φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblasopencv-python เบื้องต้น บทที่ ๑๕: การวิเคราะห์องค์ประกอบของเส้นเค้าโครง
เขียนเมื่อ 2020/06/28 19:13
แก้ไขล่าสุด 2024/02/22 10:23

ต่อจาก บทที่ ๑๔

บทนี้จะแนะนำฟังก์ชันที่นำเส้นเค้าโครงมาคำนวณเอาค่าอะไรต่างๆ รวมทั้งการเอารูปร่างต่างๆมาทาบเข้ากับเค้าโครง

บทนี้จะใช้ฟังก์ชันสำหรับวาดรูปของ matplotlib เป็นหลัก รายละเอียดอ่านได้ใน numpy & matplotlib บทที่ ๓๖
การหาพื้นที่ภายใน

หากมีเส้นเค้าโครงแล้วต้องการคำนวณหาพื้นที่ที่ปิดล้อมอยู่ภายในอาจทำได้โดยใช้ฟังก์ชัน cv2.contourArea()

ตัวอย่าง
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

cnt = np.array([[[1,0]],
        [[-1,0]],
        [[-2,2]],
        [[0,3]],
        [[2,2]]])

contourArea = cv2.contourArea(cnt)
ax = plt.axes(aspect=1,xlim=[-3,3],ylim=[4,-1])
plt.title('อาณาเขต = %.2f ตารางพิกเซล'%contourArea,family='Tahoma')
ax.add_patch(plt.Polygon(cnt[:,0],fc='y',ec='k'))
plt.grid(ls=':',c='r')
plt.show()

การหาความยาวเส้นทั้งหมด

ความยาวรวมของเส้นเค้าโครงทั้งหมดสามารถหาได้โดยใช้ฟังก์ชัน cv2.arcLength()

ค่าที่ต้องใส่ในฟังก์ชันนี้มี ๒ ตัว ตัวแรกคือเส้นเค้าโครง ส่วนอีกตัวเป็นค่า True หรือ False ที่บอกว่าเส้นนี้เป็นวงปิดหรือไม่ สำหรับเส้นเค้าโครงจะเป็นเส้นปิดอยู่แล้ว ใส่ True แต่ถ้าใช้กับเส้นที่ไม่ใช่วงปิดก็ใส่ False

ตัวอย่าง
cnt = np.array([[[0,0]],
        [[0,3]],
        [[4,0]]])

arcLength = cv2.arcLength(cnt,True)
ax = plt.axes(aspect=1,xlim=[-1,5],ylim=[-1,4])
plt.title('ความยาวเส้นล้อม = %.2f พิกเซล'%arcLength,family='Tahoma')
ax.add_patch(plt.Polygon(cnt[:,0],fc='c',ec='b'))
plt.grid(ls=':',c='g')
plt.show()

การหากรอบสี่เหลี่ยมแสดงขอบเขต

หากต้องการหาขอบเขตว่าเส้นเค้าโครงนี้มีค่าต่ำสุดตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่อาจใช้ฟังก์ชัน cv2.boundingRect()

ฟังก์ชันนี้จะคืนค่าออกมาเป็น (x ซ้ายสุด, y บนสุด, กว้าง, สูง)

ตัวอย่าง
cnt = np.array([[[0,0]],
        [[-100,300]],
        [[300,100]]])

x,y,w,h = cv2.boundingRect(cnt)
ax = plt.axes(aspect=1,xlim=[-200,400],ylim=[400,-100])
ax.add_patch(plt.Polygon(cnt[:,0],fc='g',ec='m'))
ax.add_patch(plt.Rectangle((x,y),w,h,fc='w',ec='k',alpha=0.6))
plt.grid(ls=':',c='y')
plt.show()

การหาวงกลมล้อมรอบ

สามารถหาวงกลมที่ปิดล้อมรอบเส้นเค้าโครงได้พอดีได้โดยใช้ฟังก์ชัน cv2.minEnclosingCircle()

ฟังก์ชันนี้จะให้ค่าคืนมาเป็น ((xใจกลาง, yใจกลาง), รัศมี)

ตัวอย่าง
cnt = np.array([[[0,0]],
        [[-10,30]],
        [[10,40]],
        [[30,10]],
        [[10,10]]])

(x,y),r = cv2.minEnclosingCircle(cnt)
ax = plt.axes(aspect=1,xlim=[-20,40],ylim=[50,-10])
ax.add_patch(plt.Polygon(cnt[:,0],fc='r',ec='k'))
ax.add_patch(plt.Circle((x,y),r,fc='g',ec='m',alpha=0.6))
plt.grid(ls=':',c='c')
plt.show()

การทาบด้วยวงรี

cv2.fitEllipse() ใช้หาวงรีที่ทาบเข้ากับเค้าโครงได้พอดี ค่าที่ได้คืนมาจะเป็น ((x ใจกลาง,y ใจกลาง),(กว้าง, สูง), มุมเอียง)

