φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblasnumpy & matplotlib เบื้องต้น บทที่ ๓๐: ความชันและอนุพันธ์เชิงตัวเลข
เขียนเมื่อ 2016/06/12 12:11
แก้ไขล่าสุด 2021/09/28 16:42
ใน numpy มีฟังก์ชันที่ช่วยในการหาอนุพันธ์เชิงตัวเลขอยู่ในตัว ในที่นี้จะมาพูดถึงกันเล็กน้อยแค่ในระดับที่เข้าใจได้ง่ายไม่ลงลึกการหาค่าความเปลี่ยนแปลงของสมาชิกแต่ละตัวในอาเรย์ด้วย np.diff
การหาอนุพันธ์เชิงตัวเลขอย่างง่ายสุดก็คือการคำนวณค่าความเปลี่ยนแปลงระหว่างสมาชิกแต่ละตัวในอาเรย์

ถ้าลองทำโดยใช้ for ก็จะเป็น
import numpy as np
y = np.arange(8.)*10
print(y) # ได้ [  0.  10.  20.  30.  40.  50.  60.  70.]
dy = np.empty(len(y)-1)
for i in range(len(y)-1):
    dy[i] = y[i+1]-y[i]
print(dy) # ได้ [ 10.  10.  10.  10.  10.  10.  10.]

แต่เราสามารถทำได้ง่ายกว่านั้นด้วยการอาเรย์ตัวนี้ที่ตัดส่วนหัวกับที่ตัดส่วนท้ายมาลบกัน นั่นคือ y[1:]-y[:-1]
print(y[1:]-y[:-1]) # ได้ [ 10.  10.  10.  10.  10.  10.  10.]

แต่มีฟังก์ชันที่ไว้ใช้เพื่อการนั้นโดยเฉพาะ นั่นคือ np.diff
print(np.diff(y)) # ได้ [ 10.  10.  10.  10.  10.  10.  10.]

หากต้องการอาอนุพันธ์อันดับสองขึ้นไปก็ทำได้โดยการใส่อาร์กิวเมนต์ตัวที่สองลงไป
print(np.diff(y,2)) # ได้ [ 0.  0.  0.  0.  0.  0.]

อันนี้เป็นเพราะว่าอนุพันธ์อันดับหนึ่งเท่ากันหมด ดังนั้นอันดับสองจึงเป็น 0

หากลองใหม่เป็นค่าที่มาจากฟังก์ชันยกกำลังสองจะได้อาเรย์ที่มีค่าไม่เป็น 0 ไปจนถึงอันดับที่สอง
y = np.arange(8.)**2
print(y) # ได้ [  0.   1.   4.   9.  16.  25.  36.  49.]
print(np.diff(y)) # ได้ [  1.   3.   5.   7.   9.  11.  13.]
print(np.diff(y,2)) # ได้ [ 2.  2.  2.  2.  2.  2.]
print(np.diff(y,3)) # ได้ [ 0.  0.  0.  0.  0.]

ฟังก์ชันนี้ตรงกันข้ามกันกับ np.cumsum ซึ่งเคยกล่าวถึงไปแล้วในบทที่ ๑๗ ดังนั้นหากใช้ฟังก์ชันนี้กับฟังก์ชันที่ได้จาก np.cumsum ก็จะได้ผลใกล้เคียงอาเรย์เดิม

ตัวอย่าง
y = np.arange(3,13)**2
print(y) # ได้ [  9  16  25  36  49  64  81 100 121 144]
print(np.cumsum(y)) # ได้ [  9  25  50  86 135 199 280 380 501 645]
print(np.diff(np.cumsum(y))) # ได้ [ 16  25  36  49  64  81 100 121 144]
print(np.cumsum(np.diff(y))) # ได้ [  7  16  27  40  55  72  91 112 135]

จะเห็นว่าผลที่ได้จากการ np.cumsum แล้ว np.diff หรือ np.diff แล้วค่อย np.cumsum จะออกมาคล้ายตัวเดิมแต่มีสมาชิกหายไปตัวหนึ่ง

