φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblas[python] การแยกข้อมูลตรวจสอบกับข้อมูลฝึกเพื่อป้องกันการเรียนรู้เกิน
เขียนเมื่อ 2017/09/24 09:25
ในการเรียนรู้ของเครื่องปกติเราจะใช้ข้อมูลจำนวนหนึ่งที่เตรียมไว้เพื่อใช้สำหรับการฝึก แล้วทำการเรียนรู้โดยวนซ้ำเพื่อปรับค่าน้ำหนักไปเรื่อยๆเพื่อให้ค่าที่ได้ผลลัพธ์สอดคล้องตรงกับข้อมูลชุดนั้น มีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด

อย่างไรก็ตามเป้าหมายที่แท้จริงของการเรียนรู้ของเครื่องนั้นไม่ใช่เพื่อให้แบบจำลองใช้ได้กับข้อมูลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ต้องการให้สามารถใช้ได้กับข้อมูลใดๆที่อาจจะถูกนำมาทำนายหลังจากนี้

ดังนั้นเราต้องมั่นใจว่าข้อมูลที่เรานำมาใช้เรียนรู้นั้นเป็นตัวแทนที่ดีของข้อมูลทั้งหมด ควรจะมีความหลากหลายมากพอที่จะครอบคลุมขอบเขตที่เป็นไปได้ของข้อมูล

หากไม่เช่นนั้นแล้วจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า "การเรียนรู้เกิน" (过学习, overlearning) ซึ่งหมายถึงการที่แบบจำลองของเราสามารถทำนายข้อมูลฝึกได้อย่างแม่นยำ แต่พอลองทำนายข้อมูลชุดอื่นก็กลับล้มเหลว

โดยทั่วไปก็คือต้องเตรียมข้อมูลที่ใช้สำหรับเรียนรู้ให้มีความหลากหลายและจำนวนมากพอ

การป้องกับการเรียนรู้เกินมีอยู่หลายวิธี วิธีหนึ่งซึ่งจะกล่าวถึงในบทความนี้ก็คือ การนำข้อมูลที่มีส่วนหนึ่งมาใช้เป็นข้อมูลตรวจสอบเพื่อให้รู้ว่าการเรียนรู้ควรจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ขอเริ่มโดยยกตัวอย่างด้วยข้อมูล MNIST ซึ่งได้เขียนถึงไปในก่อนหน้านี้ใน https://phyblas.hinaboshi.com/20170922

ในตัวอย่างนั้นเราใช้พิจารณาแต่ความแม่นยำในการทำนายคำตอบจากตัวข้อมูลที่ใช้ในการเรียนรู้นั้นเองนั่นคือเราให้โปรแกรมเรียนรู้ตัวเลขท้งหมดที่อยู่ในนี้ เสร็จแล้วเราก็เอาภาพหนึ่งจากในนี้มาให้โปรแกรมทายดู แบบนั้นถ้าหากโปรแกรมตั้งใจเรียนรู้ข้อมูลชุดนั้นมาเป็นอย่างดีโอกาสถูกย่อมมาก

แต่ถ้าหากอยู่ดีๆเอาตัวเลขที่ไม่มีอยู่ในนั้นมา แล้วตัวเลขนั้นมีรูปแบบที่แปลกไปจากที่อยู่ในนั้นมาก แบบนี้โปรแกรมก็อาจทายผิดได้ง่าย

เช่น สมมุติถ้าเลข 1 ในข้อมูลที่ให้ฝึกฝนทั้งหมดเป็นแบบขีดแนวตั้งตรงทื่อๆไม่มีหัวเลย แบบนี้พอเจอเลข 1 ที่มีหัว โปรแกรมก็อาจทายผิดเป็นเลข 7 ได้

ดังนั้นคราวนี้จะเก็บข้อมูลส่วนหนึ่งไว้ ไม่ได้ใช้ในการฝึกด้วย แต่เอาไว้ใช้ตรวจสอบอย่างเดียว

บ่อยครั้งเวลาได้ข้อมูลมา แทนที่จะเอาไปใช้ในการฝึกฝนทั้งหมด อาจควรแยกส่วนหนึ่งมาไว้ใช้เป็นตัวตรวจสอบ ทำแบบนี้จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่มั่นใจมากกว่า

สมมุติว่าอยากเก็บข้อมูลสัก 20% ไว้ใช้ฝึกก็อาจทำการแบ่งโดยเขียนโค้ดได้ดังนี้
from sklearn import datasets
mnist = datasets.fetch_mldata('MNIST original') X,z = mnist.data,mnist.target n = len(X) sumriang = np.random.permutation(n) nn = int(n/5) X_fuekfon,X_truatsop = X[sumriang[nn:]],X[sumriang[:nn]] z_fuekfon,z_truatsop = z[sumriang[nn:]],z[sumriang[:nn]]

หรืออาจใช้ sklearn ช่วยก็ได้เพื่อให้ง่ายขึ้น ใน sklearn มีคำสั่งที่ช่วยในการแยกข้อมูลออกมาเป็นข้อมูลฝึกฝนและข้อมูลตรวจสอบ