ตัวอย่าง
import matplotlib as mpl

cnt = np.array([[[0,0]],
        [[-20,50]],
        [[20,70]],
        [[60,60]],
        [[40,20]]])

(x,y),(w,h),mum = cv2.fitEllipse(cnt)
ax = plt.axes(aspect=1,xlim=[-50,80],ylim=[100,-30])
ax.add_patch(plt.Polygon(cnt[:,0],fc='b',ec='r'))
ax.add_patch(mpl.patches.Ellipse((x,y),w,h,angle=mum,fc='c',ec='g',alpha=0.6))
plt.grid(ls=':',c='m')
plt.show()

การคำนวณโมเมนต์

cv2.moments() ใช้คำนวณค่าโมเมนต์ (moment) ของเค้าโครง

ในที่นี้จะไม่เขียนถึงรายละเอียดอาจอ่านได้ในวิกิพีเดีย

ค่าโมเมนต์ที่ได้มานี้เอาไว้ใช้คำนวณค่าที่เกี่ยวกับการจัดเรียง เช่น จุดเซนทรอยด์ (centroid) อาจคำนวณได้จาก cx,cy = (M10/M00,M01/M00)

ตัวอย่าง
x = np.arange(0,80,10,dtype=np.float32)
y = 16-((x-40)**2)/25
cnt = np.vstack([x,y]).T.reshape(-1,1,2)
# คำนวณค่าโมเมนต์
m = cv2.moments(cnt)
print(m)
# คำนวณจุดเซนทรอยด์
cx = m['m10']/m['m00']
cy = m['m01']/m['m00']
print('cx = ',cx)
print('cy = ',cy)

ax = plt.axes(aspect=1)
# วาดเส้นเค้าโครง
ax.add_patch(plt.Polygon(cnt[:,0],fc='y',ec='m',alpha=0.3))
# วาดจุดมุม
plt.scatter(x,y,c='r')
# วาดจุดเซนทรอยด์
plt.scatter(cx,cy,s=100,c='b',marker='x')
plt.grid(ls=':',c='c')
plt.show()
ได้
{'m00': 2240.0, 'm10': 78400.0, 'm01': -32853.33333333333, 'm20': 3285333.333333333, 'm11': -933333.3333333333, 'm02': 927573.3333333333, 'm30': 152880000.0, 'm21': -36023466.666666664, 'm12': 23716693.333333332, 'm03': -26576896.0, 'mu20': 541333.333333333, 'mu11': 216533.33333333326, 'mu02': 445724.4444444445, 'mu30': 2.9802322387695312e-08, 'mu21': -2995911.1111111147, 'mu12': -2396728.88888889, 'mu03': 102096.59259258956, 'nu20': 0.10788690476190468, 'nu11': 0.04315476190476188, 'nu02': 0.08883219954648526, 'nu30': 1.254960517316626e-16, 'nu21': -0.012615628100805144, 'nu12': -0.010092502480644108, 'nu03': 0.00042992351733354094}
cx = 35.0
cy = -14.666666666666664

การหาว่าจุดอยู่ในหรือนอกเค้าโครงและอยู่ห่างหรือลึกเท่าใด

หากมีจุดจุดหนึ่งกับเส้นเค้าโครงอันหนึ่งแล้วอยากรู้ว่าจุดนั้นอยู่ในเส้นเค้าโครงนั้นหรือเปล่าอาจใช้ฟังก์ชัน cv2.pointPolygonTest()

ค่าที่ต้องใส่ในฟังก์ชันนี้คือ

ลำดับที่ ชื่อ ค่าที่ต้องใส่ ชนิดข้อมูล
1 contour เส้นเค้าโครง np.array
2 pt ตำแหน่งจุด tuple ของ float
3 measureDist ถ้า True จะคะนวณระยะทางด้วย
ถ้า False จะแค่บอกว่าอยู่นอกหรือใน
True/False

ถ้าให้ measureDist เป็น False จะได้ค่า -1 เมื่ออยู่ด้านนอก และ 1 เมื่ออยู่ด้านใน

ถ้าใส่เป็น True นอกจากจะหาว่าอยู่ในหรือนอกแล้วยังให้ค่าว่าอยู่ในหรือห่างไปไกลเท่าใดด้วย

