φυβλαςのβλογ
phyblasのブログการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักด้วย sklearn
เขียนเมื่อ 2019/09/21 21:32
แก้ไขล่าสุด 2022/07/11 12:35
หลังจากที่ได้อธิบายหลักการของการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (主成分分析, principle component Analysis) หรือ PCA ไปแล้วใน https://phyblas.hinaboshi.com/20180727

และพูดถึงวิธีการคำนวณหาองค์ประกอบอย่างรวดเร็วโดยการแยกค่าเอกฐาน (奇异值分解, singular value decomposition) หรือ SVD https://phyblas.hinaboshi.com/20190916

คราวนี้จะมาใช้ sklearn ในการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก

sklearn มีฟังก์ชันที่ใช้ทำการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก คือ sklearn.decomposition.PCA

การคำนวณเพื่อหาองค์ประกอบภายในฟังก์ชันนี้ใช้ SVD ซึ่งคำนวณได้ค่อนข้างเร็วแม้จำนวนมิติของข้อมูลจะมาก

และปกติเวลาทำการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักจะต้องทำให้ค่าเฉลี่ยของข้อมูลเป็น 0 ในทุกมิติก่อน แต่หากใช้ sklearn จุดกึ่งกลางจะถูกหาให้โดยอัตโนมัติต่อไปจะเป็นคำอธิบายและยกตัวอย่างวิธีการใช้

ในบทความนี้จะไม่อธิบายหลักการของการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก เพราะได้เขียนไปแล้วในบทความข้างต้น บทความนี้จะเน้นที่การคำนวณโดยใช้ sklearn

ตัวอย่าง สร้างข้อมูล ๓ มิติแล้ววิเคราะห์องค์​ประกอบหลัก เอาองค์ประกอบหลักมา ๒ มิติ
from sklearn.decomposition import PCA
from sklearn import datasets
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

np.random.seed(33)
# สร้างข้อมูล
X,_  = datasets.make_blobs(2000,n_features=3,centers=5,center_box=(0,14))
X[:,2] *= 1.6
# วาดภาพข้อมูล ๓ มิติก่อนแปลง
plt.figure(figsize=[6,6],dpi=100)
lim = {xyz+'lim': (X[:,i].max()-(X.max()-X.min()),X[:,i].max()) for i,xyz in enumerate('xyz')} # ขอบเขต
ax = plt.axes([0,0,1,1],projection='3d',**lim)
ax.scatter(*X.T,c='#dd44bb',edgecolor='#225511',alpha=0.5)

# สร้างออบเจ็กต์คลาส PCA เพื่อทำการวิเคราะห์องค์ประกอบ
pca = PCA(2) # กำหนดจำนวนมิติที่เหลือเป็น ๒
pca.fit(X) # ป้อนข้อมูลเพื่อให้ทำการวิเคราะห์
Xi = pca.transform(X) # แปลงข้อมูล
# วาดภาพข้อมูลหลังแปลง ซึ่งเป็น ๒ มิติ
plt.figure(dpi=100)
plt.axes(aspect=1)
plt.grid(ls='--',color='#881122')
plt.scatter(*Xi.T,c='#dd44bb',edgecolor='#225511',alpha=0.5)
plt.show()วิธีการใช้นั้นจะเริ่มจากสร้างออบเจ็กต์ของคลาส sklearn.decomposition.PCA โดยหากต้องการลดจำนวนมิติก็ให้กำหนดค่าจำนวนองค์ประกอบลงไปด้วย

