φυβλαςのβλογ
phyblasのブログ[python] การคัดเลือกลักษณะเฉพาะโดยวิธีการคัดเลือกย้อนกลับหลังตามลำดับ
เขียนเมื่อ 2017/12/11 17:22
แก้ไขล่าสุด 2021/09/28 16:42
ในการวิเคราะห์ปัญหาด้วยแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องนั้น สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ต้องเลือกว่าตัวแปรอะไรที่จะนำมาใช้พิจารณาปัญหา

ตัวแปรของปัญหาในที่นี้บางครั้งก็เรียกว่า ลักษณะเฉพาะ (特征, feature)

เริ่มแรกเราอาจจะพิจารณาปัจจัยตัวแปรต่างๆเต็มไปหมดซึ่งไม่รู้ว่ามันจะเชื่อมโยงไปถึงคำตอบที่เราต้องการได้หรือเปล่า แล้วพอพิจารณาปัญหาไปก็จะเริ่มรู้ขึ้นมาได้ว่าตัวแปรไหนสำคัญหรือไม่ ก็ตัดส่วนที่ไม่สำคัญทิ้งไป

จริงอยู่ว่าตัวแปรเยอะไว้ก่อนก็ดี แต่หากไปพิจารณาตัวแปรที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยแล้วเผลอให้ความสำคัญกับมันมากเกินไปกลับจะทำให้เกิดการเรียนรู้เกิน (过学习, overlearning) ได้

อีกทั้งตัวแปรเยอะก็ใช้เวลาคำนวณนาน ดังนั้นการลดจำนวนตัวแปรลงจึงเป็นสิ่งจำเป็น

การคัดเลือกหยิบเอาแค่ตัวแปรบางส่วนมาจากกลุ่มตัวแปรที่พิจารณาในเริ่มแรกนั้นเรียกว่า การคัดเลือกลักษณะเฉพาะ (特征选择, feature selection)

วิธีการคัดเลือกลักษณะเฉพาะนั้นมีอยู่หลากหลายวิธีมากจนไม่อาจกล่าวถึงได้หมดง่ายๆ

อย่างเช่นวิธีหนึ่งคือไม่ต้องคิดอะไรมากให้ทดลองวิธีหยิบเลือกเอาลักษณะเฉพาะทุกวิถีทาง แล้วดูว่าเลือกเอาแบบไหนแล้วได้ผลออกมาดีที่สุด เช่น ถ้ามีตัวแปร a กับ b ก็อาจเลือก a เลือก b เลือกทั้ง a และ b มีวิธีเลือกอยู่ 3 แบบ ถ้ามี abc เป็น 3 ตัวแปรก็จะมีวิธีการเลือก 7 แบบ

หากใช้วิธีแบบนี้จำนวนรูปแบบที่เลือกได้จะเท่ากับ 2 ยกกำลังจำนวนลักษณะเฉพาะ 2n-1 ในทางปฏิบัติแล้วจึงไม่มีทางทำได้หากตัวแปรมีจำนวนมาก

วิธีที่สะดวกกว่านั้นที่สามารถคิดได้ก็คือให้ลองพิจารณาโดยเริ่มจากใช้ตัวแปรทั้งหมดที่มีก่อน จากนั้นก็ค่อยลองตัดตัวแปรไปสักตัวนึง แล้วดูว่าตัดตัวแปรไหนไปแล้วยังให้ผลดีที่สุดอยู่ ก็ให้ตัดตัวแปรนั้น

จากนั้นก็พิจาณาแบบเดิม คือลองตัดตัวแปรไปอีกตัวแล้วดูว่าตัดตัวไหนแล้วยังให้ผลดีสุดอยู่ ก็ทำการตัดตัวนั้นไปอีก

ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ตัดไปเรื่อยๆจนเหลือตัวแปรแค่ตัวเดียว สุดท้ายก็มาพิจารณาว่าตอนที่ใช้ตัวแปรกี่ตัวผลที่ได้ออกมาดูดีที่สุด

แบบนี้จำนวนครั้งที่คำนวณจะเท่ากับ (n-1)+(n-2)+...1 = n(n-1)/2 ถือว่าประหยัดแรงไปได้มาก

วิธีการแบบนี้มีชื่อเรียกว่า การคัดเลือกย้อนกลับหลังตามลำดับ (序列后向选择, sequential backward selection) หรือเรียกย่อๆว่า SBS

