φυβλαςのβλογ
phyblas的博客การสร้างค่าสุ่มด้วยวิธีการแปลงผกผัน
เขียนเมื่อ 2020/09/16 11:45
แก้ไขล่าสุด 2023/08/26 13:18การแปลงจากส่วนกลับของความน่าจะเป็นสะสม

บทความนี้จะพูดถึงเรื่องของการสุ่มตัวอย่างโดยการแปลงผกผัน (逆变换采样, inverse transform sampling) ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้มากในการสร้างค่าสุ่ม

ก่อนหน้านี้ได้เขียนถึงวิธีการสุ่มตัวอย่างที่เรียบง่ายแต่ประสิทธิภาพต่ำไปแล้ว นั่นคือ การด้วยการคัดเอาหรือคัดทิ้ง

สำหรับวิธีการที่จะกล่าวถึงในบทนี้คือการสุ่มตัวอย่างโดยการใช้ค่านั่นคือสิ่งที่เรียกว่าฟังก์ชันจุดร้อยละ (percent point function หรือต่อจากนี้จะเรียกย่อๆว่า PPF) ซึ่งเป็นการค่าส่วนกลับของฟังก์ชันแจกแจงสะสม (cumulative distribution function) ของการแจกแจงนั้นๆ

ถ้าใช้ scipy.stats ฟังก์ชัน PPF นี้ก็คำนวณได้โดยเมธอด .ppf() นั่นเอง

เมื่อใช้วิธีนี้สามารถแปลงผลการสุ่มจากแบบเอกรูปให้เป็นแบบที่ต้องการได้ หลักการไม่ได้ซับซ้อนมาก แต่มีส่วนที่ชวนให้สับสนได้ง่าย

ข้อดีของวิธีนี้คือจะไม่มีการทิ้งค่าที่สุ่มไปแม้แต่ตัวเดียว ทุกค่าที่สุ่มขึ้นมาจะถูกแปลงค่าเพื่อให้เข้ากับการแจกแจงที่ต้องการและได้ใช้ทั้งหมด
การสุ่มค่าแบบไม่ต่อเนื่อง

การสุ่มตัวอย่างโดยการแปลงผกผันนั้นในทางปฏิบัติแล้วจะใช้กับการสุ่มค่าแบบต่อเนื่องมากกว่า แต่เพื่อให้เข้าใจที่มาที่ไปของวิธีนี้จึงขอเริ่มจากอธิบายโดยยกตัวอย่างการสุ่มค่าแบบต่อเนื่อง ซึ่งค่อนข้างเข้าใจง่ายเห็นภาพได้ชัดกว่าก่อน

สมมุติว่ามีค่าที่ต้องการสุ่มให้แจกแจงตามนี้

เมื่อ x ϵ {1,2,3,...}

นี่เป็นตัวอย่างฟังก์ชันการแจกแจงแบบต่อเนื่อง โดยให้มีค่าเฉพาะเมื่อ x เป็นจำนวนเต็มบวก

ลองเขียนโค้ดแสดงกราฟของฟังก์ชัน ก็จะได้แบบนี้
def f(x):
  return (5/6)**(x-1)-(5/6)**x

x = np.arange(1,20+1)
P = f(x)
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('P(X=x)')
plt.title('การแจกแจงความน่าจะเป็น',family='Tahoma')
plt.plot(x,P,'mo-')
plt.show()ลักษณะการแจกแจงจะสูงสุดที่ x=1 แล้วค่อยๆลดลงเมื่อ x มากขึ้น จนเข้าใกล้ 0 ที่อนันต์

สิ่งที่จะพิจารณาในที่นี้คือฟังก์ชันแจกแจงสะสม คือความน่าจะเป็นสะสมรวมตั้งแต่ x=1 ไปจนถึงค่าที่พิจารณา