จากนั้นก็ใช้เมธอด fit โดยใส่ข้อมูลที่ต้องการจะวิเคราะห์เข้าไป

สุดท้ายใช้เมธอด transform เพื่อแปลงข้อมูลให้อยู่ในระบบพิกัดขององค์ประกอบที่ได้มา

ในตัวอย่างนี้ X คือข้อมูลเดิม มี ๓ มิติ นำไปวิเคราะห์องค์ประกอบหลักด้วย fit แล้วใช้ transform เพื่อเป็น Xi ซึ่งเป็นข้อมูลในพิกัดองค์ประกอบ ซึ่งเหลือ ๒ มิติเมื่อสั่ง fit ไป ค่าที่ป้อนลงไปจะถูกใช้ในการคำนวณ SVD แล้วผลที่ได้จากการคำนวณต่างๆเก็บเอาไว้ในแอตทริบิวต์ต่างๆภายในออบเจ็กต์ซึ่งลงท้ายด้วย _ ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ ดังนี้

components_ อาเรย์ค่าน้ำหนักขององค์ประกอบต่างๆ
explained_variance_ ความบ่งบอกความแปรปรวน
explained_variance_ratio_ อัตราความบ่งบอกความแปรปรวน
singular_values_ ค่าเอกฐานที่คำนวณมาได้จาก SVD
mean_ ค่าเฉลี่ยของข้อมูลเดิมในแต่ละมิติ
n_components_ จำนวนองค์ประกอบหลัก
noise_variance_ ค่าความแปรปรวนของคลื่นรบกวนภายในข้อมูล

ลองดูค่าแต่ละตัวนี้
print('components_ =\n%s\n'%pca.components_)
print('explained_variance_ = %s\n'%pca.explained_variance_)
print('explained_variance_ratio_ = %s\n'%pca.explained_variance_ratio_)
print('singular_values_ = %s\n'%pca.singular_values_)
print('mean_ = %s\n'%pca.mean_)
print('n_components_ = %s\n'%pca.n_components_)
print('noise_variance_ = %s'%pca.noise_variance_)

ได้
components_ =
[[-0.0036404   0.56933295  0.82209898]
[ 0.52655336  0.69999514 -0.48244001]]

explained_variance_ = [25.23336373 11.6322938 ]

explained_variance_ratio_ = [0.61504395 0.28352827]

singular_values_ = [224.59183887 152.48919736]

mean_ = [ 3.11679917 10.08830006  8.19599173]

n_components_ = 2

noise_variance_ = 4.161270420871972

ทั้ง explained_variance_ หรือ explained_variance_ratio_ และ singular_values_ ล้วนเป็นอาเรย์จำนวนเท่ากับจำนวนองค์ประกอบที่เลือกเหลือไว้ บอกถึงความสำคัญขององค์ประกอบแต่ละตัว เรียงตามลำดับมากที่สุด

โดยที่ explained_variance_ratio_ เหมือนกับ explained_variance_ แค่ทำให้ผลรวมเหลือเป็น 1

ลองเทียบระหว่าง ๒ ค่านี้ดู
print(pca.explained_variance_/pca.explained_variance_ratio_) # ได้ [41.02692795 41.02692795]

ผลรวมของ explained_variance_ratio_ จะเป็นตัวบอกว่ามิติที่เหลืออยู่นั้นรักษาข้อมูลเดิมไว้ได้ดีแค่ไหน
print(pca.explained_variance_ratio_.sum()) # ได้ 0.8985722151581703

ค่าเข้าใกล้ 1 หมายความว่ามิติที่ตัดทิ้งไปนั้นไม่ได้สำคัญ แต่ถ้ายิ่งเลขน้อยแสดงว่าข้อมูลอยู่ในมิติที่ตัดทิ้งไปมาก พอตัดมิติไปข้อมูลจะเปลี่ยนไปจากเดิมมาก

ค่าผลรวมจะเป็น 1 ถ้าหากจำนวนมิติขององค์ประกอบเท่ากับข้อมูลก่อนแปลง

singular_values_ นั้นถ้ายกกำลังสองจะพบว่าอัตราส่วนของแต่ละค่าจะเท่ากับ explained_variance_
print(pca.explained_variance_/pca.singular_values_**2) # ได้ [0.00050025 0.00050025]

ส่วน components_ คืออาเรย์ที่บอกค่าน้ำหนักขององค์ประกอบแต่ละตัวภายในข้อมูลเดิม
ขนาดเป็น จำนวนองค์ประกอบที่กำหนด × จำนวนมิติเดิม

