φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblaspytorch เบื้องต้น บทที่ ๖: การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก
เขียนเมื่อ 2018/09/08 09:58
>> ต่อจาก บทที่ ๕ในบทนี้จะเป็นการใช้ pytorch เพื่อสร้างเพอร์เซปตรอนสำหรับทำการถดถอยโลจิสติกอย่างง่ายการถดถอยโลจิสติกเพื่อจำแนกประเภทข้อมูล ๒ กลุ่ม

ขอยกตัวอย่างเป็นปัญหาปัญหาการแบ่งประเภทข้อมูลสองตัวแปรง่ายๆดังนี้
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

X = np.random.normal(-0.5,0.4,[80,2])
X[:40] += 1
z = np.array([0,1]).repeat(40)
plt.scatter(X[:,0],X[:,1],c=z,edgecolor='r',cmap='plasma')
plt.show()การคำนวณในปัญหาการแบ่งประเภทแบบนี้โดยทั่วไปจะเริ่มจากชั้นคูณเชิงเส้น แล้วตามด้วยซิกมอยด์ แล้วหาค่าเสียหายซึ่งในกรณีนี้ใช้เป็นค่าเอนโทรปีไขว้ (交叉熵, cross entropy) เฉลี่ย
..(6.1)

สมการนี้ต่างจากใน โครงข่ายประสาทเทียมเบื้องต้นบทที่ ๔ ตรงที่ w กลายเป็น wT เนื่องจากนิยามของค่าน้ำหนักใน pytorch จะกลับกัน คือเอาค่าขาออกเป็นแนวตั้ง ขาเข้าเป็นแนวนอน

โดยทั่วไปชั้นการคำนวณซิกมอยด์กับเอนโทรปีไขว้จะถูกยุบรวมเป็นชั้นเดียวเพราะสะดวกในการคำนวณ

ใน pytorch เองก็มีเตรียมชั้นสำหรับคำนวณแบบนี้ไว้ คือคลาส torch.nn.BCEWithLogitsLoss หรือจะใช้ฟังก์ชัน torch.nn.functional.binary_cross_entropy_with_logits() ก็ได้

สามารถเขียนโค้ดเพื่อทำการจำแนกกลุ่มข้อมูลได้ดังนี้
import torch

X = torch.Tensor(X)
z = torch.Tensor(z)
lin = torch.nn.Linear(2,1)
opt = torch.optim.Adam(lin.parameters(),lr=0.1)
ha_entropy = torch.nn.BCEWithLogitsLoss() # เตรียมฟังก์ชันคำนวณเอนโทรปี
for i in range(100):
  a = lin(X).flatten()
  J = ha_entropy(a,z)
  J.backward()
  opt.step()
  opt.zero_grad()

lmm = np.linspace(X.min(),X.max(),200)
mx,my = np.meshgrid(lmm,lmm)
mX = torch.Tensor(np.array([mx.ravel(),my.ravel()]).T)
mz = (lin(mX)>0)
mz = mz.data.numpy().reshape(200,200)
lim = [X.min(),X.max()]
plt.gca(xlim=lim,ylim=lim)
plt.scatter(X[:,0],X[:,1],c=z,edgecolor='r',cmap='plasma')
plt.contourf(mx,my,mz,alpha=0.2,cmap='plasma')
plt.show()ตรงนี้จะเห็นว่าคล้ายกับตอนที่แก้ปัญหาการถดถอยเชิงเส้นมาก ต่างกันแค่เปลี่ยนฟังก์ชันค่าเสียหายจากค่าผลต่างกำลังสองเฉลี่ยมาเป็นเอนโทรปีไขว้เฉลี่ยเท่านั้น

ข้อควรระวังอย่างหนึ่งก็คือ BCEWithLogitsLoss นี้ต้องใช้กับเทนเซอร์ชนิด float เท่านั้น แม้ว่าจริงๆแล้วค่า z ของเราปกติจะเป็นได้แค่เลข 0 หรือ 1 เท่านั้นจนบางคนอาจคิดว่าใช้ ByteTensor หรือ IntTensor ก็น่าจะได้ก็ตาม แต่จริงๆใช้ไม่ได้

นี่ถือเป็นความไม่สะดวกอย่างหนึ่งของ pytorch ชนิดข้อมูลที่ใช้สำหรับบางฟังก์ชันมักจะถูกกำหนดตายตัว ไม่มีการเปลี่ยนให้อัตโนมัติ

หากต้องการหาค่าความน่าจะเป็นของคำตอบ pytorch ก็มีฟังก์ชัน torch.sigmoid เตรียมไว้ให้ หรือคลาส torch.nn.Sigmoid() ใช้ได้เลยไม่ต้องสร้างเอง

ลองวาดคอนทัวร์แสดงความน่าจะเป็น
mz = torch.nn.Sigmoid()(lin(mX))
mz = mz.data.numpy().reshape(200,200)
plt.gca(xlim=lim,ylim=lim)
plt.scatter(X[:,0],X[:,1],c=z,edgecolor='r',cmap='plasma')
plt.contourf(mx,my,mz,200,alpha=0.2,cmap='plasma')
plt.show()