นั่นเพราะว่าเวลาใช้ np.diff แล้วจำนวนสมาชิกจะลดลงไปตัวหนึ่งเสมอ นั่นก็เป็นข้อเสียของฟังก์ชันนี้

และสิ่งที่ np.diff คำนวณได้นั้นคือความต่างของค่าของสมาชิกทีละตัว ในกรณีที่สมาชิกในแต่ละตัวนั้นแทนค่าของฟังก์ชัน f(x) ที่ x = 1,2,3 ตามลำดับไปเรื่อยๆค่าที่ได้จาก np.diff ก็จะเป็นค่าอนุพันธ์โดยประมาณทันที แต่โดยทั่วไประยะห่างระหว่างค่า x แต่ละค่าอาจเป็นจำนวนใดๆซึ่งยิ่งเล็กก็ยิ่งดี

การคำนวณของ np.diff นั้นเป็นการหาอนุพันธ์ในรูปแบบของสูตรผลต่างแบบไปข้างหน้าที่มีความแม่น อันดับหนึ่ง ซึ่งหากเขียนเป็นสมการก็จะได้ว่า


แต่อย่างที่เห็นก็คือ np.diff แค่เอาค่าในลำดับต่อกันมาลบกันเฉยๆ ไม่ได้หาร Δx ดังนั้นหากเรารู้ค่า Δx จริงๆว่าเป็นเท่าไหร่ก็เอาค่านั้นไปหารจึงจะได้ค่าอนุพันธ์ที่แท้จริง

อย่างไรก็ตาม สำหรับการคำนวณหาอนุพันธ์ที่ดีกว่านั้นเราอาจควรเลือกใช้ฟังก์ชันอีกตัวหนึ่ง นั่นคือ np.gradientการหาอนุพันธ์ด้วย np.gradient
np.gradient เป็นฟังก์ชันสำหรับหาอนุพันธ์เชิงตัวเลขของอาเรย์โดยใช้สูตรผลต่างแบบตรงกลางที่มีความแม่นอันดับสอง นั่นคือ


ซึ่งจะมีความแม่นยำมากกว่า np.diff ซึ่งใช้สูตรผลต่างแบบไปข้างหน้าที่มีความแม่นอันดับหนึ่ง เพราะว่านำทั้งตัวหน้าและตัวหลังมาคิด

เพียงแต่ว่าค่าตัวแรกสุดจะไม่มีค่าก่อนหน้ามัน (i-1) ดังนั้นจึงได้แต่ใช้สูตรผลต่างแบบไปข้างหน้าที่มีความแม่นอันดับหนึ่งเช่น เดียวกับ np.diff ดังนั้นตัวแรกของ np.diff และ np.gradient ควรจะได้ค่าเหมือนกัน

ส่วนค่าตัวสุดท้ายจะไม่มีตัวที่อยู่หลังมัน (i+1) ดังนั้นจึงต้องใช้สูตรผลต่างแบบย้อนกลับที่มีความแม่นอันดับหนึ่ง นั่นคือ


ตัวอย่างการใช้ ลองหาอนุพันธ์ของ x กำลัง 3 ด้วยวิธีนี้แล้วเทียบกับกราฟอนุพันธ์จริงๆซึ่งควรเป็น 3x**2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
x = np.arange(1,9,1.)
y = x**3
dify = np.gradient(y)
print(y) # ได้ [   1.    8.   27.   64.  125.  216.  343.  512.]
print(dify) # ได้ [   7.   13.   28.   49.   76.  109.  148.  169.]
print(3*x**2) # ได้ [   3.   12.   27.   48.   75.  108.  147.  192.]
plt.plot(x,dify,label=u'ค่าคำนวณ')
plt.plot(x,3*x**2,label=u'ค่าจริง')
plt.legend(prop={'family':'Tahoma','size':20})
plt.show()เห็นได้ชัดว่ามีความคลาดเคลื่อน ซึ่งยังไงก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะที่ปลาย

