φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblasความน่าจะเป็นเบื้องต้นสำหรับเขียนโปรแกรม บทที่ ๑๔: ฟังก์ชันควรจะเป็น
เขียนเมื่อ 2020/09/02 21:58
แก้ไขล่าสุด 2021/09/28 16:42

ต่อจาก บทที่ ๑๓

ในบทนี้จะว่าด้วยเรื่องของค่าควรจะเป็นและฟังก์ชันควรจะเป็น รวมถึงการหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมด้วยการประมาณค่าควรจะเป็นสูงที่สุด
ความหมายของค่าควรจะเป็นและฟังก์ชันควรจะเป็น

เมื่อมีตัวแปรสุ่มบางอย่างที่เราไม่แน่ใจว่าการแจกแจงของมันเป็นอย่างไร เช่น การโยนเหรียญหัวก้อย ซึ่งเป็นการแจกแจงทวินามดังที่เขียนถึงไปในบทที่ ๕

ยกตัวอย่างง่ายๆว่า หากมีเหรียญอยู่อันหนึ่งซึ่งไม่แน่ใจว่ามีความน่าจะเป็นที่จะออกหัวอยู่เท่าใด เพื่อที่จะพิจารณาว่าความน่าจะเป็นนั้นควรจะเป็นเท่าไหร่อาจทำได้โดยการทำการทดลองโยนเหรียญแล้วดูผลที่ออกมา

ให้ เป็นผลของการโยนเหรียญ n ครั้ง ถ้าผลออกหัวให้เป็น 1 ออกก้อยให้เป็น 0


ความน่าจะเป็นที่ผลจะออกมาเป็นค่า ชุดนี้ก็คือความน่าจะเป็นร่วมของแต่ละตัว


ในกรณีโยนเหรียญ การโยนเหรียญแต่ละครั้งเป็นอิสระต่อกัน ดังนั้นจึงแยกออกเป็นในรูปผลคูณได้


ในที่นี้ ∏ แทนการเอาตัวเลขมาคูณกัน คล้ายกับที่ ∑ ใช้แสดงถึงการบวกรวมกัน

สำหรับกรณีโยนเหรียญ ถ้าเหรียญมีความน่าจะเป็นที่จะออกหัวเป็น p โยน n ครั้ง ได้หัว k ครั้ง แบบนี้ความน่าจะเป็นร่วมก็จะเป็น


ค่าความน่าจะเป็นร่วมนี้จะออกมาเป็นเท่าใดก็ขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็น p แต่นี่เป็นค่าพารามิเตอร์ที่เราไม่รู้และต้องการหา

วิธีการคิดอย่างง่ายที่สุดก็คือ ดูว่าความน่าจะเป็นร่วมที่ได้นี้มีค่าเท่าใด ถ้ายิ่งสูงแสดงว่าค่า p นั้นน่าจะมีโอกาสทำให้เกิดผลตามที่เป็นอยู่นั้นมาก ดังนั้นหาค่า p ที่ทำให้คิดค่าความน่าจะเป็นร่วมรวมนั้นได้สูงที่สุด

ในที่นี้ความน่าจะเป็นร่วม จะเรียกว่าเป็น ฟังก์ชันควรจะเป็น (似然函数, likelihood function) คือเป็นฟังก์ชันที่จะคำนวณค่าควรจะเป็น (似然, likelihood) ซึ่งเป็นค่าที่มีความสำคัญเพราะเอาไว้บอกถึงความเหมาะสมถูกต้องของการแจกแจงที่กำลังพิจารณาอยู่

* อนึ่ง ในที่นี้แยกแยะคำว่า "ความน่าจะเป็น" (probability) กับ "ค่าควรจะเป็น" (likelihood) เป็นคนละความหมายชัดเจน แม้แปลเป็นไทยแล้วจะดูคล้ายกันแต่ถือเป็นคนละคำ ระวังจะสับสน

ที่จริงค่าควรจะเป็นก็คือความน่าจะเป็นชนิดหนึ่ง แต่ใช้เรียกค่าความน่าจะเป็นร่วมที่จะทำให้เกิดผลออกมาเป็นข้อมูลที่พิจารณาอยู่ ดังที่ได้กล่าวไป
การเปรียบเทียบค่าควรจะเป็น

