว่างแต่ละชั้นหรือไม่
    '''
    for i,m in enumerate(m_cnn,1):
      kwang = np.floor((kwang-m[2]+m[4]*2.)/m[3])+1
      
      c = torch.nn.Conv2d(m[0],m[1],m[2],m[3],m[4])
      torch.nn.init.kaiming_normal_(c.weight)
      c.bias.data.fill_(0)
      self.add_module('c%d'%i,c)
      
      self.add_module('relu_c%d'%i,relu)
      
      if(bn):
        self.add_module('bano_c%d'%i,torch.nn.BatchNorm2d(m[1]))
      
      if(m[5]>1):
        self.add_module('maxp_c%d'%i,torch.nn.MaxPool2d(m[5]))
        kwang = np.floor(kwang/m[5])
      
      if(dropout):
        self.add_module('droa_c%d'%i,torch.nn.Dropout(dropout))
        
    
    self.add_module('o',Plianrup(-1))
    m_lin = [int(kwang)**2*m_cnn[-1][1]]+m_lin
    nm = len(m_lin)
    for i in range(1,nm):
      c = torch.nn.Linear(m_lin[i-1],m_lin[i])
      torch.nn.init.kaiming_normal_(c.weight)
      c.bias.data.fill_(0)
      self.add_module('l%d'%i,c)
      
      if(i<nm-1):
        if(bn):
          self.add_module('bano_l%d'%i,torch.nn.BatchNorm1d(m_lin[i]))
          
        if(dropout):
          self.add_module('droa_l%d'%i,torch.nn.Dropout(dropout))
          
        self.add_module('relu_l%d'%i,relu)
    
    self.opt = torch.optim.Adam(self.parameters(),lr=eta)
    
  def rianru(self,rup_fuek,rup_truat,n_thamsam,ro=10):
    X_truat,z_truat = rup_truat
    self.khanaen = []
    khanaen_sungsut = 0
    t_roem = time.time()
    for o in range(n_thamsam):
      self.train()
      for Xb,zb in rup_fuek:
        a = self(Xb)
        J = ha_entropy(a,zb)
        J.backward()
        self.opt.step()
        self.opt.zero_grad()
      self.eval()
      khanaen = self.ha_khanaen_(X_truat,z_truat)
      self.khanaen.append(khanaen)
      print('%d ครั้งผ่านไป ใช้เวลาไป %.1f นาที ทำนายแม่น %.4f'%(o+1,(time.time()-t_roem)/60,khanaen))
      
      if(khanaen>khanaen_sungsut):
        khanaen_sungsut = khanaen
        maiphoem = 0
      else:
        maiphoem += 1
      if(ro>0 and maiphoem>=ro):
        break
  
  def thamnai_(self,X):
    return self(X).argmax(1)
  
  def ha_khanaen_(self,X,z):
    return (self.thamnai_(X)==z).numpy().mean()

ในส่วนของเมธอด .rianru() นั้นข้อมูลป้อนเข้าคือข้อมูลฝึกในรูปของ DataLoader สำหรับทำมินิแบตช์ และข้อมูลตรวจสอบในรูปของเทนเซอร์ของข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูลตรวจสอบใช้เพื่อเป็นเงื่อนไขในการหยุด ถ้าความแม่นยำในการทำนายข้อมูลตรวจสอบไม่เพิ่มหลังจากฝึกต่อไปแล้วเป็นจำนวนกี่ครั้งตามที่กำหนดก็ให้สิ้นสุดการเรียนรู้

คราวนี้ลองทดสอบกับข้อมูล FashionMNIST บ้าง ส่วนประกอบต่างๆจะเหมือนกับข้อมูล MNIST ธรรมดา แต่จะยากกว่าหน่อย

เนื่องจากเป็นข้อมูลเสื้อผ้า ดังนั้นการนำภาพมากลับซ้ายขวาจึงช่วยเพิ่มความหลากหลายในการเรียนรู้ได้ เราสามารถใช้ตัวเลือกแปลง tf.RandomHorizontalFlip() ได้ สำหรับชุดข้อมูลฝึก ส่วนชุดข้อมูลทดสอบไม่จำเป็นต้องทำก็ได้
folder_fashionmnist = '~/pytorchdata/fashionmnist/'
tran = tf.Compose([
  tf.RandomHorizontalFlip(), # สุ่มกลับซ้ายขวา
  tf.ToTensor(),
  tf.Normalize((0.5,),(0.5,))])
rup_fuek = ds.FashionMNIST(folder_fashionmnist,transform=tran,train=1,download=True)
rup_fuek = Dalo(rup_fuek,batch_size=64,shuffle=True) # ข้อมูลฝึก ทำเป็นมินิแบตช์

tran = tf.Compose([
  tf.ToTensor(),
  tf.Normalize((0.5,),(0.5,))])
rup_truat = ds.FashionMNIST(folder_fashionmnist,transform=tran,train=0)
rup_truat = list(Dalo(rup_truat,100000))[0] # ข้อมูลตรวจสอบ ดึงมาทีเดียว

# โครงสร้างโครงข่ายประสาท
m_cnn = [
  [1,16,5,1,0,2],
  [16,16,5,1,0,2],
]
m_lin = [32,10]
prasat = Prasat(28,m_cnn,m_lin,eta=0.001,dropout=0,bn=1)
prasat.rianru(rup_fuek,rup_truat,n_thamsam=200,ro=5)

plt.plot(prasat.khanaen)
plt.show()


ผลออกมาไม่ดีมากเท่าชุดข้อมูลตัวเลข แต่ก็ถึง 90% ได้เหมือนกัน>> อ่านต่อ บทที่ ๑๓


-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> ปัญญาประดิษฐ์ >> โครงข่ายประสาทเทียม
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> pytorch

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

目次

日本による名言集
モジュール
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
機械学習
-- ニューラル
     ネットワーク
javascript
モンゴル語
言語学
maya
確率論
日本での日記
中国での日記
-- 北京での日記
-- 香港での日記
-- 澳門での日記
台灣での日記
北欧での日記
他の国での日記
qiita
その他の記事

記事の類別ติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

 記事を検索

 おすすめの記事

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

ไทย

日本語

中文