φυβλαςのβλογ
phyblasのブログjavascript

javascript จัง จากเกม code girl collection

จาวาสคริปต์เบื้องต้น

บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับคนที่เริ่มศึกษาจาวาสคริปต์


พื้นฐาน
บทที่ ๑: รู้จักกับจาวาสคริปต์

บทที่ ๒: เริ่มต้นการใช้งาน
※ alert // /* */
บทที่ ๓: ตัวแปรและชนิดของข้อมูล
※ typeof var true false null undefined NaN
บทที่ ๔: นิพจน์และการคำนวณ
※ () + - * / % ++ -- += -= *= /= %= Infinity Number.MAX_VALUE Number.MIN_VALUE
บทที่ ๕: การใช้เมธอดและการแปลงชนิดข้อมูล
※ .toString .toExponential .toFixed .toPrecision Number parseInt parseFloat String
บทที่ ๖: การตั้งเงื่อนไขสร้างทางแยก
※ if else switch case break default ?: confirm
บทที่ ๗: ความเป็นจริงเท็จและตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์
== < > <= >= != === && || ! Boolean
บทที่ ๘: การทำซ้ำด้วย while และ for
※ while do๛while for continue
บทที่ ๙: การใช้งานออบเจ็กต์
※ {} Object in delete
บทที่ ๑๐: การสร้างฟังก์ชัน
※ function(){} new Function return arguments
บทที่ ๑๑: การสร้างข้อมูลชนิดแถวลำดับ (อาเรย์)
※ [] .slice .push .unshift .length .concat .pop .shift .splice
บทที่ ๑๒: การจัดการกับข้อมูลชนิดแถวลำดับ
※ .join .sort .reverse
บทที่ ๑๓: การจัดการกับสายอักขระ
※ .indexOf .lastIndexOf .substr .substring .charAt .split .toLowerCase .toUpperCase .replace
บทที่ ๑๔: การใช้เรกูลาร์เอ็กซ์เพรชชัน
※ RegExp.exec RegExp.test .search .match
บทที่ ๑๕: การจัดการวันเวลา
※ Date
บทที่ ๑๖: ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์
※ Math
บทที่ ๑๗: ฟังก์ชันภายในตัว
※ encodeURI encodeURIComponent decodeURI decodeURIComponent eval isFinite isNaN
บทที่ ๑๘: การจัดการกับข้อผิดพลาด
※ try catch throw Error
บทที่ ๑๙: การสร้างเมธอดให้ออบเจ็กต์
※ this .call .apply
บทที่ ๒๐: คอนสตรักเตอร์
※ .constructor instanceof
บทที่ ๒๑: โพรโทไทป์
※ .prototype .hasOwnProperty
บทที่ ๒๒: การรับทอด

บทที่ ๒๓: การวนซ้ำด้วย for๛in
※ for๛in .propertyIsEnumerable
บทที่ ๒๔: โคลเชอร์และการสร้างพรอเพอร์ตีส่วนตัวในออบเจ็กต์ส่วนเพิ่มเติมใน ES5
บทที่ ๒๕: การจำกัดความเปลี่ยนแปลงของออบเจ็กต์
※ Object.preventExtensions Object.isExtensible Object.seal Object.isSealed Object.freeze Object.isFrozen
บทที่ ๒๖: การสร้างและกำหนดรายละเอียดพรอเพอร์ตีในออบเจ็กต์
※ Object.create Object.defineProperty Object.defineProperties Object.keys Object.getOwnPropertyNames Object.getOwnPropertyDescriptor Object.getPrototypeOf value: writable: enumerable: configurable: set: get:
บทที่ ๒๗: เมธอดสำหรับไล่จัดการสมาชิกในแถวลำดับ
※ .forEach .map .filter .every .some .reduce .reduceRight
บทที่ ๒๘: การจัดการกับ json
※ JSON.parse JSON.stringify
บทที่ ๒๙: การใช้โหมดเคร่งครัด และอื่นๆ
※ "use strict" .trim .indexOf .lastIndexOf Array.isArray


ส่วนเพิ่มเติมใน ES6
บทที่ ๓๐: การประกาศตัวแปรหรือค่าคงที่ และการป้อนค่า
※ let const
บทที่ ๓๑: ความสามารถเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและใช้ฟังก์ชัน
※ ... ()=>
บทที่ ๓๒: การสร้างสายอักขระหลายบรรทัดและการใช้แม่แบบ
※ ` ${}
บทที่ ๓๓: ความสามารถเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและใช้ออบเจ็กต์

บทที่ ๓๔: การสร้างคลาส
※ class constructor static extends super get set
บทที่ ๓๕: ซิมโบล
※ Symbol
บทที่ ๓๖: การสร้างและใช้งานมอดูล
※ export default import from as
บทที่ ๓๗: การวนซ้ำด้วย for๛of และการใช้แม็ปและเซ็ต
※ for๛of Map Set
บทที่ ๓๘: อิเทอเรเตอร์
※ .next .done .value Symbol.iterator
บทที่ ๓๙: เจเนอเรเตอร์
※ yield
บทที่ ๔๐: พร็อกซี
※ Proxy
บทที่ ๔๑: รีเฟล็กต์
※ Reflect
บทที่ ๔๒: การทำงานแบบไม่ประสานเวลา
※ setTimeout setInterval clearTimeout clearInterval
บทที่ ๔๓: คำมั่นสัญญา
※ Promise .then .catch .finally Promise.all Promise.race Promise.allSettled Promise.resolve Promise.reject
บทที่ ๔๔: การสร้างฟังก์ชันสำหรับทำงานแบบไม่ประสานเวลาด้วย async และ await
※ async await fetch
บทที่ ๔๕: เลขจำนวนเต็มที่มีค่าใหญ่มาก
※ BigInt BigInt.asIntN BigInt.asUintN
บทที่ ๔๖: ฟังก์ชันและเมธอดเพิ่มเติมสำหรับแถวลำดับ
※ Array.from Array.of .fill .copyWithin .find .findIndex .keys .values .entries .includes .flat .flatMap
บทที่ ๔๗: ฟังก์ชันและเมธอดเพิ่มเติมสำหรับสายอักขระ
※ String.fromCodePoint String.raw`` .repeat .includes .startsWith .endsWith .padStart .padEnd .trimStart .trimEnd .matchAll
บทที่ ๔๘: ฟังก์ชันเพิ่มเติมสำหรับออบเจ็กต์
※ Object.assign Object.is Object.setPrototypeOf Object.getOwnPropertySymbols Object.getOwnPropertyDescriptors Object.values Object.entries Object.fromEntries
แหล่งข้อมูลอ้างอิง แสดง


目次

日本による名言集
モジュール
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
機械学習
-- ニューラル
     ネットワーク
javascript
モンゴル語
言語学
maya
確率論
日本での日記
中国での日記
-- 北京での日記
-- 香港での日記
-- 澳門での日記
台灣での日記
北欧での日記
他の国での日記
qiita
その他の記事

記事の類別ติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  記事を検索

  おすすめの記事

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

月別記事

2023年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2022年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2021年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2020年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2019年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

もっと前の記事

ไทย

日本語

中文