φυβλαςのβλογ
phyblas的博客pytorch เบื้องต้น บทที่ ๖: การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก
เขียนเมื่อ 2018/09/08 09:58
แก้ไขล่าสุด 2022/07/09 18:01
>> ต่อจาก บทที่ ๕ในบทนี้จะเป็นการใช้ pytorch เพื่อสร้างเพอร์เซปตรอนสำหรับทำการถดถอยโลจิสติกอย่างง่ายการถดถอยโลจิสติกเพื่อจำแนกประเภทข้อมูล ๒ กลุ่ม

ขอยกตัวอย่างเป็นปัญหาปัญหาการแบ่งประเภทข้อมูลสองตัวแปรง่ายๆดังนี้
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

X = np.random.normal(-0.5,0.4,[80,2])
X[:40] += 1
z = np.array([0,1]).repeat(40)
plt.scatter(X[:,0],X[:,1],c=z,edgecolor='r',cmap='plasma')
plt.show()การคำนวณในปัญหาการแบ่งประเภทแบบนี้โดยทั่วไปจะเริ่มจากชั้นคูณเชิงเส้น แล้วตามด้วยซิกมอยด์ แล้วหาค่าเสียหายซึ่งในกรณีนี้ใช้เป็นค่าเอนโทรปีไขว้ (交叉熵, cross entropy) เฉลี่ย
..(6.1)

สมการนี้ต่างจากใน โครงข่ายประสาทเทียมเบื้องต้นบทที่ ๔ ตรงที่ w กลายเป็น wT เนื่องจากนิยามของค่าน้ำหนักใน pytorch จะกลับกัน คือเอาค่าขาออกเป็นแนวตั้ง ขาเข้าเป็นแนวนอน

โดยทั่วไปชั้นการคำนวณซิกมอยด์กับเอนโทรปีไขว้จะถูกยุบรวมเป็นชั้นเดียวเพราะสะดวกในการคำนวณ

ใน pytorch เองก็มีเตรียมชั้นสำหรับคำนวณแบบนี้ไว้ คือคลาส torch.nn.BCEWithLogitsLoss หรือจะใช้ฟังก์ชัน torch.nn.functional.binary_cross_entropy_with_logits() ก็ได้

สามารถเขียนโค้ดเพื่อทำการจำแนกกลุ่มข้อมูลได้ดังนี้
import torch

X = torch.Tensor(X)
z = torch.Tensor(z)
lin = torch.nn.Linear(2,1)
opt = torch.optim.Adam(lin.parameters(),lr=0.1)
ha_entropy = torch.nn.BCEWithLogitsLoss() # เตรียมฟังก์ชันคำนวณเอนโทรปี
for i in range(100):
  a = lin(X).flatten()
  J = ha_entropy(a,z)
  J.backward()
  opt.step()
  opt.zero_grad()

lmm = np.linspace(X.min(),X.max(),200)
mx,my = np.meshgrid(lmm,lmm)
mX = torch.Tensor(np.array([mx.ravel(),my.ravel()]).T)
mz = (lin(mX)>0)
mz = mz.data.numpy().reshape(200,200)
plt.xlim(X.min(),X.max())
plt.ylim(X.min(),X.max())
plt.scatter(X[:,0],X[:,1],c=z,edgecolor='r',cmap='plasma')
plt.contourf(mx,my,mz,alpha=0.2,cmap='plasma')
plt.show()ตรงนี้จะเห็นว่าคล้ายกับตอนที่แก้ปัญหาการถดถอยเชิงเส้นมาก ต่างกันแค่เปลี่ยนฟังก์ชันค่าเสียหายจากค่าผลต่างกำลังสองเฉลี่ยมาเป็นเอนโทรปีไขว้เฉลี่ยเท่านั้น

ข้อควรระวังอย่างหนึ่งก็คือ BCEWithLogitsLoss นี้ต้องใช้กับเทนเซอร์ชนิด float เท่านั้น แม้ว่าจริงๆแล้วค่า z ของเราปกติจะเป็นได้แค่เลข 0 หรือ 1 เท่านั้นจนบางคนอาจคิดว่าใช้ ByteTensor หรือ IntTensor ก็น่าจะได้ก็ตาม แต่จริงๆใช้ไม่ได้

นี่ถือเป็นความไม่สะดวกอย่างหนึ่งของ pytorch ชนิดข้อมูลที่ใช้สำหรับบางฟังก์ชันมักจะถูกกำหนดตายตัว ไม่มีการเปลี่ยนให้อัตโนมัติ

หากต้องการหาค่าความน่าจะเป็นของคำตอบ pytorch ก็มีฟังก์ชัน torch.sigmoid เตรียมไว้ให้ หรือคลาส torch.nn.Sigmoid() ใช้ได้เลยไม่ต้องสร้างเอง

