φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblas[python] จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นสู่ปัญหาการจำแนกประเภท
เขียนเมื่อ 2016/12/24 00:46
แก้ไขล่าสุด 2022/07/21 15:30
บทความนี้เขียนต่อยอดจากเรื่องการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นที่เขียนไปใน https://phyblas.hinaboshi.com/20161210
และ https://phyblas.hinaboshi.com/20161212
เพื่อเป็นพื้นฐานที่เชื่อมไปสู่เนื้อหาเรื่องปัญหาการจำแนกประเภทด้วยการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับผลลัพธ์ โดยผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะเป็นตัวเลข ซึ่งอาจจะมีค่าเป็นตัวเลขเท่าไหร่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม มีปัญหาอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งผลลัพธ์ที่สนใจนั้นไม่ใช่ค่าตัวเลขเท่าไหร่ก็ได้ แต่เป็นแค่บอกว่าผลลัพธ์นั้นถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเภทไหน แบบนี้เรียกว่าปัญหาการจำแนกประเภทข้อมูล

ปัญหาการจำแนกประเภทที่เรียบง่ายที่สุดคือการจำแนกเป็นสองกลุ่ม ซึ่งต่อยอดมาจากแนวคิดของการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นได้โดยตรง

เพื่อให้เข้าใจง่ายก็ขอเริ่มอธิบายจากการยกตัวอย่างก่อน

สมมุติว่าปัญหาที่เราต้องการหาคือหาความสูงจากระดับน้ำทะเลของพื้นที่บริเวณหนึ่งซึ่งเขียนในรูปเชิงเส้นดังนี้
f(x,y) = wx*x + wy*y + b

โดย f(x,y) คือความสูงของพื้น x คือพิกัดในแนวตะวันตกออก y คือพิกัดในแนวใต้เหนือ wx และ wy คือค่าน้ำหนักของ x และ y ส่วน b คือไบแอส

สมมุติว่าผลเฉลยที่เราได้มานั้นมีค่า wx=2, wy=3 และ b=-25 ซึ่งอาจเขียนเป็นฟังก์ชันได้ดังนี้
def f(x,y):
    return 2*x+3*y-25

ลองวาดแผนภาพไล่สีแสดงความสูงต่ำของพื้นจะได้แบบนี้
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
x,y = np.meshgrid(np.linspace(0,10,101),np.linspace(0,10,101))
z = f(x,y)
plt.axes(aspect=1)
plt.pcolormesh(x,y,z,cmap='jet')
plt.colorbar(pad=0.01)
plt.show()หรืออาจลองวาดเป็นสามมิติเพื่อแสดงความต่างระดับของพื้นได้แบบนี้
from mpl_toolkits import mplot3d
plt.figure(figsize=[8,8])
ax = plt.axes([0,0,1,1],projection='3d')
ax.plot_surface(x,y,z,rstride=10,cstride=10)
plt.show()จะเห็นว่าฟังก์ชันแสดงความสูงของพื้นเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นที่มีความต่อเนื่อง ค่าที่ได้จะเป็นเท่าไหร่ก็ได้ตั้งแต่ลบอนันต์ถึงอนันต์

แต่หากเปลี่ยนปัญหามาเป็นปัญหาการจำแนกประเภท นั่นคือเราจะแบ่งคำตอบที่ได้นี้ออกเป็นสองส่วน คือส่วนที่สูงกว่า 0 และที่ต่ำกว่า 0

สิ่งที่เรารู้ได้อีกอย่างจากค่าความสูงที่ได้นี้ก็คือว่าตำแหน่งตรงนั้นอยู่เหนือระดับน้ำทะเลหรือไม่ โดยดูว่าค่าสูงหรือต่ำกว่า 0 ในบางกรณีนี่อาจเป็นคำถามที่สำคัญมากกว่าที่จะบอกว่าสูงเท่าไหร่ เพราะเหนือน้ำไม่ว่าเหนือแค่ไหนก็จะเป็นแผ่นดิน ใต้น้ำไม่ว่าจะลึกแค่ไหนก็คือทะเล

พอลองเปลี่ยนโจทย์ใหม่เป็นพิจารณาว่าพื้นที่นั้นอยู่เหนือระดับน้ำทะเลหรือไม่ คำตอบจากที่เดิมทีเป็นเท่าไหร่ก็ได้นั้นจะเหลือเพียงแค่สองคำตอบ คือจริงกับเท็จเท่านั้น

ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักจะแทนค่าที่เป็นจริงเป็น 1 และค่าเท็จแทนด้วย 0

ปกติในไพธอนเวลาเอาค่าตัวเลขอะไรมาเข้านิพจน์ที่ใส่ >, <, <=, >=, == แบบนี้จะได้ผลเป็นค่า True และ False ซึ่งเทียบเท่ากับค่า 1 และ 0 อยู่แล้ว สามารถเอาค่าที่ได้จากสมการหรืออสมการแบบนี้มาใส่เป็นผลลัพธ์ได้เลย จะได้ผลที่มีแต่ค่า 0 กับ 1 ทันที

