φυβλαςのβλογ
phyblasのブログpytorch เบื้องต้น บทที่ ๑๖: การเรียนรู้แบบถ่ายโอน
เขียนเมื่อ 2018/09/29 21:38
แก้ไขล่าสุด 2022/07/09 14:15
>> ต่อจาก บทที่ ๑๕
 


การเรียนรู้ของโครงข่ายประสาทเทียมยิ่งลึกยิ่งใช้เวลาในการฝึกนานมาก และส่วนใหญ่พอฝึกเสร็จก็แค่ถูกนำไปใช้กับแค่งานเฉพาะทาง

แต่ก็มีบางแบบจำลองที่ถูกฝึกมาให้ใช้งานได้กว้างขวาง เพียงแค่ปรับอะไรบางอย่างเพิ่มเติม ไม่ต้องฝึกใหม่ทั้งหมดก็สามารถนำมาใช้กับงานอื่นๆต่อได้

การนำแบบจำลองที่ฝึกเสร็จแล้วมาใช้ในงานอื่นต่อเรียกว่าการเรียนรู้แบบถ่ายโอน (transfer learning)

วิธีการโดยทั่วไปก็คือ เอาแบบจำลองที่ฝึกเสร็จแล้วมาปรับแก้แค่ชั้นสุดท้ายให้เข้ากับงานที่ตัวเองต้องการใช้

ค่าพารามิเตอร์ที่ได้มาจากการฝึกเสร็จแล้วอาจถูกนำมาใช้เป็นค่าเริ่มต้นเพื่อทำการฝึกต่อ หรือบางทีก็อาจจะนำค่านั้นมาใช้โดยไม่มีการฝึกต่อ คือฝึกแค่ชั้นสุดท้ายใหม่ โดยคงค่าพารามิเตอร์ของชั้นอื่นๆทั้งหมดไว้

pytorch ได้เตรียมแบบจำลองส่วนหนึ่งที่สร้างผลงานได้โดดเด่นและนิยมใช้ที่เรียนรู้เสร็จแล้ว โดยอยู่ใน torchvision.models.

ลองดูว่ามีแบบจำลองแบบไหนบ้างและแต่ละแบบมีพารามิเตอร์มากแค่ไหน
from torchvision import models as md
# ฟังก์ชันนับจำนวนพารามิเตอร์
def nap_param(khrongkhai):
    param = list(khrongkhai.parameters())
    return len(param),sum([p.data.numpy().size for p in param])

nap_param(md.resnet18())

function = type(lambda _:_)
# แบบจำลองทั้งหมดสร้างจากฟังก์ชัน จึงใช้วิธีไล่ค้นหาฟังก์ชันแล้วเรียกมาดูทีละตัว
for d in dir(md):
    f = getattr(md,d)
    if(type(f)==function):
    try:
      print('%s: %s'%(d,nap_param(f())))
    except:
      0

ได้
alexnet: (16, 61100840)
convnext_base: (344, 88591464)
convnext_large: (344, 197767336)
convnext_small: (344, 50223688)
convnext_tiny: (182, 28589128)
densenet121: (364, 7978856)
densenet161: (484, 28681000)
densenet169: (508, 14149480)
densenet201: (604, 20013928)
efficientnet_b0: (213, 5288548)
efficientnet_b1: (301, 7794184)
efficientnet_b2: (301, 9109994)
efficientnet_b3: (340, 12233232)
efficientnet_b4: (418, 19341616)
efficientnet_b5: (506, 30389784)
efficientnet_b6: (584, 43040704)
efficientnet_b7: (711, 66347960)
efficientnet_v2_l: (897, 118515272)
efficientnet_v2_m: (649, 54139356)
efficientnet_v2_s: (452, 21458488)
googlenet: (187, 13004888)
inception_v3: (292, 27161264)
mnasnet0_5: (158, 2218512)
mnasnet0_75: (158, 3170208)
mnasnet1_0: (158, 4383312)
mnasnet1_3: (158, 6282256)
mobilenet_v2: (158, 3504872)
mobilenet_v3_large: (174, 5483032)
mobilenet_v3_small: (142, 2542856)
regnet_x_16gf: (215, 54278536)
regnet_x_1_6gf: (179, 9190136)
regnet_x_32gf: (224, 107811560)
regnet_x_3_2gf: (242, 15296552)
regnet_x_400mf: (215, 5495976)
regnet_x_800mf: (161, 7259656)
regnet_x_8gf: (224, 39572648)
regnet_y_128gf: (368, 644812894)
regnet_y_16gf: (251, 83590140)
regnet_y_1_6gf: (368, 11202430)
regnet_y_32gf: (277, 145046770)
regnet_y_3_2gf: (290, 19436338)
regnet_y_400mf: (225, 4344144)
regnet_y_800mf: (199, 6432512)
regnet_y_8gf: (238, 39381472)
resnet101: (314, 44549160)
resnet152: (467, 60192808)
resnet18: (62, 11689512)
resnet34: (110, 21797672)
resnet50: (161, 25557032)
resnext101_32x8d: (314, 88791336)
resnext101_64x4d: (314, 83455272)
resnext50_32x4d: (161, 25028904)
shufflenet_v2_x0_5: (170, 1366792)
shufflenet_v2_x1_0: (170, 2278604)
shufflenet_v2_x1_5: (170, 3503624)
shufflenet_v2_x2_0: (170, 7393996)
squeezenet1_0: (52, 1248424)
squeezenet1_1: (52, 1235496)
swin_b: (329, 87768224)
swin_s: (329, 49606258)
swin_t: (173, 28288354)
vgg11: (22, 132863336)
vgg11_bn: (38, 132868840)
vgg13: (26, 133047848)
vgg13_bn: (46, 133053736)
vgg16: (32, 138357544)
vgg16_bn: (58, 138365992)
vgg19: (38, 143667240)
vgg19_bn: (70, 143678248)
vit_b_16: (152, 86567656)
vit_b_32: (152, 88224232)
vit_h_14: (392, 632045800)
vit_l_16: (296, 304326632)
vit_l_32: (296, 306535400)
wide_resnet101_2: (314, 126886696)
wide_resnet50_2: (161, 68883240)

