φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblasจัดการข้อมูลด้วย pandas เบื้องต้น บทที่ ๘: การคำนวณและจัดการข้อมูลตัวเลข
เขียนเมื่อ 2016/09/25 14:16
เดตาเฟรมของ pandas ยืนพื้นจากอาเรย์ของ numpy จึงใช้ความสามารถในการคำนวณเหมือนอย่างที่ใช้ในอาเรย์ได้

เรื่องของการคำนวณในอาเรย์อ่านได้ใน numpy เบื้องต้นบทที่ ๓การคำนวณของข้อมูลในตาราง
ข้อมูลภายในเดตาเฟรมหรือซีรีส์สามารถนำมาบวกลบคูณหารกันได้โดยตรงเช่นเดียวกับอาเรย์ เพียงแต่เหนือกว่าตรงที่ว่าอาเรย์จะทำกันได้ในกรณีที่ขนาดเท่ากันหรือมีความสัมพันธ์กันเท่านั้น แต่เดตาเฟรมสามารถทำการคำนวณได้ไม่ว่าจะขนาดเท่าไหร่ เพียงแต่ว่าผลที่ได้จะเป็นไปตามที่ต้องการหรือเปล่านั้นก็ต้องมาดูกันเป็นกรณีไป

ตัวอย่างเช่น สร้างเดตาเฟรมเก็บข้อมูลจำนวนโปเกมอนที่ผู้เล่นสองคนชื่อซาโตชิกับชิเงรุจับได้และเคยเจอ
import pandas as pd
satoshi = pd.DataFrame([[15,12],[26,23],[33,33],[29,24],[9,8]],
    columns=['เจอ','จับได้'],
    index=['คาเตอร์ปี','บีเดิล','โป๊ปโป','โครัตตา','โอนิสึซึเมะ'])
shigeru = pd.DataFrame([[18,15],[39,36],[55,52],[12,9]],
    columns=['เจอ','จับได้'],
    index=['คาเตอร์ปี','บีเดิล','โป๊ปโป','อาร์โบ'])
print('ซาโตชิ')
print
(satoshi)
print('ชิเงรุ')
print(shigeru)
print('นำของทั้งสองมาบวกกัน')
print(satoshi+shigeru)

ผลที่ได้
ซาโตชิ
เจอ จับได้
คาเตอร์ปี 15 12
บีเดิล 26 23
โป๊ปโป 33 33
โครัตตา 29 24
โอนิสึซึเมะ 9 8
ชิเงรุ

เจอ จับได้
คาเตอร์ปี 18 15
บีเดิล 39 36
โป๊ปโป 55 52
อาร์โบ 12 9
นำของทั้งสองมาบวกกัน

เจอ จับได้
คาเตอร์ปี 33.0 27.0
บีเดิล 65.0 59.0
อาร์โบ NaN NaN
โครัตตา NaN NaN
โป๊ปโป 88.0 85.0
โอนิสึซึเมะ NaN NaN

จะเห็นได้ว่าเมื่อนำเดตาเฟรมมาบวกกันข้อมูลในตารางทั้งสองคอลัมน์ก็ถูกนำมาบวกกัน เจอบวกเจอ จับบวกจับ

แต่จะเห็นว่ามีปัญหาที่สังเกตได้ก็คือ แถวไหนที่มีเฉพาะตารางหนึ่งแต่ไม่มีในอีกตารางจะได้ค่าเป็น NaN ออกมา นั่นเพราะข้อมูลที่ไม่มีอยู่แม้จะพยายามบวกเข้ากับข้อมูลที่มีอยู่ก็ไม่รู้จะบวกด้วยค่าเท่าไหร่อยู่ดี

เพื่อแก้ปัญหานี้แทนที่จะใช้เครื่องหมายบวกเพื่อบวกโดยตรงก็ให้เปลี่ยนมาใช้เมธอด add แทน เมธอดนี้มีไว้ใช้แทนคำสั่งบวก เพียงแต่ว่าสามารถปรับแต่งรายละเอียดบางอย่างให้ต่างไปจากการบวกด้วยเครื่องหมายบวกธรรมดาได้

หากพิมพ์ satoshi.add(shigeru) แบบนี้จะมีค่าเท่ากับ satoshi+shigeru แต่หากเพิ่มคีย์เวิร์ดบางอย่างลงไปก็จะสามารถให้ผลที่ต่างออกไปได้

คีย์เวิร์ดที่จะต้องใช้ในคราวนี้ก็คือ fill_value เป็นคีย์เวิร์ดที่กำหนดว่าจะเติมข้อมูลที่เป็น NaN ด้วยอะไรดีเวลาที่นำมาคำนวณ

ในที่นี้ลองให้จำนวนที่ไม่มีเป็น 0 นั่นคือไม่เคยเจอไม่เคยจับเลย ก็จะเขียนเป็น
print(satoshi.add(shigeru,fill_value=0))