คำสั่งนี้คือ train_test_split อยู่ในมอดูลย่อย model_selection
from sklearn.model_selection import train_test_split
X_fuekfon,X_truatsop,z_fuekfon,z_truatsop = train_test_split(X,z,test_size=0.2)

จะใช้แบบไหนผลที่ได้ก็จะเหมือนกันคือแบ่งข้อมูลออกเป็นข้อมูลฝึก 56000 และข้อมูลตรวจสอบ 14000

ถ้าอยากเปลี่ยนจำนวนก็แค่แก้ test_size

ทีนี้ลองเอามาใช้ดู โดยจะปรับปรุงโปรแกรมจากคราวที่แล้วสักหน่อย โดยแค่แก้ตัวเงื่อนไขในการหยุดจากความแม่นยำในการทายข้อมูลฝึก มาเป็นความแม่นยำในการทายข้อมูลตรวจสอบ
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn import datasets
from sklearn.model_selection import train_test_split

def softmax(x):
  exp_x = np.exp(x.T-x.max(1))
  return (exp_x/exp_x.sum(0)).T

class ThotthoiLogistic:
  def __init__(self,eta):
    self.eta = eta

  def rianru(self,X,z,n_thamsam,n_batch=0,X_truat=0,z_truat=0,romaiphoem=0):
    n = len(z)
    if(type(X_truat)!=np.ndarray): # ถ้าไม่ได้ป้อนข้อมูลตรวจสอบมาด้วย ก็ให้ใช้ข้อมูลฝึกฝนเป็นข้อมูลตรวจสอบ
      X_truat,z_truat = X,z
    if(n_batch==0 or n<n_batch):
      n_batch = n
    self.kiklum = int(z.max()+1)
    z_1h = z[:,None]==range(self.kiklum)
    self.w = np.zeros([X.shape[1]+1,self.kiklum])
    self.entropy = []
    self.maen_fuek = []
    self.maen_truat = []
    disut = 0 # ค่าจำนวนที่ถูกมากสุด
    maiphoem = 0 # นับว่าจำนวนที่ถูกไม่เพิ่มมาแล้วกี่ครั้ง
    for j in range(n_thamsam):
      lueak = np.random.permutation(n)
      for i in range(0,n,n_batch):
        Xn = X[lueak[i:i+n_batch]]
        zn = z_1h[lueak[i:i+n_batch]]
        phi = self.ha_softmax(Xn)
        eee = (zn-phi)/len(zn)*self.eta
        self.w[1:] += np.dot(eee.T,Xn).T
        self.w[0] += eee.sum(0)
      
      thukmai = self.thamnai(X)==z
      maen_fuek = thukmai.mean()*100
      thukmai = self.thamnai(X_truat)==z_truat
      maen_truat = thukmai.mean()*100
      
      if(maen_truat > disut):
        # ถ้าจำนวนที่ถูกมากขึ้นกว่าเดิมก็บันทึกค่าจำนวนนั้น และน้ำหนักในตอนนั้นไว้
        disut = maen_truat
        maiphoem = 0
        w = self.w.copy()
      else:
        maiphoem += 1 # ถ้าไม่ถูกมากขึ้นก็นับไว้ว่าไม่เพิ่มไปอีกครั้งแล้ว
      
      self.maen_fuek += [maen_fuek]
      self.maen_truat += [maen_truat]
      self.entropy += [self.ha_entropy(X,z_1h)]
      print(u'ครั้งที่ %d ถูก %.3f%% สูงสุด %.3f%% ไม่เพิ่มมาแล้ว %d ครั้ง'%(j+1,self.maen_truat[-1],disut,maiphoem))
      
      if(romaiphoem!=0 and maiphoem>=romaiphoem):
        break # ถ้าจำนวนที่ถูกไม่เพิ่มเลยจนถึงจำนวนที่กำหนดก็เลิกทำ
        
    self.w = w # ค่าน้ำหนักที่ได้ในท้ายสุด เอาตามค่าที่ทำให้ทายถูกมากที่สุด

  def thamnai(self,X):
    return (np.dot(X,self.w[1:])+self.w[0]).argmax(1)

  def ha_softmax(self,X):
    return softmax(np.dot(X,self.w[1:])+self.w[0])

  def ha_entropy(self,X,z_1h):
    return -(z_1h*np.log(self.ha_softmax(X)+1e-7)).mean()

# ดึงข้อมูล MNIST
mnist = datasets.fetch_mldata('MNIST original')
X,z = mnist.data,mnist.target
X = X/255.
np.random.seed(0)
X_fuek,X_truat,z_fuek,z_truat = train_test_split(X,z,test_size=0.2)

