φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblasความน่าจะเป็นเบื้องต้นสำหรับเขียนโปรแกรม บทที่ ๔: ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของค่าแบบไม่ต่อเนื่อง
เขียนเมื่อ 2020/07/25 19:08
แก้ไขล่าสุด 2022/07/16 22:13

ต่อจาก บทที่ ๓

ในบทนี้จะว่าด้วยเรื่องการแจกแจงของความน่าจะเป็น โดยจะพิจารณาเฉพาะกรณีของค่าแบบไม่ต่อเนื่องก่อน สำหรับค่าแบบต่อเนื่องจะไปเขียนในบทที่ ๘
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น

เมื่อพิจารณาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์บางอย่างที่แต่ละเหตุการณ์มีค่าเป็นตัวเลข เช่นทอยลูกเต๋าก็มี ๖​ หน้า อาจได้แต้ม 1,2,3,4,5,6 หรือแม้แต่การโยนเหรียญหัวก้อย อาจถือว่าได้หัวเป็น 1 ก้อยเป็น 0

ปริมาณที่มีค่าไม่แน่นอน อาจเป็นเท่าไหร่ก็ได้ขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็นแบบนี้ เรียกว่าเป็น ตัวแปรสุ่ม (随机变量, random variable)

เช่นแต้มลูกเต๋าที่ทอยได้อาจออกมาเป็น 1,2,3,4,5,6 ถ้าเป็นลูกเต๋าทั่วไปที่โอกาสออกทุกหน้าเท่ากันคือ 1/6 อาจแจกแจงได้ในลักษณะนี้หรือถ้าหากเป็นลูกเต๋าที่มีการใส่ลูกเล่นบางอย่างทำให้แต่ละหน้ามีโอกาสได้ไม่เท่ากัน เช่น P(1)=1/10, P(2)=2/10, P(3)=1/10, P(4)=2/10, P(5)=3/10, P(6)=1/10 อาจเขียนการแจกแจงออกมาได้ในลักษณะนี้


(ภาพ 4.2)

ตัวแปรสุ่มเป็นสิ่งที่ไม่รู้ค่าแน่ชัด ได้แค่พิจารณาว่าความน่าจะเป็นที่จะเป็นค่าเท่าใดมีมากแค่ไหน ดังนั้นลักษณะของการแจกแจงความน่าจะเป็นนั้นจึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของตัวแปรสุ่ม
ค่าคาดหมายของตัวแปรสุ่ม

ค่าของตัวแปรสุ่มนั้นมีความไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม ถ้าหากมีการสุ่มค่าของตัวแปรสุ่มเดิมนั้นหลายครั้ง ค่าเฉลี่ยของค่าที่ได้ก็อาจลู่เข้าสู่ค่าที่แน่นอนค่าหนึ่ง ค่านั้นเรียกว่า ค่าคาดหมาย (期待值, expected value)

ค่าคาดหมายคำนวณได้จากผลรวมของผลคูณระหว่างค่าและความหนาแน่นของความเป็นไปได้ที่จะได้ค่านั้น

ค่าคาดหมายมักเขียนแทนด้วย E(ค่า) เมื่อเขียนเป็นสูตรคำนวณก็จะได้ว่า


ในที่นี้ k คือค่าแต่ละค่าที่มีความน่าจะเป็นอยู่ และ P(X=k) คือความน่าจะเป็นที่จะเป็นค่านั้น

เช่นกรณีทอยลูกเต๋าก็จะได้ว่า


ถ้า X เป็นแต้มที่ทอยได้บนลูกเต๋า ในกรณีลูกเต๋าที่ทุกหน้ามีโอกาสได้เท่ากันก็จะได้ค่าคาดหมายเป็น


สามารถลองพิสูจน์ได้โดยลองทอยลูกเต๋าดูจริงๆหลายๆครั้ง จะพบว่าค่าเฉลี่ยที่ได้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 3.5 หรือก็คือมีแต้มรวมอยู่ที่ 3.5×n เมื่อ n เป็นจำนวนครั้งที่โยน

