φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblas[python] การสร้างจำลองข้อมูลเป็นกลุ่มก้อนขึ้นมาเพื่อใช้ทดสอบการเรียนรู้ของเครื่อง
เขียนเมื่อ 2016/11/27 18:45
แก้ไขล่าสุด 2022/07/21 15:26
ก่อนหน้านี้ได้เขียนถึงการสร้างแบบจำลองสำหรับวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกไป https://phyblas.hinaboshi.com/20161103

ตัวอย่างในนั้นใช้ข้อมูลที่มีแค่สองมิติ (แกน x และ y) ตลอด แต่ว่าคลาสที่สร้างขึ้นตอนท้ายสุดนั้นถูกสร้างเผื่อไว้ให้สามารถใช้ได้กับข้อมูลที่มิติเป็นเท่าไหร่ก็ได้

ดังนั้นจึงอยากทดสอบกับตัวอย่างที่มีหลายมิติมากขึ้นไปสักหน่อย

มอดูล sklearn นั้นนอกจากจะมีคำสั่งมากมายที่ช่วยในคำนวณสำหรับการเรียนรู้ของเครื่องแล้ว ก็ยังมีความสามารถในการสร้างข้อมูลขึ้นมาเพื่อใช้ทดสอบด้วย ในครั้งนี้เราจะลองใช้ดู

ภายในมอดูลย่อย datasets ของ sklearn มีฟังก์ชันอยู่หลายชนิดที่ใช้สำหรับจำลองข้อมูลเพื่อนำมาใช้ทดสอบการเรียนรู้ของเครื่อง ครั้งนี้ที่จะใช้คือฟังก์ชัน make_blobs ซึ่งใช้สร้างชุดข้อมูลซึ่งมีการกระจายเป็นกระจุกแบบเกาส์ขึ้นมาเป็นกลุ่มๆ

อธิบายด้วยคำพูดอาจนึกภาพตามยาก มาดูตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพดีกว่า

สมมุติเราต้องการสร้างชุดข้อมูลสองมิติซึ่งมีจำนวนข้อมูลพันตัว และมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น ๕ กลุ่มก็สามารถเขียนได้แบบนี้
import numpy as np
from sklearn import datasets
X,z = datasets.make_blobs(n_samples=1000,n_features=2,centers=5)

ในที่นี้ n_samples คือจำนวนข้อมูลที่ต้องการ n_features คือจำนวนมิติของข้อมูล (จำนวนตัวแปรต้น) และ centers

ฟังก์ชัน datasets.make_blobs ในที่นี้จะคืนค่ามา ๒ ตัว ซึ่งในที่นี้เก็บในตัวแปร X และ z

ตัวแรก X คือข้อมูลตัวแปรต้น เป็นอาเรย์ที่มีจำนวนหลักเท่ากับ n_features และจำนวนแถวเท่ากับ n_samples

ส่วนตัวที่สอง z คือหมายเลขแสดงกลุ่ม จะเป็นเลขจำนวนเต็มไล่ตั้งแต่ 0 ไปจนถึงจำนวนที่ระบุไว้ที่ centers ในที่นี้ใส่ไว้ 5 ก็จะได้เลข 0 ถึง 4

ลองดูค่า X และ z ที่ได้มา
print(X[:10]) # เนื่องจากเยอะขอแสดงแค่ ๑๐ ตัวแรกพอ
print(z[:100]) # แสดงแค่ ๑๐๐ ตัวแรก

ได้
[[ -0.47833185  -1.03782344]
 [  1.55130783   0.50396236]
 [ -8.41234362   1.25698346]
 [ -9.16511718   1.63663075]
 [  3.70073197  -4.55646884]
 [ -2.55585116   8.89175305]
 [  2.31022323   0.50023084]
 [ -2.03417759  10.26677945]
 [ -7.50242695   0.31749443]
 [-10.68328818   2.48912317]]
[0 0 3 3 2 1 0 1 3 3 3 1 0 0 1 4 4 2 1 4 4 0 0 4 3 0 2 0 0 2 4 0 3 2 3 1 4
 3 3 1 0 3 0 0 0 4 1 1 4 1 0 1 0 0 0 4 0 4 0 0 3 3 1 0 3 2 3 3 0 4 0 2 0 2
 2 0 2 0 2 0 0 4 3 0 1 2 2 3 3 3 2 1 1 1 3 4 4 1 2 0]