# เริ่มการเรียนรู้
eta = 0.24 # อัตราการเรียนรู้
n_thamsam = 1000 # จำนวนทำซ้ำสูงสุดถ้าไม่มีการหยุดเสียก่อน
n_batch = 100 # จำนวนมินิแบตช์
romaiphoem = 10 # จะให้หยุดเมื่อความแม่นยำไม่เพิ่มเกินกี่ครั้ง
tl = ThotthoiLogistic(eta)
tl.rianru(X_fuek,z_fuek,n_thamsam,n_batch,X_truat,z_truat,romaiphoem)

# กราฟแสดงความคืบหน้าในการเรียนรู้
ax = plt.subplot(211)
ax.set_title(u'เอนโทรปี',fontname='Tahoma')
plt.plot(tl.entropy,'#000077')
plt.tick_params(labelbottom='off')
ax = plt.subplot(212)
ax.set_title(u'% ถูก',fontname='Tahoma')
plt.plot(tl.maen_fuek,'#dd0000')
plt.plot(tl.maen_truat,'#00aa00')
plt.legend([u'ฝึกฝน',u'ตรวจสอบ'],prop={'family':'Tahoma'})
plt.show()

เมื่อลองรันดูแล้ว ดูกราฟแสดงความคืบหน้าในการเรียนรู้ที่ได้ออกมาจะเห็นได้ชัดว่ายิ่งเรียนความแม่นของชุดข้อมูลฝึกยิ่งเพิ่ม พอไปถึงจุดนึงแล้วของข้อมูลทดสอบจะเริ่มไม่มีการเพิ่ม แถมยังจะลดลงด้วยสัญญาณแบบนี้เป็นตัวแสดงว่าเริ่มจะเกิดการเรียนรู้เกินแล้ว ควรรีบหยุดการเรียนรู้โดยเร็ว หากไม่หยุดละก็ เรียนไปก็อาจมีแต่จะยิ่งแย่

หากลองแก้โปรแกรมสักหน่อยโดยลบเงื่อนไขที่ให้หยุดเร็วไปแล้วให้เรียนรู้ซ้ำๆต่อไปเรื่อยๆ ผลที่ได้ก็เป็นแบบนี้ยิ่งเรียนรู้ไปเรื่อยๆก็ยิ่งทายข้อมูลฝึกได้แม่นขึ้นทีละน้อย แต่กลับทายข้อมูลทดสอบได้น้อยลง ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ไม่พึงปรารถนา

นี่เป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงว่าการที่โปรแกรมเรียนรู้จนเข้ากับข้อมูลฝึกแต่กลับเข้ากับข้อมูลทั่วไปไม่ได้นั้นเป็นยังไง

ดังนั้นเราจึงตรวจะใช้ความแม่นยำในการทายข้อมูลตรวจสอบเป็นตัวกำหนดเงื่อนไขในการหยุด ไม่ใช่ใช้ข้อมูลฝึกฝน

สำหรับการเรียนรู้ของเครื่องแล้ว ข้อมูลเป็นอาหารที่สำคัญ แต่ข้อมูลที่ซ้ำๆกันอาจไม่มีประโยชน์ ต้องมีความหลากหลายจึงจะเกิดการเรียนรู้อย่างถูกต้อง

บางทีข้อมูลที่เจอตอนทดสอบอาจเป็นข้อมูลในรูปแบบที่ไม่มีอยู่ในข้อมูลฝึกเลย พอเจอแบบนั้นโปรแกรมก็ทายไม่ถูกแล้ว

เช่นถ้าเจอเลข 4 ที่ลากหางยาวๆแบบนี้อาจถูกมองว่าเป็นเลข 9 ก็ได้ชีวิตคนก็เหมือนกัน เรียนมากก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไป ถ้ายังเรียนแต่สิ่งเดิมๆอยู่ซ้ำๆไปเรื่อยๆก็ไม่ได้อะไร มีแต่จะยิ่งติดอยู่ในกรอบแคบๆ ไม่รู้ว่าโลกภายนอกเป็นยังไงอ้างอิง


-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> ปัญญาประดิษฐ์
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> numpy
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> matplotlib
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> sklearn

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
python
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- pytorch
maya
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
เรียนภาษาจีน
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

 ค้นหาบทความ

 บทความแนะนำ

หลักการเขียนทับศัพท์ภาษาจีนกวางตุ้ง
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
หลักการเขียนทับศัพท์ภาษาจีนกลาง
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
บันทึกการเที่ยวสวีเดน 1-12 พ.ค. 2014
แนะนำองค์การวิจัยและพัฒนาการสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA)
เล่าประสบการณ์ค่ายอบรมวิชาการทางดาราศาสตร์โดยโซวเคนได 10 - 16 พ.ย. 2013
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
บันทึกการเที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรกในชีวิต - ทุกอย่างเริ่มต้นที่สนามบินนานาชาติคันไซ
หลักการเขียนคำทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่น
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ
ทำไมถึงอยากมาเรียนต่อนอก
เหตุผลอะไรที่ต้องใช้ภาษาวิบัติ?

บทความแต่ละเดือน

2019年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2018年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2017年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2016年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2015年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

ค้นบทความเก่ากว่านั้น

ไทย

日本語

中文