ค่าความควรจะเป็นเป็นตัวที่จะบอกว่าผลที่ออกมานี้มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหน ถ้าค่ายิ่งมากก็ยิ่งแปลว่าสมเหตุสมผล

การพิจารณาหารูปแบบการแจกแจงที่เหมาะสมโดยดูว่าการแจกแจงแบบไหนให้ค่าควรจะเป็นสูงที่สุดนั้นเรียกว่า การประมาณค่าควรจะเป็นสูงที่สุด (最大似然估计, maximum likelihood estimation)

หากรูปแบบการแจกแจงได้ถูกกำหนดไว้แน่นอนแล้ว เช่นกรณีโยนเหรียญซึ่งมีรูปแบบการแจกแจงเป็นแบบทวินาม ค่าที่สำคัญที่เป็นตัวทำให้ค่าควรจะเป็นได้ต่างกันออกไปคือค่า p ในที่นี้ถือเป็นพารามิเตอร์ที่พิจารณา

ตัวอย่างเช่น สมมุติว่าโยนเหรียญ 5 ครั้ง ได้ผลเป็น [ก้อย, หัว, ก้อย, ก้อย, หัว] ลองเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณค่าควรจะเป็น โดยดูกรณีที่ p=0.4 และ p=0.5 แล้วเทียบกัน
x = [0,1,0,0,1]
n = len(x) # จำนวนทั้งหมด
k = sum(x) # จำนวนที่ได้หัว
p = 0.4
llh = p**k * (1-p)**(n-k)
print(llh) # ได้ 0.03456
p = 0.5
llh = p**k * (1-p)**(n-k)
print(llh) # ได้ 0.03125

จะเห็นว่าเมื่อ p = 0.4 จะได้ค่าควรจะเป็นสูงกว่า จึงสามารถมองได้ว่าเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลกว่า

คราวนี้ลองให้ p เป็นค่าหลายๆค่า ลองตั้งแต่ 0, 0.05, 0.1, ... , 0.95, 1 แล้ววาดกราฟเทียบผลที่ได้
import matplotlib.pyplot as plt

p = []
llh = []
for j in range(21):
  p_j = 0.05*j
  llh_j = p_j**k * (1-p_j)**(n-k)
  p += [p_j]
  llh += [llh_j]
plt.title(f'$x={x}$')
plt.xlabel('p')
plt.ylabel('ค่าควรจะเป็น',family='Tahoma')
plt.plot(p,llh,'mo-')
plt.grid(ls='--')
plt.show()จากกราฟก็จะเห็นได้ว่าค่าควรจะเป็นสูงสุดที่ p=0.4 ดังนั้นการสรุปว่าเหรียญนี้มีความน่าจะเป็นที่จะออกหัวเป็น 0.4 จึงดูจะสมเหตุสมผลที่สุด

ในหลายกรณีสามารถหาค่าจุดสูงสุดได้โดยหาจุดที่มีอนุพันธ์เป็น 0

เช่นกรณีโยนเหรียญนี้ อาจลองคำนวณได้ดังนี้


ผลที่ออกมาก็เป็นไปตามที่ควรจะเป็น คือความน่าจะเป็น p ที่ควรจะเป็นที่สุดคือจำนวนครั้งที่ออกหัว k หารด้วยจำนวนครั้งทั้งหมด n