หมายเลขใน z จะสัมพันธ์กับตำแหน่งที่ระบุใน X โดยหมายเลขเดียวกันจะมีค่า X ใกล้เคียงกัน

ลองนำมาวาดแผนภาพการกระจายเพื่อดูว่าค่าของแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไรบ้าง
import matplotlib.pyplot as plt
plt.figure(figsize=[6,6])
plt.axes(aspect=1)
plt.scatter(X[:,0],X[:,1],c=z,edgecolor='k')
plt.show()จะได้แบบนี้คือเป็นกลุ่มก้อน ๕ กลุ่ม ภาพที่ได้อาจต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าสุ่มได้แบบไหน ลองทำซ้ำดูหลายๆครั้งได้จะเห็นภาพและเข้าใจฟังก์ชันนี้มากขึ้นถ้าลองเปลี่ยน n_features เป็น 3 ก็จะได้ข้อมูลเป็นสามมิติ

ลองสร้างข้อมูลสามมิติซึ่งแบ่งเป็น ๗ กลุ่มจากนั้นก็วาดแผนภาพการกระจายในสามมิติด้วย mpl_toolkits.mplot3d
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
X,z = datasets.make_blobs(n_samples=1000,n_features=3,centers=7)
plt.figure(figsize=[6,6])
ax = plt.axes([0,0,1,1],projection='3d',xlim=[X.min(),X.max()],ylim=[X.min(),X.max()])
ax.scatter(X[:,0],X[:,1],X[:,2],c=z,edgecolor='k',cmap='rainbow')
plt.show()***เรื่องของการใช้ mpl_toolkits.mplot3d เพื่อวาดภาพสามมิตินี้ยังไม่เคยเขียนลงบล็อกนี้แต่ขอนำมาใช้ก่อน ไว้มีโอกาสจะเขียนถึงเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญต้องใช้งานเยอะอยู่

จะเพิ่ม n_features เป็นกี่มิติก็ได้ แต่ถ้า 4 ขึ้นไปคงจะไม่สามารถวาดแผนภาพการกระจายแสดงให้เห็นได้แล้ว เข้าสู่โลกที่สามัญสำนึกของมนุษย์ยากจะจินตนาการถึง แต่ถึงอย่างนั้นข้อมูลทั่วไปก็มักจะมีหลายมิติ จะไม่พูดถึงคงไม่ได้ เพียงแต่จะไม่สามารถวาดแผนภาพง่ายๆให้ดูได้นอกจากนี้สามารถปรับอะไรได้อีกหลายอย่าง สรุปพารามิเตอร์ที่ใส่ได้มีดังนี้
  ความหมาย ค่าตั้งต้น
n_samples จำนวนข้อมูลทั้งหมด 100
n_features จำนวนตัวแปรต้น 2
centers จำนวนกลุ่มก้อน 3
cluster_std ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการกระจาย 1.0
center_box ขอบเขตที่จะสุ่มจุดศูนย์กลางการกระจาย (-10.0,10.0)
shuffle จะสุ่มการจัดเรียงแต่ละกลุ่มหรือไม่ True
random_state หมายเลขชุดของการสุ่ม None

ถ้าต้องการให้ข้อมูลมีการกระจายมากขึ้นก็อาจปรับค่า cluster_std ให้สูงขึ้น แต่ถ้ามากไปแต่ละกลุ่มก็จะปนๆกันได้ง่าย

หรือถ้าลด center_box ให้ขอบเขตการสุ่มใจกลางแต่ละกลุ่มแคบลงก็จะเกิดการปนกันได้ง่ายเช่นกัน

ข้อมูลที่มีการปนกันแยกออกยากในบางส่วนก็อาจใช้เป็นตัวอย่างการเรียนรู้ในกรณีที่มีความไม่แน่นอนของข้อมูลสูงได้ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

ส่วน random_state นั้นคล้ายกับ np.random.seed ของ numpy คือเอาไว้ใช้เมื่อต้องการให้สุ่มได้ข้อมูลชุดเดิมๆ เช่นถ้าใส่ random_state=100 แล้วลองรันซ้ำๆดูไม่ว่ากี่ครั้งก็จะได้เท่าเดิม แต่ถ้าลองเปลี่ยนเป็น random_state=101 จะได้ค่าที่ต่างไปอีกค่า แต่ถ้าไม่ใส่อะไรจะเท่ากับเป็น Nonoe ก็จะสุ่มได้ข้อมูลต่างกันไปตลอดหมดทุกครั้งตอนนี้ได้รู้วิธีสร้างข้อมูลทดสอบขึ้นมาแล้ว ต่อไปลองนำมาใช้เป็นตัวอย่างการทดสอบการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก

เพียงแต่ว่าตอนนี้แบบจำลองที่ได้ทำขึ้นนั้นใช้ได้แค่สำหรับการแบ่งกลุ่มเป็นสองกลุ่ม ดังนั้นใช้ centers=2 ซึ่งจะได้ z เป็นเลข 0 หรือ 1 สำหรับแบบจำลองการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบที่แบ่งข้อมูลเป็นหลายกลุ่มนั้นจะพูดถึงในโอกาสต่อไป

ในที่นี้จะใช้แบบจำลองวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกที่มีการปรับมาตรฐานที่เขียนถึงไว้ใน https://phyblas.hinaboshi.com/20161124

เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ จะไม่เขียนส่วนนิยามคลาสในหน้านี้ซ้ำ ให้นำส่วนที่นิยามฟังก์ชัน sigmoid กับคลาส ThotthoiLogistic จากในหน้านั้นมาใช้

มีสรุปลงเอาไว้ใน github คัดลอกจากในนี้มาได้ https://github.com/phyblas/rianrupython/blob/master/kanrianrukhongkhrueang/thotthoi_logistic_2.py

จากนั้นจึงต่อด้วยโค้ดต่อไปนี้ ลองเริ่มจากแบบสองมิติซึ่งสามารถเห็นภาพได้ง่ายกันก่อน
X,z = datasets.make_blobs(n_samples=1000,n_features=2,centers=2,cluster_std=2,random_state=7)
eta = 0.00002 # อัตราการเรียนรู้
n_thamsam = 5000 # จำนวนครั้งที่ทำซ้ำ

tl = ThotthoiLogistic(eta)
tl.rianru(X,z,n_thamsam)

x_sen = np.array([X[:,0].min(),X[:,0].max()])
y_sen = -(tl.w[0]+tl.w[1]*x_sen)/tl.w[2]
thukmai = tl.thamnai(X)==z
plt.axes(aspect=1,xlim=[X[:,0].min(),X[:,0].max()],ylim=[X[:,1].min(),X[:,1].max()])
plt.plot(x_sen,y_sen,lw=3,zorder=0)
plt.scatter(X[thukmai==1,0],X[thukmai==1,1],c=z[thukmai==1],s=50,edgecolor='k',cmap='spring')
plt.scatter(X[thukmai==0,0],X[thukmai==0,1],c=z[thukmai==0],s=50,edgecolor='r',lw=2,cmap='spring')

plt.figure(figsize=[9,4])
plt.subplot(211)
plt.title(u'ผลรวมความคลาดเคลื่อนกำลังสอง',fontname='Tahoma')
plt.plot(tl.sse)
plt.tick_params(labelbottom='off')
plt.subplot(212)
plt.title(u'จำนวนที่ถูก',fontname='Tahoma')
plt.plot(tl.thuktong)
plt.show()
ถ้ากลุ่มก้อนมีการซ้อนทับกันแบบที่เห็นนี้ไม่ว่าจะเรียนรู้กี่ครั้งก็ไม่มีทางทายได้ถูกทั้งหมด แต่ถึงอย่างนั้นการเรียนรู้ก็ไปในทิศทางที่ทำให้จำนวนที่ทายถูกมีมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

กรณีปัญหาแบบนี้เราอาจทำได้แค่หาความน่าจะเป็นที่จะอยู่กลุ่มนั้นๆเท่านั้น

เดิมทีตอนที่เราหาว่าเป็นกลุ่ม 0 หรือ 1 เราทำการคำนวณความน่าจะเป็นด้วยฟังก์ชันซิกมอยด์ด้วยเมธอด ha_sigmoid จากนั้นเมธอด thamnai ก็นำค่าไปใช้โดยดูว่าถ้าสูงกว่า 0.5 ก็ตัดเป็น 1 ถ้าต่ำกว่าก็ตัดเป็น 0

