φυβλαςのβλογ
phyblasのブログวิธีการ k เฉลี่ยโดยใช้ sklearn
เขียนเมื่อ 2017/12/24 15:46
แก้ไขล่าสุด 2022/07/19 09:02
ตอนที่แล้วได้แนะนำวิธีการเขียนโปรแกรมเพื่อแบ่งกระจุกข้อมูลด้วยวิธีการ k เฉลี่ยไปแล้วใน https://phyblas.hinaboshi.com/20171220

คำสั่งสำหรับวิธีการ k เฉลี่ยนั้นที่จริงแล้วมีบรรจุอยู่ใน sklearn ซึ่งทำให้สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายสะดวก ดังนั้นในตอนนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้

คลาสในลักษณะกับคลาส Kmeans ที่เขียนในตอนที่แล้วมีอยู่ในมอดูลย่อย sklearn.clusterตัวอย่างการใช้เบื้องต้น
ขอยกตัวอย่างการใช้โดยสร้างข้อมูลเป็นกระจุกด้วยฟังก์ชัน make_blobs (https://phyblas.hinaboshi.com/20161127) แล้วแบ่งเป็น ๑๐ กลุ่มด้วยวิธี k เฉลี่ย
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.cluster import KMeans
from sklearn import datasets

np.random.seed(10)
X,_ = datasets.make_blobs(n_samples=1000,n_features=2,centers=5,cluster_std=2)

km = KMeans(10) # หรือ km = KMeans(n_clusters=10)
km.fit(X)
z = km.predict(X)

plt.axes(aspect=1).scatter(X[:,0],X[:,1],c=z,edgecolor='k',cmap='jet')
plt.show()


ขั้นตอนการใช้โดยทั่วไปจะเป็นดังที่เห็นคือ
1. สร้างออบเจ็กต์แบบจำลองขึ้นจากคลาส KMeans
2. ใช้เมธอด fit เพื่อป้อนค่าตัวแปรต้นไปให้แบบจำลองทำการเรียนรู้
3. ใช้เมธอด predict เพื่อหาคำตอบว่าแบ่งกลุ่มได้เป็นกลุ่มไหน

หากเทียบกับวิธีการเรียนรู้แบบมีผู้สอนอย่างวิธีการเพื่อนบ้านใกล้สุด k ตัว (https://phyblas.hinaboshi.com/20171031) ก็จะพบว่าคล้ายกัน แต่ที่ต่างกันชัดเจนก็คือในการเรียนรู้ไม่ต้องป้อนข้อมูลผลลัพธ์ (ในที่นี้คือ z) ป้อนแค่ข้อมูลตัวแปรต้น (X)

นอกจากนี้แล้วเรายังสามารถลัดขั้นตอนได้ด้วย โดยใช้เมธอด fit_predict ซึ่งเป็นการให้เรียนรู้เสร็จแล้วก็ทำนายเอาผลของจุดที่เรียนรู้ออกมาทันที ดังนั้นตรง km.fit(X) และ z = km.predict(X) หากเขียนใหม่จะได้เป็น
z = km.fit_predict(X)

ผลที่ได้จะไม่ต่างกันการปรับแต่ง
ส่วนคีย์เวิร์ดที่ใส่ไปตอนสร้างออบเจ็กต์นั้นจะเป็นตัวปรับแต่งคุณสมบัติของแบบจำลอง โดยตัวที่สำคัญที่สุดคือ n_clusters คือจำนวนกระจุก ในที่นี้ใส่ n_clusters=10 แต่เนื่องจาก n_cluster เป็นคีย์เวิร์ดตัวแรกจะใส่แค่ 10 เฉยๆเลยก็ได้

