φυβλαςのβλογ
phyblasのブログ[python] ใช้ชุดข้อมูลไวน์เป็นตัวอย่างเพื่อเรียนรู้เรื่องการคัดเลือกลักษณะเฉพาะ
เขียนเมื่อ 2017/12/07 22:05
แก้ไขล่าสุด 2021/09/28 16:42
sklearn ได้มีการเตรียมข้อมูลชนิดต่างๆเอาไว้ให้มากมายสำหรับใช้ทดสอบหรือฝึกฝนการเรียนรู้ของเครื่อง

นอกจากชุดข้อมูลภาพตัวเลขของ MNIST ที่เคยแนะนำไปแล้ว https://phyblas.hinaboshi.com/20170920

ก็ยังมีข้อมูลจำนวนหนึ่งที่มีขนาดเล็กๆและถูกเก็บอยู่ภายในตัวมอดูลอยู่แล้วจึงดึงข้อมูลมาใช้ได้ทันที

ในที่นี้จะลองใช้ข้อมูลหนึ่งในนั้นซึ่งนิยมใช้กันมาก คือชุดข้อมูลไวน์ (wine dataset)ชุดข้อมูลไวน์ประกอบไปด้วยข้อมูลค่าที่บอกค่าคุณสมบัติต่างๆของไวน์ พร้อมกับบอกว่าเป็นไวน์ชนิดไหน โดยมีการแบ่งเป็น ๓ ชนิด จำนวนข้อมูลมีทั้งหมด ๑๗๘ แถว

ค่าคุณสมบัติต่างๆนั้นมีจำนวนมาก รวมแล้วมีถึง ๑๓ ชนิด นั่นคือเป็นปัญหาที่มีมิติสูงถึง ๑๓ มิติ

เพื่อให้เห็นภาพ ลองดึงข้อมูลมาดูเป็นตัวอย่างแล้วดูว่าข้างในเป็นยังไงบ้าง ข้อมูลอยู่ในแอตทริบิวต์ .data ส่วนเลขชนิดของไวน์อยู่ใน .target
from sklearn import datasets
wine = datasets.load_wine()
print(wine.data.shape) # ได้ (178, 13)
print(set(wine.target)) # ได้ {0, 1, 2}
print(wine.data[wine.target==0].shape) # ได้ (59, 13)
print(wine.data[wine.target==1].shape) # ได้ (71, 13)
print(wine.data[wine.target==2].shape) # ได้ (48, 13)

ค่าต่างๆทั้ง ๑๓ นั้นคือค่าของอะไรบ้างสามารถเห็นได้จากในแอตทริบิวต์ .feature_names
print(wine.feature_names)
print(wine.data[0])


ได้
['alcohol', 'malic_acid', 'ash', 'alcalinity_of_ash', 'magnesium', 'total_phenols', 'flavanoids', 'nonflavanoid_phenols', 'proanthocyanins', 'color_intensity', 'hue', 'od280/od315_of_diluted_wines', 'proline']
[  1.42300000e+01   1.71000000e+00   2.43000000e+00   1.56000000e+01
   1.27000000e+02   2.80000000e+00   3.06000000e+00   2.80000000e-01
   2.29000000e+00   5.64000000e+00   1.04000000e+00   3.92000000e+00
   1.06500000e+03]

ทั้งหมดนี้คือคุณสมบัติที่จะเอามาใช้แบ่งชนิดของไวน์เนื่องจากมีจำนวนมิติมาก จึงเหมาะที่จะถูกนำมาใช้เป็นตัวอย่างฝึกเรื่องการคัดเลือกลักษณะเฉพาะ (特征选择, feature selection) คือการเลือกว่าค่าคุณสมบัติอันไหนที่เป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้คำตอบเปลี่ยนแปลงไปมากที่สุด

เพราะในจำนวนคุณสมบัติทั้ง ๑๓ อย่างนี้ ไม่ใช่ว่าแต่ละค่าจะสำคัญไปทั้งหมด อาจมีแค่บางค่าที่สำคัญเป็นพิเศษ แต่บางค่าอาจแทบไม่มีผลอะไรต่อคำตอบเลยก็เป็นได้

จริงอยู่ว่าพิจารณาปัจจัยต่างๆเยอะไว้ก่อนไม่เสียหาย แต่บางครั้งก็ทำให้แบบจำลองมีความซับซ้อนเกินไปจนเกิดการเรียนรู้เกินได้ อีกทั้งแน่นอนว่าตัวแปรเยอะก็ใช้เวลาคำนวณนานขึ้น ดังนั้นการพิจารณาลดมิติของปัญหาจึงมีความสำคัญเหมือนกัน

การคัดเลือกว่าคุณสมบัติไหนมีความสำคัญน่านำมาใช้นั้นมีอยู่หลายวิธีมาก ในที่นี้จะลองใช้วิธีการป่าสุ่ม ซึ่งเคยเขียนถึงไปแล้วใน https://phyblas.hinaboshi.com/20171117

สำหรับแบบจำลองที่จะใช้ในการแบ่ง คราวนี้ขอเลือกใช้วิธีการเพื่อนบ้านใกล้สุด k ตัวใน sklearn https://phyblas.hinaboshi.com/20171031

และเพื่อให้ผลออกมามั่นใจได้มากขึ้นจะใช้การตรวจสอบแบบไขว้โดยฟังก์ชัน cross_val_score รายละเอียดเขียนไว้ใน https://phyblas.hinaboshi.com/20171020

