φυβλαςのβλογ
phyblas的博客ความน่าจะเป็นเบื้องต้นสำหรับเขียนโปรแกรม บทที่ ๑๒: การแจกแจงแบบปกติและทฤษฎีขีดจำกัดกลาง
เขียนเมื่อ 2020/08/01 14:44
แก้ไขล่าสุด 2020/08/31 14:03

ต่อจาก บทที่ ๑๑

บทนี้ว่าด้วยเรื่องของการแจกแจงแบบปกติ ซึ่งเป็นการแจกแจงที่ใช้แพร่หลายที่สุด รวมถึงทฤษฎีขีดจำกัดกลางซึ่งมีคามเกี่ยวข้องกัน
ทฤษฎีขีดจำกัดกลาง

การแจกแจงแบบปกติ (正态分布, normal distribution) หรือเรียกอีกอย่างว่า การแจกแจงแบบเกาส์ (高斯分布, Gaussian distribution) เป็นการแจกแจงที่พบได้ทั่วไปที่สุดในธรรมชาติ กล่าวคือปรากฏการณ์ใดๆที่มีการสุ่ม ถ้าปล่อยให้สุ่มไปโดยอิสระมักจะเกิดการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบปกติขึ้นได้ง่ายที่สุด

หลักการที่อธิบายเรื่องนี้เรียกว่า ทฤษฎีขีดจำกัดกลาง (中心极限定理, central limit theorem)

ในทฤษฎีขีดจำกัดกลางได้บอกไว้ว่าถ้าหาค่าเฉลี่ยของตัวแปรสุ่มใดๆที่มีการลองทำซ้ำเป็นจำนวนมากๆ การแจกแจงความน่าจะเป็นของค่าเฉลี่ยที่จะได้นี้จะเป็นการแจกแจงแบบปกติ ไม่ว่าตัวแปรสุ่มนั้นเดิมทีจะมีการแจกแจงแบบใดก็ตาม

เพื่อให้เห็นภาพ ขอเริ่มจากยกตัวอย่างโดยใช้การแจกแจงแบบคงที่ โดยให้ค่าออกมาเป็น 1 ถึง 999 โดยที่แต่ละค่ามีความน่าจะเป็นเท่ากันหมด

ก่อนอื่นลองเขียนโปรแกรมไพธอนให้สุ่มมาสักแสนตัว (ขอเยอะหน่อยเพื่อให้รูปร่างการแจกแจงค่อนข้างแน่นอน) แล้ววาดฮิสโทแกรมขึ้นมาดูการแจกแจง
import random
import matplotlib.pyplot as plt

x = []
for i in range(100000):
  x += [random.randint(1,999)]
plt.hist(x,50,ec='k')
plt.show()

จะได้การแจกแจงในแต่ละช่วงค่อนข้างสม่ำเสมอกันจากนั้นมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากเราเปลี่ยนเป็นทำการสุ่มทั้งหมด 100 ครั้งแล้วเอาค่าที่ได้มาเฉลี่ยกัน

ลองแสดงการแจกแจงโดยลองทำแสนครั้งเช่นเดิม แต่คราวนี้เป็นค่าเฉลี่ยจากการบวกกัน 100 ครั้ง
import random
import matplotlib.pyplot as plt

n = 100
x = []
for i in range(100000):
  ruam = 0
  for j in range(n):
    ruam += random.randint(1,999)
  x += [ruam/n]
plt.hist(x,50,color='#ffc0f2',ec='k')
plt.show()

ผลที่ได้จะไม่ใช่ลักษณะการแจกแจงที่คงตัวอีกแล้ว แต่กลายเป็นทรงระฆังคว่ำแบบนี้เอง นี่ก็คือการแจกแจงแบบที่เรียกว่าการแจกแจงแบบปกตินี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อหาค่าเฉลี่ยจากการสุ่มของตัวแปรสุ่มใดๆหลายตัวมากพอ ในที่นี้คือ 100 ซึ่งถือว่าเยอะพอที่จะเห็นผลได้

