φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblasไวยากรณ์ภาษาจีนพื้นฐาน บทที่ 1 โครงสร้างประโยคพื้นฐาน
เขียนเมื่อ 2009/04/04 16:31
แก้ไขล่าสุด 2021/09/28 16:42

บทที่ 1 โครงสร้างประโยคพื้นฐาน (基本文型)

ในภาษาจีนมีรูปประโยคพื้นฐานที่คล้ายกับภาษาไทยมาก โดยประกอบด้วยภาคประธาน ตามด้วยภาคแสดง ซึ่งอาจเป็นคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ และกรรมจะอยู่หลังคำกริยา

สำหรับรูปประโยคพื้นฐานในบทนี้จะมีดังนี้
1. ประธาน+กริยา (บอกเล่า)
2. ประธาน+กริยา (ปฏิเสธ)
3. ประธาน+คำคุณศัพท์ (บอกเล่า)
4. ประธาน+คำคุณศัพท์ (ปฏิเสธ)
5. ประธาน+กริยา+กรรม/เป้าหมาย (บอกเล่า)
6. ประธาน+กริยา+กรรม/เป้าหมาย (ปฏิเสธ)
7. ประธาน+กริยา+กรรมรอง+กรรมตรง
8. คำถามโดยใช้ 吗 (嗎)
9. คำถามโดยใช้คำซ้ำ
10. คำถามให้เลือก

 

1. ประธาน+กริยา (บอกเล่า)


Wo3 qu4

私は行きます
ฉันไปWo3 mai3
私は買います
ฉันซื้อ

 

2. ประธาน+กริยา (ปฏิเสธ)
เติม ลงไปหน้าคำกริยา

去。
Wo3 bu2 qu4
私は行きません
ฉันไม่ไป

买。
買。
Wo3 bu4 mai3
私は買いません
ฉันไม่ซื้อ

*สังเกตว่า คำว่า เมื่ออยู่หน้าเสียงวรรณยุกต์ 1,2,3 จะออกเสียง bu4 แต่ถ้าอยู่หน้าวรรณยุกต์ 4 จะออกเสียง bu2 แทน

 

3. ประธาน+คำคุณศัพท์ (บอกเล่า)
สำหรับรูปประโยคที่ภาคแสดงเป็นคำคุณศัพท์ โดยปกติจะมีคำวิเศษณ์ขยายอยู่ด้วย

รูปประโยคจะเป็น
ประธาน+คำวิเศษณ์+คำคุณศัพท์

今天热。
今天熱。
Jin1tian1 hen3 re4
今日は(とても)暑いです。
วันนี้ร้อนมาก

今天非常冷。
Jin1tian1 fei1chang2 leng3

今日は非常に寒いです。
วันนี้หนาวมากๆ

คำวิเศษณ์ และ 非常 นั้นเป็นคำขยายแสดงให้เห็นว่ามาก ซึ่งอาจจะไม่จำเป็นต้องมีก็ได้

 

4. ประธาน+คำคุณศัพท์ (ปฏิเสธ)
เติม ลงไปหน้าคำคุณศัพท์

夏天非常热。
夏天
非常熱。
Xia4tian1 fei1chang2 leng3

夏は非常に暑いです。
ฤดูร้อนร้อนมากๆ

春天热。
春天
熱。
Chun1tian1 bu2 re4

春は暑くありません
ฤดูใบไม้ผลิไม่ร้อน

 

5. ประธาน+กริยา+กรรม/เป้าหมาย (บอกเล่า)

我看电视
我看電視
Wo3 kan4 dian4shi4

私はテレビを見ます。
ฉันดูโทรทัศน์

我去学校
我去
學校
Wo3 qu4 xue2xiao4

私は学校へ行きます。
ฉันไปโรงเรียน

*นี่เป็นข้อที่ภาษาไทยกับจีนเหมือนกัน แต่ภาษาญี่ปุ่นจะต่างออกไปตรงที่กริยาจะอยู่หลังสุด

 

6. ประธาน+กริยา+กรรม/เป้าหมาย (ปฏิเสธ)
เติม ลงไปหน้าคำกริยา

我买书。
我買書。

Wo3 mai3 shu1

私は本を買います
ฉันซื้อหนังสือ

买书。
買書。
Wo3 bu4 mai3 shu1

私は本を買いません
ฉันไม่ซื้อหนังสือ

 

