φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblaspytorch เบื้องต้น บทที่ ๑๖: การเรียนรู้แบบถ่ายโอน
เขียนเมื่อ 2018/09/29 21:38
แก้ไขล่าสุด 2022/07/09 14:15
>> ต่อจาก บทที่ ๑๕
 


การเรียนรู้ของโครงข่ายประสาทเทียมยิ่งลึกยิ่งใช้เวลาในการฝึกนานมาก และส่วนใหญ่พอฝึกเสร็จก็แค่ถูกนำไปใช้กับแค่งานเฉพาะทาง

แต่ก็มีบางแบบจำลองที่ถูกฝึกมาให้ใช้งานได้กว้างขวาง เพียงแค่ปรับอะไรบางอย่างเพิ่มเติม ไม่ต้องฝึกใหม่ทั้งหมดก็สามารถนำมาใช้กับงานอื่นๆต่อได้

การนำแบบจำลองที่ฝึกเสร็จแล้วมาใช้ในงานอื่นต่อเรียกว่าการเรียนรู้แบบถ่ายโอน (transfer learning)

วิธีการโดยทั่วไปก็คือ เอาแบบจำลองที่ฝึกเสร็จแล้วมาปรับแก้แค่ชั้นสุดท้ายให้เข้ากับงานที่ตัวเองต้องการใช้

ค่าพารามิเตอร์ที่ได้มาจากการฝึกเสร็จแล้วอาจถูกนำมาใช้เป็นค่าเริ่มต้นเพื่อทำการฝึกต่อ หรือบางทีก็อาจจะนำค่านั้นมาใช้โดยไม่มีการฝึกต่อ คือฝึกแค่ชั้นสุดท้ายใหม่ โดยคงค่าพารามิเตอร์ของชั้นอื่นๆทั้งหมดไว้

pytorch ได้เตรียมแบบจำลองส่วนหนึ่งที่สร้างผลงานได้โดดเด่นและนิยมใช้ที่เรียนรู้เสร็จแล้ว โดยอยู่ใน torchvision.models.

ลองดูว่ามีแบบจำลองแบบไหนบ้างและแต่ละแบบมีพารามิเตอร์มากแค่ไหน
from torchvision import models as md
# ฟังก์ชันนับจำนวนพารามิเตอร์
def nap_param(khrongkhai):
    param = list(khrongkhai.parameters())
    return len(param),sum([p.data.numpy().size for p in param])

nap_param(md.resnet18())

function = type(lambda _:_)
# แบบจำลองทั้งหมดสร้างจากฟังก์ชัน จึงใช้วิธีไล่ค้นหาฟังก์ชันแล้วเรียกมาดูทีละตัว
for d in dir(md):
    f = getattr(md,d)
    if(type(f)==function):
    try:
      print('%s: %s'%(d,nap_param(f())))
    except:
      0

ได้
alexnet: (16, 61100840)
convnext_base: (344, 88591464)
convnext_large: (344, 197767336)
convnext_small: (344, 50223688)
convnext_tiny: (182, 28589128)
densenet121: (364, 7978856)
densenet161: (484, 28681000)
densenet169: (508, 14149480)
densenet201: (604, 20013928)
efficientnet_b0: (213, 5288548)
efficientnet_b1: (301, 7794184)
efficientnet_b2: (301, 9109994)
efficientnet_b3: (340, 12233232)
efficientnet_b4: (418, 19341616)
efficientnet_b5: (506, 30389784)
efficientnet_b6: (584, 43040704)
efficientnet_b7: (711, 66347960)
efficientnet_v2_l: (897, 118515272)
efficientnet_v2_m: (649, 54139356)
efficientnet_v2_s: (452, 21458488)
googlenet: (187, 13004888)
inception_v3: (292, 27161264)
mnasnet0_5: (158, 2218512)
mnasnet0_75: (158, 3170208)
mnasnet1_0: (158, 4383312)
mnasnet1_3: (158, 6282256)
mobilenet_v2: (158, 3504872)
mobilenet_v3_large: (174, 5483032)
mobilenet_v3_small: (142, 2542856)
regnet_x_16gf: (215, 54278536)
regnet_x_1_6gf: (179, 9190136)
regnet_x_32gf: (224, 107811560)
regnet_x_3_2gf: (242, 15296552)
regnet_x_400mf: (215, 5495976)
regnet_x_800mf: (161, 7259656)
regnet_x_8gf: (224, 39572648)
regnet_y_128gf: (368, 644812894)
regnet_y_16gf: (251, 83590140)
regnet_y_1_6gf: (368, 11202430)
regnet_y_32gf: (277, 145046770)
regnet_y_3_2gf: (290, 19436338)
regnet_y_400mf: (225, 4344144)
regnet_y_800mf: (199, 6432512)
regnet_y_8gf: (238, 39381472)
resnet101: (314, 44549160)
resnet152: (467, 60192808)
resnet18: (62, 11689512)
resnet34: (110, 21797672)
resnet50: (161, 25557032)
resnext101_32x8d: (314, 88791336)
resnext101_64x4d: (314, 83455272)
resnext50_32x4d: (161, 25028904)
shufflenet_v2_x0_5: (170, 1366792)
shufflenet_v2_x1_0: (170, 2278604)
shufflenet_v2_x1_5: (170, 3503624)
shufflenet_v2_x2_0: (170, 7393996)
squeezenet1_0: (52, 1248424)
squeezenet1_1: (52, 1235496)
swin_b: (329, 87768224)
swin_s: (329, 49606258)
swin_t: (173, 28288354)
vgg11: (22, 132863336)
vgg11_bn: (38, 132868840)
vgg13: (26, 133047848)
vgg13_bn: (46, 133053736)
vgg16: (32, 138357544)
vgg16_bn: (58, 138365992)
vgg19: (38, 143667240)
vgg19_bn: (70, 143678248)
vit_b_16: (152, 86567656)
vit_b_32: (152, 88224232)
vit_h_14: (392, 632045800)
vit_l_16: (296, 304326632)
vit_l_32: (296, 306535400)
wide_resnet101_2: (314, 126886696)
wide_resnet50_2: (161, 68883240)

