φυβλαςのβλογ
phyblasのブログโครงข่ายประสาทเทียมเบื้องต้น บทที่ ๙: การสร้างชั้นคำนวณไปข้างหน้าและแพร่ย้อนกลับ
เขียนเมื่อ 2018/08/26 23:28
แก้ไขล่าสุด 2021/09/28 16:42
>> ต่อจาก บทที่ ๘โครงข่ายประสาทเทียมที่ดูแล้วลึกล้ำ ล้วนประกอบขึ้นมาจากชิ้นส่วนที่แบ่งเป็นชั้นต่างๆ

แต่ละชั้นมีการคำนวณไปข้างหน้าตามลำดับแล้วสุดท้ายก็คำนวณแพร่ย้อนกลับเพื่อหาอนุพันธ์

ในบทนี้จะมาลองสร้างโครงสร้างแบบนั้นชั้นของตัวดำเนินการพื้นฐาน

ก่อนอื่นพิจารณาการคำนวณของตัวดำเนินการง่ายๆ เช่น บวก ลบ คูณ หาร ซึ่งหาอนุพันธ์ได้ดังนี้
..(9.1)

ลองสร้างคลาสของชั้นต่างๆที่มีเมธอดการคำนวณไปข้างหน้าและย้อนกลับ ดังนี้
class Buak:
  def pai(self,x,y): # ไปข้างหน้า
    return x+y
  def yon(self,g): # ย้อนกลับ
    return g, g

class Lop:
  def pai(self,x,y):
    return x-y
  def yon(self,g):
    return g, -g

class Khun:
  def pai(self,x,y):
    self.x = x
    self.y = y
    return x*y
  def yon(self,g):
    return g*self.y, g*self.x

class Han:
  def pai(self,x,y):
    self.x = x
    self.y = y
    return x/y
  def yon(self,g):
    return g/self.y, -g*self.x/self.y**2

เวลาที่คำนวณไปข้างหน้าเพื่อคำนวณค่าจะใช้เมธอด .pai() ส่วนเวลาคำนวณย้อนกลับเพื่อหาอนุพันธ์ .yon()

เวลาคำนวณไปข้างหน้าก็คือรับเอาตัวแปรมาดำเนินการ คือบวกลบคูณหารกัน โดยระหว่างนั้นจะมีการเก็บค่าที่จะต้องใช้ตอนหาอนุพันธ์ตอนคำนวณแพร่ย้อนกลับไว้ด้วย

ส่วนเวลาคำนวณย้อนกลับจะรับค่าอนุพันธ์ที่สะสมจากชั้นก่อนแล้วคูณเพิ่มค่าในชั้นนั้นเข้าไปตามกฎลูกโซ่

ยกตัวอย่างเช่นสมการคำนวณง่ายๆแบบนี้
..(9.2)

หากเขียนกราฟคำนวณจะได้จากสมการตัวอย่าง ให้ a=1,b=2,c=3,d=4 ถ้าใช้ชั้นต่างๆเหล่านี้คำนวณจะทำได้ดังนี้
lop = Lop()
khun = Khun()
han = Han()
a = 1
b = 2
c = 3
d = 4
e = lop.pai(a,b)
f = khun.pai(c,d)
x = han.pai(f,e)
print('e=%d, f=%d, x=%d'%(e,f,x))

gf,ge = han.yon(1)
gc,gd = khun.yon(gf)
ga,gb = lop.yon(ge)
print('ga=%d, gb=%d, gc=%d\ngd=%d, ge=%d, gf=%d'%(ga,gb,gc,gd,gf,ge))

ได้
e=-1, f=12, x=-12
ga=-12, gb=12, gc=-4
gd=-3, ge=-1, gf=-12

g ในที่นี้แทนอนุพันธ์ของ x เทียบกับตัวแปรตัวนั้น

ลองคำนวณด้วยตัวเองเทียบคำตอบดูได้

เช่นเดียวกัน ชั้นของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิธึมก็อาจเขียนได้ดังนี้
import numpy as np

class Exp:
  def pai(self,x):
    self.expx = np.exp(x)
    return self.expx
  def yon(self,g):
    return g*self.expx

class Ln:
  def pai(self,x):
    self.x = x
    return np.log(x)
  def yon(self,g):
    return g/self.xชั้นของฟังก์ชันกระตุ้น

ชั้นของฟังก์ชันซิกมอยด์และ ReLU อาจสร้างได้ดังนี้
class Sigmoid:
  def pai(self,x):
    self.h = 1/(1+np.exp(-x))
    return self.h
  def yon(self,g):
    return g*(1.-self.h)*self.h

class Relu:
  def pai(self,x):
    self.krong = (x>0)
    return np.where(self.krong,x,0)
  def yon(self,g):
    return np.where(self.krong,g,0)


สำหรับ ReLU นั้นอาจเข้าใจยากเล็กน้อย หลักการก็คือต้องสร้างตัวกรองบันทึกไว้ว่าตอนที่คำนวณไปข้างหน้านั้นมีค่าไหนบ้างที่เป็นบวก จากนั้นตอนแพร่ย้อนก็กรองให้ค่าอนุพันธ์แพร่ไปต่อได้เฉพาะส่วนนั้น ที่เหลือเป็น 0ชั้นที่มีพารามิเตอร์

ฟังก์ชันที่แนะนำมาก่อนหน้านี้เป็นฟังก์ชันที่ไม่มีพารามิเตอร์ที่ปรับค่าได้ จะคำนวณกี่ทีก็ให้ผลเหมือนเดิมตลอด

