φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblasโครงข่ายประสาทเทียมเบื้องต้น บทที่ ๑๘: การเร่งการเรียนรู้ด้วยแบตช์นอร์ม
เขียนเมื่อ 2018/09/02 06:36
แก้ไขล่าสุด 2022/07/10 21:08
>> ต่อจาก บทที่ ๑๗แนวคิด

ในบทที่ ๑๓ ได้พูดถึงไปแล้วว่าถ้าหากค่าของตัวแปรระหว่างไหลผ่านในแต่ละชั้นอยู่ในช่วงที่พอเหมาะก็จะทำให้การเรียนรู้เป็นไปได้อย่างราบรื่นดีกว่า เพื่อการนั้นจึงต้องใส่ใจกับค่าพารามิเตอร์ตั้งต้น

แต่ตอนหลังก็ได้มีคนคิดค้นอีกวิธีหนึ่ง คือให้หาทางควบคุมให้ค่าในแต่ละชั้นอยู่ภายในช่วงที่เหมาะสมตลอดเวลา

วิธีนั้นทำได้โดยการเพิ่มชั้นที่เรียกว่าแบตช์นอร์ม (batch norm) แทรกลงไปก่อนหน้าหรือหลังฟังก์ชันกระตุ้นในแต่ละชั้น

ถ้าแทรกก่อน โครงสร้างการจัดเรียงชั้นอาจเขียนได้เป็นในลักษณะแบบนี้ สำหรับโครงข่าย ๔ ชั้นนี่เป็นเทคนิคที่ถูกคิดขึ้นมาในปี 2015 แต่ได้รับความนิยมสูงมากอย่างรวดเร็ว

แบตช์นอร์มมีความสามารถดังนี้
- ทำให้การเรียนรู้คืบหน้าไปได้อย่างรวดเร็วขึ้น
- ทำให้ไม่ต้องใส่ใจกับค่าพารามิเตอร์ตั้งต้นมากนัก
- ป้องกันการเรียนรู้เกินได้

ทั้งหมดนี้เป็นผลจากการที่ค่าในระหว่างแต่ละชั้นถูกปรับให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมวิธีการ

ชั้นแบตช์นอร์มจะทำการปรับค่าข้อมูลที่ผ่านให้เป็นมาตรฐานโดยเทียบกับข้อมูลทั้งหมด
..(18.1)

โดยในที่นี้ x คือค่าตัวแปรต่างๆในแต่ละชั้น เสร็จแล้วก็จะได้ค่า xC ที่มีค่าเฉลี่ยเป็น 0 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 1

แต่การคำนวณในชั้นนี้ยังไม่จบแค่นั้น ยังต้องมีการไปคูณและบวกกับพารามิเตอร์เพื่อปรับค่าให้เหมาะสมอีกที
..(18.2)

โดย γ และ β เป็นพารามิเตอร์ที่ต้องทำการเรียนรู้

เพียงแต่ γ และ β ในบางการใช้งานอาจตัดตรงส่วนนี้ทิ้งไป คือตั้งให้ γ=1 และ β=0 คงที่ แบบนี้ก็จะไม่มีพารามิเตอร์ให้ต้องเรียนรู้ ทำให้ประหยัดการคำนวณและหน่วยความจำที่ต้องใช้ภายในชั้นนี้ไปได้เล็กน้อย (ถ้าเป็นใน pytorch ตอนสร้างกำหนดให้ affine=0 ก็จะตัดส่วนนี้ทิ้งไป)

ยังมีอีกปัญหาหนึ่งก็คือ ค่าที่ผ่านชั้นแบตช์นอร์มไปนั้นคือค่าที่ปรับให้เป็นมาตรฐานเทียบกับค่าที่ถูกป้อนมาด้วยกันในครั้งนั้น แบบนี้แสดงว่าแต่ละครั้งที่ป้อนค่าเข้ามาต่อให้ป้อนค่าเดิมแต่ถ้าค่าอื่นไม่เหมือนเดิมคำตอบที่ได้จะไม่เหมือนเดิม

แบบนี้แม้เวลาที่ฝึกจะทำให้การเรียนรู้คืบหน้าไปได้เร็วจริง แต่พอจะใช้งานจริงคำตอบจะไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับชุดข้อมูลที่ป้อนเข้ามาด้วยกัน

ดังนั้น จึงต้องทำการแยกกรณีเวลาที่ฝึกกับเวลาที่ใช้งานจริงออกจากกัน ซึ่งจะคล้ายกับการใช้ดรอปเอาต์ ดังที่แนะนำไปแล้วในบทที่ ๑๗

เวลาใช้งานจริงค่าจะต้องไม่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะป้อนข้อมูลผ่านเข้ามาทีละตัว หรือทีละหลายตัว

xN จะคำนวณโดย
..(18.3)

โดย μR คือ ค่าเฉลี่ยขณะวิ่ง σR คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขณะวิ่ง เป็นค่าที่ปรับเปลี่ยนไปในระหว่างการเรียนรู้ คำนวณโดย
..(18.4)

จากนั้นก็คำนวณ xB โดยเข้าสมการ (18.2) เหมือนเดิม

โดย m คือค่าโมเมนตัม เป็นค่าที่สามารถปรับได้ โดยทั่วไปจะให้มีค่าใกล้ๆ 1 อย่างเช่น m=0.9 เพื่อให้มีความเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยจากข้อมูลในแต่ละรอบ