แบบจำลองทั้งหมดนี้เป็นโครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชันที่ใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลรูปภาพเหมือนกันหมด แต่มีโครงสร้างที่แตกต่างกันออกไป

ตอนโหลดแบบจำลองมาใช้ ถ้าใส่ 1 (True) ในวงเล็บจะเป็นการเอาพารามิเตอร์ที่ได้จากการฝึกมาใช้ด้วย ถ้าไม่ใส่จะเป็นการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด

หากเลือกที่จะใช้พารามิเตอร์ที่มีอยู่แล้ว ตอนใช้ครั้งแรกข้อมูลจะถูกโหลดเข้ามา ซึ่งขนาดไฟล์จะใหญ่มาก ยิ่งพารามิเตอร์เยอะก็ยิ่งใหญ่ครั้งนี้จะลองเอาแบบจำลองที่ชื่อ resnet18 มาใช้ดูเป็นตัวอย่าง

resnet เป็นแบบจำลองสำหรับวิเคราะห์รูปภาพ คิดค้นโดย เหอ ไข่หมิง (何恺明, Hé Kǎimíng) คนเดียวกับที่คิดเรื่องค่าตั้งต้นแบบเหอ (รายละเอียด https://phyblas.hinaboshi.com/umaki13)

resnet มีหลายแบบ เช่น resnet18, resnet34, resnet50, resnet101, resnet152 โดยตัวเลขข้างหลังแสดงถึงจำนวนชั้น ยิ่งลึกก็ยิ่งทำงานได้ดี แต่พารามิเตอร์ก็จะมีมากและยิ่งต้องใช้เวลาฝึกนานมาก และกินหน่วยความจำมาก

ในที่นี้จะลองแค่ resnet18 ซึ่งเป็นแบบที่เล็กที่สุด ฝึกเร็วที่สุด ถึงอย่างนั้นก็ยังต้องใช้เวลานานพอสมควร

ลองดูโครงสร้างของ resnet18
from torchvision.models import resnet18
print(resnet18())

ได้
...
...(ด้านบนยาวมากขอละไว้)
...
  (avgpool): AvgPool2d(kernel_size=7, stride=1, padding=0)
  (fc): Linear(in_features=512, out_features=1000, bias=True)
)

โครงสร้างของ resnet มีความซับซ้อนเล็กน้อย ไม่ได้แค่ต่อเป็นชั้นๆตรงไปตรงมาแต่มีการสร้างส่วนที่เรียกว่า shortcut ระหว่างบล็อกย่อย

รายละเอียดจะขอละไว้ แต่ส่วนที่สำคัญก็คือ จะเห็นว่าชั้นสุดท้ายชื่อ fc เป็นชั้นคำนวณเชิงเส้น โดยทั่วไปเวลาใช้งานแบบจำลองนี้เราจะแทนที่แค่ชั้นนี้ด้วยชั้นใหม่ที่มีค่าขาออกเป็นแบบที่เราต้องการ

การใช้แบบจำลองอันนี้มีข้อกำหนดอยู่ว่า
- ใช้กับภาพขนาด 224×224
- ภาพต้องนอร์มาไลซ์โดยใช้ค่าเฉลี่ย=(0.485,0.456,0.406) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=(0.229,0.224,0.225)

