φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblaspytorch เบื้องต้น บทที่ ๓: อนุพันธ์ของเทนเซอร์
เขียนเมื่อ 2018/09/08 09:54
แก้ไขล่าสุด 2022/07/09 18:13
>> ต่อจาก บทที่ ๒อนุพันธ์และการแพร่ย้อนกลับ

เทนเซอร์ของ pytorch มีคุณสมบัติในตัวที่ทำให้สามารถคำนวณค่าอนุพันธ์ได้ง่ายดาย

การจะทำให้เทนเซอร์ใช้ความสามารถเรื่องการหาอนุพันธ์ได้ก่อนอื่นต้องทำการตั้งค่าแอตทริบิวต์ .requires_grad ให้เป็น True

ถ้าหากไม่ตั้งไว้ โดยทั่วไปค่าตั้งต้นจะเป็น .requires_grad = False แบบนี้เวลาคำนวณก็จะไม่มีการเก็บค่าความชันไว้

แค่ตั้ง .requires_grad = True ไว้ เวลาใช้เทนเซอร์ตัวนั้นในการคำนวณก็จะมีการสร้างกราฟคำนวณบันทึกเส้นทางการคำนวณไว้ เชื่อมต่อกับตัวแปรที่ได้จากการคำนวณของตัวนั้น

เทนเซอร์มีเมธอด .backward() ซึ่งเมื่อพอใช้ไปแล้วจะทำการคำนวณแพร่ย้อนกลับเพื่อคำนวณอนุพันธ์ของตัวต้นทางทั้งหมด

เพียงแต่ว่าเทนเซอร์ที่คำนวณ .backward() นั้นจะต้องเป็นปริมาณเลขตัวเดียว เช่นเทนเซอร์ที่ได้จากเมธอด .sum() หรือ .mean() หรือด็อตเวกเตอร์ด้วย .matmul()

จากนั้นค่าอนุพันธ์จะถูกเก็บไว้ที่แอตทริบิวต์ .grad

ขอยกตัวอย่างง่ายๆเป็นสมการด็อตเวกเตอร์แบบนี้
..(3.1)

สร้างตัวแปรแล้วคูณกันแล้วทำการคำนวณอนุพันธ์
import torch
x = torch.Tensor([1,2,3])
w = torch.Tensor([3,4,5])
w.requires_grad = True
a = torch.matmul(w,x)
a.backward()
print(a.grad) # ได้ None
print(w.grad) # ได้ tensor([1., 2., 3.])
print(x.grad) # ได้ None

ในที่นี้ a เป็นตัวเริ่มต้นใช้ .backward() เองดังนั้นจะไม่มีค่า .grad

ส่วน x ไม่ได้แก้ให้ .requires_grad = True ตั้งแต่แรก จึงไม่มีค่า .grad เช่นกัน

ในขณะที่ w.grad จะได้ค่าอนุพันธ์ตามที่ควรจะเป็น คือเท่ากับ x

แต่ทีนี้ถ้าทำการคำนวณซ้ำเดิม แล้วหาอนุพันธ์อีกรอบจะพบว่าค่าที่ได้ถูกบวกเพิ่มจากค่าเดิม
c = torch.matmul(w,x)
c.backward()
print(w.grad) # ได้ tensor([2., 4., 6.])

ที่เป็นแบบนี้เพราะว่าค่าที่คำนวณค้างไว้จากครั้งก่อนยังอยู่ ไม่ได้ถูกเขียนทับไปแต่จะเป็นการบวกเพิ่ม

ดังนั้นก่อนการคำนวณครั้งใหม่หากไม่ต้องการให้บวกเพิ่มจะต้องทำการล้างอนุพันธ์เดิมทิ้ง โดยให้ = None
w.grad = None
c = torch.matmul(w,x)
c.backward()
print(w.grad) # ได้ tensor([1., 2., 3.])

และเทนเซอร์ที่เคยใช้ .backward() ไปแล้ว ปกติถ้าทำซ้ำอีกจะ error
c.backward() # RuntimeError

หากต้องการให้สามารถมีการคำนวณย้อนซ้ำได้ใหม่ต้องใส่ retain_graph=True ตอนสั่ง .backward() ครั้งแรก
w.grad = None
a = torch.matmul(w,x)
a.backward(retain_graph=True)
a.backward()
print(w.grad) # ได้ tensor([2., 4., 6.])


ข้อควรระวัง

เรื่องหนึ่งที่ต้องระวังคือเทนเซอร์ที่ .requires_grad=True นั้นไม่สามารถแก้ค่าได้โดยตรง ถ้าจะแก้ค่าต้องพิมพ์ .data ต่อท้าย
w = torch.Tensor([7,1])
w.requires_grad = True
w += 1 # RuntimeError
print(w.data) # ได้ tensor([7., 1.])
w.data += 1
print(w.data) # ได้ tensor([8., 2.])
print(w) # ได้ tensor([8., 2.], requires_grad=True)

นอกจากนี้ยังไม่สามารถแปลงเป็น numpy ได้โดยตรงด้วย ต้องพิมพ์ .data ต่อท้ายก่อนเช่นกัน
w = torch.Tensor([4,6])
w.requires_grad = True
w.numpy() # RuntimeError
print(w.data.requires_grad) # ได้ False
print(w.data.numpy()) # ได้ [ 4.  6.]