หากลองเขียนแผนภาพไล่สีดูจะได้ในลักษณะแบบนี้
z = f(x,y)>0
plt.axes(aspect=1)
plt.pcolormesh(x,y,z,cmap='jet')
plt.colorbar(pad=0.01)
plt.show()ค่าที่ได้มีเพียงสองค่าเท่านั้นคือ 0 และ 1 โดยจุดตัดเปลี่ยนคือบริเวณที่ผลจากฟังก์ชันเดิมเป็น 0 จากภาพนี้ส่วนสีน้ำเงินคือทะเล ส่วนสีแดงคือแผ่นดิน

ปกติแล้วจะใช้ค่าที่ใช้แบ่งจะเป็นจุดที่ฟังก์ชันเดิมได้ค่าเป็น 0 เสมอ ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงก็จะไปปรับที่ไบแอสของฟังก์ชันแทน

เช่น ถ้าแก้ใหม่เป็นว่าถ้าระดับน้ำสูงขึ้นอีก 5 เมตรส่วนไหนจะเป็นแผ่นดินหรือทะเล อสมการก็จะแก้เป็น 2*x+3*3-20 > 0 แทนที่จะเป็น 2*x+3*3-25 > 5ในปัญหาการถดถอยเชิงเส้นอาจเป็นในลักษณะที่ว่า เรารู้ค่าความสูงในบางจุดแล้วต้องการหาว่าความสูงในจุดใดๆนั้นมีค่าเป็นเท่าไหร่ โดยทำนายจากจุดที่รู้

เช่นสมมุติว่าสุ่มสำรวจความสูงของพื้นในแต่ละจุดแล้วได้ผลออกมาดังรูปนี้
x = np.random.uniform(0,10,1000)
y = np.random.uniform(0,10,1000)
z = f(x,y)
plt.axes(aspect=1,xlim=[0,10],ylim=[0,10])
plt.scatter(x,y,50,c=z,edgecolor='k',cmap='jet')
plt.colorbar(pad=0.01)
plt.show()แต่ในปัญหาการจำแนกประเภทอาจเปลี่ยนคำถามเป็นว่าเรารู้ว่าตรงนั้นตรงนี้สูงกว่าระดับน้ำ (เป็นแผ่นดิน) หรือต่ำกว่าระดับน้ำ (เป็นทะเล) แล้วต้องการทำนายว่าบริเวณอื่นที่ไม่มีข้อมูลนั้นสูงหรือต่ำกว่า

หากวาดภาพดูก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้
z = f(x,y)>0
plt.axes(aspect=1,xlim=[0,10],ylim=[0,10])
plt.scatter(x,y,50,c=z,edgecolor='k',cmap='jet')
plt.colorbar(pad=0.01)
plt.show()ในปัญหาการถดถอยเชิงเส้นเราจะสมมุติสมการเชิงเส้นขึ้นมาแล้วปรับค่าน้ำหนักและไบแอสไปเรื่อยๆเพื่อให้ค่าความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด ดังที่ได้เขียนถึงไปแล้ว

ส่วนหลักการแก้ปัญหาการจำแนกประเภทนั้นก็สามารถใช้แนวทางเดียวกัน เพียงแต่ว่าหลักการคิดค่าความคลาดเคลื่อนจะต้องมาพิจารณาใหม่เพื่อหาวิธีที่เหมาะสม

แนวคิดในเรื่องนี้มีอยู่หลากหลายด้วยกัน โดยวิธีที่ดูจะเรียบง่ายเป็นพื้นฐานที่สุดก็คือเทคนิคที่เรียกว่าเพอร์เซ็ปตรอน (感知器, perceptron)

หลักการของเพอร์เซ็ปตรอนก็คือจะคิดค่าความคลาดเคลื่อนโดยนับจำนวนของคำตอบที่ทายผิด แล้วนำค่านั้นมาใช้ปรับปรุงค่าน้ำหนักและไบแอส

แนวคิดของเพอร์เซ็ปตรอนนั้นดูจะเรียบง่าย แต่ก็มีข้อด้อยทำให้ไม่ดีพอที่จะใช้งานจริงนัก เพราะการตัดสินความคลาดเคลื่อนแค่การดูว่าผิดหรือถูกเป็นการคิดที่หยาบเกินไป

วิธีที่ซับซ้อนขึ้นมาหน่อยแต่ได้ผลกว่าและนิยมนำมาใช้งานจริงก็คือ การถดถอยโลจิสติก (逻辑回归, logistic regression) ซึ่งใช้ฟังก์ชันซิกมอยด์ (sigmoid) ในการคำนวณคำตอบในรูปของความน่าจะเป็น แทนที่จะแบ่งคำตอบเป็น 0 หรือ 1 ทันที

เรื่องของการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกอ่านได้ใน https://phyblas.hinaboshi.com/20161103อ้างอิง


-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> ปัญญาประดิษฐ์
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> numpy
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> matplotlib

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
มอดูลต่างๆ
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
ภาษา javascript
ภาษา mongol
ภาษาศาสตร์
maya
ความน่าจะเป็น
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
-- บันทึกในฮ่องกง
-- บันทึกในมาเก๊า
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  ค้นหาบทความ

  บทความแนะนำ

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

บทความแต่ละเดือน

2024年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2023年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2022年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2021年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2020年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

ค้นบทความเก่ากว่านั้น

ไทย

日本語

中文