อาจเขียนแบบจำลองใหม่สำหรับจำแนกประเภทข้อมูลภาพโดยใช้ resnet18 เป็นฐานได้แบบนี้
import torch
from torchvision.models import resnet18
import time

ha_entropy = torch.nn.CrossEntropyLoss()

class PrasatResnet18(torch.nn.Sequential):
  def __init__(self,n_klum,eta=0.001,aothifueklaeo=1,fuekthangmot=1,gpu=1):
    self.fuekthangmot = fuekthangmot
    rn = resnet18(aothifueklaeo)
    if(not fuekthangmot):
      for p in rn.parameters():
        p.requires_grad = False
      rn.eval()
    rn.fc = torch.nn.Linear(512,n_klum)
    super(PrasatResnet18,self).__init__(rn)
    
    if(gpu):
      self.dev = torch.device('cuda')
      self.cuda()
    else:
      self.dev = torch.device('cpu')
    
    self.opt = torch.optim.Adam(rn.parameters(),lr=eta)

  def rianru(self,rup_fuek,rup_truat,n_thamsam=500,ro=10):
    self.khanaen = []
    khanaen_sungsut = 0
    t_roem = time.time()
    for o in range(n_thamsam):
      if(self.fuekthangmot):
        self.train()
      for i,(Xb,zb) in enumerate(rup_fuek):
        a = self(Xb.to(self.dev))
        J = ha_entropy(a,zb.to(self.dev))
        J.backward()
        self.opt.step()
        self.opt.zero_grad()
      self.eval()
      khanaen = []
      for Xb,zb in rup_truat:
        khanaen.append(self.thamnai_(Xb.to(self.dev)).cpu()==zb)
      khanaen = torch.cat(khanaen).numpy().mean()
      self.khanaen.append(khanaen)
      print('%d ครั้งผ่านไป ใช้เวลาไป %.1f นาที ทำนายแม่น %.4f'%(o+1,(time.time()-t_roem)/60,khanaen))
      
      if(khanaen>khanaen_sungsut):
        khanaen_sungsut = khanaen
        maiphoem = 0
      else:
        maiphoem += 1
      if(ro>0 and maiphoem>=ro):
        break
  
  def thamnai_(self,X):
    return self(X).argmax(1)

fueklaeo เป็นตัวกำหนดว่าจะฝึกแบบจำลองใหม่หรือไม่ ถ้าเป็น 0 จะฝึกใหม่ทั้งหมด ถ้าเป็น 1 จะฝึกใหม่แค่ชั้นสุดท้าย (fc)

ในที่นี้ได้ทำตัวเลือกไว้ ๒ ตัว คือ
aothifueklaeo ถ้าเลือกเป็น 1 คือดึงเอาค่าพารามิเตอร์ที่ผ่านการฝึกแล้วมาใช้ ถ้าเป็น 0 คือฝึกใหม่จากค่าตั้งต้น
fuekthangmot ถ้าเลือกเป็น 1 คือเวลาฝึกให้มีการปรับพารามิเตอร์ของทุกตัว ถ้าเป็น 0 จะปรับแค่ชั้นสุดท้าย (fc) ที่เราใส่แก้เข้าไป

หากเลือก fuekthangmot=1 จะทำการตั้งให้พารามิเตอร์ทุกตัวเป็น requires_grad = False เพื่อจะได้ไม่มีการฝึกใหม่เพื่อปรับพารามิเตอร์

นอกจากนี้เนื่องจากภายในมีชั้นแบตช์นอร์มอยู่ด้วย แต่เพราะไม่มีการฝึกส่วนนี้แล้วดังนั้นต้องสั่ง .eval()

ชั้น fc ในที่นี้ถูกแทนที่ดวย Linear ที่มีขนาดขาออกเท่ากับจำนวนที่เรากำหนดเอง (n_klum)ต่อมาลองนำมาใช้ทดสอบกับข้อมูล CIFAR10 ดู

เนื่องจากแบบจำลองนี้ใช้กับขนาด 224 แต่ภาพ CIFAR มีขนาดแค่ 32 ดังนั้นต้องทำการปรับขยายขนาด

และเนื่องจากแบบจำลองขนาดใหญ่ กินพื้นที่หน่วยความจำมาก ขนาดมินิแบตช์จึงไม่สามารถใหญ่มากได้ ในที่นี้จึงตั้งให้ n_batch=32 ถ้าใหญ่ไปหน่วยความจำของ GPU จะมีที่ไม่พอ

ลองแยกทำ ๓ กรณีเพื่อเปรียบเทียบ
- ใช้พารามิเตอร์ที่ฝึกมาแล้ว ฝึกใหม่แค่ชั้น fc
- ใช้พารามิเตอร์ที่ฝึกมาแล้ว และฝึกต่อ
- ฝึกใหม่ทั้งหมด