ลองทดลองสุ่มดูโดยใช้ฟังก์ชัน randint() ในมอดูล random ใช้สุ่มจำนวนเต็มในช่วงที่กำหนด

import random
n = 1000 # จำนวนครั้ง
x_ruam = 0 # ผลรวม บวกเพิ่มในแต่ละรอบ
for i in range(1,n+1):
  x = random.randint(1,6) # สุ่มค่าตั้งแต่ 1 ถึง 6
  print(f'รอบที่ {i} ได้ {x}') # แสดงค่าที่สุ่มได้ในแต่ละรอบ
  x_ruam += x
print('x รวมเป็น', x_ruam)
print('x เฉลี่ยเป็น', x_ruam/n)

ผลที่ได้จะออกมาในลักษณะนี้ (อาจต่างไปขึ้นอยู่กับผลการสุ่ม)
รอบที่ 1 ได้ 5
รอบที่ 2 ได้ 3
...
...(รอบอื่นๆ ขอละไว้)
...
รอบที่ 999 ได้ 6
รอบที่ 1000 ได้ 4
x รวมเป็น 3532
x เฉลี่ยเป็น 3.532

ผลที่ได้ควรจะได้ x เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3.5 ลองรันทดสอบดูหลายๆครั้งได้ และยิ่งเพิ่มจำนวน n ก็ยิ่งมีโอกาสได้ใกล้เคียงนี้มากขึ้น แต่ถ้าจำนวน n น้อยลงอาจได้ค่าที่ต่างไปจาก 3.5 มาก

แต่ถ้าเป็นในกรณีที่ลูกเต๋าแต่ละหน้ามีโอกาสออกไม่เท่ากัน เช่นมีการกระจายแบบในภาพ 4.2 แบบนี้ก็จะได้ค่าคาดหมายเป็น


ลองจำลองกรณีแบบนี้โดยใช้การเขียนโปรแกรมดู สำหรับกรณีที่ความน่าจะเป็นของแต่ละตัวเลขไม่เท่ากันแบบนี้อาจใช้ฟังก์ชัน choice() โดยใส่ลิสต์ของค่าที่ต้องการไปตามสัดส่วนจำนวนที่มีโอกาสออก
import random
p = [1,2,2,3,4,4,5,5,5,6] # ตัวเลือกที่มีโอกาสออก
n = 1000 # จำนวนครั้ง
x_ruam = 0 # ผลรวม บวกเพิ่มในแต่ละรอบ
for i in range(n):
  x = random.choice(p) # สุ่มค่าจากลิสต์ที่เตรียมไว้
  print(f'รอบที่ {i} ได้ {x}') # แสดงค่าที่สุ่มได้ในแต่ละรอบ
  x_ruam += x
print('x รวมเป็น', x_ruam)
print('x เฉลี่ยเป็น', x_ruam/n)

ผลที่ได้คราวนี้ค่าเฉลี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณ 3.7 และผลรวมอยู่ที่ประมาณ 3700
ค่าคาดหมายของค่าที่คำนวณจากตัวแปรสุ่ม

เมื่อมีการนำตัวแปรสุ่มมาใช้คำนวณอะไรบางอย่าง ค่าที่ได้ก็จะมีความไม่แน่นอน จึงเป็นตัวแปรสุ่มเช่นกัน และก็จะมีการแจกแจงความน่าจะเป็นเช่นกัน แต่ค่าคาดหมายของค่าใหม่ที่ได้นั้นเป็นสิ่งที่สามารถคำนวณได้ไม่ยาก

ถ้า g(X) เป็นฟังก์ชันอะไรบางอย่างของ X ค่าคาดหมายสามารถคำนวณได้เช่นเดียวกับเมื่อคำนวณค่าคาดหมายของ X เพียงแค่เปลี่ยน X เป็น g(X)


ค่าคาดหมายของ 2 ตัวแปรที่บวกกันอยู่สามารถแยกออกมาได้

เช่น ค่าคาดหมายของกำลังสองของแต้มบนลูกเต๋าที่มีความน่าจะเป็นของทั้ง ๖ หน้าเท่ากัน


ลองเขียนโค้ดเพื่อทดลองบวกหาค่าดูจริงๆได้
import random
n = 10000 # จำนวนครั้ง
x2_ruam = 0 # ผลรวมของ x**2 บวกเพิ่มในแต่ละรอบ
for i in range(1,n+1):
  x = random.randint(1,6) # สุ่มค่าตั้งแต่ 1 ถึง 6
  x2_ruam += x**2
print('x รวมเป็น', x2_ruam) # ได้ 152582
print('x เฉลี่ยเป็น', x2_ruam/n) # ได้ 15.2582

