φυβλαςのβλογ
phyblasのブログ[python] การตรวจสอบแบบไขว้ k-fold เพื่อสลับเวียนข้อมูลที่ใช้ในการฝึกฝนและตรวจสอบ
เขียนเมื่อ 2017/10/18 00:42
แก้ไขล่าสุด 2022/07/21 14:53
ก่อนหน้านี้ได้พูดถึงการแยกข้อมูลฝึกกับข้อมูลทดสอบไป https://phyblas.hinaboshi.com/20170924

อย่างไรก็ตาม การแยกข้อมูลทดสอบแค่เพียงครั้งเดียวอาจไม่สามารถยืนยันความแม่นยำของโปรแกรมได้ดีพอก็เป็นได้ เพราะอาจจะแค่บังเอิญว่าข้อมูลที่หยิบมาใช้ฝึกกับทดสอบนั้นกระจายตัวไม่ดีพอ

ดังนั้นจึงมีคนคิดวิธีการที่ว่าให้นำข้อมูลที่มีอยู่สลับกันใช้เป็นข้อมูลฝึกและเป็นข้อมูลทดสอบ ทำซ้ำๆหลายๆครั้ง เปรียบเทียบผลในแต่ละรอบ

การทำแบบนี้เรียกว่า "การตรวจสอบแบบไขว้" (交叉验证, cross validation) ไขว้ในที่นี้หมายถึงมีการสลับสับเปลี่ยนข้อมูลไปมา

วิธีการหนึ่งที่นิยมก็คือวิธีที่เรียกว่า k-fold คือการแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม k กลุ่ม (ในที่นี้ k แทนจำนวนกลุ่ม)

แบ่งแล้วก็ทำการทดลองฝึก k ครั้ง โดยครั้งแรกให้ข้อมูลกลุ่มแรกเป็นข้อมูลตรวจสอบ ที่เหลือเป็นข้อมูลฝึกฝน ครั้งต่อมาให้กลุ่มที่ ๒ เป็นข้อมูลตรวจสอบ แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนทุกกลุ่มถูกใช้เป็นข้อมูลทดสอบทั้งหมด

สุดท้ายก็นำประสิทธิภาพที่ได้จากการฝึก k ครั้งมาหาค่าเฉลี่ย แล้วก็หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วย ก็จะได้ผลที่บอกได้ว่าผลการฝึกที่เราได้นั้นมีความแม่นยำอยู่ในช่วงประมาณเท่าไหร่


ภาพแสดงตัวอย่างให้เห็น สมมุติว่าข้อมูลมีทั้งหมด ๑๔ ต้องการแบ่งเป็น ๕ กลุ่ม ก็จะทำได้ดังนี้ แต่ละแถวแทนแต่ละรอบ โดยพื้นที่มีแสงคือส่วนที่เลือกไปเป็นข้อมูลตรวจสอบ ส่วนสีเขียวคือข้อมูลฝึกฝนตัวอย่างการใช้ เริ่มจากสร้างชุดข้อมูลเป็นกลุ่มก้อน
from sklearn import datasets
X,z = datasets.make_blobs(n_samples=1000,n_features=2,centers=7,cluster_std=0.9,random_state=0)
plt.figure(figsize=[8,8])
plt.axes(aspect=1)
plt.scatter(X[:,0],X[:,1],c=z,edgecolor='k',cmap='rainbow')
plt.show()


จากนั้นจะให้โปรแกรมแกรมลองแบ่งกลุ่มข้อมูลด้วยการถดถอยโลจิสติกโดยใช้คลาสที่ลงไว้ใน https://phyblas.hinaboshi.com/20171006

โหลดตัวไฟล์ที่นิยามคลาสไว้ได้ใน https://gist.github.com/phyblas/e65d8f2dc813b0d9289431a1061428fb

