φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblasภาษา python เบื้องต้น บทที่ ๑๓: เซ็ต
เขียนเมื่อ 2016/03/05 18:38
แก้ไขล่าสุด 2024/02/22 11:02
 

ข้อมูลที่ประกอบขึ้นจากรายการของข้อมูลหลายอันมารวมกันไม่ได้มีแค่ชนิดลำดับ เช่น ลิสต์, ทูเพิล และเรนจ์ ดังที่ได้แนะนำไปแล้ว แต่ยังมีข้อมูลชนิดเซ็ต (set) ซึ่งจะมาแนะนำในบทนี้ความแตกต่างระหว่างเซ็ตกับลิสต์

เซ็ตคือกลุ่มของข้อมูลเช่นเดียวกันกับลิสต์ สามารถเพิ่มและแก้ไขข้อมูลได้เช่นเดียวกัน แต่ก็มีข้อแตกต่างดังนี้
- ไม่มีลำดับของข้อมูล
- เก็บข้อมูลซ้ำไม่ได้
- สามารถทำการยูเนียน (union) และ อินเทอร์เซ็กชัน (intersection) ได้
- สามารถค้นด้วย in ได้เร็วกว่าลิสต์มากการสร้างเซ็ต

สามารถสร้างขึ้นด้วยวิธีที่คล้ายกับลิสต์ แค่เปลี่ยนมาใช้เครื่องหมายวงเล็บปีกกา { } คร่อมแทน
s = {3,3,4,1,5,9,3,9,7,6}

อย่างไรก็ตาม ผลที่ได้จะพบว่าสมาชิกถูกจัดเรียงให้ใหม่โดยอัตโนมัติ และตัวที่ซ้ำจะหายไปเหลือแค่ตัวเดียว
print(s) # ได้ {1, 3, 4, 5, 6, 7, 9}

เซ็ตสามารถสร้างขึ้นจากลิสต์หรือทูเพิลได้
a = [3,3,4,1,5,9,3,9,7,6]
s = set(a)
print(s) # ได้ {1, 3, 4, 5, 6, 7, 9}

หรืออาจสร้างจากสายอักขระก็ได้
print(set('Der ferne Himmel jenseits des Fensters')) 

ได้
{' ', 'n', 'd', 'r', 'm', 'F', 'l', 's', 'j', 't', 'f', 'H', 'D', 'e', 'i'}คุณสมบัติที่ใช้ได้เหมือนกับลิสต์

เซ็ตสามารถหาความยาวได้
len({5,3,7,1,1,1,1,1,3}) # ได้ 4

สามารถค้นหาด้วย in ได้
S = {1,5,17,81,201,399,812,1197}
print(5 in S) # ได้ True

ลักษณะคล้ายการแสดงถึงความเป็นสมาชิกของเซ็ตในทางคณิตศาสตร์

สามารถหาค่าสูงสุดต่ำสุดและผลรวมของเซ็ตได้
print(max({3.7,8.9,11.2,0.7,12.6})) # ได้ 12.6
print(sum({3.7,8.9,11.2,0.7,12.6})) การเข้าถึงข้อมูลในเซ็ต

เซ็ตไม่มีลำดับดังนั้นจึงไม่สามารถใช้ [ ] เช่นเดียวกับลิสต์หรือทูเพิลในการเข้าถึงข้อมูลได้
s = {4,6,7,8,10,19}
print(s[2]) # ได้ TypeError: 'set' object does not support indexing

แต่สามารถแจกแจงได้ด้วย for
s = {4,6,7,8,10,19}
for c in s:
    print(c,end=' ') 

ได้
4 6 7 8 10 19การเพิ่มข้อมูลในเซ็ต

สามารถเพิ่มสมาชิกลงในเซ็ตทีละตัวได้โดยใช้เมธอด .add
s = {4,7,9,13,16,21,28}
s.add(3)
print(s) # ได้ {3, 4, 7, 9, 13, 16, 21, 28} 

แต่ถ้ามีอยู่แล้วจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
s = {4,7,9,13,16,21,28}
s.add(16)
print(s) # ได้ {4, 7, 9, 13, 16, 21, 28}

หากต้องการเพิ่มหลายตัวให้ใช้เมธอด .update แล้วใส่เซ็ตหรือลิสต์ลงไปก็ได้ และถึงใส่ค่าที่มีอยู่แล้วลงไปก็ไม่มีผล
s = {11,31,42,44}
s.update([16,31,55])
s.update({2,44})
print(s) # ได้ {2, 42, 11, 44, 16, 55, 31}การลบข้อมูลออกจากเซ็ต

สามารถทำได้โดยใช้เมธอด .remove หรือ .discard สองตัวนี้ต่างกันแค่ว่า .remove นั้นถ้าไม่มีข้อมูลตัวที่ใส่ลงไปจะขึ้นขัดข้อง แต่ .discard ถึงไม่มีก็ไม่เกิดขัดข้อง
s = {2.1,4.5,6.7,13.6,31.1,34.5}
s.remove(2.1)
print(s) # ได้ {34.5, 4.5, 6.7, 13.6, 31.1}
s.discard(6.7)
print(s) # ได้ {34.5, 4.5, 13.6, 31.1}