สมมุติว่าเหรียญออกหัว 1 ครั้งจาก 5 ครั้ง แบบนี้กราฟก็จะกลายเป็นแบบนี้ถ้าเหรียญออกหัว 2 ครั้งจาก 10 ครั้ง จุดสูงสุดก็จะไม่ต่างจาก คืออยู่ที่ 1/5 แต่จะเห็นว่ากราฟถูกบีบแคบลง หมายความว่าความน่าจะเป็นที่จะเป็นค่าเท่านี้ยิ่งมีมากขึ้นเมื่อเทียบกับค่าอื่นยิ่งเพิ่มจำนวนการลอง โดยที่สัดส่วนจำนวนออกหัวก้อยยังเท่าเดิมอยู่ ก็ยิ่งจะเห็นผลชัดขึ้น เช่นถ้าออกหัว 3 ครั้งจาก 15 ครั้ง กราฟก็จะยิ่งแคบ
ลองยกอีกตัวอย่างหนึ่ง เช่นเล่นเกมแล้วตีมอนสเตอร์ที่มีโอกาสดร็อปไอเท็ม ต้องการจะรู้ว่าความน่าจะเป็นในการดร็อปไอเท็มเป็นเท่าไหร่ จึงลองตีมอนสเตอร์ดูสัก 10 ตัวก็พบว่าดร็อป 1 ครั้ง พอตี 100 ก็ดร็อป 10 พอตี 1000 ก็ดร็อป 100 เมื่อลองคำนวณค่าควรจะเป็นที่ p ค่าต่างๆแล้ววาดกราฟดูก็จะได้ลักษณะแบบนี้อนึ่ง ยิ่งทำจำนวนครั้งมากค่าควรจะเป็นก็ยิ่งต่ำเข้าใกล้ 0 แต่ยังไงก็เป็นค่าที่มีความแตกต่างกันชัดเจนเทียบกันได้ มีค่าสูงสุดชัดเจน ในที่นี้จึงแสดงเป็นค่าเทียบกับค่าสูงสุด (ทำให้สูงสุดเป็น 1) เพื่อให้เทียบกราฟได้

จะเห็นว่ายิ่งจำนวนครั้งมากก็ยิ่งบีบเข้ามาเป็นแท่งแคบลง การที่กราฟแคบลงแบบนี้ก็แสดงว่ายิ่งน่าจะเป็นค่านั้นแน่นอนยิ่งขึ้น ดังนั้นก็จะเห็นว่ายิ่งทดลองซ้ำมากเข้า การประมาณค่าควรจะเป็นก็ยิ่งให้ผลที่แน่นอนยิ่งขึ้น
ลอการิธึมของค่าควรจะเป็น

ค่าควรจะเป็นเกิดจากการคูณกันของเลขหลายๆตัว ซึ่งลักษณะแบบนี้บางทีก็คูณยาก อีกทั้งเนื่องจากว่าเลขแต่ละตัวที่มาคูณกันนั้นล้วนน้อยกว่า 1 ยิ่งคูณกันเข้ายิ่งเป็นเลขที่เล็กมาก แต่เวลาที่คำนวณในคอมพิวเตอร์ถ้าหากเลขต่ำเกินไปจะถูกปัดเป็น 0 ได้ จึงเป็นปัญหา

ดังนั้นในทางปฏิบัติแล้วแทนที่จะคำนวณค่าควรจะเป็นโดยตรง ก็เป็นคำนวณลอการิธึมของค่าควรจะเป็นแทน พอทำแบบนี้แล้วจากที่อยู่ในรูปของการคูณก็จะแปลงมาเป็นการบวกได้ และถึงค่าจะน้อยแค่ไหนพอใส่ลอการิธึมลงไปก็เป็นแค่ค่าติดลบ


ในที่นี้ แทนลอการิธึมของค่าควรจะเป็น

เนื่องจากค่าควรจะเป็นมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 เสมอ ดังนั้น มีค่าติดลบเสมอ ยิ่งค่าติดลบน้อยก็แสดงว่าค่าควรจะเป็นมีค่าสูง

ดังนั้นเมื่อพิจารณาหาพารามิเตอร์ที่ทำให้ค่าความควรจะเป็นสูงที่สุด ก็สามารถเปลี่ยนมาพิจารณาหาค่า สูงสุดแทนได้ ความหมายไม่ต่างกันแต่คำนวณสะดวกกว่า

ลองวาดกราฟดูตัวอย่าง
import math

p = 0.4
P = []
L = []
P_j = 0
for j in range(99):
  P_j += 0.01
  P += [P_j]
  L_j = p*math.log(P_j) + (1-p)*math.log(1-P_j)
  L += [L_j]
plt.plot(P,L,'#78aa44')
plt.grid(ls='--')
plt.show()จะเห็นว่าได้กราฟที่ไม่ทำให้ค่าต่างกันมากจนเป็นเนินชันเด่นชัดเหมือนตอนก่อนใส่ลอการิธึม แต่จุดสูงสุดก็ยังคงเป็นจุดสูงสุดไม่ต่างจากเดิม