แบบจำลองทั้งหมดนี้เป็นโครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชันที่ใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลรูปภาพเหมือนกันหมด แต่มีโครงสร้างที่แตกต่างกันออกไป

ตอนโหลดแบบจำลองมาใช้ ถ้าใส่ 1 (True) ในวงเล็บจะเป็นการเอาพารามิเตอร์ที่ได้จากการฝึกมาใช้ด้วย ถ้าไม่ใส่จะเป็นการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด

หากเลือกที่จะใช้พารามิเตอร์ที่มีอยู่แล้ว ตอนใช้ครั้งแรกข้อมูลจะถูกโหลดเข้ามา ซึ่งขนาดไฟล์จะใหญ่มาก ยิ่งพารามิเตอร์เยอะก็ยิ่งใหญ่ครั้งนี้จะลองเอาแบบจำลองที่ชื่อ resnet18 มาใช้ดูเป็นตัวอย่าง

resnet เป็นแบบจำลองสำหรับวิเคราะห์รูปภาพ คิดค้นโดย เหอ ไข่หมิง (何恺明, Hé Kǎimíng) คนเดียวกับที่คิดเรื่องค่าตั้งต้นแบบเหอ (รายละเอียด https://phyblas.hinaboshi.com/umaki13)

resnet มีหลายแบบ เช่น resnet18, resnet34, resnet50, resnet101, resnet152 โดยตัวเลขข้างหลังแสดงถึงจำนวนชั้น ยิ่งลึกก็ยิ่งทำงานได้ดี แต่พารามิเตอร์ก็จะมีมากและยิ่งต้องใช้เวลาฝึกนานมาก และกินหน่วยความจำมาก

ในที่นี้จะลองแค่ resnet18 ซึ่งเป็นแบบที่เล็กที่สุด ฝึกเร็วที่สุด ถึงอย่างนั้นก็ยังต้องใช้เวลานานพอสมควร

ลองดูโครงสร้างของ resnet18
from torchvision.models import resnet18
print(resnet18())

ได้
...
...(ด้านบนยาวมากขอละไว้)
...
  (avgpool): AvgPool2d(kernel_size=7, stride=1, padding=0)
  (fc): Linear(in_features=512, out_features=1000, bias=True)
)

โครงสร้างของ resnet มีความซับซ้อนเล็กน้อย ไม่ได้แค่ต่อเป็นชั้นๆตรงไปตรงมาแต่มีการสร้างส่วนที่เรียกว่า shortcut ระหว่างบล็อกย่อย

รายละเอียดจะขอละไว้ แต่ส่วนที่สำคัญก็คือ จะเห็นว่าชั้นสุดท้ายชื่อ fc เป็นชั้นคำนวณเชิงเส้น โดยทั่วไปเวลาใช้งานแบบจำลองนี้เราจะแทนที่แค่ชั้นนี้ด้วยชั้นใหม่ที่มีค่าขาออกเป็นแบบที่เราต้องการ

การใช้แบบจำลองอันนี้มีข้อกำหนดอยู่ว่า
- ใช้กับภาพขนาด 224×224
- ภาพต้องนอร์มาไลซ์โดยใช้ค่าเฉลี่ย=(0.485,0.456,0.406) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=(0.229,0.224,0.225)