พอลองลบข้อมูลที่ไม่มี
s.discard(21.8) # ไม่เกิดอะไรขึ้น
s.remove(21.8) # ได้ KeyError: 21.8ซับเซ็ต ซูเปอร์เซ็ต

เช่นเดียวกับเซ็ตในทางคณิตศาสตร์ เซ็ตในไพธอนสามารถมาเปรียบเทียบหาซับเซ็ต คือหาว่าใครเซ็ตนึงเป็นส่วนย่อยของอีกเซ็ตหนึ่งหรือเปล่าได้

สิ่งที่เทียบเท่ากับ (s2 เป็นซับเซ็ตของ s1) คือ s2 <= s1
s1 = {15,30,40}
s2 = {30}
print(s2 <= s1) # ได้ True

หรือใช้เมธอด .issubset
print(s2.issubset(s1)) # ได้ True

ในทำนองเดียวกัน (s2 เป็นซูเปอร์เซ็ตของ s1) คือ s2 >= s1
print(s2 >= s1) # ได้ False

หรือใช้เมธอด .issuperset
print(s2.issuperset(s1)) # ได้ False

กรณีทั้งสองที่ว่ามานี้ทั้งซับเซ็ตและซูเปอร์เซ็ตรวมกรณีที่ s1 เท่ากับ s2 ด้วย แต่หากไม่ต้องการให้รวมก็อาจใช้ > หรือ <การดำเนินการของเซ็ต

เซ็ตในไพธอนมีการดำเนินการในทำนองเดียวกับในทางคณิตศาสตร์ สามารถยูเนียน อินเทอร์เซ็กชัน หาส่วนต่าง โดยใช้เมธอด .union, .intersection, .difference
s1 = {2,3,4,5}
s2 = {4,5,6,7,8,9,10}
print(s1.union(s2)) # ได้ {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}
print(s1.intersection(s2)) # ได้ {4, 5}
print(s1.difference(s2)) # ได้ {2, 3}
print(s2.difference(s1)) # ได้ {8, 9, 10, 6, 7}
print(s1.symmetric_difference(s2)) # ได้ {2, 3, 6, 7, 8, 9, 10} 

หรืออาจใช้สัญลักษณ์คั่นระหว่างเซ็ตก็ได้ โดยยูเนียนใช้ | อินเทอร์เซ็กชันใช้ & หาส่วนต่างใช้ -
print(s1 | s2) # ได้ {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}
print(s1 & s2) # ได้ {4, 5}
print(s1 - s2) # ได้ {2, 3}
print(s2 - s1) # ได้ {8, 9, 10, 6, 7}
print(s1 ^ s2) # ได้ {2, 3, 6, 7, 8, 9, 10} ใช้เซ็ตเพื่อตัดตัวซ้ำในลิสต์

เนื่องจากเซ็ตจะมีสมาชิกซ้ำกันไม่ได้ พอลิสต์แปลเป็นเซ็ตตัวที่ซ้ำกันก็จะหายหมด เราสามารถใช้ประโยชน์จากตรงนี้กำจัดตัวซ้ำในลิสต์ได้
a = [3,3,4,1,5,9,3,9,7,6,1,6,6]
print(set(a)) # ได้ {1, 3, 4, 5, 6, 7, 9}

อย่างไรก็ตาม ลำดับของสมาชิกจะถูกเปลี่ยนใหม่หมด

ถ้าอยากให้ลำดับคงเดิมไว้จะต้องทำการจัดเรียงโดยใช้ฟังก์ชัน sorted โดยใส่คีย์เวิร์ด key ให้ใช้เลขดัชนีของลิสต์เดิมเป็นตัวจัดเรียง
print(sorted(set(a), key=a.index)) # ได้ [3, 4, 1, 5, 9, 7, 6]

เท่านี้ก็ได้ลิสต์ที่ไม่มีตัวซ้ำ โดยที่ตำแหน่งยังคงเรียงตามเดิมสรุปเนื้อหา

เซ็ตมีลักษระคล้ายลิสต์และทูเพิล แต่ไม่มีลำดับแน่นอน แต่ก็มีคุณสมบัติบางอย่างทดแทนซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่นการดำเนินการคล้ายกับเซ็ตในทางคณิตศาสตร์ และการค้นข้อมูลในเซ็ตจะเร็วกว่าลิสต์

ดังนั้นจึงอาจเหมาะที่จะใช้มากกว่าในกรณีที่ข้อมูลไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงลำดับอ้างอิง
-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
มอดูลต่างๆ
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
ภาษา javascript
ภาษา mongol
ภาษาศาสตร์
maya
ความน่าจะเป็น
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
-- บันทึกในฮ่องกง
-- บันทึกในมาเก๊า
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  ค้นหาบทความ

  บทความแนะนำ

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

บทความแต่ละเดือน

2024年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2023年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2022年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2021年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2020年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

ค้นบทความเก่ากว่านั้น

ไทย

日本語

中文