นอกจากนี้ยังมีวิธีการในลักษณะคล้ายๆกันแต่ตรงกันข้ามคือ การคัดเลือกไปข้างหน้าตามลำดับ (序列前向选择, sequential forward selection)

คือเริ่มไล่จากตัวแปรตัวเดียวก่อนแล้วค่อยไล่เพิ่มไปเรื่อยๆจนใช้ตัวแปรครบทั้งหมด

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายวิธีที่สามารถคิดได้ เช่นการใช้ป่าสุ่ม ซึ่งได้แนะนำไปในบทความที่แล้ว โดยใช้ชุดข้อมูลไวน์เป็นตัวอย่าง https://phyblas.hinaboshi.com/20171207

สำหรับครั้งนี้ก็จะใช้ชุดข้อมูลไวน์อันเดิมนี้เป็นตัวอย่างอีก โดยจะทำโดยใช้วิธีการคัดเลือกย้อนกลับหลังตามลำดับแบบจำลองที่จะใช้วัดลองเลือกใช้วิธีการเพื่อนบ้านใกล้สุด k ตัว (รายละเอียด https://phyblas.hinaboshi.com/20171031)

ส่วนการให้คะแนนแบบจำลองก็จะใช้ cross_val_score (รายละเอียด https://phyblas.hinaboshi.com/20171020)

เพื่อความสะดวกในการหยิบตัวแปรในแต่ละรอบในที่นี้จะฟังก์ชัน combinations ใน itertools (รายละเอียด https://phyblas.hinaboshi.com/tsuchinoko28)

โค้ดเขียนได้ดังนี้
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier as Knn
from sklearn import datasets
from sklearn.model_selection import cross_val_score as crovasco
from itertools import combinations as combi

wine = datasets.load_wine() # ดึงข้อมูลไวน์
X,z = wine.data,wine.target
X = (X-X.mean(0))/X.std(0) # ทำให้เป็นมาตรฐาน

model = Knn(9) # เพื่อนบ้านใกล้สุด 9 ตัว
n = X.shape[1] # จำนวนตัวแปร
ind = tuple(range(n)) # ดัชนีของตัวแปร ไล่จาก 0 จนถึง n-1
khanaen = []
index = []
# วนซ้ำโดยไล่จำนวนตัวแปร (k) จาก =n ไปจนถึง 1
for k in range(n,0,-1):
    khanaen_disut = 0 # คะแนนดีสุดในแต่ละรอบ
    ii_disut = 0 # รูปแบบการเลือกกลุ่มตัวแปรที่ดีที่สุด
    # ใช้ combinations เพื่อหยิบตัวแปรจำนวน k ตัวจากตัวแปรที่เหลืออยู่ในแต่ละรอบ
    for ii in combi(ind,k):
        khanaen_ii = crovasco(model,X[:,ii],z,cv=5).mean() # หาคะแนนแล้วเฉลี่ย
        # หากได้คะแนนสูงกว่าเดิมก็ให้เก็บค่า
        if(khanaen_ii>khanaen_disut):
            khanaen_disut = khanaen_ii
            ii_disut = ii
    ind = ii_disut # รูปแบบกลุ่มตัวแปรที่ดีที่สุดจะนำมาใช้เป็นกลุ่มตั้งต้นในรอบถัดไป
    khanaen.append(khanaen_disut)
    index.append(ind)
    print(ind)

print([wine.feature_names[i] for i in index[np.array(khanaen).argmax()]])
plt.plot(range(n,0,-1),khanaen,'o-g')
plt.show()

ได้
(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12)
(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12)
(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12)
(0, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12)
(0, 1, 2, 3, 6, 9, 11, 12)
(0, 2, 3, 6, 9, 11, 12)
(0, 3, 6, 9, 11, 12)
(0, 6, 9, 11, 12)
(0, 6, 9, 12)
(6, 9, 12)
(6, 9)
(6,)
['alcohol', 'ash', 'alcalinity_of_ash', 'flavanoids', 'color_intensity', 'od280/od315_of_diluted_wines', 'proline']ตัวเลขที่พิมพ์ออกมาในแต่ละขั้นแสดงถึงว่าตัวแปรโดนคัดเหลือตัวไหนบ้างจนถึงผู้เหลือรอดสุดท้าย