ลักษณะการการแจกแจงจะยิ่งใกล้เคียงการแจกแจงแบบปกติเมื่อการจำนวนที่สุ่มเยอะขึ้น

ลองทำแบบเดิมแต่เทียบที่จำนวนครั้งที่สุ่มดู คำนวณค่าเฉลี่ยระหว่างการสุ่ม n ครั้ง ตั้งแต่ n=1 ไปจนถึง 128จะเห็นว่าถ้าทำแค่ครั้งเดียวก็ยังเป็นการแจกแจงแบบเท่ากันตามปกติ แต่พอเป็น 2 ครั้งรูปร่างก็เริ่มเปลี่ยนไป และยิ่งเพิ่มจำนวนครั้งมากขึ้นการแจกแจงก็ค่อยๆเปลี่ยนไป กลายเป็นเหมือสระฆังคว่ำ

และในภาพนี้ได้แสดงค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (std) ไว้ด้วย ซึ่งจะเห็นว่าเมื่อเพิ่มจำนวนครั้ง 4 เท่าจะมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง

การลดลงของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการแจกแจงได้อธิบายไว้แล้วในกฎว่าด้วยจำนวนมาก ซึ่งเขียนไว้ในบทที่ ๔ ซึ่งบอกว่าตัวแปรสุ่มใดๆก็ตาม ถ้าสุ่มหลายๆครั้งมากเข้าแล้วหาค่าเฉลี่ยก็จะได้ค่าเข้าใกล้ค่าคาดหมายของการแจกแจงนั้น และความแปรปรวนก็จะเท่ากับความแปรปรวนของการแจกแจงนั้นหารด้วยจำนวนครั้งที่ลอง


ยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้น รูปร่างของการแจกแจงจะเริ่มคงตัวเป็นระฆังคว่ำตามการแจกแจงแบบปกติไม่มีเปลี่ยนแปลง แต่ความกว้างในการแจกแจงก็จะยังคงบีบแคบลงเรื่องๆ โดยเป็นสัดส่วนตามรากที่สองของจำนวนครั้ง

ลักษณะการแจกแจงที่เปลี่ยนไปเป็นทรงระฆังคว่ำแบบนี้ยังเกิดขึ้นกับการแจกแจงแบบอื่นด้วย คือไม่ว่าเดิมจะมีการแจกแจงอย่างไร พอนำการแจกแจงนั้นมาเฉลี่ยกันหลายครั้งเข้าก็จะกลายเป็นการแจกแจงแบบปกติ

ขอยกตัวอย่างให้ดูอีก ๒ ตัวอย่าง คือการแจกแจงแบบเอกรูปต่อเนื่องและแบบเรขาคณิตด้านซ้ายคือการแจกแจงเอกรูปต่อเนื่อง (ดูบทที่ ๘) โดยให้แจกแจงด้วยค่าคงที่ตั้งแต่ 0 ถึง 400

ส่วนด้านขวาเป็นการแจกแจงแบบเรขาคณิต (ดูบทที่ ๖) โดยที่ p=0.005

จะเห็นว่าแม้แต่การแจกแจงแบบเรขาคณิตซึ่งเดิมทีจะมีค่ามากสุดที่ 1 ก็เริ่มค่อยๆเปลี่ยนไปกลายเป็นทรงระฆังคว่ำเมื่อหาค่าเฉลี่ยจากการทำซ้ำหลายๆครั้งมากเข้า แม้ว่าจะเปลี่ยนช้ากว่าการแจกแจงเอกรูปก็ตาม

นอกจากนี้ความกว้างของระฆัง (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ก็ลดลงเรื่อยๆตามกฎว่าด้วยจำนวนมาก
ฟังก์ชันเกาส์กับการแจกแจงแบบปกติ