ลองวาดโค้ดแสดงความน่าจะเป็นสะสม โดยไล่ตั้งแต่ x=1 ได้ดังนี้
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('$F_X(x)$')
plt.title('ความน่าจะเป็นสะสมรวม',family='Tahoma')
Pcum = 0
for x in range(1,20):
  Pcum += f(x) # คำนวณฟังก์ชันความน่าจะเป็นแล้วบวกสะสมไปในแต่ละขั้น
  c = np.random.random(3) # สุ่มสี
  plt.plot([21,x],[Pcum,Pcum],'--',c=c)
  plt.text(x,Pcum,x,va='top',c=c)
plt.show()ฟังก์ชันการแจกแจงสะสมเป็นบวกเสมอ โดยค่าไล่ตั้งแต่ 0 ถึง 1 ในที่นี้จึงได้ลองวาดให้เห็นเป็นขั้นๆดู เมื่อลองมองภาพตามนี้แล้วจะเห็นว่าแต่ละตัวเลขนั้นแบ่งช่วงกันอย่างชัดเจนภายในค่า 0 ถึง 1

เมื่อเห็นแบบนี้แล้วก็ชวนให้นึกออกได้ว่า ถ้าหากเราทำการสุ่มค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 แล้วดูว่าค่าอยู่ในช่วงของเลขไหน เราก็จะได้การแจกแจงเป็นไปตามนี้นั่นเอง เพราะช่วงยิ่งกว้างยิ่งหมายถึงว่าความน่าจะเป็นมาก

ลองเขียนโค้ดแสดงการสุ่มด้วยวิธีดังที่ว่านี้ดู
x = [] # สุ่มดูสักหมื่นตัว
for i in range(10000):
  ycum = 0 # ความน่าจะเป็นสะสม
  xi = 0
  u = random.random() # สุ่มค่าในช่วง 0 ถึง 1
  # ไล่เทียบดูทีละขั้นว่าค่าที่สุ่มได้อยู่ในช่วงไหน
  while(u>ycum):
    xi = xi+1
    ycum = ycum+f(xi)
  # ถ้า u มากกว่าความน่าจะเป็นสะสมก็หยุดแล้วเก็บค่านั้น
  x.append(xi)

bx = np.bincount(x) # นับค่าว่ามีเลขไหนกี่ตัว
plt.xlabel('x')
plt.bar(range(len(bx)),bx,fc='m',ec='k')
plt.show()ดูผลแล้วจะเห็นว่าการแจกแจงที่ได้เป็นไปตามฟังก์ชันการแจกแจงข้างต้นจริงๆ

การพิจารณาความน่าจะเป็นสะสมแบบนี้ก็คือวิธีการที่เรียกว่าการสุ่มตัวอย่างโดยการแปลงผกผัน คือเหมือนเป็นการคิดย้อนกลับ

ที่เรียกว่า "ผกผัน" เพราะจริงๆแล้วสิ่งที่ถูกพิจารณาจริงๆไม่ใช่ตัวความน่าจะเป็นสะสมโดยตรง แต่เป็นส่วนกลับของมัน ซึ่งก็คือ PPF ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น

อาจลองวาดกราฟ PPF ดูได้ดังนี้ โค้ดคล้ายกับตอนสร้างค่าสุ่มแจกแจง แต่คราวนี้ให้เป็นค่าไล่ไปเรื่อยๆตั้งแต่ 0 ถึง 1 โดยแบ่งเป็นพันช่วง
q = np.linspace(0,1,1001)[:-1]
x = []
for u in q:
  ycum = 0
  xi = 0
  while(u>ycum):
    xi += 1
    ycum += f(xi)
  x.append(xi)

plt.xlabel('$F_X(x)$')
plt.ylabel('x')
plt.plot(q,x,'m')
plt.show()เนื่องจากเป็นการแจกแจงแบบไม่ต่อเนื่อง กราฟ PPF ก็จะเป็นขั้นบันไดแบบนี้

จะเห็นว่าถ้าเราสุ่มค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 แล้วคำนวณ PPF ค่าที่ได้ก็จะเป็นการแจกแจงตามที่ต้องการ

หลักการนี้สามารถใช้กับการแจกแจงที่เป็นค่าแบบต่อเนื่องได้เช่นกัน
การสุ่มค่าแบบต่อเนื่อง

เมื่อเข้าใจหลักการโดยรวมของวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยการแปลงผกผันจากกรณีของค่าแบบไม่ต่อเนื่องแล้ว คราวนี้ลองพิจารณาค่าต่อเนื่อง ซึ่งก็ใช้หลักการเดียวกัน แต่จริงๆแล้วคำนวณได้ง่ายกว่า และใช้งานได้จริงในทางปฏิบัติมากกว่า