และในกราฟพอลองเทียบผลของการใช้ตัวแปรที่เหลืออยู่ในจำนวนต่างๆจะเห็นว่าจะได้คะแนนสูงสุดเมื่อใช้ค่า ๗ ตัวดังที่พิมพ์ออกมาในบรรทัดสุดท้ายต่อมาลองทำให้อยู่ในรูปแบบของคลาสเพื่อให้สะดวกในการใช้งาน
import numpy as np
from sklearn.model_selection import cross_val_score as crovasco
from itertools import combinations as combi

class KhatLueakYonKlapLangTamLamdap:
    def __init__(self,model,k0=1,cv=5):
        self.model = model
        self.k0 = max(k0,1)
        self.cv = max(cv,2)

    def rianru(self,X,z):
        self.n = X.shape[1]
        if(self.n<=self.k0):
            print('จำนวนมิติข้อมูลต้องมากกว่ามิติต่ำสุดที่ต้องการ')
            raise
        ind = tuple(range(self.n))
        self.index = []
        self.khanaen = []
        self.std = []
        for k in range(self.n,self.k0-1,-1):
            khanaen_disut = 0
            for ii in combi(ind,k):
                cvc = crovasco(self.model,X[:,ii],z,cv=self.cv)
                khanaen_ii = cvc.mean()
                if(khanaen_ii>khanaen_disut):
                    ii_disut = ii
                    khanaen_disut = khanaen_ii
                    std_disut = cvc.std()
            ind = ii_disut
            self.index.append(ind)
            self.khanaen.append(khanaen_disut)
            self.std.append(std_disut)
        self.khanaen = np.array(self.khanaen)
        self.std = np.array(self.std)

    def plaeng(self,X,k=0):
        if(k):
            return X[:,self.index[self.n-k]]
        else:
            i = self.khanaen.argmax()
            return X[:,self.index[i]]

วิธีการใช้จะเริ่มจากสร้างออบเจ็กต์ของคลาสขึ้นมา โดยกำหนดแบบจำลองที่จะใช้ทดสอบ จากนั้นจึงใช้เมธอด rianru() เพื่อป้อนข้อมูลเข้าไปให้ทำการเรียนรู้ประเมินคะแนน

ทดลองใช้ดู ทดสอบกับข้อมูลไวน์ชุดเดิม แต่คราวนี้จะลองใช้กับแบบจำลองการถดถอยโลจิสติก (รายละเอียด https://phyblas.hinaboshi.com/20171010)
from sklearn.linear_model import LogisticRegression as Lori
sbs = KhatLueakYonKlapLangTamLamdap(Lori(),k0=1)
sbs.rianru(X,z)

จากนั้นคะแนนจะเก็บอยู่ใน .khanaen และในที่นี้ยังให้มีการเก็บส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไว้ใน .std ลองเอามาวาดกราฟดูได้
plt.plot(range(13,0,-1),sbs.khanaen,'o-g')
plt.fill_between(range(13,0,-1),sbs.khanaen-sbs.std,sbs.khanaen+sbs.std,color='#AAFFCC')
plt.show()นอกจากนี้ยังได้มีการสร้างเมธอด .plaeng() เอาไว้สำหรับแปลงข้อมูลให้เหลือแค่ตัวแปรที่ถูกคัดไว้ว่าให้ผลดีที่สุด

เช่น ในที่นี้ใช้ตัวแปร 9 ตัวให้ผลดีสุด ดังนั้นหากลองทำการแปลงดูจะได้แบบนี้
print(sbs.plaeng(X).shape) # ได้ (178, 9)

แต่จะแปลงโดยระบุจำนวนตัวแปรที่ต้องการเหลือก็ได้
print(sbs.plaeng(X,6).shape) # ได้ (178, 6)จะเห็นว่าวิธีการคัดเลือกย้อนกลับหลังตามลำดับนั้นสามารถเขียนได้ไม่ยากนัก

นอกจากนี้ใน sklearn ยังได้เตรียมวิธีการคัดเลือกลักษณะเฉพาะแบบอื่นๆไว้อีกมากมาย สามารถลองเลือกใช้ตามความเหมาะสมได้อ้างอิง


-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> ปัญญาประดิษฐ์
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> numpy
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> matplotlib

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

目次

日本による名言集
モジュール
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
機械学習
-- ニューラル
     ネットワーク
javascript
モンゴル語
言語学
maya
確率論
日本での日記
中国での日記
-- 北京での日記
-- 香港での日記
-- 澳門での日記
台灣での日記
北欧での日記
他の国での日記
qiita
その他の記事

記事の類別ติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  記事を検索

  おすすめの記事

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

ไทย

日本語

中文