ดังนั้นจึงเป็นการสะดวกยิ่งขึ้นถ้าคำนวณเป็นค่าลอการิธึม
การกำหนดพารามิเตอร์ของการแจกแจงแบบปกติ

คราวนี้มาดูกรณีการแจกแจงแบบปกติ ซึ่งน่าจะมีโอกาสไกด้ใช้บ่อยที่สุด

ฟังก์ชันความหนาแน่นการแจกแจงความน่าจะเป็นของการแจกแจงแบบปกติเป็นดังนี้ (ยกมาจากบทที่ ๑๑)


ความน่าจะเป็นในการแจกแจงแบบปกติขึ้นกับพารามิเตอร์ 2 ตัวคือ μ และ σ ในที่นี้เราจะมาพิจารณาเพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุด นั่นก็คือ μ และ σ ที่ทำให้ความน่าจะเป็นร่วมมีค่ามากที่สุด

การแจกแจงแบบปกติเป็นการแจกแจงแบบต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาค่าควรจะเป็น แทนที่จะพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยตรงก็จะพิจารณาจากฟังก์ชันความหนาแน่นการแจกแจงความน่าจะเป็น ในที่นี้ขอเขียนใหม่โดยใช้อักษร ดังนี้


ความหมายในการเขียนในที่นี้เช่นเดียวกับตอนใช้ P ธรรมดา แค่เปลี่ยนเป็น แบบนี้ให้ต่างไปเล็กน้อยเพื่อแสดงถึงความหนาแน่นของความน่าจะเป็นแทนที่จะเป็นตัวค่าความน่าจะเป็น ที่จริงจะเขียนเหมือนกันก็ไม่เป็นไร บางตำราก็เขียนเป็น P เหมือนกัน ให้รู้เอาเอง แต่ในที่นี้ขอเขียนต่างเล็กน้อยให้พอรู้ว่าเป็นคนละความหมายกันแม้จะใกล้เคียงกันก็ตาม

ในที่นี้เขียน μ,σ ไว้ด้านขวาเพื่อแสดงว่าเป็นเงื่อนไขว่า μ,σ มีค่าเท่านั้น

สมมุติว่าทำการสุ่มค่าทั้งหมด n ครั้ง ได้ผลออกมาเป็น x1,x2,...,xn ค่าควรจะเป็นในกรณีของการแจกแจงแบบปกตินี้ก็คำนวณได้จากการคูณกันดังนี้


เพื่อความสะดวก ต่อไปจะพิจารณาในรูปลอการิธึมของค่าควรจะเป็น


หาอนุพันธ์เทียบกับค่า μ เพื่อจะหาจุดสูงสุด


ทำเช่นเดียวกันกับ σ


ผลที่ได้นี้จะเห็นว่า μ ก็คือค่าเฉลี่ย ส่วน σ ก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนั่นเอง ซึ่งก็เป็นไปตามสมบัติของการแจกแจงแบบปกติ จะเห็นว่าสามารถพิสูจน์ได้จากการพิจารณาค่าควรจะเป็นสูงสุด

ต่อไปยกตัวอย่าง เช่นสมมุติว่ามีค่าที่ได้จากการสุ่มมา 3 ค่าเป็น [1,2,6] (เพื่อความง่ายขอยกตัวอย่างโดยใช้แค่ 3 ตัว)

ในที่นี้คำนวณได้ง่ายๆว่าค่าเฉลี่ยคือ (1+2+6)/3 = 3 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็จะได้เป็น 2.16

ลองเขียนโปรแกรมคำนวณค่าควรจะเป็น (ในที่นี้ขอไม่ใส่ลอการิธึม) ในกรณีค่า μ และ σ เป็นค่าต่างๆ
# ฟังก์ชันการแจกแจงความหนาแน่นความน่าจะเป็นแบบปกติ
def pakati(x,μ,σ):
  return (2*math.pi)*(*-0.5)/σ*math.exp(-(x-μ)**2/(2*σ**2))

