φυβλαςのβλογ
phyblasのブログ[python] สร้างชุดข้อมูลรูปร่าง ๕ ชนิด สำหรับใช้ฝึกการเรียนรู้ของเครื่อง
เขียนเมื่อ 2018/08/11 10:22
แก้ไขล่าสุด 2021/09/28 16:42
เนื่องจากอยากได้ข้อมูลรูปภาพใหม่ๆมาเพื่อทดสอบเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องในการวิเคราะห์รูปภาพเลยได้ลองคิดหาวิธีสำหรับสร้างชุดข้อมูลใหม่ขึ้นมา

ชุดข้อมูลสามารถหาได้มากมายจากในอินเทอร์เน็ต แต่ถ้าหากสามารถสร้างและปรับแต่งอะไรเองได้ก็คงจะสะดวกไม่น้อย

การสร้างอาจทำง่ายๆโดยใช้แค่ numpy และ matplotlib

เกี่ยวกับวิธีการวาดรูปด้วย matplotlib อ่านได้ใน https://phyblas.hinaboshi.com/numa36

ข้อมูลเป็นรูปร่างต่างๆ ๕ ชนิด ได้แก่
- วงรี
- สามเหลี่ยม
- สี่เหลี่ยม
- ดาว
- กากบาท

และยังมีแบบว่างเปล่าไม่มีรูปอะไรอยู่เลยด้วย รวมทั้งหมดเป็น ๖ กลุ่ม

สามารถกำหนดขนาดรูปที่ต้องการได้เอง

รูปตัวอย่างขนาด 40×40
โค้ดสำหรับสร้าง
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib as mpl
import os

def sangrup(n,d=25,misi=1,langlai=1,aowang=1,sakun='png',f='ruprang',yaek=1):
  '''n: จำนวนรูปที่จะสร้างต่อชนิด
  d: ขนาดรูป
  misi: มีสีหรือไม่
  langlai: พื้นหลังมีลายหรือไม่
  aowang: เอาภาพพื้นว่างๆด้วยหรือไม่
  sakun: สกุลภาพ
  f: โฟลเดอร์เก็บภาพ
  yaek: แยกรูปแต่ละประเภทไว้คนละโฟลเดอร์
  '''
  
  c = 5+aowang # จำนวนชนิด
  
  # สร้างโฟลเดอร์ใหม่ ถ้ายังไม่มีอยู่
  if(not os.path.exists(f)):
    os.mkdir(f)
  if(yaek):
    for i in range(c):
      fyoi = os.path.join(f,'%d'%i)
      if(not os.path.exists(fyoi)):
        os.mkdir(fyoi)
  
  lw = np.random.uniform(1,4,[n,5]) # ความหนาเส้นขอบ
  if(misi):
    si1,si2 = np.random.uniform(0,1,[2,n,5,3]) # สีผิว, สีเส้นขอบ
    if(langlai):
      phuen = np.random.normal(0,1,[n,d,d,3]).cumsum(1) # สีพื้นหลัง
      phuen -= phuen.min(1)[:,None]
      phuen /= phuen.max(1)[:,None]
      phuen[::2] = phuen[::2].transpose(0,2,1,3)
      phuen *= np.linspace(0,1,n)[:,None,None,None]
      phuen += np.random.uniform(0,np.linspace(1,0,n),[3,n]).T[:,None,None,:]
    else:
      phuen = np.tile(np.random.uniform(0,1,[n,3]),[d,d,1,1]).transpose(2,0,1,3)
  else:
    si1,si2 = np.ones([n,5,3]),np.zeros([n,5,3])
    aowang = 0
    from PIL import Image
  d_2 = (d-1)/2. # จุดกึ่งกลาง
  
  # วงรี
  k,s = np.random.uniform(0.4,0.9,[2,n])*d # กว้าง, สูง
  mum = np.random.uniform(0,180,n) # มุมเอียง
  
  # ฟังก์ชันสร้างจุด
  def sangchut(r,theta):
    x = r*np.cos(np.radians(theta))*d+d_2
    y = r*np.sin(np.radians(theta))*d+d_2
    return np.stack([x,y],2)
  
  # สามเหลี่ยม
  theta = np.random.uniform(0,120,[n,1]) + np.random.normal(np.linspace(0,240,3),15,[n,3])
  r = np.random.uniform(0.25,0.45,[n,3])
  X3 = sangchut(r,theta)
  