ทดสอบการเรียนรู้ด้วยวิธี k-fold ลองเขียนดูได้ดังนี้
n = len(z) # จำนวนข้อมูลทั้งหมด
nf = 5 # จำนวนส่วนที่จะแบ่ง
nn = int(n/nf)+(np.arange(nf)<(n%nf)) # จำนวนที่แบ่งได้ในแต่ละส่วน
tl = ThotthoiLogistic(eta=0.8,n_thamsam=80) # สร้างออบเจ็กต์แบบจำลองเตรียมไว้
sumriang = np.random.permutation(n) # อาเรย์กำหนดลำดับโดยสุ่ม
maen_fuek = []
maen_truat = []
for i in range(nf):
    X_fuek = X[sumriang[nn[i]:]]
    z_fuek = z[sumriang[nn[i]:]]
    X_truat = X[sumriang[:nn[i]]]
    z_truat = z[sumriang[:nn[i]]]
    sumriang = np.roll(sumriang,nn[i],0) # หมุนเลื่อนอาเรย์
    tl.rianru(X_fuek,z_fuek,X_truat,z_truat) # เรียนรู้
    maen_fuek.append(tl.maen_fuek) # บันทึกค่าความแม่นยำของแต่ละรอบ
    maen_truat.append(tl.maen_truat)
maen_fuek = np.stack(maen_fuek) # เปลี่ยนเป็นอาเรย์เดียว
maen_truat = np.stack(maen_truat)

คำสั่ง np.roll เป็นการหมุนเลื่อนการจัดเรียงแถวในอาเรย์ ในที่นี้ใช้เพื่อเปลี่ยนตัวขึ้นต้น

maen_fuek กับ maen_truat คือค่าความแม่นในการทายผลของข้อมูลฝึกกับข้อมูลตรวจสอบซึ่งได้บันทึกไว้ระหว่างเรียนรู้

ลองเอามาวาดกราฟดู
plt.figure(figsize=[8,8])
plt.subplot(211,xticks=[]).set_title(u'ฝึกฝน',family='Tahoma')
plt.plot(maen_fuek.T)
plt.subplot(212).set_title(u'ตรวจสอบ',family='Tahoma')
plt.plot(maen_truat.T)
plt.show()


ผลที่ได้จะเห็นว่าแต่ละครั้งมีผลการเรียนรู้ที่ต่างกันออกไป

โดยทั่วไปจะสรุปได้ว่า ความแม่นยำรวม = ค่ำเฉลี่ยความแม่นยำ ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความแม่นยำ

ลองวาดกราฟแสดงค่าเฉลี่ยพร้อมแถบความคลาดเคลื่อน แล้วก็ระบายสีขอบเขตด้วย
plt.figure(figsize=[8,8])
plt.subplot(211,xticks=[])
mean = maen_fuek.mean(0)
std = maen_fuek.std(0)
plt.errorbar(np.arange(80),mean,yerr=std,color='#660000')
plt.fill_between(np.arange(80),mean-std,mean+std,color='#EEBBAA')
plt.legend([u'ฝึกฝน'],prop={'family':'Tahoma'})
plt.subplot(212)
mean = maen_truat.mean(0)
std = maen_truat.std(0)
plt.errorbar(np.arange(80),mean,yerr=std,color='#004411')
plt.fill_between(np.arange(80),mean-std,mean+std,color='#AAEEAA')
plt.legend([u'ตรวจสอบ'],prop={'family':'Tahoma'})
plt.show()นอกจากนี้ ใน sklearn ยังมีคำสั่งที่ช่วยทำแบบนี้ได้อย่างง่ายกว่า คือฟังก์ชัน KFold ซึ่งอยู่ในมอดูลย่อย model_selection
from sklearn.model_selection import KFold
kf = KFold(n_splits=5)
print(list(kf.split(np.zeros(10))))

ได้
[(array([2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]), array([0, 1])),
 (array([0, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9]), array([2, 3])),
 (array([0, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9]), array([4, 5])),
 (array([0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9]), array([6, 7])),
 (array([0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]), array([8, 9]))]

