φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblasโครงข่ายประสาทเทียมเบื้องต้น บทที่ ๗: เพอร์เซปตรอนหลายชั้น
เขียนเมื่อ 2018/08/26 23:26
แก้ไขล่าสุด 2022/07/10 21:11
>> ต่อจาก บทที่ ๖ปัญหาไม่เป็นเชิงเส้น

โครงข่ายประสาทเทียมที่มีเพียงชั้นเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาที่ไม่เป็นเชิงเส้น (非线性, nonlinear) ได้

เช่นข้อมูลในลักษณะแบบนี้
r = np.hstack([np.random.normal(0.7,0.2,100),np.random.normal(2,0.3,100)])
t = np.random.uniform(0,np.pi,200)
X = np.array([r*np.cos(t),r*np.sin(t)]).T
z = np.array([0,1]).repeat(100)
plt.scatter(X[:,0],X[:,1],100,c=z,edgecolor='k',cmap='winter')
plt.show()แบบนี้ไม่มีทางขีดเส้นตรงแบ่งสองกลุ่มออกจากกันได้

หรืออย่างลอจิกเกต ในบทแรกๆได้พูดถึงเกต OR และ AND ซึ่งเป็นลอจิกเกตแบบง่ายๆที่สามารถแบ่งเป็นเชิงเส้นได้

แต่คราวนี้ลองพิจารณาเกต XOR ซึ่งจะให้ค่า 1 เมื่อสัญญาณต่างกัน และให้ค่า 0 เมื่อสัญญาณเหมือนกัน
x0 x1 z
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

วาดภาพจะได้แบบนี้
X = np.array([
  [0,0],
  [0,1],
  [1,0],
  [1,1]
])
z = np.array([0,1,1,0])
plt.axes(aspect=1)
plt.scatter(X[:,0],X[:,1],100,c=z,edgecolor='r',marker='D',cmap='gray')
plt.show()


จะเห็นว่าไม่มีทางขีดเส้นตรงเส้นเดียวแบ่งจุดขาวและดำออกจากกันได้ไม่ว่ายังไงก็ตาม จึงต้องแบ่งแบบไม่เป็นเชิงเส้นเพอร์เซปตรอนสองชั้น

เมื่อนำเซลล์ประสาทมาต่อกันเป็น ๒ ชั้นจะทำให้สามารถคำนวณแบบไม่เป็นเชิงเส้นได้

ในโครงข่ายประสาทเทียบแบบที่มีชั้นเดียวนั้นเราเอาค่า x มาคูณกับ w แล้ว บวก b จากนั้นก็ได้ค่า a แล้วนำ a ไปเข้าฟังก์ชันกระตุ้นหรือไปใช้หาคำตอบทันที

แต่เมื่อต่อเป็น ๒ ชั้น จะคำนวณในลักษณะนี้

กรณีปัญหาการจำแนกประเภท ๒ กลุ่มกรณีจำแนกประเภทหลายกลุ่มเมื่อมีการคำนวณ ๒ ชั้น แต่ละชันก็มีค่า w, b, a, h ของตัวเอง ในที่นี้เลข 1 และ 2 ที่ห้อยอยู่แสดงถึงว่าเป็นชั้นที่เท่าไหร่

แต่ละชั้นจะประกอบไปด้วยส่วนคำนวณเชิงเส้น และตามด้วยฟังก์ชันกระตุ้น ชั้นแรกมี x เป็นค่าขาเข้า และ h1 เป็นค่าขาออก ชั้นสองมี h1 เป็นค่าขาเข้าและ h2 เป็นค่าขาออก

การคำนวณในแต่ละชั้นจะเป็นแบบนี้
..(7.1)

โดยในที่นี้ ϕ หมายถึงฟังก์ชันกระตุ้น

ถ้าเป็น ๓ ชั้นก็จะเป็นแบบนี้จะกี่ชั้นการคำนวณก็เป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ
..(7.2)ฟังก์ชันกระตุ้นระหว่างชั้น

วัตถุประสงค์ในการใส่ฟังก์ชันกระตุ้นระหว่างชั้นจะต่างจากการใส่ฟังก์ชันกระตุ้นในชั้นสุดท้าย

