φυβλαςのβλογ
phyblasのブログการวิเคราะห์การจำแนกประเภทเชิงเส้น (LDA)
เขียนเมื่อ 2018/08/02 00:23
แก้ไขล่าสุด 2022/07/19 05:17
ก่อนหน้านี้ได้อธิบายถึงการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (PCA) ไปแล้ว https://phyblas.hinaboshi.com/20180727

การวิเคราะห์องค์ประกอบหลักนั้นเป็นการวิเคราะห์แปลงระบบพิกัดใหม่โดยพิจารณาที่การกระจายตัวของข้อมูล โดยไม่ได้สนว่าข้อมูลแต่ละตัวนั้นถูกจัดอยู่ในกลุ่มไหน

แต่ว่าการกระจายตัวของข้อมูลไปในทางไหนมากก็ไม่ได้หมายถึงว่าการแบ่งกลุ่มจะกระจายตามแนวนั้นมากไปด้วยเสมอไป

ตัวอย่างเช่นข้อมูลที่หน้าตาดูคล้ายขนมปังฝรั่งเศสนี้ข้อมูลดูจะกระจายตามแนวเฉียงบนซ้ายขวาล่างมาก แต่การแบ่งกลุ่มของข้อมูลไม่ได้กระจายไปตามแกนนั้นเลย

กรณีที่ต้องการวิเคราะห์เปลี่ยนแกนโดยพิจารณาแยกการกระจายของแต่ละกลุ่มไปด้วยนั้นจะนิยมใช้อีกวิธีหนึ่ง คือ การวิเคราะห์การจำแนกประเภทเชิงเส้น (线性判别分析, linear discriminant analysis) เรียกย่อๆว่า LDA

วิธีการนี้ถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี 1936 โดยรอนัลด์ ฟิชเชอร์ (Ronald Fisher) นักสถิติ

ภาพตัวอย่างแสดงความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (PCA) และ การวิเคราะห์การจำแนกประเภทเชิงเส้น (LDA)จะเห็นว่าการวิเคราะห์การจำแนกประเภทเชิงเส้นได้ทำให้ข้อมูลกระจายตัวแบ่งอยู่ในแกนนอน ในขณะที่การวิเคราะห์องค์ประกอบเฉพาะไม่ได้ทำแบบนี้

ในการวิเคราะห์การจำแนกประเภทเชิงเส้นนั้น สิ่งที่พิจารณาเป็นสำคัญคือ การให้ข้อมูลต่างกลุ่มกันกระจายอยู่ห่างกันที่สุด

ในขณะที่การวิเคราะห์องค์ประกอบหลักเป็นเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องแบบไม่มีผู้สอน กล่าวคือป้อนแค่ข้อมูลตัวแปรต้นที่ต้องการวิเคราะห์เข้าไป การวิเคราะห์การจำแนกประเภทเชิงเส้นเป็นเทคนิคการเรียนรู้แบบมีผู้สอน กล่าวคือต้องป้อนทั้งข้อมูลตัวแปรต้นและตัวแปรตามเพื่อใช้วิเคราะห์ ดังนั้นจึงมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลมากกว่าขั้นตอนการทำการวิเคราะห์การจำแนกประเภทเชิงเส้น

1. ทำข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน
2. หาค่าเฉลี่ยของข้อมูลแต่ละกลุ่ม
3. คำนวณเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมเกี่ยวของข้อมูลภายในแต่ละกลุ่มแล้วนำมารวมกัน (SW)
4. คำนวณเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมเกี่ยวของของข้อมูลระหว่างต่างกลุ่มแล้วคูณจำนวนข้อมูลในกลุ่มแล้วรวมกัน (SB)
5. คำนวณ SW-1SB
6. หาเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะและค่าลักษณะเฉพาะของ SW-1SB
7. คัดเลือกเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะที่มีค่าลักษณะเฉพาะมากที่สุดกี่อันดับแรกตามที่ต้องการ นำมาใช้เป็นตัวคูณสำหรับแปลงพิกัด

ผลรวมเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมเกี่ยวของแต่ละกลุ่ม SW คำนวนโดย
..(1)

โดย Di คือเซตของกลุ่มที่ i มีกลุ่มอยู่ c กลุ่ม
cov หมายถึงเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมเกี่ยว

SB คำนวณโดย
..(2)

ni คือจำนวนข้อมูลในกลุ่ม i
mi คือค่าเฉลี่ยของค่าในกลุ่ม i
m คือค่าเฉลี่ยของข้อมูลทั้งหมด ในที่นี้ถ้าได้ทำการปรับข่้อมูลให้เป็นมาตรฐานในขั้นตอนแรกไปแล้วค่าควรจะเป็น 0

เมื่อได้ SW กับ SB แล้วที่เหลือก็เหมือนกับการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก คือไปหาเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ

ตัวอย่างการเขียนโค้ด

พิจารณาข้อมูลหน้าตาแบบนี้
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

X = np.random.normal(2,4,[1000,2])
z = ((X[:,0]+X[:,1])<8)*2-((X[:,0]+X[:,1])<0)
X[:,0] *= 2
plt.axes(aspect=1)
plt.scatter(X[:,0],X[:,1],c=z,edgecolor='k',cmap='inferno',alpha=0.5)
plt.show()นำมาทำการวิเคราะห์การจำแนกประเภทเชิงเส้น
from sklearn.preprocessing import StandardScaler as StaSke
X = StaSke().fit_transform(X) # ทำให้เป็นมาตรฐาน
praeruam_naiklum = [] # ความแปรปรวนร่วมเกี่ยวภายในแต่ละกลุ่ม
praeruam_rawangklum = [] # ความแปรปรวนร่วมเกี่ยวระหว่างกลุ่ม
for i in range(max(z)+1):
    X_i = X[z==i] # ข้อมุลในแต่ละกลุ่ม
    n_naiklum = X_i.shape[0] # จำนวนข้อมุลในแต่ละกลุ่ม
    chalia_naiklum = X_i.mean(0) # ค่าเฉลี่ยภายในกลุ่ม
    praeruam_naiklum.append(np.cov(X_i.T))
    praeruam_rawangklum.append(n_naiklum*chalia_naiklum[:,None]*chalia_naiklum)
SW = np.sum(praeruam_naiklum,0)
SB = np.sum(praeruam_rawangklum,0)
praeruam = np.linalg.inv(SW).dot(SB)
kha_eig,vec_eig = np.linalg.eigh(praeruam) # หาเวกเตอร์และค่าลักษณะเฉพาะ
Xi = X.dot(vec_eig[:,::-1]) # คำนวณค่าในพิกัดใหม่
plt.axes(aspect=1)
plt.scatter(Xi[:,0],Xi[:,1],c=z,edgecolor='k',cmap='inferno',alpha=0.5)
plt.show()ข้อมูลกระจายแบ่งกลุ่มตามแนวนอนได้ตามที่ต้องการต่อมาลองเรียบเรียงนำมาเขียนเป็นคลาสให้เรียบร้อยแบบนี้
class WikhroKanchamnaekPraphetChoengsen:
    def rianru(self,X,z,sta=1):
        if(sta):
            self.staske = StaSke()
            X = self.staske.fit_transform(X)
        SW,SB = [],[]
        for i in range(max(z)+1):
            X_i = X[z==i]
            m_i = X_i.mean(0)
            SW.append(np.cov(X_i.T))
            SB.append(X_i.shape[0]*m_i[:,None]*m_i)
        SW = np.sum(SW,0)
        SB = np.sum(SB,0)
        kha_eig,vec_eig = np.linalg.eigh(np.linalg.inv(SW).dot(SB))
        self.V = vec_eig[:,::-1]
        self.a = kha_eig[::-1]/kha_eig.sum()

    def plaeng(self,X,sta=1):
        if(sta):
            X = self.staske.transform(X)
        return X.dot(self.V)

    def rianru_plaeng(self,X,z,sta=1):
        if(sta):
            self.staske = StaSke()
            X = self.staske.fit_transform(X)
        self.rianru(X,z,sta=0)
        return self.plaeng(X,sta=0)

ภายในคลาสได้รวมส่วนที่ทำข้อมูลให้เป็นมาตรฐานไว้ด้วยแล้ว แต่ตั้งไว้ให้สามารถเลือกได้ว่าจะทำหรือเปล่า

ลองนำมาใช้
X = (np.random.normal(0,0.4,[200,2,7]) + np.arange(7)).T.reshape(1400,2)
z = np.tile(np.arange(7),[200,1]).T.ravel()
plt.axes(aspect=1) # ระบบพิกัดเก่า
plt.scatter(X[:,0],X[:,1],c=z,edgecolor='k',cmap='rainbow',alpha=0.5)
Xi = WikhroKanchamnaekPraphetChoengsen().rianru_plaeng(X,z) # แปลงพิกัด
plt.figure()
plt.axes(aspect=1) # ระบบพิกัดใหม่
plt.scatter(Xi[:,0],Xi[:,1],c=z,edgecolor='k',cmap='rainbow',alpha=0.5)
plt.show()
ก่อนแปลงหลังแปลง

ใช้ sklearn

คลาสสำหรับการวิเคราะห์การจำแนกประเภทเชิงเส้นได้ถูกบรรจุอยู่ใน sklearn อยู่แล้ว สามารถหยิบมาใช้ได้เลย สะดวกดีมาก

ตัวอย่าง สร้างข้อมูลกลุ่มก้อนที่มี ๑๐ มิติ แล้วหาทางแสดงให้อยู่ในสองมิติ
from sklearn.discriminant_analysis import LinearDiscriminantAnalysis as LDA
from sklearn import datasets
X,z = datasets.make_blobs(1250,n_features=10,centers=5,cluster_std=2,random_state=5)
lda = LDA(n_components=2)
Xi = lda.fit_transform(X,z)
plt.axes(aspect=1)
plt.scatter(Xi[:,0],Xi[:,1],c=z,edgecolor='k',cmap='Spectral',alpha=0.4)
plt.show()ในที่นี้ n_components เป็นตัวกำหนดว่าจะให้ข้อมูลเหลือกี่มิติ ถ้าไม่กำหนดไปจะได้ข้อมูลกลับมาเป็นมิติจำนวนเท่าเดิมอ้างอิง


-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> ปัญญาประดิษฐ์
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> numpy
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> matplotlib
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> sklearn

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

目次

日本による名言集
モジュール
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
機械学習
-- ニューラル
     ネットワーク
javascript
モンゴル語
言語学
maya
確率論
日本での日記
中国での日記
-- 北京での日記
-- 香港での日記
-- 澳門での日記
台灣での日記
北欧での日記
他の国での日記
qiita
その他の記事

記事の類別ติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  記事を検索

  おすすめの記事

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

月別記事

2023年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2022年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2021年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2020年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2019年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

もっと前の記事

ไทย

日本語

中文