7. ประธาน+กริยา+กรรมรอง+กรรมตรง

我给礼物
我給
禮物
Wo3 gei3 ta1 li3wu4

私は彼女にプレゼントをあげます。
ฉันให้ของขวัญเขา

我教日语
我教
日語
Wo3 jiao1 ta1 Ri4yu3

私は彼女に日本語を教えます。
ฉันสอนภาษาญี่ปุ่นให้เขา

*ข้อสังเกต กรรมรองจะมาก่อนกรรมตรง ซึ่งจะต่างจากภาษาไทยส่วนใหญ่

7.1 = ส่งให้, มอบให้
我送日本点心
我送
日本點心
Wo3 song4 ta1 Ri4ben3 dian3xin5

私は彼に日本のお菓子を贈ります。
ฉันให้ขนมญี่ปุ่นกับเขา

7.2 给 (給) = ให้
她给儿子蓝鞋
她給
兒子藍鞋
Ta1 gei3 er2zi5 lan2xie2

彼女は息子に青い靴をあげます。
เขาให้รองเท้าสีน้ำเงินลูกชาย

7.3 = สอน
老师教我们数学
老師教
我們數學
Lao3shi1 jiao1 wo3men5 shu4xue2

先生は私たちに数学を教えます。
ครูสอนคณิตศาสตร์ให้พวกเรา

7.4 = ขอยืม
我借中日词典
我借
中日詞典
Wo3 jie4 ta1 Zhong1-Ri4 ci2dian3

私は彼に中日辞典を借ります。
ฉันขอยืมพจนานุกรมจีน-ญี่ปุ่นจากเขา

7.5 问 (問) = ถาม
我问房间号码
我問
房間號碼
Wo3 wen4 ta1 fang2jian1 hao4ma3

私は彼に部屋番号を尋ねます。
ฉันถามหมายเลขห้องจากเขา

7.6 告诉 (告訴) = บอกให้รู้
我告诉他的消息
我告訴
他的消息
Wo3 gao4su5 ni3 ta1 de5 xiao1xi5

私はあなたに彼の消息を知らせます。
ฉันบอกข่าวคราวของเขาให้เธอรู้

* ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ

 

8. คำถามโดยใช้ 吗 (嗎)

他来?
他來
?
Ta1 lai2 ma5?

彼は来ます
เขามามั้ย?

他吃饺子?
他吃餃子
?
Ta1 chi1 jiao3zi5 ma5?

彼はギョーザを食べ
เขาทานเกี๊ยวซ่ามั้ย?

 

9. คำถามโดยใช้คำซ้ำ
ประธาน+กริยา++กริยา ?

不来?
不來?
Ta1 lai2 bu5 lai2?

彼女は来ますか来ませんか)。
เขามาหรือเปล่า?

不吃水果?
Ta1 chi1 bu5 chi1 shui3guo3?

彼女は果物を食べますか食べませんか)。
เขาทานผลไม้หรือเปล่า?

*ระวังว่า กรรมจะยังคงต้องอยู่หลังสุด ซึ่งต่างจากภาษาไทย
*จะสังเกตได้ว่า เมื่อใช้ในกรณีนี้จะเป็นเสียง bu5

 

10. คำถามให้เลือก
ประธาน+กริยา+กรรม/เป้าหมาย+还是+กริยา+กรรม/เป้าหมาย ?

你喝咖啡还是吃苹果?
你喝咖啡
還是吃蘋果?
Ni3 he1 ka1fei1 hai2shi5 chi1 ping2guo3?

あなたはコーヒーを飲みますか、それともりんごを食べますか。
เธอดื่มกาแฟหรือว่าทานแอปเปิล?

 

รวมศัพท์ทั้งหมดที่เจอในบทนี้
wo3 = ฉัน
qu4 = ไป
买 (買) mai3 = ซื้อ
今天 jin1tian1 = วันนี้
hen3 = มาก
热 (熱) re4 = ร้อน
非常 fei1chang2 = มากเป็นพิเศษ
leng3 = หนาว
夏天 Xia4tian1 = ฤดูร้อน
春天 chun1tian1 = ฤดูหนาว
kan4 = ดู, ดูแล
电视 (電視) dian4shi4 = โทรทัศน์
学校 (學校) xue2xiao4 = โรงเรียน
书 (書) shu1 = หนังสือ
给 (給) gei3 = ให้
ta1 = เขา(ผู้หญิง)
礼物 (禮物) li3wu4 = ของขวัญ
ta1 = เขา (ผู้ชาย)
jiao1 = สอน
日语(日語) Ri4yu3 = ภาษาญี่ปุ่น
song4 = ส่งให้, มอบให้
老师 (老師) lao3shi1 = ครู
我们 (我們) wo3men5 = พวกเรา
数学 (數學) shu4xue2 = คณิตศาสตร์
日本 Ri4ben3 = ประเทศญี่ปุ่น
点心 (點心) dian3xin5 = ขนม, ติ่มซำ (อ่านว่าติ๊มซั้มในภาษากวางตุ้ง)
儿子 (兒子) er2zi5 = ลูกชาย
蓝 (藍) lan2 = สีน้ำเงิน
xie2 = รองเท้า
jie4 = ขอยืม
词典 (詞典) ci2dian3
= พจนานุกรม
问 (問) wen4 = ถาม
房间 (房間) fang2jian1 = ห้อง
号码 (號碼) hao4ma3 = หมายเลข
告诉 (告訴) gao4su5 = บอกให้รู้
消息 xiao1xi5 = ข่าวคราว
ni3 = เธอ, นาย
来 (來) lai2 = มา
chi1 = ทาน
饺子 (餃子) jiao3zi5 = เกี๊ยวซ่า
水果 shui3guo3 = ผลไม้
he1 = ดื่ม
咖啡 ka1fei1 = กาแฟ
苹果 (蘋果) ping2guo3 = แอปเปิล-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- ภาษาศาสตร์ >> เรียนภาษา
-- ภาษาศาสตร์ >> ภาษาจีน >> ภาษาจีนกลาง

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
มอดูลต่างๆ
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
ภาษา javascript
ภาษา mongol
ภาษาศาสตร์
maya
ความน่าจะเป็น
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
-- บันทึกในฮ่องกง
-- บันทึกในมาเก๊า
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  ค้นหาบทความ

  บทความแนะนำ

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

ไทย

日本語

中文