ฟังก์ชันกระตุ้นสำหรับชั้นสุดท้ายนั้นค่อนข้างตายตัวโดยขึ้นกับปัญหาที่วิเคราะห์ ถ้าเป็นปัญหาการจำแนกประเภทสองกลุ่มจะใช้ฟังก์ชันซิกมอยด์ แต่ถ้าเป็นจำแนกหลายกลุ่มจะใช้ฟังก์ชันซอฟต์แม็กซ์

แต่ฟังก์ชันกระตุ้นระหว่างชั้นนั้นอาจใช้ฟังก์ชันอะไรบางอย่างที่ไม่เป็นเชิงเส้น มีไว้เพื่อทำเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ไม่เป็นเชิงเส้นขึ้นกับค่าในระหว่างที่ผ่านชั้น

สาเหตุที่ต้องมีฟังก์ชันกระตุ้นและต้องเป็นฟังก์ชันที่ไม่เป็นเชิงเส้นด้วยก็คือ ถ้าไม่เช่นนั้นการมีสองชั้นก็จะไม่มีความหมายอะไร

ขอยกตัวอย่าง เช่น x เป็นค่า ๒ ตัวแปร และให้ชั้นแรกให้ค่า a1 เป็น ๒ ตัวแปร ส่วนฟังก์ชันกระตุ้น ให้เป็นค่าง่ายๆคือ h1 = ca1 ส่วนชั้นสองให้เหลือ a2 เป็นตัวแปรเดียว จะได้ว่า
..(7.3)

สุดท้าย a2 ก็อยู่ในรูปของ x คูณน้ำหนักบวกไบแอส เหมือนกับตอนมีแค่ชั้นเดียว แบบนี้ยุบรวมเป็นชั้นเดียวก็มีความหมายไม่ต่างกัน

การที่มีฟังก์ชันกระตุ้นที่เป็นฟังก์ชันไม่เป็นเชิงเส้นอยู่จะทำให้ a2 ไม่อาจถูกรวบกลับมาอยู่ในรูปง่ายๆแบบนั้น จึงมีความหมาย

เดิมทีตัวเลือกที่ถูกนำมาใช้บ่อยคือฟังก์ชันซิกมอยด์ แต่ปัจจุบันที่นิยมใช้มากที่สุดคือฟังก์ชันที่มีชื่อว่า ReLUReLU

ReLU ย่อมาจากคำว่า Rectified Linear Unit

ฟังก์ชัน ReLU นิยามโดย
..(7.4)

เพื่อให้เห็นภาพ ลองสร้างฟังก์ชันนี้ขึ้นง่ายๆในไพธอน แล้ววาดกราฟดู
def relu(X):
  return np.maximum(0,X)
  
x = np.linspace(-1,1,101)
plt.axes(aspect=1)
plt.plot(x,relu(x),'m')
plt.grid(ls=':')
plt.show()


หน้าตาดูแล้วเรียบง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนหากเทียบกับซิกมอยด์แล้ว แต่ในทางปฏิบัติใช้งานจริงหลายกรณีพบว่าใช้งานได้ดีกว่า

ฟังก์ชันนี้มีส่วนประกอบที่เป็นเชิงเส้น แต่มีการหักมุมเกิดขึ้นที่จุด 0 จึงทำให้กลายเป็นฟังก์ชันไม่เป็นเชิงเส้น และเหมาะที่จะนำมาใช้เป็นฟังก์ชันกระตุ้นระหว่างชั้นในโครงข่ายประสาทเทียมตัวอย่างการใช้งาน

เพื่อให้เห็นการคำนวณภายในเพอร์เซปตรอนสองชั้นอย่างง่าย จะขอยกตัวอย่างโดยใช้เกต XOR

เราอาจเขียนเพอร์เซปตรอนสองชั้นสำหรับทำเป็นเกต XOR ได้โดย
w1 = np.array([[1.5,0.5],
        [1.2,1.2]])
b1 = np.array([-0.8,-1.2])
w2 = np.array([1,-5])
b2 = -0.1

def p(X):
  a1 = np.dot(X,w1) + b1
  h1 = relu(a1)
  a2 = np.dot(h1,w2) + b2
  return (a2>=0).astype(int)

plt.figure(figsize=[4,4])
mx,my = np.meshgrid(np.linspace(-0.5,1.5,200),np.linspace(-0.5,1.5,200))
mX = np.array([mx,my]).T
mz = p(mX)
plt.axes(aspect=1)
plt.contourf(mx,my,mz,cmap='summer')
plt.scatter(X[:,0],X[:,1],100,c=z,edgecolor='r',marker='D',cmap='gray')
plt.show()


