φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblasmanim บทที่ ๑๙: การใส่ระบบพิกัดและแกนกราฟ
เขียนเมื่อ 2021/03/13 06:51
แก้ไขล่าสุด 2021/09/28 16:42

ต่อจาก บทที่ ๑๘

ในบทนี้จะเป็นเรื่องของการวางระบบพิกัดลงในภาพเพื่อใช้แสดงกราฟ
การสร้างแกนกราฟ

การใส่แกนกราฟลงในภาพทำได้โดยสร้างออบเจ็กต์คลาส Axes ส่วนตัวเลขแสดงพิกัดเติมได้โดยใช้เมธอด .add_coordinate_labels() ที่ตัวออบเจ็กต์กราฟ

ลองเริ่มจากสร้างแกนกราฟขึ้นมาเฉยๆโดยไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยดู
import manimlib as mnm

class Manimala(mnm.Scene):
  def construct(self):
    axes = mnm.Axes()
    axes.add_coordinate_labels()
    self.play(
      mnm.Write(axes),
      run_time=2
    )


การปรับแต่งแกนกราฟ

แกนกราฟมีค่าต่างๆที่สามารถปรับได้ เช่นตำแหน่งขีด ขนาดความกว้างและสูง ฯลฯ

สำหรับการปรับส่วนของเส้นแกนนั้นอาจปรับด้วยคีย์เวิร์ด axis_config เพื่อเป็นการปรับเส้นแกน x และ y ไปพร้อมๆกัน หรืออาจแยกเป็น x_axis_config กับ y_axis_config สำหรับส่วนที่ต้องการให้แกน x กับ y ต่างกัน

ส่วนตัวเลขแสดงพิกัดก็สามารถปรับได้โดยใส่คีย์เวิร์ดแบบเดียวกับที่ใช้สร้างออบเจ็กต์ DecimalNumber

ตัวอย่าง
import manimlib as mnm

class Manimala(mnm.Scene):
  def construct(self):
    axes = mnm.Axes(x_range=(-2,4,0.4), # ตำแหน่งขีดแกน x
            y_range=(-1,3.1,0.5), # ตำแหน่งขีดแกน y
            width=13, # ความกว้าง
            height=7, # ความสูง
            axis_config={'stroke_width':3}, # ความหนาเส้น
            x_axis_config={'stroke_color':'#e7b0ef', # สีเส้น
                    'line_to_number_direction':mnm.UP, # ตำแหน่งที่วางตัวเลข
                    'include_tip':False}, # วาดลูกศรที่ปลายหรือไม่
            y_axis_config={'stroke_color':'#bbefb0',
                    'line_to_number_direction':mnm.RIGHT,
                    'line_to_number_buff':1, # ระยะห่างระหว่างตัวเลขกับแกน
                    'include_ticks':False}) # วาดขีดหรือไม่
    axes.add_coordinate_labels(font_size=25, # ขนาดอักษร
                  num_decimal_places=1, # จำนวนเลขทศนิยม
                  include_sign=True, # ใส่เครื่องหมาย + หรือไม่
                  color='#b0dbef') # สีตัวหนังสือ
    self.play(
      mnm.Write(axes),
      run_time=1.5
    )
    self.wait(0.5)


การแปลงพิกัดจากระนาบแกนเป็นตำแหน่งในภาพ

หากต้องการจะวางวัตถุอะไรในระบบพิกัดแกนกราฟจะต้องทำการแปลงระบบพิกัดจากตำแหน่ง x,y ในระนาบแกนนั้นมาเป็นตำแหน่งภายในภาพ

การแปลงสามารถทำได้โดยใช้เมธอด .c2p() ที่ตัวกราฟ โดยใส่ค่าพิกัด x,y ลงไปแล้วจะได้ค่าพิกัดตำแหน่งภายในภาพ จากนั้นก็นำมาใช้เพื่อวางจุดตามที่ต้องการได้

ตัวอย่าง ลองวาดจุดขึ้นมาที่ตำแหน่งหนึ่งบนแกนกราฟ แล้วย้ายไปอีกตำแหน่ง
import manimlib as mnm

class Manimala(mnm.Scene):
  def construct(self):
    axes = mnm.Axes(x_range=(0,50,5),
            y_range=(0,35,5))
    axes.add_coordinate_labels(font_size=32)
    p1 = axes.c2p(0,5) # ตำแหน่งจุดเริ่มต้น
    chut = mnm.Dot(p1) # วัตถุจุด
    p2 = axes.c2p(35,15) # ตำแหน่งจุดที่จะย้ายไป
    self.add(axes)
    self.play(
      chut.animate.move_to(p2),
      run_time=1.5
    )
    self.wait(0.5)


การแปลงตำแหน่งในภาพไปเป็นพิกัดระนาบแกน

ในทางตรงกันข้ามกับ .c2p() หากต้องการแปลงค่าตำแหน่งจากในภาพไปเป็นตำแหน่งในพิกัดระนาบแกนก็ทำได้โดยใช้เมธอด .p2c()

ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการใส่ตัวเลขที่แสดงตำแหน่งภายในระบบแกนกราฟก็อาจใช้ .c2p() ได้ เช่น
import manimlib as mnm

class Manimala(mnm.Scene):
  def construct(self):
    axes = mnm.Axes(x_range=(0,70,5),
            y_range=(0,55,5))
    axes.add_coordinate_labels(font_size=28)
    p1 = axes.c2p(15,20) # จุดเริ่มต้น
    chut = mnm.Dot(p1) # วัตถุจุด
    # ฟังก์ชันสร้างเลขแสดงตำแหน่ง
    def sailek():
      # เอาค่าตำแหน่งจุดภายในภาพมาแปลงเป็นพิกัดในระนาบแกน
      x,y = axes.p2c(chut.get_center())
      xy = mnm.Text(f'({x:.0f},{y:.0f})')
      xy.next_to(chut,mnm.DOWN) # วางไว้ด้านล่างของจุด
      return xy
    # ตัวเลขแสดงตำแหน่ง ให้สร้างใหม่ทุกเฟรม
    text = mnm.always_redraw(sailek)
    p2 = axes.c2p(55,45) # จุดที่จะย้ายไป

    self.add(axes,text)
    self.play(
      chut.animate.move_to(p2),
      run_time=1.5
    )
    self.wait(0.5)