ค่าที่ได้มาในพิกัดใหม่จะมีค่าเฉลี่ยในทุกองค์ประกอบเป็น 0 เสมอ ไม่ว่าข้อมูลเดิมจะมีค่าเฉลี่ยในแต่ละมิติอยู่ตรงไหน

ที่ว่า sklearn จะทำการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลให้อัตโนมัติก่อนที่จะทำการคำนวณนั้น ค่าเฉลี่ยนั้นเก็บอยู่ที่ mean_ นั่นเอง ตอนที่แปลงกลับค่านี้ก็ถูกนำมาใช้

เมธอด fit นั้นการคำนวณภายในก็คือการเอาข้อมูลที่ใส่ไปมาลบค่าเฉลี่ยแล้ว
(X-pca.mean_).dot(pca.components_.T) # เท่ากับ pca.transform(X)

ในทางกลับกันสามารถแปลงข้อมูลกลับจากพิกัดขององค์ประกอบกลับเป็นข้อมูลในพิกัดเดิมได้โดยคูณ components_ แล้วก็บวกด้วย mean_ หรือใช้เมธอด .inverse_transform()
(Xi).dot(pca.components_)+pca.mean_ # เท่ากับ pca.inverse_transform(Xi)

ลองทำการแปลงข้อมูลกลับ
plt.figure(figsize=[6,6],dpi=100)
ax = plt.axes([0,0,1,1],projection='3d',**lim)
ax.scatter(*X.T,c='#dd44bb',edgecolor='#225511',alpha=0.5)
X2 = pca.inverse_transform(Xi)
ax.scatter(*X2.T,c='#44bbdd',edgecolor='#552211',alpha=0.5,marker='v')
ax.view_init(25,69)
plt.show()


จะเห็นว่าค่าแปลงกลับที่ได้นี้เมื่อมาวาดในระบบพิกัดเดิมซึ่งเป็น ๓ มิติจะได้เป็นระนาบ เพราะเดิมทีเป็นข้อมูลที่ถูกลดรูปเหลือ ๒​ มิติโดยทิ้งมิติที่สำคัญน้อยที่สุดไป

หากข้อมูลที่จะวิเคราะห์และแปลงเป็นตัวเดียวกันดังเช่นในตัวอย่างนี้สามารถใช้เมธอด fit_transform แทนที่จะใช้ fit แล้วค่อย transform อีกที

ลองสร้างข้อมูลใหม่คล้ายเดิม แต่แค่คราวนี้เปลี่ยนมาใช้ fit_transform แทน
np.random.seed(55)
X,_  = datasets.make_blobs(2000,n_features=3,centers=5,center_box=(0,14))
plt.figure(figsize=[6,6],dpi=100)
lim = {xyz+'lim': (X[:,i].max()-(X.max()-X.min()),X[:,i].max()) for i,xyz in enumerate('xyz')} # ขอบเขต
ax = plt.axes([0,0,1,1],projection='3d',**lim)
ax.scatter(*X.T,c='#bbdd44',edgecolor='#223366',alpha=0.5)

Xi =  PCA(2).fit_transform(X) # ป้อนข้อมูลเพื่อให้ทำการวิเคราะห์ และแปลงทันที

plt.figure(dpi=100)
plt.axes(aspect=1)
plt.grid(ls=':',color='#663388')
plt.scatter(*Xi.T,c='#bbdd44',edgecolor='#223366',alpha=0.5)
plt.show()
จะเห็นว่าพอใช้ fit_transform แล้วก็จะทำให้เขียนสั้นลง ลดขั้นตอนลงไปได้


-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> ปัญญาประดิษฐ์
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> sklearn
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> matplotlib
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> numpy

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

目次

日本による名言集
モジュール
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
機械学習
-- ニューラル
     ネットワーク
javascript
モンゴル語
言語学
maya
確率論
日本での日記
中国での日記
-- 北京での日記
-- 香港での日記
-- 澳門での日記
台灣での日記
北欧での日記
他の国での日記
qiita
その他の記事

記事の類別ติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  記事を検索

  おすすめの記事

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

ไทย

日本語

中文