φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblasการสร้างค่าสุ่มด้วยวิธีการแปลงผกผัน
เขียนเมื่อ 2020/09/16 11:45
แก้ไขล่าสุด 2022/07/10 20:58การแปลงจากส่วนกลับของความน่าจะเป็นสะสม

บทความนี้จะพูดถึงเรื่องของการสุ่มตัวอย่างโดยการแปลงผกผัน (逆变换采样, inverse transform sampling) ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้มากในการสร้างค่าสุ่ม

ก่อนหน้านี้ได้เขียนถึงวิธีการสุ่มตัวอย่างที่เรียบง่ายแต่ประสิทธิภาพต่ำไปแล้ว นั่นคือ การด้วยการคัดเอาหรือคัดทิ้ง

สำหรับวิธีการที่จะกล่าวถึงในบทนี้คือการสุ่มตัวอย่างโดยการใช้ค่านั่นคือสิ่งที่เรียกว่าฟังก์ชันจุดร้อยละ (percent point function หรือต่อจากนี้จะเรียกย่อๆว่า PPF) ซึ่งเป็นการค่าส่วนกลับของฟังก์ชันแจกแจงสะสม (cumulative distribution function) ของการแจกแจงนั้นๆ

ถ้าใช้ scipy.stats ฟังก์ชัน PPF นี้ก็คำนวณได้โดยเมธอด .ppf() นั่นเอง

เมื่อใช้วิธีนี้สามารถแปลงผลการสุ่มจากแบบเอกรูปให้เป็นแบบที่ต้องการได้ หลักการไม่ได้ซับซ้อนมาก แต่มีส่วนที่ชวนให้สับสนได้ง่าย

ข้อดีของวิธีนี้คือจะไม่มีการทิ้งค่าที่สุ่มไปแม้แต่ตัวเดียว ทุกค่าที่สุ่มขึ้นมาจะถูกแปลงค่าเพื่อให้เข้ากับการแจกแจงที่ต้องการและได้ใช้ทั้งหมด
การสุ่มค่าแบบไม่ต่อเนื่อง

การสุ่มตัวอย่างโดยการแปลงผกผันนั้นในทางปฏิบัติแล้วจะใช้กับการสุ่มค่าแบบต่อเนื่องมากกว่า แต่เพื่อให้เข้าใจที่มาที่ไปของวิธีนี้จึงขอเริ่มจากอธิบายโดยยกตัวอย่างการสุ่มค่าแบบต่อเนื่อง ซึ่งค่อนข้างเข้าใจง่ายเห็นภาพได้ชัดกว่าก่อน

สมมุติว่ามีค่าที่ต้องการสุ่มให้แจกแจงตามนี้

เมื่อ x ϵ {1,2,3,...}

นี่เป็นตัวอย่างฟังก์ชันการแจกแจงแบบต่อเนื่อง โดยให้มีค่าเฉพาะเมื่อ x เป็นจำนวนเต็มบวก

ลองเขียนโค้ดแสดงกราฟของฟังก์ชัน ก็จะได้แบบนี้
def f(x):
  return (5/6)**(x-1)-(5/6)**x

x = np.arange(1,20+1)
P = f(x)
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('P(X=x)')
plt.title('การแจกแจงความน่าจะเป็น',family='Tahoma')
plt.plot(x,P,'mo-')
plt.show()ลักษณะการแจกแจงจะสูงสุดที่ x=1 แล้วค่อยๆลดลงเมื่อ x มากขึ้น จนเข้าใกล้ 0 ที่อนันต์

สิ่งที่จะพิจารณาในที่นี้คือฟังก์ชันแจกแจงสะสม คือความน่าจะเป็นสะสมรวมตั้งแต่ x=1 ไปจนถึงค่าที่พิจารณา