สรุปคีย์เวิร์ดตอนสร้างออบเจ็กต์
  ความหมาย ค่าตั้งต้น
n_clusters จำนวนกระจุก 8
init ตำแหน่งเริ่มต้นของเซนทรอยด์ k-means++
n_init จำนวนครั้งที่เริ่มค้นใหม่โดยตั้งต้นเซนทรอยด์ต่างกัน 10
max_iter จำนวนครั้งการปรับจุดเซนทรอย์ดมากสุด 300
tol ระยะห่างสูงสุดที่จะถือว่าไม่มีมีการเปลี่ยนแปลง 1e-4

สำหรับ init นั้นคือวิธีการที่จะกำหนดว่าเซนทรอยด์เริ่มต้นควรอยู่ไหน หากเราไม่ได้ใส่อะไรจุดเริ่มต้นจะถูกกำหนดด้วยวิธีที่เรียกว่า k-means++ นี่เป็นอัลกอริธึมในการหาจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดที่นิยมใช้

แต่หากใส่เป็น init='random' ก็จะเริ่มด้วยการสุ่มตำแหน่ง โดยที่ n_init คือจำนวนครั้งที่จะสุ่มจุดเริ่มต้นเพื่อคำนวณหาค่าที่ดีที่สุด

นอกจากนี้หากต้องการกำหนดจุดเริ่มต้นเองก็สามารถทำได้ด้วย โดยใส่ init เป็นอาเรย์ของค่าตำแหน่งเริ่มต้นที่ต้องการค่าที่ถูกเก็บอยู่ภายในหลังเรียนรู้แล้ว
หลังจากใช้เมธอด fit (หรือ fit_predict) ไปแล้วแบบจำลองจะมีการเก็บค่าบางอย่างไว้ สามารถนำมาใช้ได้

.cluster_centers_ คือตำแหน่งของจุดเซนทรอยด์ที่ได้มา จะมีขนาดเท่ากับ (จำนวนเซนทรอยด์,จำนวนมิติ)

.labels_ ผลการแบ่งกลุ่มของข้อมูลที่ใช้เรียนรู้

.inertia_ คือค่าผลรวมความคลาดเคลื่อนกำลังสอง (SSE) ของการแบ่งกลุ่ม

ลองดูค่าที่ได้จากการเรียนรู้ในตัวอย่างเมื่อครู่
print(km.cluster_centers_)
print(km.labels_.shape)
print(km.labels_[:20])
print(km.inertia_)

ได้
[[ -5.52548853 -6.49102561]
 [ -4.57531022  4.50406492]
 [ 6.64139849 -8.36522687]
 [ 3.01991442  3.65956666]
 [ 5.08543653 -11.02605512]
 [ 0.99443006 -7.1657286 ]
 [ -7.44528283 -9.38607965]
 [ 2.30533539  6.64119426]
 [ -0.46264094 -4.12857656]
 [ -7.59735744  6.20728313]]
(1000,)
[4 6 9 2 1 8 8 8 4 6 5 4 0 3 6 5 0 6 4 8]
4565.45216688การใช้เพื่อเป็นตัวแปลงพิกัดเพื่อเพิ่มหรือลดมิติของข้อมูล
วิธีการ k เฉลี่ยยังถูกใช้เพื่อแปลงพิกัดของข้อมูลเป็นค่าระยะห่างจากจุดเซนทรอยด์ได้ด้วย

สามารถทำได้โดยที่หลังจากสั่ง .fit หาค่าจุดเซนทรอยด์จากข้อมูลได้แล้ว ก็ใช้เมธอด .transform เพื่อคำนวณค่าระยะห่างจากจุดเซนทรอยด์แต่ละจุด นำค่าที่ได้มาเป็นค่าในระบบพิกัดใหม่