เพื่อความแม่นยำมากขึ้นเราสามารถกำหนดให้ที่ปลายทั้งสองข้างใช้การหาอนุพันธ์โดย สูตรผลต่างที่มีความแม่นยำอันดับสองได้โดยเพิ่มคีย์เวิร์ด edge_order=2

แบบนี้แล้วที่ตัวแรกจะเป็นการคำนวณโดยใช้สูตรผลต่างแบบไปข้างหน้าที่มีความแม่น อันดับสอง นั่นคือนอกจากจะเอาค่าที่ตำแหน่งนั้น (i) และตำแหน่งถัดไป (i+1) แล้วยังนำตำแหน่งถัดจากนั้นไปอีก (i+2) มาคิดด้วย


สัมประสิทธิ์ที่เป็น 4 และ 3 ที่เห็นด้านหน้านี้มาจากการคิดโดยอนุกรมเทย์เลอร์

ส่วนตัวสุดท้ายจะกลับกัน คือเอาที่ตำแหน่งนั้น (i) และตำแหน่งก่อนหน้านั้น (i-1) และก่อนหน้านั้นไปอีก (i-2)


ลองทำดูใหม่โดยใส่ edge_order=2 จะได้เป็น
print(np.gradient(y,edge_order=2)) # [   1.   13.   28.   49.   76.  109.  148.  190.]

จะเห็นได้ว่าค่าที่ขอบปลายทั้งสองข้างเปลี่ยนไปโดยใกล้เคียงกว่าเดิม แม้จะยังคงมีความคลาดเคลื่อนอยู่

การคำนวณเชิงตัวเลขนั้นยังไงความคลาดเคลื่อนก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่ แล้ว แต่ว่ายิ่งค่าที่ใช้คำนวณมีความละเอียดเท่าไหร่ความคลาดเคลื่อนก็จะยิ่งน้อย ลงเท่านั้น ในการใช้งานจริงๆมักจะใช้ค่า Δx เล็กมากๆเพื่อให้ความคลาดเคลื่อนต่ำจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ในตัวอย่างข้างต้นนี้เราไม่ได้กำหนดค่า Δx ดังนั้นจึงถือว่า Δx เป็น 1 ไปโดยปริยาย แต่เราสามารถกำหนดค่า Δx ได้โดยใส่ลงไปเป็นอาร์กิวเมนต์ตัวที่สอง

ลองทำกับฟังก์ชันเดิม แต่เพิ่มความละเอียดโดย Δx เป็น 0.01
dx = 0.01 # Δx
x = np.arange(1,9.01,dx)
y = x**3
dify = np.gradient(y,dx,edge_order=2)
print(dify-3*x**2) # ได้อาเรย์ที่แต่ละตัวมีค่าน้อยมาก
print(np.mean(dify-3*x**2)) # ค่าความต่างเฉลี่ย ได้ 9.92509363979e-05
plt.plot(x,dify,label=u'ค่าคำนวณ')
plt.plot(x,3*x**2,label=u'ค่าจริง')
plt.legend(prop={'family':'Tahoma','size':20})
plt.show()

อนุพันธ์ย่อย
ในตัวอย่างที่ผ่านๆมาเราใช้ np.gradient และ np.diff กับอาเรย์หนึ่งมิติ แต่ที่จริงแล้วทั้งสองฟังก์ชันนี้จะใช้กับอาเรย์กี่มิติก็ได้

หากใช้กับอาเรย์สองมิติขึ้นไป สิ่งที่หาได้ก็จะเป็นอนุพันธ์ย่อย นั่นคืออนุพันธ์ของค่า f(x,y) เมื่อเทียบกับ x หรือ y แยกกัน

ค่าคืนกลับที่ได้จาก np.gradient ในกรณีสองมิติจะออกมาเป็นลิสต์ที่มีสมาชิกอยู่สองตัว คือค่าอนุพันธ์ย่อยในแกน y และ x

ตัวอย่างเช่น พิจารณาฟังก์ชัน z = x**2 + y**2 - 9 ซึ่งหากคำนวณก็จะได้ผลออกมาตามนี้