ลองวาดโค้ดแสดงความน่าจะเป็นสะสม โดยไล่ตั้งแต่ x=1 ได้ดังนี้
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('$F_X(x)$')
plt.title('ความน่าจะเป็นสะสมรวม',family='Tahoma')
Pcum = 0
for x in range(1,20):
  Pcum += f(x) # คำนวณฟังก์ชันความน่าจะเป็นแล้วบวกสะสมไปในแต่ละขั้น
  c = np.random.random(3) # สุ่มสี
  plt.plot([21,x],[Pcum,Pcum],'--',c=c)
  plt.text(x,Pcum,x,va='top',c=c)
plt.show()ฟังก์ชันการแจกแจงสะสมเป็นบวกเสมอ โดยค่าไล่ตั้งแต่ 0 ถึง 1 ในที่นี้จึงได้ลองวาดให้เห็นเป็นขั้นๆดู เมื่อลองมองภาพตามนี้แล้วจะเห็นว่าแต่ละตัวเลขนั้นแบ่งช่วงกันอย่างชัดเจนภายในค่า 0 ถึง 1

เมื่อเห็นแบบนี้แล้วก็ชวนให้นึกออกได้ว่า ถ้าหากเราทำการสุ่มค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 แล้วดูว่าค่าอยู่ในช่วงของเลขไหน เราก็จะได้การแจกแจงเป็นไปตามนี้นั่นเอง เพราะช่วงยิ่งกว้างยิ่งหมายถึงว่าความน่าจะเป็นมาก

ลองเขียนโค้ดแสดงการสุ่มด้วยวิธีดังที่ว่านี้ดู
x = [] # สุ่มดูสักหมื่นตัว
for i in range(10000):
  ycum = 0 # ความน่าจะเป็นสะสม
  xi = 0
  u = random.random() # สุ่มค่าในช่วง 0 ถึง 1
  # ไล่เทียบดูทีละขั้นว่าค่าที่สุ่มได้อยู่ในช่วงไหน
  while(u>ycum):
    xi = xi+1
    ycum = ycum+f(xi)
  # ถ้า u มากกว่าความน่าจะเป็นสะสมก็หยุดแล้วเก็บค่านั้น
  x.append(xi)

bx = np.bincount(x) # นับค่าว่ามีเลขไหนกี่ตัว
plt.xlabel('x')
plt.bar(range(len(bx)),bx,fc='m',ec='k')
plt.show()ดูผลแล้วจะเห็นว่าการแจกแจงที่ได้เป็นไปตามฟังก์ชันการแจกแจงข้างต้นจริงๆ

การพิจารณาความน่าจะเป็นสะสมแบบนี้ก็คือวิธีการที่เรียกว่าการสุ่มตัวอย่างโดยการแปลงผกผัน คือเหมือนเป็นการคิดย้อนกลับ

ที่เรียกว่า "ผกผัน" เพราะจริงๆแล้วสิ่งที่ถูกพิจารณาจริงๆไม่ใช่ตัวความน่าจะเป็นสะสมโดยตรง แต่เป็นส่วนกลับของมัน ซึ่งก็คือ PPF ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น

อาจลองวาดกราฟ PPF ดูได้ดังนี้ โค้ดคล้ายกับตอนสร้างค่าสุ่มแจกแจง แต่คราวนี้ให้เป็นค่าไล่ไปเรื่อยๆตั้งแต่ 0 ถึง 1 โดยแบ่งเป็นพันช่วง
q = np.linspace(0,1,1001)[:-1]
x = []
for u in q:
  ycum = 0
  xi = 0
  while(u>ycum):
    xi += 1
    ycum += f(xi)
  x.append(xi)

plt.xlabel('$F_X(x)$')
plt.ylabel('x')
plt.plot(q,x,'m')
plt.show()เนื่องจากเป็นการแจกแจงแบบไม่ต่อเนื่อง กราฟ PPF ก็จะเป็นขั้นบันไดแบบนี้

จะเห็นว่าถ้าเราสุ่มค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 แล้วคำนวณ PPF ค่าที่ได้ก็จะเป็นการแจกแจงตามที่ต้องการ

หลักการนี้สามารถใช้กับการแจกแจงที่เป็นค่าแบบต่อเนื่องได้เช่นกัน
การสุ่มค่าแบบต่อเนื่อง

เมื่อเข้าใจหลักการโดยรวมของวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยการแปลงผกผันจากกรณีของค่าแบบไม่ต่อเนื่องแล้ว คราวนี้ลองพิจารณาค่าต่อเนื่อง ซึ่งก็ใช้หลักการเดียวกัน แต่จริงๆแล้วคำนวณได้ง่ายกว่า และใช้งานได้จริงในทางปฏิบัติมากกว่า