  # สี่เหลี่ยม
  theta = np.random.uniform(0,90,[n,1]) + np.random.normal(np.linspace(0,270,4),15,[n,4])
  r = np.random.uniform(0.25,0.45,[n,4])
  X4 = sangchut(r,theta)
  
  # ดาว
  theta = np.random.uniform(0,36,[n,1]) + np.random.normal(np.linspace(0,324,10),6,[n,10])
  r = np.random.uniform(0.35,0.45,[n,10])*(np.arange(10)%2*0.5+0.5)[None,:]
  Xd = sangchut(r,theta)
  
  # กากบาท
  a = np.random.uniform(10,25,n)
  theta = (np.random.uniform(0,360,[n,1])+np.arange(0,360,90).repeat(3)) + np.tile(np.array([-a,a,45*np.ones(n)]).T,4)
  r = np.tile(np.random.uniform(0.35,0.45,[n,1])*np.hstack([np.ones([n,2]),np.random.uniform(0.15,0.35,[n,1])]),4)
  Xk = sangchut(r,theta)
  
  for i in range(n):
    for j in range(c):
      plt.figure(figsize=[1,1])
      ax = plt.axes([0,0,1,1],aspect=1,xlim=[-0.5,d-0.5],ylim=[-0.5,d-0.5])
      if(misi):
        ax.imshow(phuen[i])
      if(j==0):
        ax.add_patch(mpl.patches.Ellipse([d_2,d_2],k[i],s[i],angle=mum[i],fc=si1[i,j],ec=si2[i,j],lw=lw[i,j]))
      elif(j==1):
        ax.add_patch(plt.Polygon(X3[i],fc=si1[i,j],ec=si2[i,j],lw=lw[i,j]))
      elif(j==2):
        ax.add_patch(plt.Polygon(X4[i],fc=si1[i,j],ec=si2[i,j],lw=lw[i,j]))
      elif(j==3):
        ax.add_patch(plt.Polygon(Xd[i],fc=si1[i,j],ec=si2[i,j],lw=lw[i,j]))
      elif(j==4):
        ax.add_patch(plt.Polygon(Xk[i],fc=si1[i,j],ec=si2[i,j],lw=lw[i,j]))
      
      plt.axis('off')
      if(yaek):
        chuefile = os.path.join(f,'%d/%05d.%s'%(j,i+1,sakun))
      else:
        chuefile = os.path.join(f,'%06d.%s'%(i+1+j*100000,sakun))
      plt.savefig(chuefile,dpi=d)
      plt.close()
      if(not misi):
        Image.open(chuefile).convert('L').save(chuefile)
  
  print('สร้างเสร็จแล้ว')

ภาพจะถูกเซฟไว้ แล้วเวลาจะอ่านรูปก็ใช้ glob ค้นทั้งโฟลเดอร์แล้ว imread เพื่ออ่าน เช่นเขียนแบบนี้
from glob import glob
X = np.array([plt.imread(x) for x in sorted(glob(os.path.join(f,'*','*.'+sakun)))])
z = np.arange(5+aowang*misi).repeat(n)

อาจสร้างฟังก์ชันสำหรับดึงภาพได้ในลักษณะแบบนี้
def anrup(sangmai,n,d=25,misi=1,langlai=1,aowang=1,sakun='png',f='ruprang',yaek=1):
  if(sangmai):
    sangrup(n,d,misi,langlai,aowang,sakun,f,yaek)
  if(yaek):
    chuefile = os.path.join(f,'*','*.'+sakun)
  else:
    chuefile = os.path.join(f,'*.'+sakun)
  X = np.array([plt.imread(x) for x in sorted(glob(chuefile))])
  if(misi):
    X = X[:,:,:,:3]
  z = np.arange(5+aowang*misi).repeat(n)
  return X,z


มีตัวเลือกให้สามารถปรับเลือกแบบไม่มีสี หรือไม่ใส่ลายหลัง หรือจะไม่เอาลายที่ไม่มีรูปอะไรมีแค่พื้นหลังเปล่าๆก็ได้

