φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblasความน่าจะเป็นเบื้องต้นสำหรับเขียนโปรแกรม บทที่ ๑๐: การแจกแจงแบบเลขชี้กำลัง
เขียนเมื่อ 2020/07/27 14:41
แก้ไขล่าสุด 2023/08/26 13:22

ต่อจาก บทที่ ๙

ตั้งแต่บทที่ ๘ ได้เริ่มทำความเข้าใจเกี่ยวกับการการแจกแจงความหนาแน่นของความน่าจะเป็นของค่าแบบต่อเนื่องไปแล้ว

บทนี้จะเป็นเรื่องของการแจกแจงของค่าต่อเนื่องรูปแบบหนึ่งที่พบได้บ่อย นั่นคือการแจกแจงแบบเลขชี้กำลัง (指数分布, exponential distribution)
ระยะห่างของการเกิดเหตุการณ์แบบสุ่ม

สมมุติว่ามีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งในแบบสุ่ม โดยความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ในแต่ละช่วงจะมีพอๆกันหมดภายในช่วง หรือก็คือเป็นการแจกแจงแบบเอกรูป

หากคิดง่ายๆแล้วโดยทั่วไประยะห่างระหว่างเหตุการณ์โดยเฉลี่ยควรจะเป็นระยะเวลาหารด้วยจำนวนเหตุการณ์ แต่ในการสุ่มขึ้นมาจริงๆจะพบว่ามีบางช่วงห่างกันมากหรือน้อยกว่าค่าเฉลี่ย

การแจกแจงค่าระยะห่างของเหตุการณ์นั้นจะเป็นการแจกแจงแบบเลขชี้กำลัง

ยกตัวอย่างเช่น ฝูงนกอพยพ 3600 ตัวบินผ่านเข้าชายแดนประเทศมา มีคนจับเวลาไว้ว่าตั้งแต่นกตัวแรกเริ่มผ่านมาจนตัวสุดท้ายผ่านไปใช้เวลาทั้งหมด 10 ชั่วโมง ถามว่าระยะเวลาที่แต่ละตัวผ่านนั้นจะเว้นช่วงห่างกันแค่ไหน

10 ชั่วโมงก็คือ 36000 มีนก 3600 ตัว ดังนั้นโดยเฉลี่ยแล้วแต่ละตัวควรจะเว้นช่วงกันประมาณ 36000/3600 = 10 วินาที

ลองทดลองสุ่มแล้ววาดฮิสโทแกรมแจกแจง
import random
wela = [] # เก็บเวลาที่แต่ละตัวผ่าน
n = 3600 # สุ่ม 3600 ครั้ง
t = 36000 # ในระยะเวลา 36000 วินาที

for i in range(n):
  # ค่าเวลาอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 36000
  wela += [random.uniform(0,t)]
# จัดเรียงลำดับใหม่ตามค่าเวลา
wela = sorted(wela)
wenwang = [] # ดูระยะห่างทีละคู่
for i in range(1,n):
  # เวลาลำดับที่ i ลบด้วยเวลาลำดับที่ i-1
  wenwang += [wela[i]-wela[i-1]]
print('ระยะห่างเฉลี่ย = %.2f'%(sum(wenwang)/(n-1))) # ได้ 10.00
plt.xlabel('ระยะห่างเวลา',family='Tahoma')
plt.ylabel('จำนวน',family='Tahoma')
# วาดฮิสโทแกรม
plt.hist(wenwang,100,ec='#000000')
plt.show()

ผลที่ได้จะเห็นการแจกแจงที่มีลักษณะลดหลั่นลงไปเรื่อยๆแบบเลขชี้กำลัง


ฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นและฟังก์ชันแจกแจงความหนาแน่นสะสม

เมื่อได้เห็นการแจกแจงจากการทดลองสุ่มจริงไปแล้ว คราวนี้ลองมาดูสมการที่จะมาอธิบายผลลัพธ์ที่ได้นั้น ซึ่งก็คือการแจกแจงแบบเลขชี้กำลัง

หากเหตุการณ์เกิดโดยเฉลี่ย λ ครั้งเมื่อเวลาผ่านไป 1 วินาที (หรือหน่วยเวลาใดๆก็ได้) แล้ว

ฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นที่จะเว้นระยะห่างเป็น x วินาทีคือ


โดย x ≥ 0 นอกนั้นจะเป็น 0 หมด

จะเห็นว่ารูปแบบการแจกแจงเข้าใจได้ง่าย คือลดลงเรื่อยๆแบบเลขชี้กำลัง

ส่วนฟังก์ชันแจกแจงความหนาแน่นสะสมก็จะบอกถึงความน่าจะเป็นในช่วงตั้งแต่ 0 ไปจนถึงค่านั้นๆ คำนวณได้จากปริพันธ์ของฟังก์ชันแจกแจงความหนาแน่น ได้เป็น


ที่จริงการคำนวณ FX(X) ควรต้องเริ่มจาก -∞ แต่เพราะค่าที่ x ติดลบนั้นเป็น 0 หมด จึงเริ่มจาก 0

หากนำมาวาดกราฟของ fX(X) และ FX(X) เทียบที่ค่า λ ต่างๆก็จะได้แบบนี้สำหรับกรณีนกบินในตัวอย่างตอนต้นบทนั้นนกแต่ละตัวเว้นช่วงกันโดยเฉลี่ย 10 วินาที ดังนั้น λ=1/10
ค่าคาดหมายและความแปรปรวนของการแจกแจงแบบเลขชี้กำลัง