เพื่อความง่าย พิจารณาการแจกแจงแบบง่ายๆ คือการแจกแจงเอ็กซ์โพเนนเชียลที่ λ=1 ซึ่งมีฟังก์ชันการแจกแจงความหนาแน่นของความน่าจะเป็นดังนี้


วาดกราฟดูได้ดังนี้
def f(x):
  return np.exp(-x)

x = np.linspace(0,4,101)
P = f(x)
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('$f_X(x)$')
plt.title('การแจกแจงความหนาแน่นความน่าจะเป็น',family='Tahoma')
plt.plot(x,P,'g')
plt.show()ส่วนฟังก์ชันความน่าจะเป็นสะสมก็จะคำนวณได้จากการหาปริพันธ์ นั่นคือ


ลองวาดค่าของฟังก์ชันความหนาแน่นสะสมเป็นขั้นๆดู แต่ครั้งนี้ต่างจากกรณีค่าไม่ต่อเนื่อง ตรงที่ว่าไม่ได้มีการแบ่งช่วงที่แน่นอน ดังนั้นเส้นที่วาดในที่นี้จึงเป็นแค่เส้นแสดงตำแหน่ง
def pdf(x):
  return 1-np.exp(-x)

plt.xlabel('x')
plt.ylabel('$F_X(x)$')
plt.title('ความน่าจะเป็นสะสมรวม',family='Tahoma')
Pcum = P.cumsum()
for x in np.arange(0.4,4,0.4):
  c = np.random.random(3)
  pdfx = pdf(x)
  plt.plot([5,x],[pdfx,pdfx],'--',c=c)
  plt.text(x,pdfx,'%.2f'%x,va='top',c=c)
plt.show()จากตรงนี้จะเห็นได้ว่าหากสุ่มค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 แล้วเทียบดูว่าตำแหน่งนั้นเป็นความน่าจะเป็นสะสมรวมของที่ค่า x เป็นเท่าใด ก็จะได้ค่า x ที่เป็นการแจกแจงตามที่ต้องการ

ซึ่งอาจลองทำดูได้เช่นเดียวกับที่ทำกับการแจกแจงแบบไม่ต่อเนื่อง โดยเขียนแบบนี้
x = []
for i in range(10000):
  u = random.random()
  xi = 0
  while(u>pdf(xi)):
    xi += 0.01
  x.append(xi)

plt.xlabel('x')
plt.hist(x,50,fc='g',ec='k')
plt.show()และวาดกราฟ PPF ได้ดังนี้
q = np.linspace(0,1,101)[:-1]
x = []
for u in q:
  xi = 0
  while(u>pdf(xi)):
    xi += 0.01
  x.append(xi)

plt.xlabel('$F_X(x)$')
plt.ylabel('x')
plt.plot(q,x,'g')
plt.show()เพียงแต่ว่าจริงๆแล้วในทางปฏิบัตินั้น การแจกแจงแบบต่อเนื่องสามารถคำนวณค่าผกผันของความน่าจะเป็นสะสมได้โดยตรง ดังนั้นวิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือสุ่มค่าแล้วคำนวณ PPF เท่านี้ค่าที่ได้ก็จะมีการแจกแจงเป็นไปตามที่ต้องการแล้ว

สำหรับกรณีของการแจกแจงเอ็กซ์โพเนนเชียลในตัวอย่างนี้คือ


ดังนั้น PPF คือ


เมื่อรู้ PPF แบบนี้แล้วก็เขียนฟังก์ชันคำนวณโดยตรง แบบนี้ก็จะได้การแจกแจงในรูปแบบที่ต้องการโดยอย่างง่ายดาย
def ppf(u):
  return -np.log(1-u)

u = np.random.random(10000) # สุ่มค่า
x = ppf(u) # นำค่าที่สุ่มมาคำนวณ PPF
plt.xlabel('x')
plt.hist(x,50,fc='g',ec='k')
plt.show()ผลที่ได้ออกมาในลักษณะเดียวกับตัวอย่างก่อนหน้า แต่คำนวณได้ทันทีเร็วกว่ามาก