อาจเขียนแบบจำลองใหม่สำหรับจำแนกประเภทข้อมูลภาพโดยใช้ resnet18 เป็นฐานได้แบบนี้
import torch
from torchvision.models import resnet18
import time

ha_entropy = torch.nn.CrossEntropyLoss()

class PrasatResnet18(torch.nn.Sequential):
  def __init__(self,n_klum,eta=0.001,aothifueklaeo=1,fuekthangmot=1,gpu=1):
    self.fuekthangmot = fuekthangmot
    rn = resnet18(aothifueklaeo)
    if(not fuekthangmot):
      for p in rn.parameters():
        p.requires_grad = False
      rn.eval()
    rn.fc = torch.nn.Linear(512,n_klum)
    super(PrasatResnet18,self).__init__(rn)
    
    if(gpu):
      self.dev = torch.device('cuda')
      self.cuda()
    else:
      self.dev = torch.device('cpu')
    
    self.opt = torch.optim.Adam(rn.parameters(),lr=eta)

  def rianru(self,rup_fuek,rup_truat,n_thamsam=500,ro=10):
    self.khanaen = []
    khanaen_sungsut = 0
    t_roem = time.time()
    for o in range(n_thamsam):
      if(self.fuekthangmot):
        self.train()
      for i,(Xb,zb) in enumerate(rup_fuek):
        a = self(Xb.to(self.dev))
        J = ha_entropy(a,zb.to(self.dev))
        J.backward()
        self.opt.step()
        self.opt.zero_grad()
      self.eval()
      khanaen = []
      for Xb,zb in rup_truat:
        khanaen.append(self.thamnai_(Xb.to(self.dev)).cpu()==zb)
      khanaen = torch.cat(khanaen).numpy().mean()
      self.khanaen.append(khanaen)
      print('%d ครั้งผ่านไป ใช้เวลาไป %.1f นาที ทำนายแม่น %.4f'%(o+1,(time.time()-t_roem)/60,khanaen))
      
      if(khanaen>khanaen_sungsut):
        khanaen_sungsut = khanaen
        maiphoem = 0
      else:
        maiphoem += 1
      if(ro>0 and maiphoem>=ro):
        break
  
  def thamnai_(self,X):
    return self(X).argmax(1)

fueklaeo เป็นตัวกำหนดว่าจะฝึกแบบจำลองใหม่หรือไม่ ถ้าเป็น 0 จะฝึกใหม่ทั้งหมด ถ้าเป็น 1 จะฝึกใหม่แค่ชั้นสุดท้าย (fc)

ในที่นี้ได้ทำตัวเลือกไว้ ๒ ตัว คือ
aothifueklaeo ถ้าเลือกเป็น 1 คือดึงเอาค่าพารามิเตอร์ที่ผ่านการฝึกแล้วมาใช้ ถ้าเป็น 0 คือฝึกใหม่จากค่าตั้งต้น
fuekthangmot ถ้าเลือกเป็น 1 คือเวลาฝึกให้มีการปรับพารามิเตอร์ของทุกตัว ถ้าเป็น 0 จะปรับแค่ชั้นสุดท้าย (fc) ที่เราใส่แก้เข้าไป

หากเลือก fuekthangmot=1 จะทำการตั้งให้พารามิเตอร์ทุกตัวเป็น requires_grad = False เพื่อจะได้ไม่มีการฝึกใหม่เพื่อปรับพารามิเตอร์

นอกจากนี้เนื่องจากภายในมีชั้นแบตช์นอร์มอยู่ด้วย แต่เพราะไม่มีการฝึกส่วนนี้แล้วดังนั้นต้องสั่ง .eval()

ชั้น fc ในที่นี้ถูกแทนที่ดวย Linear ที่มีขนาดขาออกเท่ากับจำนวนที่เรากำหนดเอง (n_klum)ต่อมาลองนำมาใช้ทดสอบกับข้อมูล CIFAR10 ดู

เนื่องจากแบบจำลองนี้ใช้กับขนาด 224 แต่ภาพ CIFAR มีขนาดแค่ 32 ดังนั้นต้องทำการปรับขยายขนาด

และเนื่องจากแบบจำลองขนาดใหญ่ กินพื้นที่หน่วยความจำมาก ขนาดมินิแบตช์จึงไม่สามารถใหญ่มากได้ ในที่นี้จึงตั้งให้ n_batch=32 ถ้าใหญ่ไปหน่วยความจำของ GPU จะมีที่ไม่พอ

ลองแยกทำ ๓ กรณีเพื่อเปรียบเทียบ
- ใช้พารามิเตอร์ที่ฝึกมาแล้ว ฝึกใหม่แค่ชั้น fc
- ใช้พารามิเตอร์ที่ฝึกมาแล้ว และฝึกต่อ
- ฝึกใหม่ทั้งหมด