เริ่มจาก ลองหาค่าความแม่นยำของแบบจำลองโดยใช้ตัวแปรทั้งหมด ๑๓ ตัว
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier as Knn
from sklearn.model_selection import cross_val_score as crovasco
wine = datasets.load_wine()
X,z = wine.data,wine.target
X = (X-X.mean(0))/X.std(0) # ปรับค่าตัวแปรต่างๆให้เป็นมาตรฐาน
khanaen = crovasco(Knn(),X,z,cv=5)
print('%.3f ± %.3f'%(khanaen.mean(),khanaen.std()))
# ได้ 0.955 ± 0.034

Knn ในที่นี้ใช้ค่าตั้งต้นคือมีจำนวนเพื่อนบ้าน ๕ ตัว และใช้ cv=5 คือแบ่งข้อมูลเป็น ๕ ส่วนในการตรวจสอบแบบไขว้ ทำการคำนวณ ๕ ครั้ง หาความแม่นยำของทั้ง ๕ ครั้งแล้วเอามาเฉลี่ยกันพร้อมหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วย

จากนั้นลองมาเร่ิมพิจารณาการลดมิติของปัญหาดูด้วยป่าสุ่ม โดยสุ่มสร้างต้นไม้ขึ้นมาสักร้อยต้น
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier as Rafo
np.random.seed(0)
rafo = Rafo(100)
rafo.fit(X,z)
print(rafo.feature_importances_)

ได้
[ 0.15393774  0.03647811  0.01660083  0.03027144  0.03062104  0.04283046
  0.16273435  0.00988292  0.02454873  0.12499868  0.09461291  0.1187603
  0.15372249]

ค่าที่ได้ออกมานี้ก็คือค่าความสำคัญของตัวแปรแต่ละตัวตามลำดับ ลองเอามาวาดเป็นแผนภูมิแท่งแสดงเพื่อให้เห็นชัดได้
plt.axes([0.3,0.05,0.65,0.9])
plt.barh(np.arange(13),rafo.feature_importances_)
plt.yticks(np.arange(13),wine.feature_names,rotation=45)
plt.show()


ทีนี้ลองเอาตัวแปรที่สำคัญสามอันดับแรกมาวาดกระจายในสามมิติดู
X3 = X[:,rafo.feature_importances_.argsort()[:-4:-1]]
plt.figure(figsize=[6,6])
minmax = X3.min(),X3.max()
ax = plt.axes([0,0,1,1],projection='3d',xlim=minmax,ylim=minmax,zlim=minmax)
ax.scatter(X3[:,0],X3[:,1],X3[:,2],c=z,edgecolor='k',cmap='rainbow')
plt.show()


จะเห็นว่ามีการกระจายแบ่งเขตของทั้ง ๓ กลุ่มอย่างชัดเจน ซึ่งแสดงว่าแค่ใช้ ๓ ตัวแปรนี้เป็นตัวแบ่งก็สามารถแบ่งได้ดี

ในขณะที่หากลองเปลี่ยนเป็นวาดการกระจายของ ๓ กลุ่มที่ได้คะแนนน้อยที่สุดดู (แก้แค่บรรทัดแรก ที่เหลือเหมือนเดิม)
X3 = X[:,rafo.feature_importances_.argsort()[:3]]


จะเห็นว่า ๓ กลุ่มปนเปกันแทบแยกออกจากกันไม่ได้ต่อไปลองวาดกราฟเทียบดูว่าจำนวนตัวแปรที่ใช้จะมีผลต่อความแม่นยำของแบบจำลองแค่ไหน โดยตัวแปรในที่นี้เลือกเรียงตามลำดับคะแนนความสำคัญที่ได้มา คือถ้าใช้ตัวแปรตัวเดียวก็จะเลือกตัวที่มีความสำคัญสุด ถ้าเลือก ๒ ตัวก็หยิบตัวที่มีความสำคัญรองลงมามาใช้เพิ่ม ไล่ไปเรื่อยๆจนครบ ๑๓
riang = rafo.feature_importances_.argsort()[::-1]
khanaen = []
for i in range(1,14):
    khanaen.append(crovasco(Knn(),X[:,riang[:i]],z,cv=5))
khanaen = np.array(khanaen)
mean = khanaen.mean(1)
std = khanaen.std(1)
plt.plot(np.arange(1,14),mean,'o-',color='#117733')
plt.fill_between(np.arange(1,14),mean-std,mean+std,color='#AAFFCC')
plt.show()
print(mean)

ได้
array([ 0.66856033,  0.90644788,  0.95028314,  0.95645646,  0.96201201,
        0.97282282,  0.97219573,  0.95550256,  0.96598657,  0.95532591,
        0.94994701,  0.94994701])จากผลที่ได้ก็จะเห็นได้ว่าเมื่อใช้ตัวแปรแค่ ๖ หรือ ๗ ตัวแรกความแม่นยำที่ได้จะมากกว่าใช้ทั้ง ๑๓ ตัวเล็กน้อยสรุปโดยรวมแล้วก็คือเมื่อทำการคัดตัวแปรที่เหมาะสมมาใช้ได้แล้ว ทีนี้ก็จะสามารถใช้ตัวแปรลดลง ลดมิติของปัญหา แบบจำลองก็ซับซ้อนน้อยลง การคำนวณก็ง่ายขึ้น แต่สามารถได้ความแม่นยำใกล้เคียงหรือมากขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย นี่คือความสำคัญของการคัดเลือกลักษณะเฉพาะ


-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> ปัญญาประดิษฐ์
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> numpy
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> matplotlib
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> sklearn

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

目次

日本による名言集
モジュール
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
機械学習
-- ニューラル
     ネットワーク
javascript
モンゴル語
言語学
maya
確率論
日本での日記
中国での日記
-- 北京での日記
-- 香港での日記
-- 澳門での日記
台灣での日記
北欧での日記
他の国での日記
qiita
その他の記事

記事の類別ติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  記事を検索

  おすすめの記事

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

ไทย

日本語

中文