เพื่อความง่าย พิจารณาการแจกแจงแบบง่ายๆ คือการแจกแจงแบบเลขชี้กำลังที่ λ=1 ซึ่งมีฟังก์ชันการแจกแจงความหนาแน่นของความน่าจะเป็นดังนี้


วาดกราฟดูได้ดังนี้
def f(x):
  return np.exp(-x)

x = np.linspace(0,4,101)
P = f(x)
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('$f_X(x)$')
plt.title('การแจกแจงความหนาแน่นความน่าจะเป็น',family='Tahoma')
plt.plot(x,P,'g')
plt.show()ส่วนฟังก์ชันความน่าจะเป็นสะสมก็จะคำนวณได้จากการหาปริพันธ์ นั่นคือ


ลองวาดค่าของฟังก์ชันความหนาแน่นสะสมเป็นขั้นๆดู แต่ครั้งนี้ต่างจากกรณีค่าไม่ต่อเนื่อง ตรงที่ว่าไม่ได้มีการแบ่งช่วงที่แน่นอน ดังนั้นเส้นที่วาดในที่นี้จึงเป็นแค่เส้นแสดงตำแหน่ง
def pdf(x):
  return 1-np.exp(-x)

plt.xlabel('x')
plt.ylabel('$F_X(x)$')
plt.title('ความน่าจะเป็นสะสมรวม',family='Tahoma')
Pcum = P.cumsum()
for x in np.arange(0.4,4,0.4):
  c = np.random.random(3)
  pdfx = pdf(x)
  plt.plot([5,x],[pdfx,pdfx],'--',c=c)
  plt.text(x,pdfx,'%.2f'%x,va='top',c=c)
plt.show()จากตรงนี้จะเห็นได้ว่าหากสุ่มค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 แล้วเทียบดูว่าตำแหน่งนั้นเป็นความน่าจะเป็นสะสมรวมของที่ค่า x เป็นเท่าใด ก็จะได้ค่า x ที่เป็นการแจกแจงตามที่ต้องการ

ซึ่งอาจลองทำดูได้เช่นเดียวกับที่ทำกับการแจกแจงแบบไม่ต่อเนื่อง โดยเขียนแบบนี้
x = []
for i in range(10000):
  u = random.random()
  xi = 0
  while(u>pdf(xi)):
    xi += 0.01
  x.append(xi)

plt.xlabel('x')
plt.hist(x,50,fc='g',ec='k')
plt.show()และวาดกราฟ PPF ได้ดังนี้
q = np.linspace(0,1,101)[:-1]
x = []
for u in q:
  xi = 0
  while(u>pdf(xi)):
    xi += 0.01
  x.append(xi)

plt.xlabel('$F_X(x)$')
plt.ylabel('x')
plt.plot(q,x,'g')
plt.show()เพียงแต่ว่าจริงๆแล้วในทางปฏิบัตินั้น การแจกแจงแบบต่อเนื่องสามารถคำนวณค่าผกผันของความน่าจะเป็นสะสมได้โดยตรง ดังนั้นวิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือสุ่มค่าแล้วคำนวณ PPF เท่านี้ค่าที่ได้ก็จะมีการแจกแจงเป็นไปตามที่ต้องการแล้ว

สำหรับกรณีของการแจกแจงแบบเลขชี้กำลังในตัวอย่างนี้คือ


ดังนั้น PPF คือ


เมื่อรู้ PPF แบบนี้แล้วก็เขียนฟังก์ชันคำนวณโดยตรง แบบนี้ก็จะได้การแจกแจงในรูปแบบที่ต้องการโดยอย่างง่ายดาย
def ppf(u):
  return -np.log(1-u)

u = np.random.random(10000) # สุ่มค่า
x = ppf(u) # นำค่าที่สุ่มมาคำนวณ PPF
plt.xlabel('x')
plt.hist(x,50,fc='g',ec='k')
plt.show()ผลที่ได้ออกมาในลักษณะเดียวกับตัวอย่างก่อนหน้า แต่คำนวณได้ทันทีเร็วกว่ามาก