ในทางปฏิบัติ วิธีนี้ก็เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการจำลองการแจกแจงเอ็กซ์โพเนนเชียลจริงๆ เพราะเป็นการแจกแจงที่สามารถหา PPF ได้ง่าย

แต่น่าเสียดายว่าแม้จะรู้ฟังก์ชันการแจกแจง ก็อาจไม่สามารถหา PPF ได้เสมอไป หรือถึงหาได้ก็อาจไม่ได้คำนวณได้ง่ายนัก

ส่วนกรณีของการแจกแจงแบบไม่ต่อเนื่อง นั้นไม่สามารถเขียน PPF ออกมาเป็นสมการเพื่อคำนวณโดยตรงแบบนี้ได้ จึงได้แต่ไล่วนเทียบทีละขั้น จึงอาจไม่เหมาะที่จะใช้วิธีนี้ในทางปฏิบัติจริงๆ

ดังนั้นที่จะใช้วิธีนี้ โดยหลักแล้วก็จะจำกัดอยู่ที่การแจกแจงแบบต่อเนื่องบางแบบที่คำนวณ PPF ได้ง่าย

อนึ่ง ที่จริงหากใช้เมธอด .ppf() ของ scipy.stats แล้วก็จะสามารถคำนวณ PPF ของการแจกแจงทุกประเภทได้

เช่นลองฟังก์ชันเบตา
import scipy.stats
beta = scipy.stats.beta(9,3)
u = np.random.random(10000)
x = beta.ppf(u)
plt.xlabel('x')
plt.hist(x,50,fc='g',ec='k')
plt.show()เพียงแต่จริงๆแล้วถ้าจะใช้ scipy.stats อยู่ตั้งแต่แรกแล้วก็สุ่มค่าโดยใช้ .rvs() ไปเลยโดยตรงย่อมจะมีประสิทธิภาพกว่า ไม่ได้จำเป็นต้องแปลงจาก PPF อีกที
x = beta.rvs(10000)

ยกตัวอย่างง่ายๆอีกตัวอย่างหนึ่งเพื่อให้เห็นมากขึ้น คือ เช่น


ซึ่งก็คือฟังก์ชันง่ายๆที่ค่าแปรตาม x ไปจนสุดที่ 2

แบบนี้ความน่าจะเป็นสะสมหาได้เป็น


แล้วก็จะหาฟังก์ชันส่วนกลับ PPF ได้เป็น


เขียนโค้ดได้เป็น
def ppf(u):
  return 2*np.sqrt(u)
u = np.random.random(10000)
x = ppf(u)
plt.xlabel('x')
plt.hist(x,50,fc='#dbf4ff',ec='k')
plt.show()


การแปลงกลับ

แถมท้ายอีกนิดเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นอีก นั่นคือจริงๆแล้วด้วยแนวคิดนี้ แสดงว่าถ้าหากเราสุ่มค่าให้มีการแจกแจงแบบไหน แล้วเอาค่าที่ได้มาคูณด้วยฟังก์ชันความน่าจะเป็นสะสม ผลที่ได้ก็จะกลายเป็นการแจกแจงแบบเอกรูป

เช่น
expon = scipy.stats.expon(0,1)
u = expon.rvs(10000) # สุ่มค่าด้วยการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล
x = expon.cdf(u) # แปลงค่าด้วย CDF ผลที่ได้กลับกลายเป็นการแจกแจงเอกรูป
plt.xlabel('x')
plt.hist(x,50,fc='#297174',ec='k')
plt.show()เริ่มสุ่มโดยแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล แต่สุดท้ายก็กลับมากลายเป็นการแจกแจงแบบเอกรูปไป

-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คณิตศาสตร์ >> ความน่าจะเป็น
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> numpy
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> matplotlib
-- คอมพิวเตอร์ >> การสุ่ม
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> scipy

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
มอดูลต่างๆ
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
ภาษา javascript
ภาษา mongol
ภาษาศาสตร์
maya
ความน่าจะเป็น
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
-- บันทึกในฮ่องกง
-- บันทึกในมาเก๊า
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

 ค้นหาบทความ

 บทความแนะนำ

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

บทความแต่ละเดือน

2023年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2022年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2021年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2020年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2019年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

ค้นบทความเก่ากว่านั้น

ไทย

日本語

中文