.data เป็นข้อมูลที่อยู่ภายในเทนเซอร์ ซึ่งก็เป็นเทนเซอร์เหมือนกัน แต่ว่า .requires_grad จะกลายเป็น False ดังนั้นจึงแปลงเป็นอาเรย์ของ numpy ได้ และยังสามารถแก้ค่าภายในได้การถดถอยเชิงเส้น

ด้วยคุณสมบัติในการหาความชันได้โดยง่ายของเทนเซอร์ ทำให้นำมาใช้ในการสร้างโครงข่ายประสาทเทียมง่ายๆ

ในที่นี้จะเริ่มจากปัญหาง่ายๆอย่างการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นก่อน

ยกตัวอย่างปัญหาง่ายๆอย่างปัญหาหนึ่งมิติคือมีค่าตัวแปรต้น x และตัวแปรตาม z ซึ่งเขียนกราฟความสัมพันธ์กันดังนี้ข้อมูลและกราฟสร้างขึ้นมาจากโค้ดดังนี้
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
x = np.random.uniform(0,1,70)
z = x*0.6+np.random.normal(0.5,0.05,70)
plt.scatter(x,z,c='b',edgecolor='r')
plt.show()

ต้องการหาฟังก์ชันของ z ในรูปของ wx+b โดยหาค่า w และ b ที่เหมาะที่สุด

เราทำได้โดยใช้วิธีการเคลื่อนลงตามความชัน คำนวณค่า h=wx+b แล้วก็เทียบกับ z แล้วหาค่าผลต่างกำลังสองเฉลี่ย
..(3.2)

จากนั้นความชันของค่าเสียหายนี้จะถูกใช้สำหรับปรับค่าพารามิเตอร์
..(3.3)

โดย η คืออัตราการเรียนรู้

ในการคำนวณค่าเสียหายผลต่างกำลังสองเฉลี่ยใน pytorch อาจใช้ torch.nn.functional.mse_loss หรือจะคำนวณโดยตรงโดยลบกันแล้วยกกำลังสองแล้วหาค่าเฉลี่ยก็ได้

นอกจากนี้อาจสร้างฟังก์ชันสำหรับหาค่าผลต่างกำลังสองเตรียมไว้จากคลาส torch.nn.MSELoss ก็ได้ ในที่นี้จะใช้วิธีนี้

เขียนโค้ดเพื่อทำการถดถอยได้ดังนี้
x = torch.Tensor(x) # แปลงอาเรย์เป็นเทนเซอร์เพื่อจะใช้
z = torch.Tensor(z)
w = torch.tensor(0.) # พารามิเตอร์น้ำหนัก
w.requires_grad = True
b = torch.tensor(0.) # พารามิเตอรไบแอส
b.requires_grad = True
eta = 0.1 # อัตราการเรียนรู้
ha_mse = torch.nn.MSELoss() # เตรียมฟังก์ชันหาค่าเสียหาย
n_thamsam = 100 # จำนวนรอบที่จะทำซ้ำ
for i in range(n_thamsam):
    h = x*w+b # หาคำตอบจากการคำนวณ
    J = ha_mse(h,z) # คำนวณค่าเสียหาย
    #หรือ J = ((h-z)**2).mean()
    #หรือ J = torch.nn.functional.mse_loss(h,z)
    J.backward() # ทำการแพร่ย้อน
    w.data -= eta*w.grad # ปรับพารามิเตอร์
    b.data -= eta*b.grad
    w.grad = None # ล้างค่าอนุพันธ์
    b.grad = None

# แปลงค่าที่ได้ให้เป็นอาเรย์ numpy
w = w.data.numpy()
b = b.data.numpy()

# วาดกราฟแสดงผลที่ได้
mx = np.linspace(-0.1,1.1,200)
mz = mx*w+b
plt.scatter(x,z,c='b',edgecolor='r')
plt.plot(mx,mz,'g')
plt.show()
ผลออกมาได้เส้นตรงลากผ่านจุดข้อมูลอย่างเหมาะสม

วิธีการแบบนี้ดูง่ายกว่าการใช้ numpy ล้วนๆตรงที่ไม่ต้องคำนวณอนุพันธ์เอง แต่เทนเซอร์คำนวณให้อัตโนมัติด้วยเมธอด .backward()

แต่ถึงอย่างนั้นการที่ต้องคอยสร้างเทนเซอร์ของพารามิเตอร์ในชั้นคำนวณเองแบบนี้ทำให้ยังไม่สะดวกนัก จึงไม่ใช่วิธีที่ทำกันจริงๆ

วิธีที่ใช้จริงๆในการคำนวณการเคลื่อนลงตามความชันภายใน pytorch คือการใช้ชั้นคำนวณต่างๆซึ่งมีพารามิเตอร์ติดอยู่ภายใน เช่นชั้นคำนวณเชิงเส้น torch.nn.Linear ซึ่งจะกล่าวถึงบทต่อไป>> อ่านต่อ บทที่ ๔


-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> ปัญญาประดิษฐ์ >> โครงข่ายประสาทเทียม
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> pytorch

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
มอดูลต่างๆ
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
ภาษา javascript
ภาษา mongol
ภาษาศาสตร์
maya
ความน่าจะเป็น
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
-- บันทึกในฮ่องกง
-- บันทึกในมาเก๊า
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  ค้นหาบทความ

  บทความแนะนำ

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

ไทย

日本語

中文