ยกตัวอย่างเช่นลองดูข้อมูลที่มีการแบ่งเป็น ๓ กระจุกในสองมิติ แล้วลองนำมาแปลงพิกัดใหม่เป็นสามมิติตามจำนวนกระจุก
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

np.random.seed(26)
X,z = datasets.make_blobs(n_samples=1000,n_features=2,centers=3,cluster_std=2.1)

km = KMeans(n_clusters=3)
km.fit(X)
X2 = km.transform(X)
plt.axes(aspect=1)
plt.scatter(X[:,0],X[:,1],c=z,edgecolor='k',cmap='cool')
plt.scatter(km.cluster_centers_[:,0],km.cluster_centers_[:,1],300,'#AAEE55',marker='*',edgecolor='#DD9900',lw=2)

plt.figure(figsize=[6,6])
ax = plt.axes([0,0,1,1],projection='3d')
ax.scatter(X2[:,0],X2[:,1],X2[:,2],c=z,edgecolor='k',cmap='cool')
cen = km.transform(km.cluster_centers_)
ax.scatter(cen[:,0],cen[:,1],cen[:,2],s=300,c='#AAEE55',marker='*',edgecolor='#DD9900',lw=2)
plt.show()พิกัดใหม่นี้จะมีมิติตามจำนวนเซนทรอยด์ และมีค่าตามระยะห่างจากเซนทรอยด์

สำหรับกรณีที่จะทั้ง fit และ transform จุดเดียวกันไปพร้อมกันแบบนี้สามารถใช้เมธอด .fit_transform เช่นเดียวกับ .fit_predict ดังนั้นอาจเขียนเป็นแบบนี้ได้
X2 = km.fit_transform(X)

ลองสร้างจุดกระจายทั่วในสองมิติแล้วแปลงดู
mx,my = np.meshgrid(np.linspace(X.min(0)[0],X.max(0)[0],21),np.linspace(X.min(0)[1],X.max(0)[1],21))
mX = np.stack([mx.ravel(),my.ravel()],1)
mz = km.predict(mX)
mX2 = km.transform(mX)

plt.axes(aspect=1)
plt.scatter(mX[:,0],mX[:,1],c=mz,edgecolor='k',cmap='plasma')

plt.figure(figsize=[6,6])
ax = plt.axes([0,0,1,1],projection='3d')
ax.scatter(mX2[:,0],mX2[:,1],mX2[:,2],c=mz,edgecolor='k',cmap='plasma')
plt.show()ผลที่ได้เหมือนเอากระดาษสี่เหลี่ยมแผ่นหนึ่งมาแผ่ยืดแผ่ในสามมิติ

นี่เป็นตัวอย่างการแปลงจากมิติน้อยไปมาก แต่จะแปลงจากมิติมากไปน้อยก็ได้เช่นกัน

เช่น ลองแปลงจากข้อมูลที่มี ๘ มิติ ซึ่งไม่สามารถวาดภาพแสดงได้ มาเป็น ๒ มิติ ซึ่งสามารถแสดงแผนภาพการกระจายให้เห็นได้ง่าย
np.random.seed(5)
X,z = datasets.make_blobs(n_samples=1000,n_features=8,centers=5,cluster_std=1)
X2 = KMeans(2).fit_transform(X)
plt.figure()
plt.axes(aspect=1)
plt.scatter(X2[:,0],X2[:,1],c=z,edgecolor='k',cmap='gist_ncar')
plt.show()


การทำแบบนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นวิธีหนึ่งในการลดมิติด้วยการสกัดเอาลักษณะเฉพาะ (特征抽取, feature extraction)-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> ปัญญาประดิษฐ์
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> numpy
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> matplotlib
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> sklearn

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

目次

日本による名言集
モジュール
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
機械学習
-- ニューラル
     ネットワーク
javascript
モンゴル語
言語学
maya
確率論
日本での日記
中国での日記
-- 北京での日記
-- 香港での日記
-- 澳門での日記
台灣での日記
北欧での日記
他の国での日記
qiita
その他の記事

記事の類別ติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

 記事を検索

 おすすめの記事

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

月別記事

2023年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2022年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2021年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2020年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2019年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

もっと前の記事

ไทย

日本語

中文