ค่าความคาดหมาย ของการแจกแจงแบบเลขชี้กำลังคือ


ซึ่งก็มองภาพออกได้ไม่ยากว่าเป็นเพราะ λ คือจำนวนครั้งที่เหตุการณ์จะเกิดในหน่วยเวลาหนึ่ง ดังนั้นโดยเฉลี่ยแล้วระยะห่างระหว่างแต่ละครั้งก็ต้องเป็น 1/λ

ส่วนความแปรปรวนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น


นั่นคือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเองก็มีค่าเป็น 1/λ ซึ่งก็คือระยะห่างเฉลี่ยระหว่างเหตุการณ์แต่ละครั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงแบบเลขชี้กำลังกับการแจกแจงปัวซง

การแจกแจงแบบเลขชี้กำลังมีความเกี่ยวพันกับการแจกแจงปัวซง ซึ่งได้เขียนถึงไปในบทที่ ๗

ความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงแบบเลขชี้กำลังและการแจกแจงปัวซงนั้นมีลักษณะคล้ายความสัมพันธ์ระหว่าการแจกแจงทวินามและการแจกแจงปัวซง

ที่จริงแล้วการแจกแจงทั้งสองนั้นเกิดขึ้นพร้อมกันในสถานการณ์เดียวกัน แค่มองคนละสิ่งกัน

สมมุติว่าเรากำลังพิจารณาจำนวนคนเข้าเว็บในแต่ละวัน โดยพบว่าเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งมีคนเข้าวันละ 12000 ครั้ง

ในที่นี้หากพิจารณาระยะเวลาที่เว้นระหว่างการเข้าแต่ละครั้งก็จะเป็นการแจกแจงแบบเลขชี้กำลัง

และหากแบ่งช่วงเวลาเป็นนาที (1 วันมี 24×60=1440 นาที) แล้วดูว่าแต่ละนาทีมีคนเข้ากี่คน จะได้การแจกแจงปัวซง

ลองเขียนโค้ดจำลองสถานการณ์ขึ้นดู เริ่มจากสุ่มค่าเวลาในหน่วยนาทีเป็นค่าต่อเนื่องตั้งแต่ 0 ถึง 1440 ออกมา 12000 ค่า ในแต่ละครั้งก็วาดเส้นแสดงเวลา พร้อมกับบันทึกว่าอยู่ในรอบไหน
import random
import matplotlib.pyplot as plt

n = 12000 # จำนวนรวม
t = 1440 # เวลาในหนึ่งวัน (นาที)
wela = []
chuang = [0]*t # ลิสต์นับจำนวนแต่ละช่วง
plt.figure(figsize=[6,2])
plt.xlim([0,t])
plt.yticks([])
for i in range(n):
  w = random.uniform(0,t) # สุ่มเวลา
  # วาดเส้นแสดงตำแหน่งเวลาที่สุ่มได้
  plt.axvline(w,alpha=0.01,color='#8a3bc7')
  wela += [w] # เก็บค่าเวลาที่สุ่มได้ครั้งนั้น
  chuang[int(w)] += 1 # อยู่ในช่วงนาทีไหนก็บวกจำนวนช่วงนั้นไป

plt.show()

จะได้รูปที่แสดงการกระจายตัวของเส้นเวลา 12000 เส้น ซึ่งค่อนข้างสม่ำเสมอจากนั้นใช้ Counter เพื่อนับว่ามีช่วงนาทีที่มีจำนวนครั้งที่เข้าเป็นแต่ละจำนวนอยู่เท่าไหร่
from collections import Counter
nap = Counter(chuang)
print(nap)

ได้
Counter({7: 201, 8: 190, 9: 183, 6: 171, 10: 151, 5: 135, 11: 108, 12: 81, 4: 50, 13: 49, 3: 35, 14: 31, 15: 21, 2: 11, 16: 9, 17: 8, 1: 3, 21: 1, 20: 1, 18: 1})

เมื่อวาดภาพก็จะได้การแจกแจงปัวซงจากนั้นเรียงลำดับเวลาแล้วดูการแจกแจงของระยะเวลาเว้นช่วงก็จะได้การแจกแจงแบบเลขชี้กำลัง
wela = sorted(wela) # เรียงตามลำดับเวลา
wenwang = [] # ลิสต์เก็บระยะห่างแต่ละคู่
for i in range(1,n):
  wenwang += [wela[i]-wela[i-1]] # เวลาลำดับที่ i ลบด้วยเวลาลำดับที่ i-1
plt.title('การแจกแจงแบบเลขชี้กำลัง',family='Tahoma',size=14)
plt.xlabel('ระยะห่างเวลา (นาที)',family='Tahoma',size=14)
plt.ylabel('จำนวนของแต่ละช่วง',family='Tahoma',size=14)
# วาดฮิสโทแกรม
plt.hist(wenwang,60,color='#8a3bc7',ec='#000000')
plt.show()

บทถัดไป >> บทที่ ๑๑-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คณิตศาสตร์ >> ความน่าจะเป็น
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
มอดูลต่างๆ
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
ภาษา javascript
ภาษา mongol
ภาษาศาสตร์
maya
ความน่าจะเป็น
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
-- บันทึกในฮ่องกง
-- บันทึกในมาเก๊า
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

 ค้นหาบทความ

 บทความแนะนำ

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

บทความแต่ละเดือน

2024年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2023年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2022年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2021年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2020年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

ค้นบทความเก่ากว่านั้น

ไทย

日本語

中文