ในทางปฏิบัติ วิธีนี้ก็เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการจำลองการแจกแจงแบบเลขชี้กำลังจริงๆ เพราะเป็นการแจกแจงที่สามารถหา PPF ได้ง่าย

แต่น่าเสียดายว่าแม้จะรู้ฟังก์ชันการแจกแจง ก็อาจไม่สามารถหา PPF ได้เสมอไป หรือถึงหาได้ก็อาจไม่ได้คำนวณได้ง่ายนัก

ส่วนกรณีของการแจกแจงแบบไม่ต่อเนื่อง นั้นไม่สามารถเขียน PPF ออกมาเป็นสมการเพื่อคำนวณโดยตรงแบบนี้ได้ จึงได้แต่ไล่วนเทียบทีละขั้น จึงอาจไม่เหมาะที่จะใช้วิธีนี้ในทางปฏิบัติจริงๆ

ดังนั้นที่จะใช้วิธีนี้ โดยหลักแล้วก็จะจำกัดอยู่ที่การแจกแจงแบบต่อเนื่องบางแบบที่คำนวณ PPF ได้ง่าย

อนึ่ง ที่จริงหากใช้เมธอด .ppf() ของ scipy.stats แล้วก็จะสามารถคำนวณ PPF ของการแจกแจงทุกประเภทได้

เช่นลองฟังก์ชันเบตา
import scipy.stats
beta = scipy.stats.beta(9,3)
u = np.random.random(10000)
x = beta.ppf(u)
plt.xlabel('x')
plt.hist(x,50,fc='g',ec='k')
plt.show()เพียงแต่จริงๆแล้วถ้าจะใช้ scipy.stats อยู่ตั้งแต่แรกแล้วก็สุ่มค่าโดยใช้ .rvs() ไปเลยโดยตรงย่อมจะมีประสิทธิภาพกว่า ไม่ได้จำเป็นต้องแปลงจาก PPF อีกที
x = beta.rvs(10000)

ยกตัวอย่างง่ายๆอีกตัวอย่างหนึ่งเพื่อให้เห็นมากขึ้น คือ เช่น


ซึ่งก็คือฟังก์ชันง่ายๆที่ค่าแปรตาม x ไปจนสุดที่ 2

แบบนี้ความน่าจะเป็นสะสมหาได้เป็น


แล้วก็จะหาฟังก์ชันส่วนกลับ PPF ได้เป็น


เขียนโค้ดได้เป็น
def ppf(u):
  return 2*np.sqrt(u)
u = np.random.random(10000)
x = ppf(u)
plt.xlabel('x')
plt.hist(x,50,fc='#dbf4ff',ec='k')
plt.show()


การแปลงกลับ

แถมท้ายอีกนิดเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นอีก นั่นคือจริงๆแล้วด้วยแนวคิดนี้ แสดงว่าถ้าหากเราสุ่มค่าให้มีการแจกแจงแบบไหน แล้วเอาค่าที่ได้มาคูณด้วยฟังก์ชันความน่าจะเป็นสะสม ผลที่ได้ก็จะกลายเป็นการแจกแจงแบบเอกรูป

เช่น
expon = scipy.stats.expon(0,1)
u = expon.rvs(10000) # สุ่มค่าด้วยการแจกแจงแบบแบบเลขชี้กำลัง
x = expon.cdf(u) # แปลงค่าด้วย CDF ผลที่ได้กลับกลายเป็นการแจกแจงเอกรูป
plt.xlabel('x')
plt.hist(x,50,fc='#297174',ec='k')
plt.show()เริ่มสุ่มโดยแจกแจงแบบแบบเลขชี้กำลัง แต่สุดท้ายก็กลับมากลายเป็นการแจกแจงแบบเอกรูปไป

-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คณิตศาสตร์ >> ความน่าจะเป็น
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> numpy
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> matplotlib
-- คอมพิวเตอร์ >> การสุ่ม
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> scipy

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

目录

从日本来的名言
模块
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
机器学习
-- 神经网络
javascript
蒙古语
语言学
maya
概率论
与日本相关的日记
与中国相关的日记
-- 与北京相关的日记
-- 与香港相关的日记
-- 与澳门相关的日记
与台湾相关的日记
与北欧相关的日记
与其他国家相关的日记
qiita
其他日志

按类别分日志ติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

 查看日志

 推荐日志

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