เริ่มจากลองแบบที่ใช้พารามิเตอร์ที่ฝึกมาแล้ว แต่ฝึกใหม่แค่ชั้น fc
import matplotlib.pyplot as plt
from torch.utils.data import DataLoader as Dalo
import torchvision.datasets as ds
import torchvision.transforms as tf

folder_cifar10 = 'pytorchdata/cifar'
tran = tf.Compose([
  tf.Resize(224),
  tf.RandomHorizontalFlip(),
  tf.ToTensor(),
  tf.Normalize((0.485,0.456,0.406),(0.229,0.224,0.225))])
rup_fuek = ds.CIFAR10(folder_cifar10,transform=tran,train=1,download=1)
rup_fuek = Dalo(rup_fuek,batch_size=32,shuffle=True)

tran = tf.Compose([
  tf.Resize(224),
  tf.ToTensor(),
  tf.Normalize((0.485,0.456,0.406),(0.229,0.224,0.225))])
rup_truat = ds.CIFAR10(folder_cifar10,transform=tran,train=0)
rup_truat = Dalo(rup_truat,batch_size=32)

prasat = PrasatResnet18(10,eta=0.001,aothifueklaeo=1,fuekthangmot=0,gpu=1)
prasat.rianru(rup_fuek,rup_truat,ro=10)

torch.save(prasat.state_dict(),'resnet18_cifar_param_.pkl')
prasat.load_state_dict(torch.load('resnet18_cifar_param_.pkl'))

plt.plot(prasat.khanaen)
plt.savefig('resnet18_cifar_.png')
plt.show()


ผลที่ได้คือความแม่นสูงสุดถึง 87%จากนั้นเปลี่ยนเป็นแบบฝึกทั้งหมดหมดทุกชั้น
prasat = PrasatResnet18(10,eta=0.001,aothifueklaeo=1,fuekthangmot=1,gpu=1)

ผลที่ได้ ได้คะแนนสูงสุดถึงกว่า 92% สูงขึ้นยิ่งกว่าตอนฝึกใหม่แค่ชั้นเดียวเพียงแต่ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกแต่ละรอบจะนานกว่ามาก เพราะต้องมีการคำนวณแพร่ย้อนกลับจนถึงชั้นแรกสุด

ถ้าไม่ต้องปรับพารามิเตอร์อะไรจะแค่คำนวณไปข้างหน้า และโดยทั่วไปการแพร่ย้อนกลับจะใช้เวลามากกว่าการคำนวณไปข้างหน้า ดังนั้นระยะเวลาโดยรวมจึงต่างกันเกินสองเท่า

สุดท้าย ลองทำการฝึกตั้งแต่เริ่มใหม่
prasat = PrasatResnet18(10,eta=0.001,aothifueklaeo=0,fuekthangmot=1,gpu=1)ผลที่ได้คะแนนสู้ตอนที่ใช้ค่าที่ฝึกมาแล้วเป็นค่าเริ่มต้นไม่ได้ แถมตอนช่วงเริ่มจะเริ่มจากคะแนนต่ำกว่าเพราะต้องเริ่มฝึกใหม่หมด จำนวนรอบที่ต้องฝึกจึงมากกว่าในบทที่ ๑๔ ได้ลองใช้แบบจำลองที่ตัวเองสร้างเองแล้วทายได้แม่น 83% แต่พอลองใช้ resnet18 ผลที่ได้ออกมาแม่นขึ้นกว่าเดิมมาก จึงแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของแบบจำลองนี้เป็นอย่างดี และยังแสดงให้เห็นว่าต่อให้ฝึกใหม่แค่ชั้นสุดท้ายชั้นเดียว ผลก็ออกมาเป็นที่น่าพอใจได้มากพอ

แบบจำลองต้องสร้างแบบไหนถึงจะดีนั้นเป็นอะไรที่บอกได้ยาก ส่วนใหญ่มักเป็นเชิงประสบการณ์มากกว่าทฤษฎี ต้องทดลองใช้จริงจึงจะรู้แน่ชัด การใช้แบบที่คนสร้างมาก่อนแล้วให้ผลได้ดีจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ดี


-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> ปัญญาประดิษฐ์ >> โครงข่ายประสาทเทียม
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> pytorch

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

目次

日本による名言集
モジュール
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
機械学習
-- ニューラル
     ネットワーク
javascript
モンゴル語
言語学
maya
確率論
日本での日記
中国での日記
-- 北京での日記
-- 香港での日記
-- 澳門での日記
台灣での日記
北欧での日記
他の国での日記
qiita
その他の記事

記事の類別ติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

 記事を検索

 おすすめの記事

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

ไทย

日本語

中文