การลากเส้นจากจุดไปยังแกน

ออบเจ็กต์แกนมีเมธอด .get_h_line() และ .get_v_line() ซึ่งใช้ลากเส้นแนวนอนและแนวตั้งจากจุดที่กำหนดไปยังแกน

ตัวอย่าง
import manimlib as mnm

class Manimala(mnm.Scene):
  def construct(self):
    axes = mnm.Axes(x_range=(-30,25,5),
            y_range=(0,25,5),
            axis_config={'stroke_width':5,'color':'#908ecb'})
    axes.add_coordinate_labels(font_size=36,color='#908ecb')
    p1 = axes.c2p(15,20)
    chut = mnm.Dot(p1,radius=0.2,color='#82c5b8')
    
    def f_non():
      return axes.get_h_line(chut.get_center(),color='#dfb0ef',stroke_width=4)
    sen_non = mnm.always_redraw(f_non)
    def f_tang():
      return axes.get_v_line(chut.get_center(),color='#efd7b0',stroke_width=3)
    sen_tang = mnm.always_redraw(f_tang)
    
    p2 = axes.c2p(-20,5)
    self.add(axes,sen_non,sen_tang)
    self.play(
      chut.animate.move_to(p2),
      run_time=1.5
    )


การวาดเส้นแสดงพิกัดระนาบของตำแหน่งภายในภาพ

หากต้องการแสดงระบบพิกัดของตำแหน่งภายในภาพก็สามารถทำได้โดยสร้างออบเจ็กต์คลาส NumberPlane

ตัวอย่าง ลองใส่กราฟแสดงพิกัดของตำแหน่งในภาพขึ้นมา
import manimlib as mnm

class Manimala(mnm.Scene):
  def construct(self):
    axes = mnm.NumberPlane()
    axes.add_coordinate_labels()
    self.play(
      mnm.Write(axes),
      run_time=1.5
    )
    self.wait(0.5)NumberPlane ประกอบไปด้วยเส้นตาราง โดยเส้นหลักที่ขีดที่ค่าจำนวนเต็มจะอยู่ที่ .background_lines เส้นรองอยู่ที่ .faded_lines สามารถปรับแต่งขนาดหรือสีของเส้นได้เหมือนกับวัตถุคลาส Line

ลองปรับแต่งดู
import manimlib as mnm

class Manimala(mnm.Scene):
  def construct(self):
    axes = mnm.NumberPlane()
    axes.add_coordinate_labels(font_size=36,color='#908ecb')
    # ปรับเส้นหลัก
    axes.background_lines.set_style(stroke_color='#bcd6a6',
                    stroke_width=7)
    # ปรับเส้นรอง
    axes.faded_lines.set_style(stroke_color='#ebb4d6',
                  stroke_width=4)
    
    self.add(axes)
    # ลบเส้นรอง
    self.play(
      mnm.Uncreate(axes.faded_lines),
      run_time=1
    )
    self.wait(0.25)
    # ลบเส้นหลัก
    self.play(
      mnm.FadeOut(axes.background_lines),
      run_time=0.5
    )
    self.wait(0.25)เมื่อใช้ NumberPlane พิกัดของแกนกราฟตรงกับพิกัดในภาพ ดังนั้นหากวางวัตถุอะไรลงในภาพก็จะตรงกับตำแหน่งในระบบแกนนี้โดยไม่ต้องทำการแปลงใดๆ

ตัวอย่างเช่น
import manimlib as mnm
import numpy as np

class Manimala(mnm.Scene):
  def construct(self):
    axes = mnm.NumberPlane()
    axes.add_coordinate_labels(font_size=32,color='#e5abd8')
    haliam = mnm.Polygon(np.array([-5,0,0]),
               np.array([-1,3,0]),
               np.array([1,3,0]),
               np.array([5,0,0]),
               np.array([0,-3,0]),
               color='#bce5ab',
               stroke_width=30)
    self.add(axes)
    self.play(
      mnm.Write(haliam),
      run_time=0.5
    )


ระนาบเชิงซ้อน

ComplexPlane เป็นคลาสย่อยของ NumberPlane โดยจะต่างจาก NumberPlane ตรงที่จะสร้างเป็นระบบพิกัดเชิงซ้อน

ตัวอย่างการใช้
import manimlib as mnm
import numpy as np

class Manimala(mnm.Scene):
  def construct(self):
    axes = mnm.ComplexPlane()
    axes.add_coordinate_labels()
    chut = mnm.Dot(np.array([3,2,0]))
    text = mnm.Text('3+2i')
    text.next_to(chut,mnm.UP)
    self.add(axes)
    self.play(
      mnm.FadeIn(chut),
      mnm.Write(text),
      run_time=1.5
    )

อ่านบทถัดไป >> บทที่ ๒๐

-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> manim

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
มอดูลต่างๆ
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
ภาษา javascript
ภาษา mongol
ภาษาศาสตร์
maya
ความน่าจะเป็น
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
-- บันทึกในฮ่องกง
-- บันทึกในมาเก๊า
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

 ค้นหาบทความ

 บทความแนะนำ

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

ไทย

日本語

中文