การถดถอยโลจิสติกเพื่อจำแนกประเภทหลายกลุ่ม

ต่อมาพิจารณาปัญหาการจำแนกประเภทที่มากกว่า ๒ กลุ่ม หรือที่เรียกว่าการวิเคราะห์การถดถอยซอฟต์แม็กซ์

การคำนวณในกรณีนี้จะเริ่มจากการคำนวณเชิงเส้นแล้วตามด้วยฟังก์ชันซอฟต์แม็กซ์แล้วคำนวณค่าเสียหายด้วยเอนโทรปีไขว้สำหรับข้อมูลหลายกลุ่ม
..(6.2)

สมการนี้ก็ต่างจากในเนื้อหาโครงข่ายประสาทเทียมเบื้องต้นบทที่ ๖ เล็กน้อยเนื่องจากแกนของ w สลับกัน

lin ในที่นี้เราต้องการจำแนกข้อมูล 2 ตัวแปรเป็น 4 กลุ่ม ดังนั้นต้องมีขนาดขาเข้าเป็น 2 ขนาดขาออกเป็น 4 ส่วนขนาดของค่าน้ำหนัก w จะเป็น (4,2)

pytorch ได้เตรียมคลาสสำหรับคำนวณซอฟต์แม็กซ์พร้อมกับเอนโทรปีไขว้ให้ในทีเดียวคือ torch.nn.CrossEntropyLoss หรือในรูปฟังก์ชันคือ torch.nn.functional.cross_entropy()

ค่าที่ต้องส่งให้ฟังก์ชันนี้ก็คือค่าที่ได้การคำนวณเชิงเส้น (ในสมการคือ a) และค่าคำตอบจริงในรูปของตัวเลขบอกประเภท ไม่ใช่ในรูปของวันฮ็อต ดังนั้นถ้าใช้ฟังก์ชันนี้เราจะไม่ต้องต้องอุตส่าห์แปลงคำตอบให้เป็นวันฮ็อตเอง

โค้ดเขียนได้ดังนี้
X = np.random.normal(0,0.5,[160,2])
X[40:] += 1.5
X[80:,0] -= 3
X[120:] += 1.5
z = np.arange(4).repeat(40)

X = torch.Tensor(X)
z = torch.LongTensor(z)
lin = torch.nn.Linear(2,4)
opt = torch.optim.Adam(lin.parameters(),lr=0.1)
ha_entropy = torch.nn.CrossEntropyLoss()
for i in range(100):
  a = lin(X)
  J = ha_entropy(a,z)
  J.backward()
  opt.step()
  opt.zero_grad()

mx,my = np.meshgrid(np.linspace(X[:,0].min(),X[:,0].max(),200),
          np.linspace(X[:,1].min(),X[:,1].max(),200))
mX = torch.Tensor(np.array([mx.ravel(),my.ravel()]).T)
mz = lin(mX).argmax(1)
mz = mz.data.numpy().reshape(200,200)
lim = [X.min(),X.max()]
plt.gca(xlim=(X[:,0].min(),X[:,0].max()),
    ylim=(X[:,1].min(),X[:,1].max()))
plt.scatter(X[:,0],X[:,1],c=z,edgecolor='k',cmap='Spectral')
plt.contourf(mx,my,mz,alpha=0.2,cmap='Spectral')
plt.show()
ข้อแตกต่างจากกรณีแบ่ง ๒ กลุ่มคือขนาดของ lin และฟังก์ชันที่ใช้คำนวณเอนโทรปีไขว้

นอกจากนี้ที่ต้องระวังคือ ค่า z ในที่นี้ต้องเป็น LongTensor ซึ่งจะต่างจากกรณีของ BCEWithLogitsLoss>> อ่านต่อ บทที่ ๗


-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> ปัญญาประดิษฐ์ >> โครงข่ายประสาทเทียม
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> pytorch

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
python
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- pytorch
maya
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
เรียนภาษาจีน
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

 ค้นหาบทความ

 บทความแนะนำ

หลักการเขียนทับศัพท์ภาษาจีนกวางตุ้ง
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
หลักการเขียนทับศัพท์ภาษาจีนกลาง
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
บันทึกการเที่ยวสวีเดน 1-12 พ.ค. 2014
แนะนำองค์การวิจัยและพัฒนาการสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA)
เล่าประสบการณ์ค่ายอบรมวิชาการทางดาราศาสตร์โดยโซวเคนได 10 - 16 พ.ย. 2013
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
บันทึกการเที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรกในชีวิต - ทุกอย่างเริ่มต้นที่สนามบินนานาชาติคันไซ
หลักการเขียนคำทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่น
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ
ทำไมถึงอยากมาเรียนต่อนอก
เหตุผลอะไรที่ต้องใช้ภาษาวิบัติ?

บทความแต่ละเดือน

2019年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2018年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2017年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2016年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2015年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

ค้นบทความเก่ากว่านั้น

ไทย

日本語

中文