φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblasความน่าจะเป็นเบื้องต้นสำหรับเขียนโปรแกรม บทที่ ๑๘: การแจกแจงไคกำลังสอง
เขียนเมื่อ 2020/09/10 22:01
แก้ไขล่าสุด 2021/09/28 16:42

ต่อจาก บทที่ ๑๗

ในบทนี้จะเป็นเรื่องของการแจกแจงไคกำลังสอง (χ²分布, chi-square distribution) ซึ่งเป็นการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่องอีกชนิดหนึ่งที่ถูกใช้งานมาก
การแจกแจงไคกำลังสองคือการแจกแจงผลรวมกำลังสองของการแจกแจงแบบปกติ

การแจกแจงไคกำลังสองเป็นการแจกแจงที่ถูกใช้งานอย่างกว้างขวางในทางวิทยาศาสตร์ เพราะเป็นพื้นฐานที่ใช้ในการทดสอบไคกำลังสอง (χ²检验, Chi-squared test) ที่เอาไว้พิจารณาทดสอบความสมเหตุสมผลของผลการทดลองต่างๆ

ลักษณะการแจกแจงดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อมีการสุ่มค่าใดๆที่มีการแจกแจงเป็นแบบปกติมาตรฐาน (คือที่ μ=0 และ σ=1) แล้วหาผลบวกกำลังสองของค่านั้น

ให้ ti เป็นค่าที่ได้จากการสุ่มที่มีการแจกแจงแบบปกติ k ครั้ง หาผลรวมกำลังสองค่าที่ได้นี้

🧹(18.1)

แล้วค่า x ในที่นี้จะมีการแจกแจงความหนาแน่นของความน่าจะเป็นเป็นการแจกแจงไคกำลังสอง

รูปทั่วไปของการแจกแจงไคกำลังสองเป็นดังนี้

🧹(18.2)

โดย Γ ก็คือฟังก์ชันแกมมา

🧹(18.3)

พารามิเตอร์ของการแจกแจงไคกำลังสองมีแค่ตัวเดียวคือค่า k ซึ่งคือจำนวนครั้งที่ทำการสุ่ม ในที่นี้มักเรียกว่าเป็นองศาเสรี (自由度, degree of freedom)ลองดูตัวอย่างการสุ่มจริงด้วยไพธอน โดยลองทำการสุ่มค่าโดยมีการแจกแจงแบบปกติ 4 ครั้ง แล้วคำนวณผลรวมของค่ากำลังสอง ทำแบบนี้ซ้ำๆสักหมื่นครั้ง เอาผลที่ได้มาวาดแสดงการแจกแจงเป็นฮิสโทแกรม
import random
import matplotlib.pyplot as plt

k = 4 # จำนวนค่าที่จะสุ่ม
n = 10000 # จำนวนครั้งที่จะลองทำซ้ำ
x = [] # ลิสต์เก็บค่าผลรวมที่สุ่มได้
for i in range(n):
  xi = 0 # ผลรวมของค่าที่สุ่มได้
  for j in range(k):
    # สุ่มแบบปกติแล้วคำนวณค่ากำลังสอง แล้วบวกเพิ่มไป ทำทั้งหมด k ครั้ง
    xi += random.gauss(0,1)**2
  x += [xi] # เก็บค่าผลรวมของการสุ่มที่ได้
# วาดฮิสโทแกรม
plt.hist(x,60,fc='#fad356',ec='k')
plt.show()

ผลที่ได้จะเป็นฮิสโทแกรมที่แสดงการแจกแจงให้เห็นในลักษณะแบบนี้ค่าที่สุ่มนั้นถูกสุ่มให้มีการแจกแจงเป็นแบบปกติ แต่พอเอาค่ามายกกำลังสองก็จะไม่ใช่การแจกแจงแบบปกติ