KFold จะสร้างอิเทอเรเตอร์ขึ้น ซึ่งโดยปกติจะเพื่อใช้ในวังวน for

โดยเริ่มแรกสร้างออบเจ็กต์ของคลาส KFold ขึ้นมา โดยเลขที่ใส่ไปใน n_splits คือจำนวนที่ต้องการแบ่ง

จากนั้นก็ใช้เมธอด split โดยใส่อาเรย์อะไรลงไปก็ได้ ขอแค่มีความยาวเท่ากับจำนวนข้อมูลที่เรามี จากนั้นมันจะทำการสร้างเจเนอเรเตอร์ที่เมื่อวนซ้ำจะได้อาเรย์ออกมาเป็นคู่ ตัวแรกคือดัชนีที่จะใช้เป็นข้อมูลฝึก ตัวหลังคือของข้อมูลทดสอบ

ตัวเลขจะวนเวียนจนดัชนีข้อมูลทดสอบไล่จาก 0 จนครบ

แต่ถ้าต้องการให้เลขสุ่มเรียงก็ใส่คีย์เวิร์ด shuffle=True ไปด้วย เป็น
kf = KFold(n_splits=5,shuffle=True)
print(list(kf.split(np.zeros(10))))

ได้
[(array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]), array([0, 9])),
 (array([0, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9]), array([3, 4])),
 (array([0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9]), array([6, 7])),
 (array([0, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9]), array([1, 5])),
 (array([0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9]), array([2, 8]))]


เลขจะถูกเรียงแบบสุ่ม แต่สุดท้ายก็จะวนครบเหมือนเดิม

เวลาใช้งานจริงจะใช้แบบนี้
kf = KFold(n_splits=5,shuffle=True)
for f,t in kf.split(z):
    X_fuek = X[f]
    z_fuek = z[f]
    X_truat = X[t]
    z_truat = z[t]
    # ...ส่วนที่จะใช้งาน

ดูแล้วก็สั้นลงเล็กน้อย ผลที่ได้ก็เหมือนกัน

นอกจากนี้ยังมีคำสั่ง StratifiedKFold ซึ่งเอาไว้ใช้เมื่อต้องการแบ่งกลุ่มให้สัดส่วนคำตอบเท่าเดิม

เพื่อให้เห็นภาพลองดูภาพนี้ เป็นตัวอย่างการแบ่งกลุ่มข้อมูล ๑๐ อัน ซึ่งประกอบไปด้วยแดงและเขียวอย่างละ ๕ อันเท่ากัน โดยลองแบ่งออกเป็น ๕ กลุ่มสมมุติว่าข้อมูลที่เรามีถูกจัดเรียงแบบบรรทัดบนสุด หาถใช้ KFold โดยที่ไม่ได้ให้ shuffle ด้วยก็จะถูกจัดกลุ่มทั้งๆแบบนั้น

หากใช้ KFold แล้ว shuffle=True ก็จะเกิดการสุ่ม กลายเป็นแบบแถวที่ ๒ การจัดเรียงอาจดูไม่สมดุล เช่นบางกลุ่มมีแต่สีแดงไม่มีสีเขียว

หากใช้ StratifiedKFold โดยไม่ได้ shuffle ก็จะได้แบบแถวที่ ๓

แต่หากใช้ StratifiedKFold แล้ว shuffle=True ก็จะได้แบบในภาพล่างสุด ทั้งแดงและเขียวถูกแบ่งเท่ากัน
from sklearn.model_selection import StratifiedKFold
skf = StratifiedKFold(n_splits=5,shuffle=True)
print(list(skf.split(np.zeros(10),np.array([0]*5+[1]*5))))

ได้
[(array([0, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9]), array([4, 6])),
 (array([0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]), array([1, 9])),
 (array([1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9]), array([0, 5])),
 (array([0, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9]), array([2, 7])),
 (array([0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9]), array([3, 8]))]