ผลที่ได้ใกล้เคียงกับที่คำนวณไว้ค่าคาดหมายของผลบวกระหว่างตัวแปรสุ่มสามารถแยกคิดได้

เมื่อ X และ Y เป็นตัวแปรสุ่ม จะได้ว่า


และค่าคงที่ใดๆที่บวกหรือคูณ X อยู่ สามารถดึงออกมาจากค่าคาดหมายได้ ดังนั้นเมื่อ c เป็นค่าคงที่ใดๆ ได้ว่า


และ


นั่นคือคิดค่าคาดหมายของ X เสร็จแล้วค่อยเอามาบวกหรือคูณค่าคงที่ได้

แต่ผลคูณระหว่างตัวแปรสุ่มจะสามารถแยกได้ในกรณีที่ตัวแปรทั้ง 2 มีความน่าจะเป็นที่เป็นอิสระต่อกันเท่านั้น

นั่นคือ ถ้า X และ Y เป็นตัวแปรสุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน จะได้ว่า


ตัวอย่างเช่นค่าคาดหมายของผลคูณระหว่างลูกเต๋า 2 ลูก แต่ละลูกมีค่าคาดหมายเป็น 3.5 และค่าของลูกหนึ่งไม่ได้มีผลต่ออีกลูก ดังนั้นจึงได้ว่า


แต่ถ้าไม่เป็นอิสระต่อกันก็ไม่สามารถแยกแบบนี้ได้
ความแปรปรวนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่ม

นอกจากค่าคาดหมายแล้ว คุณสมบัติที่สำคัญอีกอย่างของตัวแปรสุ่มก็คือค่าความแปรปรวน (方差, variance) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (标准差, standard deviation) ซึ่งเป็นค่าที่บอกว่าการกระจายของค่ามีขอบเขตกว้างแค่ไหน

ค่าความแปรปรวนของตัวแปรสุ่ม X มักเขียนแทนด้วย V(X) แบบนี้

การคำนวณค่าความแปรปรวนต้องเริ่มจากคำนวณค่าคาดหมาย E(X) จากนั้นนำค่าคาดหมายนี้มาพิจารณา คำนวณค่าคาดหมายของผลต่างกำลังสองของค่าคาดหมาย


ส่วนค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มักเขียนแทนด้วย σ (ซิกมาเล็ก) คือรากที่สองของความแปรปรวน

จะใช้ค่าความแปรปรวนหรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็ได้ ความหมายไม่ต่างกันมาก โดยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะเห็นภาพได้ชัดกว่าเพราะจะมีหน่วยเดียวกับค่าที่พิจารณาอยู่ เพียงแต่การคำนวณจะต้องถอดรากสอง ในขณะที่ความแปรปรวนคำนวณง่ายกว่า สำหรับบางกรณีถ้าใช้แค่ค่าความแปรปรวนได้ก็จะประหยัดการคำนวณได้มากกว่า

เพื่อให้เห็นภาพว่าค่าความแปรปรวนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนี้เป็นค่าที่บอกถึงอะไร มีไว้เพื่ออะไร ขอยกตัวอย่าง เช่นพิจารณาคะแนนสอบของนักเรียนห้องหนึ่ง มี 50 คน คะแนนให้เป็นเลขจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 ถึง 10 มีการแจกแจงดังนี้แบบนี้ถ้าถามว่าสุ่มใบคะแนนสอบขึ้นมาใบหนึ่งจะคาดได้ว่าจะได้ใบที่มีคะแนนเท่าไหร่ ค่านั้นก็คือค่าคาดหมาย

ลองเขียนโปรแกรมหาค่าคาดหมายได้ดังนี้
khanaen = [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] # ค่าคะแนน ไล่ตั้งแต่ 0 ถึง 10
mi = [7,0,1,0,9,11,5,6,7,3,1] # แต่ละคะแนนมีคนได้กี่คน
n = sum(mi) # จำนวนรวมมี 50 คน
khanaen_ruam = 0
for i in range(11):
  khanaen_ruam += khanaen[i]*mi[i]
E = khanaen_ruam/n
print('ค่าคาดหมาย =', E) # ได้ ค่าคาดหมาย = 5.16