แบบไร้สีแบบมีสีแต่ไม่ใส่ลายหลัง

ต่อมาลองทดสอบการใช้งานกันดู

เทคนิคที่จะใช้คือวิธีการเพื่อนบ้านใกล้สุด k ตัว ซึ่งเคยพบว่าใช้ได้ผลดีมากกับข้อมูล MNIST
(รายละเอียด https://phyblas.hinaboshi.com/20171028)

เพื่อความง่ายขอใช้แค่แบบไร้สี ขนาด 25×25 ถ้าเป็นแบบมีสีและหลังลายจะไม่มีทางใช้วิธีการนี้ทายได้เลยเพราะมีความซับซ้อน ต้องใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน

การทดสอบจะทำด้วยการตรวจสอบแบบไขว้ k-fold (รายละเอียด https://phyblas.hinaboshi.com/20171018) ทำการหาเส้นโค้งการเรียนรู้ เพื่อเปรียบเทียบว่าเมื่อใช้ข้อมูลเรียนรู้จำนวนมากแค่ไหนจะสามารถเรียนรู้จนทายได้ถูกต้องแค่ไหน (รายละเอียด https://phyblas.hinaboshi.com/20171024)
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier as Knn
from sklearn.model_selection import StratifiedKFold
import time

d = 25 # ขนาด
n = 5000 # จำนวนรูปแต่ละชนิด
X,z = anrup(1,n,d,misi=0) # อ่านรูปขึ้นมา ถ้าหากได้สร้างรูปเตรียมไว้แล้วให้ใส่เป็น anrup(0,n,d,misi=0) จะไม่ต้องสร้างใหม่
X = X.reshape(-1,d*d)
sumriang = np.random.permutation(len(z))
X,z = X[sumriang],z[sumriang]

maen_fuek = [],[],[],[],[]
maen_truat = [],[],[],[],[]
nknk = np.arange(2000,20001,2000) # จำนวนข้อมูลที่ใช้ฝึกในแต่ละรอบ
skf = StratifiedKFold(n_splits=5,shuffle=True) # ทำ ๕ ครั้ง หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t1 = time.time()
for i,(fuek,truat) in enumerate(skf.split(X,z)):
  X_fuek,X_truat,z_fuek,z_truat = X[fuek],X[truat],z[fuek],z[truat]
  for nk in nknk:
    knn = Knn(n_neighbors=3,n_jobs=-1) # ใช้เพื่อนบ้านใกล้สุด ๓ ตัว
    knn.fit(X_fuek[:nk],z_fuek[:nk])
    maen_fuek[i].append(knn.score(X_fuek[:200],z_fuek[:200])) # ความแม่นของข้อมูลฝึก
    maen_truat[i].append(knn.score(X_truat[:200],z_truat[:200])) # ความแม่นของข้อมูลตรวจสอบ
    print(u'ใช้ %d รอบ %d เวลาผ่านไปแล้ว %.2f วินาที แม่น %.2f'%(nk,i+1,time.time()-t1,maen_truat[i][-1]))

mf = np.array(maen_fuek)
mt = np.array(maen_truat)
plt.errorbar(nknk,mf.mean(0),yerr=mf.std(0),color='#BB5577',capsize=2)
plt.errorbar(nknk,mt.mean(0),yerr=mt.std(0),color='#339955',capsize=2)
plt.xlabel(u'จำนวนข้อมูลฝึก',family='Tahoma')
plt.ylabel(u'ความแม่นยำ',family='Tahoma')
plt.legend([u'ฝึกฝน',u'ตรวจสอบ'],prop={'family':'Tahoma'})
plt.show()

ผลเป็นดังนี้เมื่อใช้ตัวอย่างสำหรับฝึกเยอะพอ ใช้แค่วิธีการง่ายๆแบบนี้ก็สามารถทำนายได้แม่นยำว่า 95%

ก็หวังว่าจะมีคนเอาไปลองใช้กันดู


-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> ปัญญาประดิษฐ์
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> numpy
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> matplotlib

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

目次

日本による名言集
モジュール
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
機械学習
-- ニューラル
     ネットワーク
javascript
モンゴル語
言語学
maya
確率論
日本での日記
中国での日記
-- 北京での日記
-- 香港での日記
-- 澳門での日記
台灣での日記
北欧での日記
他の国での日記
qiita
その他の記事

記事の類別ติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

 記事を検索

 おすすめの記事

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

ไทย

日本語

中文