ในที่นี้เนื่องจาก ๕ ตัวแรกเป็น 0 และ ๕ ตัวหลังเป็น 1 ดังนั้นผลที่ออกมาจะมี 0~4 คู่กับ 5~9 เสมอ

และที่จริงแล้วเวลาใช้อาเรย์ข้อมูลตัวแรกจะเป็นอะไรก็ได้ เพราะไม่ได้ถูกนำมาคิดอยู่ดี ขอแค่มีขนาดเท่ากับอาเรย์ตัวหลังก็พอ

ลองนำมาใช้กับข้อมูลของเราก็เขียนคล้ายๆกับตอน KFold ธรรมดา
skf = StratifiedKFold(n_splits=5,shuffle=True)
for f,t in skf.split(X,z):
  X_fuek = X[f]
  z_fuek = z[f]
  X_truat = X[t]
  z_truat = z[t]
  # ...ส่วนที่จะใช้งาน

skf.split(X,z) นี่จะใส่เป็น skf.split(z,z) หรือ skf.split(np.zeros(len(z)),z) ก็ยังได้นอกจากนี้ก็ยังมี RepeatedKFold กับ RepeatedStratifiedKFold ซึ่งแค่เพิ่มคำว่า Repeated นำหน้า คือเอาไว้ใช้เมื่อต้องการให้มีการวนซ้ำมากกว่าหนึ่งรอบ

การใช้เหมือนกับ KFold หรือ StratifiedKFold ธรรมดา แต่จะมีคีย์เวิร์ดเพิ่มเข้ามาคือ n_repeats คือจำนวนที่ต้องการทำซ้ำ

และจะไม่มีคีย์เวิร์ด shuffle ให้เลือกว่าจะสุ่มหรือเปล่า คือยังไงก็สุ่มอยู่แล้ว

ลองใช้ดู
from sklearn.model_selection import RepeatedStratifiedKFold
rskf = RepeatedStratifiedKFold(n_splits=4,n_repeats=2)
print(list(rskf.split(np.zeros(8),np.array([0]*4+[1]*4))))

ได้
[(array([0, 2, 3, 4, 5, 7]), array([1, 6])),
 (array([1, 2, 3, 5, 6, 7]), array([0, 4])),
 (array([0, 1, 2, 4, 6, 7]), array([3, 5])),
 (array([0, 1, 3, 4, 5, 6]), array([2, 7])),
 (array([0, 1, 2, 4, 5, 6]), array([3, 7])),
 (array([0, 2, 3, 4, 5, 7]), array([1, 6])),
 (array([1, 2, 3, 4, 6, 7]), array([0, 5])),
 (array([0, 1, 3, 5, 6, 7]), array([2, 4]))]

หมายเหตุ: หากใครไปอ่านตำราที่เก่าหน่อยจะพบว่าฟังก์ชัน KFold กับ StratifiedKFold อยู่ในมอดูล cross_validation และมีการใช้งานที่ต่างไป แต่ว่ามอดูลนั้นถูกเลิกใช้แล้ว ฟังก์ชันก็ถูกย้ายและเปลี่ยนใหม่ ดังนั้นให้ใช้ตามนี้ดีกว่า ส่วน RepeatedKFold กับ RepeatedStratifiedKFold เป็นของที่มาทีหลังหากใครใช้เวอร์ชันเก่าอาจไม่มีอ้างอิง


-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> ปัญญาประดิษฐ์
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> numpy
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> matplotlib
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> sklearn

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

目次

日本による名言集
モジュール
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
機械学習
-- ニューラル
     ネットワーク
javascript
モンゴル語
言語学
maya
確率論
日本での日記
中国での日記
-- 北京での日記
-- 香港での日記
-- 澳門での日記
台灣での日記
北欧での日記
他の国での日記
qiita
その他の記事

記事の類別ติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

 記事を検索

 おすすめの記事

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

月別記事

2023年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2022年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2021年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2020年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2019年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

もっと前の記事

ไทย

日本語

中文