จากนั้นค่าความแปรปรวนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็คำนวนได้โดย
ruam = 0
for i in range(11):
  ruam += ((khanaen[i]-E)**2)*mi[i]
V = ruam/n
print('ความแปรปรวน =', V) # ได้ ความแปรปรวน = 7.1344
σ = V**0.5
print('ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =', σ) # ได้ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 2.671029763967448

เอาผลที่ได้มาวาดต่อเติมลงในแผนภูมิแท่งเพื่อจะเข้าใจความหมายของค่าคาดหมายและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะเห็นว่าค่าคาดหมายเป็นสิ่งที่แสดงถึงจุดใจกลางของการแจกแจงของค่า และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นปริมาณที่แสดงให้เห็นภาพได้ว่าการกระจายของความน่าจะเป็นนั้นมากแค่ไหน

ถ้าลองเปลี่ยนข้อมูลชุดใหม่ซึ่งค่ามีการเกาะกลุ่มกันมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็จะน้อยในทางตรงข้าม ถ้าคะแนนกระจัดกระจายมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็จะมากแบบนี้ต่อให้เราไม่ได้วาดภาพเพื่อแสดงการแจกแจง แค่ดูจากค่าคาดหมายกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็พอจะนึกภาพข้อมูลได้คร่าวๆแล้ว

ดังนั้นค่าคาดหมายกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (หรือความแปรปรวน) จึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของตัวแปรสุ่ม มักถูกใช้งานอยู่อย่างกว้างขวาง
ความแปรปรวนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าที่คำนวณจากตัวแปรสุ่ม

หากค่าของตัวแปรสุ่มถูกบวกด้วยค่าคงที่ จะไม่มีผลต่อความแปรปรวนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

นั่นคือถ้า c เป็นค่าคงที่ จะได้ว่า


นั่นเพราะค่าคงที่ซึ่งมาเพิ่มให้กับทุกค่าเท่ากันหมดย่อมไม่มีผลเปลี่ยนแปลงการแจกแจงของค่า

แต่สำหรับกรณีที่คูณด้วยค่าคงที่ การแจกแจงก็เปลี่ยนแปลงโดยคูณเพิ่มไปด้วย ความแปรปรวนนั้นมีหน่วยเป็นยกกำลังสอง ดังนั้นค่าคงที่จึงยกกำลังสอง


ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะได้เป็นค่าสัมบูรณ์ของค่าคงที่นั้น

กฎว่าด้วยจำนวนมาก

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าถ้าหากทำการสุ่มค่าหลายครั้ง ค่าเฉลี่ยของค่าที่ได้จะมีค่าเข้าใกล้ค่าคาดหมาย

นี่เป็นหลักการที่เรียกว่า กฎว่าด้วยจำนวนมาก (大数定律, law of large numbers)

อย่างเช่นเมื่อทอยลูกเต๋า ค่าคาดหมายคือ 3.5 ถ้าทอยแค่ไม่กี่ทีค่าเฉลี่ยที่ได้อาจต่างไปจาก 3.5 มาก แต่ถ้าทอยหลายๆลูกเข้าในที่สุดก็จะเข้าใกล้ 3.5

ลองเขียนโปรแกรมสุ่มค่าแต้มลูกเต๋าตั้งแต่ 1 ลูกไปจนถึง 2000 ลูก ทำซ้ำดู 20 ครั้ง
import random
# ทำซ้ำ 20 ครั้ง
for i in range(1,21):
  ruam = 0 # ผลรวม
  chalia = [] # ลิสต์เก็บค่าเฉลี่ยในแต่ละขั้น
  # ไล่ทำตั้งแต่ลูกแรก ไปจนถึงลูกที่ 2000
  for n in range(1,2000+1):
    ruam += random.randint(1,6) # บวกรวมไปเรื่อยๆ
    chalia += [ruam/n] # ค่าเฉลี่ยในแต่ละขั้นคือผลรวมหารด้วยจำนวนขณะนั้น
  
  # แสดงค่าเฉลี่ยตั้งแต่ใช้ 1 ลูกไปจนถึงใช้ 2000 ลูก ที่ได้ในแต่ละรอบ
  print('รอบที่ ',i,'ได้:\n',chalia)

ผลที่ได้เมื่อนำมาวาดกราฟก็จะออกมาในลักษณะนี้จะเห็นได้ว่าในแต่ละครั้งช่วงที่โยนไม่กี่ลูกค่าเฉลี่ยอาจกระจายอยู่ตั้งแต่ 1 ถึง 6 แต่ยิ่งโยนหลายลูกก็จะลู่เข้า 3.5 ไม่ว่าจะลองซ้ำกี่ครั้งก็เห็นผลแบบนี้