x = [1,2,6] # ตำแหน่งจุดข้อมูล

# วาดหลายๆเส้นที่ค่า σ ต่างกันไป โดยใช้ μ เป็นแกนนอน
for σ in [1.5,1.8,2.1,2.4,2.7,3]:
  μ = [] # ลิสต์เก็บค่า μ
  llh = [] # ลิสต์เก็บค่าความควรจะเป็นทั้งหมด
  μ_j = 0.1 # ค่า μ เริ่มต้น
  for j in range(100):
    llh_j = 1 # ค่าความควรจะเป็น เริ่มที่ 1
    # วนซ้ำเพื่อคูณเข้าไปเรื่อยๆ
    for i in range(len(x)):
      llh_j *= pakati(x[i],μ_j,σ)
    μ += [μ_j] # เก็บค่า μ
    llh += [llh_j] # เก็บค่าความควรจะเป็นที่ μ ค่านั้น
    μ_j += 0.1 # เพิ่มค่า μ ไปเรื่อยๆ
  plt.plot(μ,llh,label='σ=%.2f'%σ)
plt.xlabel('μ')
plt.scatter(x,[0]*len(x),c='k') # วาดจุดแสดงตำแหน่งจุดข้อมูลทั้ง 3 จุด
plt.legend()
plt.grid(ls='--')
plt.show()จะเห็นว่าไม่ว่า σ จะเป็นเท่าใดจุดสูงสุดก็อยู่ที่ μ=3 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ย แต่ค่าสูงสุดก็จะได้ต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่า σ เป็นเท่าใด

ลองวาดใหม่ในลักษณะเดียวกันโดยคราวนี้ให้แกนนอนเป็น σ แล้วพิจารณาเทียบที่ μ ค่าต่างๆ
for μ in [0.5,1.5,2.5,3,4,5]:
  σ = []
  llh = []
  σ_j = 0.1
  for j in range(100):
    llh_j = 1
    for i in range(len(x)):
      llh_j *= pakati(x[i],μ,σ_j)
    σ += [σ_j]
    llh += [llh_j]
    σ_j += 0.1
  plt.plot(σ,llh,label='μ=%.1f'%μ)
plt.xlabel('σ')
plt.legend()
plt.grid(ls='--')
plt.show()จะเห็นว่าเส้นที่มีค่าสูงที่สุดคือเส้น μ=3 และจุดสูงสุดของเส้นนี้อยู่ที่ σ=2.16 ซึ่งก็คือเท่ากับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

หากลองวาดเป็นคอนทัวร์ก็จะได้ออกมาในลักษณะนี้ซึ่งจะเห็นค่าสูงสุดที่ μ=3, σ=2.16สุดท้ายเพื่อเสริมความเข้าใจให้มองเห็นภาพได้ชัดขึ้นลองดูภาพเคลื่อนไหวนี้ภาพนี้สร้างจากการสุ่มข้อมูลด้วยการแจกแจงแบบปกติทั้งหมด 1000 ตัว โดยที่ μ=5, σ=2 จากนั้นลองคำนวณลอการิธึมของค่าควรจะเป็น เทียบกรณีที่ μ,σ มีค่าต่างๆกันไป

จะเห็นได้ว่าค่า เปลี่ยนไปตาม μ,σ และค่าจะสูงที่สุด (ติดลบน้อยสุด) เมื่อ μ=5, σ=2 ซึ่งตรงกับการแจกแจงจริงๆที่ใช้สุ่มสร้างข้อมูลนี้ขึ้นมา ยิ่งกราฟดูต่างไปมาก ค่า ก็ยิ่งลดลง

แนวคิดสร้างภาพและวิธีอธิบายแบบนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากบทความ 【統計学】尤度って何?をグラフィカルに説明してみる。 ของคุณ まつ けん ในเว็บ qiita

หากใครอ่านภาษาญี่ปุ่นได้ก็ขอแนะนำให้อ่านบทความนี้ไปด้วย เพราะอธิบายเรื่องค่าควรจะเป็นได้เข้าใจง่ายเห็นภาพดีมากบทถัดไป >> บทที่ ๑๕-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คณิตศาสตร์ >> ความน่าจะเป็น
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
มอดูลต่างๆ
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
ภาษา javascript
ภาษา mongol
ภาษาศาสตร์
maya
ความน่าจะเป็น
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
-- บันทึกในฮ่องกง
-- บันทึกในมาเก๊า
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

 ค้นหาบทความ

 บทความแนะนำ

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

บทความแต่ละเดือน

2024年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2023年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2022年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2021年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2020年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

ค้นบทความเก่ากว่านั้น

ไทย

日本語

中文