แต่สำหรับในโครงข่ายประสาทเทียมแล้ว ชั้นที่สำคัญที่สุดก็คือชั้นผลคูณเชิงเส้น ซึ่งเป็นชั้นที่มีพารามิเตอร์ค่าน้ำหนัก w และไบแอส b

สำหรับชั้นที่มีพารามิเตอร์นั้น ระหว่างคำนวณย้อนกลับเราจะให้เก็บค่าอนุพันธ์เอาไว้ จากนั้นตอนหลังจึงจะใช้ค่านี้เพื่อกำหนดว่าจะปรับค่ายังไง

ยกตัวอย่างฟังก์ชันง่ายๆสำหรับตัวแปรเดี่ยวที่แค่คูณ w ตัวเดียวแล้วบวก b จะสร้างได้แบบนี้
class KhunW_BuakB:
  def __init__(self,w,b):
    self.w = w
    self.b = b
    self.gw = 0
    self.gb = 0
  def pai(self,x):
    self.x = x
    return self.w*x+self.b
  def yon(self,g):
    self.gw += g*self.x
    self.gb += g
    return g*self.w


ค่าอนุพันธ์จะเป็น 0 ตอนเริ่ม แล้วพอมีการแพร่ย้อนกลับจึงบวกเพิ่ม ถ้าใช้เสร็จแล้วควรจะต้องล้างให้กลับมาเป็น 0 อีกก่อนการคำนวณครั้งต่อไป ไม่เช่นนั้นของเก่าจะถูกบวกเพิ่มสะสมไป

ที่ต้องให้เริ่มจาก 0 แล้วบวกเพิ่มแทนที่จะให้แทนเป็นค่านั้นเลยก็เพราะถ้าการคำนวณมีการแตกสายไปอนุพันธ์อาจต้องคำนวณแยกสายแล้วบวกกัน

ตัวอย่างการใช้
f1 = KhunW_BuakB(2,1)
f2 = KhunW_BuakB(3,4)
x = 3
y = f1.pai(x)
print(y) # 3*2+1 = 7
z = f2.pai(y)
print(z) # 7*3+4 = 25
gy = f2.yon(1)
print(gy) # 1*3 = 3
print(f2.gw,f2.gb) # 1*7 = 7, 1
gx = f1.yon(gy)
print(gx) # 3*2 = 6
print(f1.gw,f1.gb) # 3*3 = 9, 3


ต่อมาจะนิยามชั้นที่ใช้ในโครงข่ายประสาทเทียมจริงๆ คือเป็นชั้นที่มีการคูณแบบเมทริกซ์

โดยทั่วไปแล้วชั้นคำนวณเชิงเส้นแบบนี้มีชื่อเรียกว่า affine layer ดังนั้นในที่นี้ก็จะขอใช้ชื่อคลาสว่า Affin

คำนี้มาจากภาษาละตินว่า affinis มีความหมายว่า "เกี่ยวพันเชื่อมต่อกัน" ในภาษาไทยมีการแปลคำว่า affine เป็น "สัมพรรค"

นอกจากนี้ยังมีชื่อเรียกว่าชั้น Linear ถ้าเป็นใน pytorch หรือ chainer ก็ใช้ชื่อนี้ ส่วนใน keras จะใช้ชื่อว่า Dense

อาจนิยามชั้นขึ้นมาได้ดังนี้
class Affin:
  def __init__(self,w,b):
    self.w = w
    self.b = b
    self.gw = 0
    self.gb = 0
  def pai(self,X):
    self.X = X
    return np.dot(X,self.w) + self.b
  def yon(self,g):
    self.gw += np.dot(self.X.T,g)
    self.gb += g.sum(0)
    return np.dot(g,self.w.T)

นำหนัก w และ b จะกำหนดตอนสร้างออบเจ็กต์ โดยขนาดต้องสัมพันธ์กับการคำนวณที่ต้องการ w เป็นอาเรย์สองมิติ ขนาดเท่ากับ (ขนาดค่าป้อนเข้า,ขนาดค่าขาออก) ส่วน b เป็นอาเรย์หนึ่งมิติ ขนาดเท่ากับค่าขาออก

ตัวอย่างการใช้
af = Affin(np.random.randint(0,9,[3,4]),np.random.randint(0,9,4))
x = np.random.randint(0,9,[2,3])
print(x)
print(af.w)
print(af.b)
a = af.pai(x)
print(a)
gx = af.yon(np.ones([2,4]))
print(gx)
print(af.gw)
print(af.gb)
ได้
[[3 1 3]
 [1 3 3]]
[[8 0 8 8]
 [0 7 0 8]
 [8 1 6 5]]
[7 3 5 2]
[[55 13 47 49]
 [39 27 31 49]]
[[ 24. 15. 20.]
 [ 24. 15. 20.]]
[[ 4. 4. 4. 4.]
 [ 4. 4. 4. 4.]
 [ 6. 6. 6. 6.]]
[ 2. 2. 2. 2.]

สำหรับการนำมาใช้งานจริงเพื่อสร้างโครงข่ายประสาทเทียมจะอยู่ในบทต่อไป>> อ่านต่อ บทที่ ๑๐


-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> ปัญญาประดิษฐ์ >> โครงข่ายประสาทเทียม
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> numpy

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

目次

日本による名言集
モジュール
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
機械学習
-- ニューラル
     ネットワーク
javascript
モンゴル語
言語学
maya
確率論
日本での日記
中国での日記
-- 北京での日記
-- 香港での日記
-- 澳門での日記
台灣での日記
北欧での日記
他の国での日記
qiita
その他の記事

記事の類別ติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

 記事を検索

 おすすめの記事

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

ไทย

日本語

中文