ผลลัพธ์ได้

เจอ จับได้
คาเตอร์ปี 33.0 27.0
บีเดิล 65.0 59.0
อาร์โบ 12.0 9.0
โครัตตา 29.0 24.0
โป๊ปโป 88.0 85.0
โอนิสึซึเมะ 9.0 8.0

นอกจากนี้ปัญหาอีกอย่างที่พบก็คือ ตัวเลขกลายเป็นจำนวนจริงซึ่งมีทศนิยม ทั้งๆที่ตอนแรกเป็นจำนวนเต็มอยู่ ที่เป็นแบบนี้เพราะเมื่อมี NaN อยู่ด้วยข้อมูลจะกลายเป็นชนิดจำนวนจริง ไม่สามารถเป็นจำนวนเต็มได้

อีกทั้งจะเห็นได้ว่าลำดับของข้อมูลถูกเรียงสับเปลี่ยนใหม่ไม่ได้เป็นไปตามลำดับที่เรียงในตอนแรก

ทางแก้ก็คือใช้ reindex ช่วย โดยปรับทั้งสองเดตาเฟรมให้มีข้อมูลเหมือนกันโดยที่ใช้ fill_value=0 เพื่อเติมข้อมูลที่ขาดไป จากนั้นจึงค่อยมาบวก

ตัวอย่างเช่น หากเราต้องการให้เรียงดัชนีตามลำดับโปเกมอนของซาโตชิก่อน ส่วนโปเกมอนที่ซาโตชิไม่มีค่อยเรียงตามของชิเงรุก็เขียนแบบนี้
index = pd.Series(list(satoshi.index)+list(shigeru.index)).unique()
satoshi = satoshi.reindex(index,fill_value=0)
shigeru = shigeru.reindex(index,fill_value=0)
print(satoshi+shigeru)

ได้

เจอ จับได้
คาเตอร์ปี 33 27
บีเดิล 65 59
โป๊ปโป 88 85
โครัตตา 29 24
โอนิสึซึเมะ 9 8
อาร์โบ 12 9

จะเห็นว่าการจัดเรียงเป็นไปตามที่ต้องการ อีกทั้งผลที่ได้ก็ยังคงความเป็นจำนวนเต็ม

และนอกจากเมธอด add ที่ใช้กับการบวกแล้ว ในทำนองเดียวกันก็ยังมีการลบ คูณ หาร และอื่นๆ รวมถึงการหาค่าความจริงเท็จก็มีเมธอดที่ใช้แทนได้เช่นกัน ชื่อเมธอดที่ใช้เป็นไปตามนี้
addบวก+
subลบ-
mulคูณ*
divหาร/
floordivหารปัดเศษ//
modหารเอาเศษ%
powยกกำลัง**
eqเท่ากับ==
neไม่เท่ากับ!=
gtมากกว่า>
ltน้อยกว่า<
geมากกว่าหรือเท่ากับ>=
leน้อยกว่าหรือเท่ากับ<=

ส่วนการเอาเดตาเฟรมมาคำนวณอะไรกับตัวเลขเดียวก็จะเป็นการเอาตัวเลขนั้นมาคำนวณกับทั้งเดตาเฟรม เช่น
satoshi = satoshi.mul(4) # หรือ satoshi*=4
print(satoshi)

ได้

เจอ จับได้
คาเตอร์ปี 60 48
บีเดิล 104 92
โป๊ปโป 132 132
โครัตตา 116 96
โอนิสึซึเมะ 36 32
อาร์โบ 0 0

การทำแบบนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด แต่หากต้องการเปลี่ยนแค่แถวใดแถวหนึ่งก็แค่เข้าถึงแค่แถวนั้น
satoshi['เจอ'] = satoshi['เจอ'].add(2)
print(satoshi)

ได้

เจอ จับได้
คาเตอร์ปี 62 48
บีเดิล 106 92
โป๊ปโป 134 132
โครัตตา 118 96
โอนิสึซึเมะ 38
32
อาร์โบ 2
0การรวบยอดข้อมูล
ซีรีส์และเดตาเฟรมมีเมธอดหลายตัวที่ใช้ทำการวิเคราะห์คำนวณข้อมูลในตาราง

ตัวอย่างเมธอดส่วนหนึ่งของเดตาเฟรมที่น่าจะได้ใช้บ่อย
minค่าต่ำสุด
maxค่าสูงสุด
idxminค่าดัชนีของค่าต่ำสุด
idxmaxค่าดัชนีของค่าสูงสุด
sumผลรวม
meanค่าเฉลี่ย
medianมัธยฐาน
varความแปรปรวน
stdส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
rankอันดับของค่าของข้อมูลเมื่อเรียง
countจำนวนข้อมูลที่ไม่ใช่ NaN
describeสรุปรวมค่าทางสถิติหลายอย่าง