ลองดูภาพเคลื่อนไหวนี้เพื่อเปรียบเทียบระหว่างระหว่างผลรวมของค่าที่สุ่มได้เฉยๆกับผลรวมของค่ากำลังสองจะเห็นว่าผลรวมธรรมดาจะไม่ต่างจากเดิมนัก จุดสุดสูงสุดยังไงก็เป็น 0 แต่ถ้ายกกำลังสอง จะทำให้ค่าที่ได้ทั้งหมดเป็นบวก และมีแนวโน้มที่จะมีจุดสูงสุดของการแจกแจงเป็นค่าหนึ่งที่มากกว่า 0

กราฟการแจกแจงไคกำลังสองโดยไล่ตั้งแต่ k=1 ไปจนถึง k=12


จุดสูงสุดและค่าคาดหมายการแจกแจงไคกำลังสอง

กราฟตัวอย่างการแจกแจงไคกำลังสองที่ k เป็น 1 ไปจนถึง 7จะเห็นว่าเมื่อ k มากกว่า 2 กราฟจะมีจุดสูงสุด (ฐานนิยม) อยู่ ซึ่งตำแหน่งจุดสูงสุดนั้นคือ

🧹(18.4)

แต่ถ้า k เป็น 2 ลงมา จุดสูงสุดจะอยู่ที่ x=0

ส่วนค่าคาดหมายก็เท่ากับค่า k

🧹(18.5)

ความแปรปรวนคือ

🧹(18.6)
ความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงไคกำลังสองกับการแจกแจงแกมมา

ความจริงแล้วการแจกแจงไคกำลังสองก็คือการแจกแจงแกมมาชนิดหนึ่งนั่นเอง

พิจารณาสมการการแจกแจงแกมมาดังที่ได้เขียนถึงไปในบทที่ ๑๖

🧹(18.7)

จะเห็นว่าในสมการนี้หากแทน ν ด้วย k/2 และแทน β ด้วย 1/2 จะกลายเป็นการแจกแจงไคกำลังสอง

ฉะนั้นจริงๆแล้วการแจกแจงไคกำลังสองก็ถือเป็นแค่กรณีพิเศษแบบหนึ่งของการแจกแจงแกมมา
ความน่าจะเป็นสะสมของการแจกแจงไคกำลังสอง

การแจกแจงไคกำลังสองมักถูกนำไปใช้เพื่อพิสูจน์ว่าสมมุติฐานที่คิดไว้นั้นมีโอกาสเกิดขึ้นแค่ไหน โดยพิจารณาจากการแจกแจงความน่าจะเป็นสะสมตั้งแต่ x=0 ไปจนถึงตรงค่า x ที่พิจารณา ดังนั้นจึงมีความสำคัญที่จะพูดถึงการแจกแจงความน่าจะเป็นสะสม

การแจกแจงไคกำลังสองจะเริ่มจากที่ x เป็น 0 และมีค่าไปเรื่อยๆจนถึง x เป็นอนันต์ โดยจะลดลงเรื่อยๆ ยิ่งค่า x มากก็ยิ่งมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยลงเรื่อยๆ โดยโอกาสที่ x จะได้ค่ามากถึงค่าเท่านั้นขึ้นไปเป็นเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับการแจกแจงความน่าจะเป็นสะสม

ฟังก์ชันแจกแจงความน่าจะเป็นสะสมของการแจกแจงไคกำลังสองคือ

🧹(18.8)

โดย γ ในที่นี้คือฟังก์ชันแกมมาแบบไม่สมบูรณ์ (不完全Γ函数, incomplete gamma function)

🧹(18.9)