ตัวอย่าง ลองใช้ภาพเค้าโครงนี้ แล้วสุ่มจุดขึ้นมาจำนวนหนึ่ง ดูว่าอยู่ข้างในเค้าโครงหรือไม่ ถ้าอยู่ข้างในให้เป็นสีเขียว ถ้าอยู่ข้างนอกให้เป็นสีม่วง แล้วก็แสดงค่าระยะห่างที่ได้ออกมาด้วย


a15c07.png
pika = cv2.imread('a15c07.png',0)
# หาเค้าโครง
contour,_ = cv2.findContours(pika,cv2.RETR_LIST,cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
cnt = contour[0]

plt.figure(figsize=[6,6])
plt.imshow(cv2.cvtColor(pika,cv2.COLOR_GRAY2RGB))
# สุ่มจุดขึ้นมา
xy = np.random.randint(100,500,[20,2])
for x,y in xy:
  ptest = cv2.pointPolygonTest(cnt,(x,y),True)
  if(ptest<0):
    c = 'm' # อยู่นอก
  else:
    c = 'g' # อยู่ใน
  plt.scatter(x,y,10,c=c)
  plt.text(x,y,' %.1f'%ptest,color=c)
plt.show()

การเปรียบเทียบรูปร่าง

ฟังก์ชัน cv2.matchShapes() ใช้เปรียบเทียบเค้าโครง ๒​ รูปว่ามีความเหมือนหรือต่างกันแค่ไหนโดยใช้หลักของโมเมนต์หู (Hu moment) ยิ่งเหมือนกันยิ่งค่าน้อย

ถ้าหากว่าเป็นรูปร่างที่เหมือนกันที่ถูกย่อขยายขนาดหรือหมุนไปก็จะถือว่าเป็นรูปเดียวกัน ก็จะได้ค่า 0 เช่นกัน

ค่าที่ต้องใส่ในฟังก์ชัน

ลำดับที่ ชื่อ ค่าที่ต้องใส่ ชนิดข้อมูล
1 contour1 เส้นเค้าโครง 1 np.array
2 contour2 เส้นเค้าโครง 2 np.array
3 method วิธีการคำนวณ int
4 parameter พารามิเตอร์ float

ตัวแรกและตัวที่ ๒ คือเค้าโครงที่ต้องการเปรียบเทียบ ตัวที่ ๓ คือวิธีการ อาจใส่เป็น 1,2,3 ค่าที่ได้จะต่างกันไป

นอกจากนี้ยังต้องใส่ตัวที่ ๔ คือค่าพารามิเตอร์ ซึ่งในที่นี้จะใส่เป็นตัวเลขค่าอะไรก็ไม่ได้มีผล เพราะไม่ได้ถูกใช้ แต่ก็บังคับใส่เลยต้องใส่ ไม่เช่นนั้นฟังก์ชันจะไม่ทำงาน

ตัวอย่าง ลองสร้างเค้าโครงขึ้นมา ๔ รูป แล้วเปรียบเทียบกันทีละคู่
theta = np.radians(np.arange(0,360,15,np.float32))
r = [2+np.cos(theta*30),
   2+np.sin(theta*30),
   (2+np.cos(theta*30))*0.8,
   1.5+np.cos(theta*30)]

contour = []
for i in range(4):
  x = r[i]*np.cos(theta)
  y = r[i]*np.sin(theta)
  contour.append(np.vstack([x,y]).T.reshape(-1,1,2))

plt.figure(figsize=[6,6])
for i in range(4):
  for j in range(i,4):
    match = cv2.matchShapes(contour[i],contour[j],1,0)
    ax = plt.subplot(4,4,1+5*i+(j-i),aspect=1,xlim=[-3,3],ylim=[-3,3],xticks=[],yticks=[])
    plt.text(0,3,'%.4f'%match,ha='center')
    ax.add_patch(plt.Polygon(contour[i][:,0],fc='m',ec='k'))
    ax.add_patch(plt.Polygon(contour[j][:,0],fc='g',ec='k',alpha=0.5))
plt.tight_layout(0)
plt.show()


ในที่นี้ภาพที่ ๒ คือภาพที่ ๑ ที่หมุนไป ส่วนภาพที่ ๓ คือเอาภาพที่ ๑ มาย่อขนาด ดังนั้นเมื่อคำนวณเปรียบเทียบกับก็จะได้เป็น 0 ส่วนภาพที่ ๔ นั้นมีรูปร่างต่างออกไปเล็กน้อย จึงได้ค่าไม่เป็น 0

เมื่อใช้ฟังก์ชันนี้แล้ว ก็จะทำให้สามารถเปรียบเทียบได้ว่าเค้าโครงมีความคล้ายคลึงกันแค่ไหนอ่านบทถัดไป >> บทที่ ๑๖-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> opencv
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> numpy
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> matplotlib

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
มอดูลต่างๆ
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
ภาษา javascript
ภาษา mongol
ภาษาศาสตร์
maya
ความน่าจะเป็น
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
-- บันทึกในฮ่องกง
-- บันทึกในมาเก๊า
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

 ค้นหาบทความ

 บทความแนะนำ

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

บทความแต่ละเดือน

2024年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2023年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2022年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2021年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2020年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

ค้นบทความเก่ากว่านั้น

ไทย

日本語

中文