ทำไมยิ่งลองจำนวนมากแล้วค่าเฉลี่ยจะลู่เข้าสู่ค่าคาดหมาย ลองพิสูจน์ดูได้ดังนี้

ให้ Xi เป็นแต้มลูกเต๋าลูกที่ i ที่ทอยได้ ดังนั้นค่าเฉลี่ย X̄ ของแต้มลูกเต๋าเมื่อทอย n ครั้งจะได้


หากทดลองซ้ำหลายๆครั้ง แล้วคำนวณหาค่าคาดหมายของ X̄


ในเมื่อแต่ละครั้งที่ทอยก็มีโอกาสจะได้ค่าเป็นค่าคาดหมาย ดังนั้นค่าคาดหมายของผลรวมของทุกค่าก็คือค่าคาดหมายของ X คูณด้วยจำนวน n


ดังนั้นค่าคาดหมายของค่าเฉลี่ยก็เท่ากับค่าคาดหมายของตัวแปรสุ่มนั้นเอง

คำนวณค่าความแปรปรวนของ X̄ ก็ได้ในทำนองเดียวกัน


ระวังว่าในที่นี้ n ดึงออกมาจากใน V() กลายเป็น n2 ตามหลักการคำนวณคูณกับค่าคงที่ของความแปรปรวน

จากผลจะเห็นได้ว่าค่าคาดหมายของค่าเฉลี่ยไม่ต่างไปจากค่าคาดหมายของตัวแปรสุ่มนั้น แต่ความแปรปรวนจะยิ่งลดลงเมื่อมีการทดลองมากขึ้น โดยแปรผกผันกับจำนวนครั้ง n

ถ้าพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็จะเป็น


ดังนั้นกฎว่าด้วยจำนวนมากนี้นอกจากจะบอกว่าค่าเฉลี่ยของผลที่ได้จะลู่เข้่าสู่ค่าคาดหมายแล้ว ยังบอกอีกว่ายิ่งจำนวนที่ทดลองมากก็จะยิ่งลู่เข้ามาก โดยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะแปรผกผันกับรากที่สองของจำนวนครั้ง n

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานลดลงก็คือมีการกระจัดกระจายของค่าลดลง ยิ่งเห็นได้ชัดว่าลู่เข้าสู่ค่าไหน

ซึ่งก็ตรงกับสามัญสำนึกในชีวิตประจำวันที่ว่ายิ่งทดลองซ้ำเป็นจำนวนมากก็ยิ่งมั่นใจในผลลัพธ์ได้มากขึ้น

แต่ว่าเนื่องจากเป็นรากที่สองของจำนวน n ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายนัก เช่นว่าเพื่อจะให้ได้ผลที่แน่นอนขึ้น 10 เท่าก็ต้องทดลองถึง 100 ครั้ง เป็นต้น

ถ้าทดลองอนันต์ครั้ง คือ n -> ∞ แบบนี้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็เข้าสู่ 0 หมายความว่า X̄ เป็นค่านั้นแน่นอนไม่มีคลาดเคลื่อน

แต่ในชีวิตจริงไม่มีทางที่จะทดลองอะไรเป็นอนันต์ครั้งได้จริง ดังนั้นไม่ว่าจะวัดอะไรก็ตาม ย่อมมีความคลาดเคลื่อนเสมอ แค่เราสามารถลดความคลาดเคลื่อนได้โดยเพิ่มจำนวนครั้งที่ทดลองบทถัดไป >> บทที่ ๕-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คณิตศาสตร์ >> ความน่าจะเป็น
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
มอดูลต่างๆ
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
ภาษา javascript
ภาษา mongol
ภาษาศาสตร์
maya
ความน่าจะเป็น
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
-- บันทึกในฮ่องกง
-- บันทึกในมาเก๊า
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

 ค้นหาบทความ

 บทความแนะนำ

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

บทความแต่ละเดือน

2023年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2022年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2021年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2020年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2019年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

ค้นบทความเก่ากว่านั้น

ไทย

日本語

中文