ดังนั้นแทนที่เราจะเอาค่าจากเมธอด thamnai ถ้าคำนวณค่าจากเมธอด ha_sigmoid ก็จะได้ค่าความน่าจะเป็นที่จะอยู่ในกลุ่ม 1

ลองวาดแผนภาพไล่สีแสดงความน่าจะเป็นดู
xm,ym = np.meshgrid(np.linspace(X[:,0].min(),X[:,0].max(),100),np.linspace(X[:,1].min(),X[:,1].max(),100))
Xm = np.stack([xm.ravel(),ym.ravel()],1)
zm = tl.ha_sigmoid(Xm).reshape(100,100)
plt.axes(xlim=[X[:,0].min(),X[:,0].max()],ylim=[X[:,1].min(),X[:,1].max()])
plt.pcolormesh(xm,ym,zm,cmap='spring',alpha=0.3)
plt.colorbar(pad=0.02)
plt.scatter(X[:,0],X[:,1],c=z,s=50,edgecolor='k',lw=2,cmap='spring')
plt.show()

ต่อมาคราวนี้ลองใช้กับข้อมูลสามมิติดูบ้าง
X,z = datasets.make_blobs(n_samples=1000,n_features=3,centers=2,cluster_std=2,random_state=7)
eta = 0.0001
n_thamsam = 100
tl = ThotthoiLogistic(eta)
tl.rianru(X,z,n_thamsam)
xm = np.linspace(X.min(),X.max(),6)
ym = np.linspace(X.min(),X.max(),6)
xm,ym = np.meshgrid(xm,ym)
zm = -(tl.w[0]+tl.w[1]*xm+tl.w[2]*ym)/tl.w[3]
thukmai = tl.thamnai(X)==z
plt.figure(figsize=[8,8])
ax = plt.axes([0,0,1,1],projection='3d')
ax.plot_surface(xm,ym,zm,rstride=1,cstride=1,zorder=0,alpha=0.2)
ax.scatter(X[thukmai==1,0],X[thukmai==1,1],X[thukmai==1,2],c=z[thukmai==1],sizes=z[thukmai==1]+24,edgecolor='k',cmap='spring')
ax.scatter(X[thukmai==0,0],X[thukmai==0,1],X[thukmai==0,2],c=z[thukmai==0],sizes=z[thukmai==1]+25,edgecolor='r',lw=2,cmap='spring')
plt.show()

กรณีสามมิตินั้นแทนที่จะใช้แค่เส้นเป็นตัวคั่นก็ต้องเปลี่ยนเป็นใช้ระนาบในการคั่นแทน

สุดท้ายลองกับห้ามิติดู คราวนี้มิติมากกว่าสามจึงทำเป็นภาพไม่ได้ ได้แค่ดูผลว่าค่าความคลาดเคลื่อนลดลงและจำนวนที่ถูกมากขึ้นเท่านั้น
X,z = datasets.make_blobs(n_samples=10000,n_features=5,centers=2,cluster_std=4,random_state=7)
eta = 0.00001
n_thamsam = 2500
tl = ThotthoiLogistic(eta)
tl.rianru(X,z,n_thamsam)
plt.figure(figsize=[10,4])
plt.subplot(211)
plt.title(u'ผลรวมความคลาดเคลื่อนกำลังสอง',fontname='Tahoma')
plt.plot(tl.sse)
plt.tick_params(labelbottom='off')
plt.subplot(212)
plt.title(u'จำนวนที่ถูก',fontname='Tahoma')
plt.plot(tl.thuktong)
plt.show()อาจลองเปลี่ยนค่าต่างๆแล้วทดสอบแต่ละกรณีดูไปเรื่อยๆ

เท่านี้ก็จะเห็นได้ว่าแบบจำลองการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกที่สร้างขึ้นนั้นสามารถใช้ได้ในข้อมูลที่มีตัวแปรต้นกี่ตัวก็ได้


-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> ปัญญาประดิษฐ์
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> numpy
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> matplotlib

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
มอดูลต่างๆ
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
ภาษา javascript
ภาษา mongol
ภาษาศาสตร์
maya
ความน่าจะเป็น
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
-- บันทึกในฮ่องกง
-- บันทึกในมาเก๊า
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  ค้นหาบทความ

  บทความแนะนำ

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

บทความแต่ละเดือน

2024年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2023年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2022年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2021年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2020年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

ค้นบทความเก่ากว่านั้น

ไทย

日本語

中文