จะเห็นว่าสามารถแบ่งได้โดยเส้นแบ่งที่มีการหักมุมแบบนี้

เพื่อให้เข้าใจว่ามันทำงานยังไง ลองวาดแสดงค่าของ a1 และ h1 ดู
ma1 = np.dot(mX,w1) + b1
ma1 = ma1
mh1 = relu(ma1)
plt.figure(figsize=[6.4,5.2])
for i in [0,1]:
  mam = np.abs(ma1[:,:,i]).max()
  v = np.linspace(-mam,mam,30)
  for j in [0,1]:
    plt.subplot(221+i+2*j,aspect=1)
    if(j):
      plt.title('$h_{1,%d}$'%(i+1))
      plt.contourf(mx,my,mh1[:,:,i],v,cmap='PuOr')
    else:
      plt.title('$a_{1,%d}$'%(i+1))
      plt.contourf(mx,my,ma1[:,:,i],v,cmap='PuOr')
    plt.colorbar(pad=0.01,aspect=40)
    plt.scatter(X[:,0],X[:,1],100,c=z,edgecolor='r',marker='D',cmap='gray')
plt.tight_layout()
plt.show()


a1 ทั้งสองตัวมีค่าเป็นเชิงเส้น โดยมีแนวการผันแปรของค่าตรงกับแนวของเส้นแบ่งที่ได้

พอเป็น h1 ค่าส่วนลบก็ถูกตัดทิ้งไป รอยตัดสอดคล้องตรงกับเส้นแบ่งที่ได้

ดังนั้นเมื่อคำนวณ a2 ขึ้นจาก h1 ทั้งสองตัวนี้จึงได้ค่าที่มีจุดหักแบ่งชัดเจน

ลองแสดงค่า a2
ma2 = np.dot(mh1,w2) + b2
plt.figure(figsize=[4.4,3.6])
plt.axes(aspect=1)
mam = np.abs(ma2).max()
plt.contour(mx,my,ma2,[0],cmap='hot')
plt.contourf(mx,my,ma2,30,cmap='PuOr',vmin=-mam,vmax=mam)
plt.colorbar(pad=0.01,aspect=40)
plt.scatter(X[:,0],X[:,1],100,c=z,edgecolor='r',marker='D',cmap='gray')
plt.show()เมื่อแบ่งคำตอบตรงที่ a2=0 จึงได้ผลออกมาตามที่ต้องการ

จากตัวอย่างนี้น่าจะพอทำให้เห็นภาพว่าฟังก์ชัน ReLU ทำงานอย่างไร ทำไมการคำนวณซ้อนกันเป็นชั้นโดยมี ReLU คั่นจึงแก้ปัญหาที่ไม่ใช่เชิงเส้นได้

ในที่นี้พารามิเตอร์ทั้งสองชั้น คือ w1,b1,w1,b2 ล้วนกำหนดขึ้นเองตายตัว แต่ในการใช้งานจริงพารามิเตอร์เหล่านี้จะต้องได้มาจากการเรียนรู้จากข้อมูลตัวอย่างโดยใช้วิธีการเคลื่อนลงตามความชันและการแพร่ย้อนกลับในการปรับพารามิเตอร์

เรื่องการปรับพารามิเตอร์จะพูดถึงในบทต่อไป>> อ่านต่อ บทที่ ๘


-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> ปัญญาประดิษฐ์ >> โครงข่ายประสาทเทียม
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> numpy

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
มอดูลต่างๆ
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
ภาษา javascript
ภาษา mongol
ภาษาศาสตร์
maya
ความน่าจะเป็น
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
-- บันทึกในฮ่องกง
-- บันทึกในมาเก๊า
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

 ค้นหาบทความ

 บทความแนะนำ

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

บทความแต่ละเดือน

2024年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2023年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2022年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2021年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2020年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

ค้นบทความเก่ากว่านั้น

ไทย

日本語

中文