เริ่มจากลองแบบที่ใช้พารามิเตอร์ที่ฝึกมาแล้ว แต่ฝึกใหม่แค่ชั้น fc
import matplotlib.pyplot as plt
from torch.utils.data import DataLoader as Dalo
import torchvision.datasets as ds
import torchvision.transforms as tf

folder_cifar10 = 'pytorchdata/cifar'
tran = tf.Compose([
  tf.Resize(224),
  tf.RandomHorizontalFlip(),
  tf.ToTensor(),
  tf.Normalize((0.485,0.456,0.406),(0.229,0.224,0.225))])
rup_fuek = ds.CIFAR10(folder_cifar10,transform=tran,train=1,download=1)
rup_fuek = Dalo(rup_fuek,batch_size=32,shuffle=True)

tran = tf.Compose([
  tf.Resize(224),
  tf.ToTensor(),
  tf.Normalize((0.485,0.456,0.406),(0.229,0.224,0.225))])
rup_truat = ds.CIFAR10(folder_cifar10,transform=tran,train=0)
rup_truat = Dalo(rup_truat,batch_size=32)

prasat = PrasatResnet18(10,eta=0.001,aothifueklaeo=1,fuekthangmot=0,gpu=1)
prasat.rianru(rup_fuek,rup_truat,ro=10)

torch.save(prasat.state_dict(),'resnet18_cifar_param_.pkl')
prasat.load_state_dict(torch.load('resnet18_cifar_param_.pkl'))

plt.plot(prasat.khanaen)
plt.savefig('resnet18_cifar_.png')
plt.show()


ผลที่ได้คือความแม่นสูงสุดถึง 87%จากนั้นเปลี่ยนเป็นแบบฝึกทั้งหมดหมดทุกชั้น
prasat = PrasatResnet18(10,eta=0.001,aothifueklaeo=1,fuekthangmot=1,gpu=1)

ผลที่ได้ ได้คะแนนสูงสุดถึงกว่า 92% สูงขึ้นยิ่งกว่าตอนฝึกใหม่แค่ชั้นเดียวเพียงแต่ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกแต่ละรอบจะนานกว่ามาก เพราะต้องมีการคำนวณแพร่ย้อนกลับจนถึงชั้นแรกสุด

ถ้าไม่ต้องปรับพารามิเตอร์อะไรจะแค่คำนวณไปข้างหน้า และโดยทั่วไปการแพร่ย้อนกลับจะใช้เวลามากกว่าการคำนวณไปข้างหน้า ดังนั้นระยะเวลาโดยรวมจึงต่างกันเกินสองเท่า

สุดท้าย ลองทำการฝึกตั้งแต่เริ่มใหม่
prasat = PrasatResnet18(10,eta=0.001,aothifueklaeo=0,fuekthangmot=1,gpu=1)ผลที่ได้คะแนนสู้ตอนที่ใช้ค่าที่ฝึกมาแล้วเป็นค่าเริ่มต้นไม่ได้ แถมตอนช่วงเริ่มจะเริ่มจากคะแนนต่ำกว่าเพราะต้องเริ่มฝึกใหม่หมด จำนวนรอบที่ต้องฝึกจึงมากกว่าในบทที่ ๑๔ ได้ลองใช้แบบจำลองที่ตัวเองสร้างเองแล้วทายได้แม่น 83% แต่พอลองใช้ resnet18 ผลที่ได้ออกมาแม่นขึ้นกว่าเดิมมาก จึงแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของแบบจำลองนี้เป็นอย่างดี และยังแสดงให้เห็นว่าต่อให้ฝึกใหม่แค่ชั้นสุดท้ายชั้นเดียว ผลก็ออกมาเป็นที่น่าพอใจได้มากพอ

แบบจำลองต้องสร้างแบบไหนถึงจะดีนั้นเป็นอะไรที่บอกได้ยาก ส่วนใหญ่มักเป็นเชิงประสบการณ์มากกว่าทฤษฎี ต้องทดลองใช้จริงจึงจะรู้แน่ชัด การใช้แบบที่คนสร้างมาก่อนแล้วให้ผลได้ดีจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ดี


-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> ปัญญาประดิษฐ์ >> โครงข่ายประสาทเทียม
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> pytorch

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
มอดูลต่างๆ
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
ภาษา javascript
ภาษา mongol
ภาษาศาสตร์
maya
ความน่าจะเป็น
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
-- บันทึกในฮ่องกง
-- บันทึกในมาเก๊า
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

 ค้นหาบทความ

 บทความแนะนำ

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

บทความแต่ละเดือน

2023年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2022年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2021年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2020年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2019年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

ค้นบทความเก่ากว่านั้น

ไทย

日本語

中文