เมื่ออธิบายตัวอย่างที่ทำให้เกิดการแจกแจงแบบปกติและได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการแจกแจงแบบนี้ไปแล้ว คราวนี้มาดูว่าถ้าเขียนเป็นสูตรจะได้เป็นอย่างไร

การแจกแจงแบบปกตินั้นบางทีก็เรียกว่าการแจกแจงแบบเกาส์ เพราะมีลักษณะเป็นฟังก์ชันเกาส์ นั่นคือ


โดย σ คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการแจกแจง ส่วน μ คือจุดกึ่งกลางของการแจกแจง

แต่ในการแจกแจงความน่าจะเป็นนั้นจะต้องทำให้ผลรวมของการแจกแจงทั้งหมดเป็น 1 ดังนั้นจึงหารด้วยพื้นที่รวมทั้งหมด

โดยที่พื้นที่ใต้กราฟได้จากการหาปริพันธ์ตั้งแต่ลบอนันต์ถึงอนันต์ ซึ่งได้เป็น


(สำหรับวิธีคำนวณปริพันธ์ ขอละไว้)

ดังนั้นการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบปกติจึงเป็น


โดยค่าคาดหวังของการแจกแจงแบบนี้จะมีค่าเป็น μ และความแปรปรวนจะมีค่าเป็น σ2


กรณีที่ μ=0 และ σ=1 นั่นหมายถึงใจกลางอยู่ที่ 0 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 1 จะเรียกว่าเป็นการแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน (标准正态分布, standard normal distribution)


ลองวาดกราฟเปรียบเทียบการแจกแจงแบบปกติที่ค่า σ ต่างๆกันไป โดยที่ μ เป็น 0จะเห็นว่ายิ่ง σ มากก็ยิ่งมีการแจกแจงกระจายไปเป็นบริเวณกว้าง ถ้า σ จะกองอยู่ตรงกลางเยอะ

หากนำการแจกแจงแบบปกติมาวาดดูการแจกแจงความน่าจะเป็นสะสมก็จะได้เป็นแบบนี้ในมอดูล random มีฟังก์ชัน gauss() ไว้สุ่มโดยมีการแจกแจงแบบปกติ

ตัวอย่าง ลองสุ่มการแจกแจงแบบปกติโดยให้มี μ=50 และ σ=10 สักแสนตัวแล้ววาดฮิสโทแกรม
import random
import matplotlib.pyplot as plt
x = []
for i in range(100000):
  x += [random.gauss(50,10)]
plt.hist(x,50,color='#2f8798',ec='k')
plt.grid(ls='--',color='#555555',alpha=0.6)
plt.show()

ได้การแจกแจงดังนี้


ความน่าเป็นสะสมรวมจากใจกลาง

ลักษณะของการแจกแจงแบบปกตินั้นที่ตำแหน่งใจกลาง (μ) มีค่าสูงสุด และลดลงเรื่อยๆอย่างรวดเร็วเมื่อห่างจากใจกลาง

ดังนั้นความน่าจะเป็นส่วนใหญ่จะอัดกันแน่นอยู่ที่ใกล้ๆใจกลาง โดยขึ้นอยู่กับจำนวนเท่าของ σ เช่นในช่วงห่างจากใจกลางไม่เกิน 1σ ความน่าจะเป็นจะมีค่าสูงถึง 68.3% ถ้าห่างภายใน 2σ ก็เป็น 95.4% และถ้าห่างภายใน 3σ ก็ครอบคลุมถึง 99.7% แล้วตารางเทียบระหว่างระยะห่างจากใจกลางกับความน่าจะเป็นรวมภายในระยะนั้น