เมธอดเหล่านี้จะทำการรวบยอดข้อมูลทุกแถวในแต่ละคอลัมน์

decribe จะสรุปรวมข้อมูลหลายอย่าง เช่น count mean std min max

ตัวอย่าง จำนวนโปเกมอนที่จับได้ในสถานที่ต่างๆในเชียงใหม่เมื่อเล่นโปเกมอนโก
import numpy as np
pokemon = pd.DataFrame(
    [[12,14,5],[16,10,6],[np.NaN,8,17],[3,2,7],[13,1,9]],
    columns=['กาดรินคำ','กาดสวนแก้ว','กาดหลวง'],
    index=['นาโซโนะคุสะ','คงปัง','เนียวโรโม','มาดัตสึโบมิ','ทามะทามะ'])
print(pokemon)ได้

กาดรินคำ กาดสวนแก้ว กาดหลวง
นาโซโนะคุสะ 12.0 14 5
คงปัง 16.0 10 6
เนียวโรโม NaN 8 17
มาดัตสึโบมิ 3.0 2 7
ทามะทามะ 13.0 1 9

ลองใช้ describe
print(pokemon.describe())

ได้

กาดรินคำ กาดสวนแก้ว กาดหลวง
count 4.000000 5.000000 5.000000
mean 11.000000 7.000000 8.800000
std 5.597619 5.477226 4.816638
min 3.000000 1.000000 5.000000
25% NaN 2.000000 6.000000
50% NaN 8.000000 7.000000
75% NaN 10.000000 9.000000
max 16.000000 14.000000 17.000000

rank จะแสดงลำดับที่ได้เมื่อมีการจัดเรียงค่า ซึ่งถ้าใช้เมธอด sort_values เพื่อเรียงก็จะถูกเรียงตามนั้น คีย์เวิร์ดที่ใช้ใน sort_values ได้เช่น ascending ก็สามารถใช้ใน rank ได้

ตัวอย่าง อันดับโปเกมอนที่เจอเป็นจำนวนมากในสถานที่ต่างๆ
print(pokemon.rank(ascending=0))

ได้

กาดรินคำ กาดสวนแก้ว กาดหลวง
นาโซโนะคุสะ 3.0 1.0 5.0
คงปัง 1.0 2.0 4.0
เนียวโรโม NaN 3.0 1.0
มาดัตสึโบมิ 4.0 4.0 3.0
ทามะทามะ 2.0 5.0 2.0

เมธอดต่างๆสามารถใส่คีย์เวิร์ดเพื่อปรับเปลี่ยนค่าได้ต่างกันออกไป เช่น axis ถ้าใส่ axis=1 จะเป็นการรวดยอดข้อมูลทุกคอลัมน์ในแต่ละแถว ในขณะที่ปกติถ้าไม่ใส่หรือใส่ axis=0 จะเป็นการรวบยอดข้อมูลทุกแถวในแต่ละคอลัมน์

เมธอดส่วนใหญ่ที่ยกมานั้นจะมีคีย์เวิร์ด axis เช่นลองดู idxmax ถ้าปกติจะคืนค่าโปเกมอนที่เจอมากที่สุดในแต่ละสถานที่ แต่ถ้าเติม axis=1 จะได้ค่าสถานที่ที่เจอโปเกมอนแต่ละตัวมากที่สุด
print('>>>> axis=0 <<<<')
print(pokemon.idxmax())
print('\n>>>> axis=1 <<<<')
print(pokemon.idxmax(axis=1))

ได้
>>>> axis=0 <<<<
กาดรินคำ            คงปัง
กาดสวนแก้ว    นาโซโนะคุสะ
กาดหลวง         เนียวโรโม
dtype: object

>>>> axis=1 <<<<
นาโซโนะคุสะ    กาดสวนแก้ว
คงปัง            กาดรินคำ
เนียวโรโม         กาดหลวง
มาดัตสึโบมิ       กาดหลวง
ทามะทามะ         กาดรินคำ
dtype: objectอ้างอิง


<< บทที่แล้ว      บทถัดไป >>
หน้าสารบัญ


-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> pandas

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
python
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- pytorch
maya
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
เรียนภาษาจีน
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  ค้นหาบทความ

  บทความแนะนำ

หลักการเขียนทับศัพท์ภาษาจีนกวางตุ้ง
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
หลักการเขียนทับศัพท์ภาษาจีนกลาง
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
บันทึกการเที่ยวสวีเดน 1-12 พ.ค. 2014
แนะนำองค์การวิจัยและพัฒนาการสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA)
เล่าประสบการณ์ค่ายอบรมวิชาการทางดาราศาสตร์โดยโซวเคนได 10 - 16 พ.ย. 2013
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
บันทึกการเที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรกในชีวิต - ทุกอย่างเริ่มต้นที่สนามบินนานาชาติคันไซ
หลักการเขียนคำทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่น
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ
ทำไมถึงอยากมาเรียนต่อนอก
เหตุผลอะไรที่ต้องใช้ภาษาวิบัติ?

บทความแต่ละเดือน

2019年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2018年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2017年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2016年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2015年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

ค้นบทความเก่ากว่านั้น

ไทย

日本語

中文