ตารางแสดงตำแหน่งค่า a ที่มีความน่าจะเป็นรวมฝั่งขวาเป็นค่าต่างๆ

k
(คือความน่าจะเป็นรวมของส่วนที่ค่า x > a)
0.95 0.90 0.80 0.70 0.50 0.30 0.20 0.10 0.05 0.01 0.001
1 0.004 0.02 0.06 0.15 0.46 1.07 1.64 2.71 3.84 6.63 10.83
2 0.10 0.21 0.45 0.71 1.39 2.41 3.22 4.61 5.99 9.21 13.82
3 0.35 0.58 1.01 1.42 2.37 3.66 4.64 6.25 7.81 11.34 16.27
4 0.71 1.06 1.65 2.20 3.36 4.88 5.99 7.78 9.49 13.28 18.47
5 1.14 1.61 2.34 3.00 4.35 6.06 7.29 9.24 11.07 15.09 20.52
6 1.63 2.20 3.07 3.83 5.35 7.23 8.56 10.64 12.59 16.81 22.46
7 2.17 2.83 3.82 4.67 6.35 8.38 9.80 12.02 14.07 18.48 24.32
8 2.73 3.49 4.59 5.53 7.34 9.52 11.03 13.36 15.51 20.09 26.12
9 3.32 4.17 5.38 6.39 8.34 10.66 12.24 14.68 16.92 21.67 27.88
10 3.94 4.87 6.18 7.27 9.34 11.78 13.44 15.99 18.31 23.21 29.59

ภาพประกอบเสริมความเข้าใจความหมายในตารางนี้ เทียบกราฟกรณี k เป็น 2,4,6 พื้นที่สีชมพูคือส่วนทางขวาที่มีความน่าจะเป็นรวมเป็นค่า P เท่ากับที่แสดงในขณะนั้นเส้นสีเขียวและตัวเลขสีเขียวคือค่า a

ยิ่งค่า a มากก็ยิ่งทำให้พื้นที่ส่วนฝั่งขวาลดลง โดยจะต่างกันไปขึ้นอยู่กับ k ด้วย

รายละเอียดกว่านั้นเกี่ยวกับเรื่องการทดสอบสมมุติฐานหรือช่วงความเชื่อมั่นนั้นในที่นี้จะไม่ได้เขียนถึง เพราะจะเน้นที่การแจกแจงความน่าจะเป็นเป็นหลัก สามารถอ่านเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจต่อได้ในเรื่องของการทดสอบไคกำลังสอง ซึ่งอยู่ในขอบเขตเนื้อหาวิชาสถิติบทถัดไป >> บทที่ ๑๙-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คณิตศาสตร์ >> ความน่าจะเป็น
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
มอดูลต่างๆ
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
ภาษา javascript
ภาษา mongol
ภาษาศาสตร์
maya
ความน่าจะเป็น
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
-- บันทึกในฮ่องกง
-- บันทึกในมาเก๊า
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

 ค้นหาบทความ

 บทความล่าสุด

นั่งรถไฟตามสายอิชิโนมากิมาลงที่สถานีทากางิโจวเมืองมัตสึชิมะเปลี่ยนรถไฟไปยังสายหลักโทวโฮกุ
โนบิรุ ซากสถานีรถไฟเก่าและสวนอธิษฐานฟื้นฟูภัยพิบัติแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในญี่ปุ่นตะวันออกเมืองฮิงาชิมัตสึชิมะ
เดินเล่นชมนกนางนวลแถวลานกว้างริมฝั่งทะเลเมืองโอนางาวะ ดูซากป้อมยามเก่าที่ถูกทำลายจากคลื่นทสึนามิ แล้วนั่งรถไฟกลับจากสถานีโอนางาวะ
ซีพัลเพียร์โอนางาวะ ณ เมืองเล็กๆริมชายฝั่งอ่าวสุดทางรถไฟสายอิชิโนมากิซึ่งฟื้นฟูขึ้นหลังเหตุการณ์คลื่นทสึนามิ
การทำให้สายอักขระใน dart สามารถแปลงข้อความแบบ sprintf ได้เหมือนใน python หรือ ruby

 บทความแนะนำ

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

บทความแต่ละเดือน

2024年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2023年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2022年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2021年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2020年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

ค้นบทความเก่ากว่านั้น

ไทย

日本語

中文