ระยะห่าง ± จาก μ ร้อยละของพื้นที่ใต้กราฟ
0.318 639σ 25%
0.674490σ 50%
0.994458σ 68%
≈68.2689492%
1.281552σ 80%
1.644854σ 90%
1.959964σ 95%
≈95.4499736%
2.575829σ 99%
≈99.7300204%
3.290527σ 99.9%
3.890592σ 99.99%
≈99.993666%
4.417173σ 99.999%
4.891638σ 99.9999%
≈99.9999426697%
5.326724σ 99.99999%
5.730729σ 99.999999%
≈99.9999998027%
6.109410σ 99.9999999%
6.466951σ 99.99999999%
6.806502σ 99.999999999%
≈99.9999999997440%

เวลาวัดค่าอะไรก็ตามในธรรมชาติแม้ว่าค่านั้นอาจจะไม่ได้แจกแจงแบบปกติเสมอไป แต่โดยทั่วไปมักจะถือว่ามีการแจกแจงเป็นแบบปกติได้

ดังนั้นค่าตรงนี้จึงมักถูกนำไปใช้ในทางสถิติ เพื่อจะสรุปว่าค่าที่วัดได้มีความคลาดเคลื่อนในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ โดยดูว่าในระยะห่างจากใจกลางเท่านั้นมีค่าเป็นกี่เท่าของ σ แล้วดูว่าที่ภายในระยะเท่านั้นครอบคลุมความน่าจะเป็นมากแค่ไหน

เช่นโดยทั่วไปแล้วอาจมองได้ว่าถ้าห่างเกิน 3σ ก็จะถือว่าแทบเป็นไปได้แล้ว เพราะความน่าจะเป็นที่จะออกนอกขอบเขตไปไกลขนาดนั้นจะเหลือเพียง 0.27% เท่านั้น

ลองเขียนโค้ดทำการลองสุ่มดูสักแสนตัวแล้วหาว่ามีกี่ตัวที่อยู่ภายในระยะที่กำหนดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่
import random
n = 100000 # จำนวนทั้งหมด
sigma1 = 0 # จำนวนที่อยู๋ใน 1σ
sigma2 = 0 # จำนวนที่อยู๋ใน 2σ
sigma3 = 0 # จำนวนที่อยู๋ใน 3σ
for i in range(n):
  x = random.gauss(0,1)
  if(-1<=x<=1):
    sigma1 += 1
  if(-2<=x<=2):
    sigma2 += 1
  if(-3<=x<=3):
    sigma3 += 1

print(sigma1/n) # ได้ 0.68267
print(sigma2/n) # ได้ 0.95426
print(sigma3/n) # ได้ 0.99761

จำนวนที่ได้ออกมาใกล้เคียงสอดคล้องกับค่าในตารางข้างบนที่ 1σ,2σ,3σ
เทียบการแจกแจงแบบปกติกับการแจกแจงทวินาม

การแจกแจงทวินาม (ดูบทที่ ๕) นั้นกรณีที่ n (จำนวนครั้งที่ลอง) มีค่ามากพอ และ p (ความน่าจะเป็นที่จะสำเร็จ) ไม่ใกล้ 0 หรือ 1 มากเกินไป จะมีรูปร่างคล้ายระฆังคว่ำ และสามารถประมาณเป็นการแจกแจงแบบปกติซึ่ง μ=np และ σ2=np(1-p)

ลองวาดกราฟค่าของการแจกแจงทวินาม (แทนด้วยจุด) เทียบกับการแจกแจงแบบปกติ (แทนด้วยเส้น)

กรณี p = 0.2 เมื่อ n สูงๆมากเข้าก็จะเห็นว่าเริ่มประมาณได้ใกล้เคียงกันกรณี p = 0.7 จะประมาณออกมาได้ใกล้เคียงกว่ากรณี p = 0.95 เนื่องจากว่า p เข้าใกล้ 1 จึงประมาณออกมาได้ไม่ใกล้เคียงนักแม้เมื่อ n เยอะ