ลองวาดคอนทัวร์แสดงความน่าจะเป็น
mz = torch.nn.Sigmoid()(lin(mX))
mz = mz.data.numpy().reshape(200,200)
plt.xlim(X.min(),X.max())
plt.ylim(X.min(),X.max())
plt.scatter(X[:,0],X[:,1],c=z,edgecolor='r',cmap='plasma')
plt.contourf(mx,my,mz,200,alpha=0.2,cmap='plasma')
plt.show()

การถดถอยโลจิสติกเพื่อจำแนกประเภทหลายกลุ่ม

ต่อมาพิจารณาปัญหาการจำแนกประเภทที่มากกว่า ๒ กลุ่ม หรือที่เรียกว่าการวิเคราะห์การถดถอยซอฟต์แม็กซ์

การคำนวณในกรณีนี้จะเริ่มจากการคำนวณเชิงเส้นแล้วตามด้วยฟังก์ชันซอฟต์แม็กซ์แล้วคำนวณค่าเสียหายด้วยเอนโทรปีไขว้สำหรับข้อมูลหลายกลุ่ม
..(6.2)

สมการนี้ก็ต่างจากในเนื้อหาโครงข่ายประสาทเทียมเบื้องต้นบทที่ ๖ เล็กน้อยเนื่องจากแกนของ w สลับกัน

lin ในที่นี้เราต้องการจำแนกข้อมูล 2 ตัวแปรเป็น 4 กลุ่ม ดังนั้นต้องมีขนาดขาเข้าเป็น 2 ขนาดขาออกเป็น 4 ส่วนขนาดของค่าน้ำหนัก w จะเป็น (4,2)

pytorch ได้เตรียมคลาสสำหรับคำนวณซอฟต์แม็กซ์พร้อมกับเอนโทรปีไขว้ให้ในทีเดียวคือ torch.nn.CrossEntropyLoss หรือในรูปฟังก์ชันคือ torch.nn.functional.cross_entropy()

ค่าที่ต้องส่งให้ฟังก์ชันนี้ก็คือค่าที่ได้การคำนวณเชิงเส้น (ในสมการคือ a) และค่าคำตอบจริงในรูปของตัวเลขบอกประเภท ไม่ใช่ในรูปของวันฮ็อต ดังนั้นถ้าใช้ฟังก์ชันนี้เราจะไม่ต้องต้องอุตส่าห์แปลงคำตอบให้เป็นวันฮ็อตเอง

โค้ดเขียนได้ดังนี้
X = np.random.normal(0,0.5,[160,2])
X[40:] += 1.5
X[80:,0] -= 3
X[120:] += 1.5
z = np.arange(4).repeat(40)

X = torch.Tensor(X)
z = torch.LongTensor(z)
lin = torch.nn.Linear(2,4)
opt = torch.optim.Adam(lin.parameters(),lr=0.1)
ha_entropy = torch.nn.CrossEntropyLoss()
for i in range(100):
  a = lin(X)
  J = ha_entropy(a,z)
  J.backward()
  opt.step()
  opt.zero_grad()

mx,my = np.meshgrid(np.linspace(X[:,0].min(),X[:,0].max(),200),
          np.linspace(X[:,1].min(),X[:,1].max(),200))
mX = torch.Tensor(np.array([mx.ravel(),my.ravel()]).T)
mz = lin(mX).argmax(1)
mz = mz.data.numpy().reshape(200,200)
plt.xlim(X[:,0].min(),X[:,0].max())
plt.ylim(X[:,1].min(),X[:,1].max())
plt.scatter(X[:,0],X[:,1],c=z,edgecolor='k',cmap='Spectral')
plt.contourf(mx,my,mz,alpha=0.2,cmap='Spectral')
plt.show()
ข้อแตกต่างจากกรณีแบ่ง ๒ กลุ่มคือขนาดของ lin และฟังก์ชันที่ใช้คำนวณเอนโทรปีไขว้

นอกจากนี้ที่ต้องระวังคือ ค่า z ในที่นี้ต้องเป็น LongTensor ซึ่งจะต่างจากกรณีของ BCEWithLogitsLoss>> อ่านต่อ บทที่ ๗


-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> ปัญญาประดิษฐ์ >> โครงข่ายประสาทเทียม
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> pytorch

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

目录

从日本来的名言
模块
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
机器学习
-- 神经网络
javascript
蒙古语
语言学
maya
概率论
与日本相关的日记
与中国相关的日记
-- 与北京相关的日记
-- 与香港相关的日记
-- 与澳门相关的日记
与台湾相关的日记
与北欧相关的日记
与其他国家相关的日记
qiita
其他日志

按类别分日志ติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

 查看日志

 推荐日志

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