คราวนี้มาลองหาโดยใช้ np.gradient ดู
x,y = np.meshgrid(np.arange(-3,4,1.),np.arange(-3,4,1.))
z = x**2 + y**2 - 9
dzy,dzx = np.gradient(z,edge_order=2)
print(z)
print(dzx)
print(dzy)

ได้
[[ 9.  4.  1.  0.  1.  4.  9.]
 [ 4. -1. -4. -5. -4. -1.  4.]
 [ 1. -4. -7. -8. -7. -4.  1.]
 [ 0. -5. -8. -9. -8. -5.  0.]
 [ 1. -4. -7. -8. -7. -4.  1.]
 [ 4. -1. -4. -5. -4. -1.  4.]
 [ 9.  4.  1.  0.  1.  4.  9.]]
[[-6. -6. -6. -6. -6. -6. -6.]
 [-4. -4. -4. -4. -4. -4. -4.]
 [-2. -2. -2. -2. -2. -2. -2.]
 [ 0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.]
 [ 2.  2.  2.  2.  2.  2.  2.]
 [ 4.  4.  4.  4.  4.  4.  4.]
 [ 6.  6.  6.  6.  6.  6.  6.]]
[[-6. -4. -2.  0.  2.  4.  6.]
 [-6. -4. -2.  0.  2.  4.  6.]
 [-6. -4. -2.  0.  2.  4.  6.]
 [-6. -4. -2.  0.  2.  4.  6.]
 [-6. -4. -2.  0.  2.  4.  6.]
 [-6. -4. -2.  0.  2.  4.  6.]
 [-6. -4. -2.  0.  2.  4.  6.]]

กรณีที่จะระบุค่า Δx และ Δy ก็ให้ใส่เป็นอาร์กิวเมนต์ต่อกันไป
x,y = np.meshgrid(np.arange(-3,3.01,0.01),np.arange(-3,3.01,0.01))
z = x**2 + y**2 - 9
dzy,dzx = np.gradient(z,0.01,0.01,edge_order=2)

ลองนำมาวาดเป็นกราฟสนามลูกศรบนคอนทัวร์ของกราฟ sin เหมือนอย่างในบทที่แล้วกันดู
x,y = np.meshgrid(np.linspace(-5,5,101),np.linspace(-5,5,101))
z = np.sin(x)+np.sin(y) # ค่า z ซึ่งจะใช้เป็นสีในคอนทัวร์
plt.contourf(x,y,z,12,cmap='gist_heat_r')
plt.colorbar()
dzy,dzx = np.gradient(z,0.1,0.1,edge_order=2) # หาค่าความชัน
qx = x[5:96:5,5:96:5]
qy = y[5:96:5,5:96:5]
u = dzx[5:96:5,5:96:5] # ค่า u และ v ของลูกศรมาจากความชันของ z ในแกน x และ y ที่หาได้โดยลดความถี่ในการแสดงผล
v = dzy[5:96:5,5:96:5]
plt.quiver(qx,qy,u,v,color='b',angles='xy',scale_units='xy')
plt.show()จะเห็นว่าได้กราฟออกมาใกล้เคียงจากรูปเดิมในบทที่แล้ว (ลองย้อนกลับไปดูเทียบกัน) ต่างกันที่กำหนดสีไว้เป็นคนละสีเท่านั้น

เราสามารถใช้วิธีนี้เพื่อหาค่าความชันของค่าอะไรต่างๆอย่างง่ายได้ สามารถใช้เพื่อทำแผนภาพลูกศรบนคอนทัวร์แบบนี้ได้อ้างอิง


<< บทที่แล้ว     บทถัดไป >>
หน้าสารบัญ


-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> numpy

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
มอดูลต่างๆ
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
ภาษา javascript
ภาษา mongol
ภาษาศาสตร์
maya
ความน่าจะเป็น
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
-- บันทึกในฮ่องกง
-- บันทึกในมาเก๊า
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  ค้นหาบทความ

  บทความแนะนำ

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

บทความแต่ละเดือน

2024年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2023年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2022年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2021年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2020年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

ค้นบทความเก่ากว่านั้น

ไทย

日本語

中文