เทียบการแจกแจงแบบปกติกับการแจกแจงปัวซง

การแจกแจงปัวซง (ดูบทที่ ๗) นั้นในกรณีที่ λ มีค่ามากพอ จะสามารถประมาณเป็นการแจกแจงแบบปกติได้ โดย μ=λ, σ2

ลองวาดกราฟเปรียบเทียบค่าของการแจกแจงปัวซง (จุด) และการแจกแจงแบบปกติ (เส้น) ในกรณี λ เป็นค่าต่างๆจะเห็นว่ายิ่ง λ มีค่ามากก็ยิ่งประมาณได้ใกล้เคียง
ทิ้งท้ายบท

ในบทที่ผ่านมาได้อธิบายถึงเรื่องความน่าจะเป็น และได้ยกตัวอย่างการแจกแจงชนิดต่างๆที่พบได้มาก ซึ่งเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น

ชนิดการแจกแจงความน่าจะเป็นนั้นจริงๆมีอยู่หลากหลายชนิดกว่านี้มากจนไม่อาจกล่าวได้หมด เช่น การแจกแจงลาปลาส (拉普拉斯分布, Laplace distribution), การแจกแจงเอฟ (F分布, F Distribution), การแจกแจงที (t分布, t Distribution), การแจกแจงไคกำลังสอง (χ²分布, Chi-Square Distribution) เป็นต้น

แต่ในบรรดาการแจกแจงทั้งหลายนั้นที่สำคัญที่สุดและใช้เป็นปกติมากที่สุดก็คือการแจกแจงแบบปกติ เพราะเกิดขึ้นได้ง่ายตามธรรมชาติ

และจะเห็นว่าการแจกแจงบางอย่างเช่นการแจกแจงทวินามและการแจกแจงปัวซงสามารถประมาณเป็นการแจกแจงแบบปกติได้ในเงื่อนไขดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

และการแจกแจงแบบอื่นๆนั้นถ้าหากทำหลายครั้งแล้วนำมาเฉลี่ยกันหลายค่ามากก็จะค่อยๆกลายเป็นการแจกแจงแบบปกติไปตามทฤษฎีขีดจำกัดกลาง

เรื่องของการแจกแจงแบบปกตินั้นยังเชื่อมโยงไปสู่เรื่องอื่นๆซึ่งใช้ในทางสถิติ เช่น เรื่อง ความแปรปรวนร่วมเกี่ยว (协方差, covariance) และการแจกแจงแบบปกติหลายตัวแปร ซึ่งจะกล่าวถึงในบทถัดไปบทถัดไป >> บทที่ ๑๓-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คณิตศาสตร์ >> ความน่าจะเป็น
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

目录

从日本来的名言
模块
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- opencv
-- pytorch
机器学习
-- 神经网络
maya
javascript
概率论
与日本相关的日记
与中国相关的日记
-- 与北京相关的日记
-- 与香港相关的日记
-- 与澳门相关的日记
与台湾相关的日记
与北欧相关的日记
与其他国家相关的日记
qiita
其他日志

按类别分日志ติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

 查看日志

 推荐日志

ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
หลักการเขียนทับศัพท์ภาษาจีนกวางตุ้ง
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
หลักการเขียนทับศัพท์ภาษาจีนกลาง
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
บันทึกการเที่ยวสวีเดน 1-12 พ.ค. 2014
แนะนำองค์การวิจัยและพัฒนาการสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA)
เล่าประสบการณ์ค่ายอบรมวิชาการทางดาราศาสตร์โดยโซวเคนได 10 - 16 พ.ย. 2013
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
บันทึกการเที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรกในชีวิต - ทุกอย่างเริ่มต้นที่สนามบินนานาชาติคันไซ
หลักการเขียนทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่น
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ
ทำไมถึงอยากมาเรียนต่อนอก
เหตุผลอะไรที่ต้องใช้ภาษาวิบัติ?

各月日志

2021年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2020年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2019年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2018年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2017年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

找更早以前的日志