**หมายเหตุ: โมเมนตัมในที่นี้นิยามในความหมายเดียวกับ keras แต่ใน pytorch จะใช้ในความหมายตรงกันข้าม

ระหว่างการเรียนรู้ ค่า μR กับ σR ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตลอด เช่นเดียวกับพารามิเตอร์ γ และ β แต่พอเรียนรู้เสร็จก็จะกลายเป็นค่าคงที่ ซึ่งต่างจาก μB และ σB ซึ่งจะเปลี่ยนไปตลอดโดยขึ้นกับชุดข้อมูลป้อนเข้า

หลักการและวิธีการมีอยู่เท่านี้ สำหรับเรื่องการหาอนุพันธ์ขณะแพร่ย้อนกลับนั้นก็แค่คำนวณย้อนตามกฎลูกโซ่ ในที่นี้ขอละไว้ ดูจากในโค้ดเอาได้เขียนคลาสของแบตช์นอร์ม

ก่อนอื่นนำเข้าชั้นที่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดจาก unagi.py
from unagi import Chan,Affin,Relu,Sigmoid_entropy,Adam,Batchnorm
import numpy as np

เราอาจนิยามชั้นแบตช์นอร์มได้แบบนี้
class Batchnorm(Chan):
  def __init__(self,m,mmt=0.9):
    self.m = m # จำนวนตัวแปรของข้อมูล
    self.param = [Param(np.ones(m)),Param(np.zeros(m))] # ค่า γ และ β
    self.rmu = np.zeros(m) # ค่าเฉลี่ยขณะวิ่ง
    self.rvar = np.zeros(m)+1e-8 # ความแปรปรวนขณะวิ่ง
    self.mmt = mmt # โมเมนตัม
    self.fuekyu = 1
  
  def pai(self,x):
    if(self.fuekyu): # กรณีฝึกอยู่ คำนวณ xn ค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนในกลุ่ม
      self.n = len(x)
      mu = x.mean(0)
      self.xc = x-mu
      var = (self.xc**2).mean(0)+1e-8
      self.sigma = np.sqrt(var)
      self.xn = xn = self.xc/self.sigma
      self.rmu = self.mmt*self.rmu + (1.-self.mmt)*mu
      self.rvar = self.mmt*self.rvar + (1.-self.mmt)*var
    else: # กรณีไม่ได้ฝึกอยู่ คำนวณ xn จาก rmu (μR) และ rvar (σR2)
      xc = x - self.rmu
      xn = xc/np.sqrt(self.rvar)
    
    return self.param[0].kha*xn+self.param[1].kha
  
  def yon(self,g):
    self.param[0].g = (g*self.xn).sum(0)
    self.param[1].g = g.sum(0)
    gxn = self.param[0].kha*g
    gsigma = -((gxn*self.xc)/self.sigma**2).sum(0)
    gvar = gsigma/self.sigma/2
    gxc = gxn/self.sigma + (2./self.n)*self.xc*gvar
    gmu = gxc.sum(0)
    gx = gxc - gmu/self.n
    return gx

แอตทริบิวต์ .fuekyu คือค่าที่บอกว่ากำลังฝึกอยู่หรือเปล่า เพื่อแยกกรณีฝึกกับกรณีใช้จริง เช่นเดียวกันกับที่ใช้ในดรอปเอาต์เปรียบเทียบผลของการมีแบตช์นอร์มกับไม่มี

ต่อไปจะยกตัวอย่างการนำชั้นแบตช์นอร์มมาใช้ โดยเราจะเทียบใน ๒ กรณี คือกรณีที่กำหนดค่าพารามิเตอร์น้ำหนักตั้งต้นอย่างเหมาะสมดีแล้ว คือใช้ค่า σ ตั้งต้นแบบเหอ ไข่หมิง (ดูบทที่ ๑๓) และอีกแบบคือใช้ค่าตั้งต้นที่ต่ำเกินควร คือให้ σ เป็น 0.1 เท่าของเหอ ไข่หมิง ทั้ง ๒ กรณีลองทั้งแบบมีแบตช์นอร์มและไม่มี ดังนั้นรวมแล้วเป็น ๔ กรณี

ขอยกตัวอย่างเป็นข้อมูลสองมิติที่กระจายตัวแบบนี้
import matplotlib.pyplot as plt
 
n = 350
t = np.random.uniform(0,360,n*2)
r = [np.random.normal(1+0.4*np.sin(np.radians(t[:n])*5),0.2)]
r += [np.random.normal(2+0.4*np.sin(np.radians(t[n:])*5),0.3)]
r = np.hstack(r)
x = r*np.cos(np.radians(t))
y = r*np.sin(np.radians(t))
z = np.repeat([0,1],n)
X = np.array([x,y]).T

plt.axes(aspect=1)
plt.scatter(X[:,0],X[:,1],c=z,edgecolor='k',alpha=0.6,cmap='RdYlGn')
plt.show()
เขียนโครงข่ายประสาท ๔ ชั้นให้ทำการเรียนรู้เพื่อจำแนกกลุ่มข้อมูลแล้วบันทึกความแม่นยำในแต่ละชั้นทั้ง ๔ กรณี แล้ววาดกราฟเปรียบเทียบดูความคืบหน้าในการเรียนรู้
plt.figure(figsize=[6.5,6.5])
ax1 = plt.subplot(211,xticks=[])
ax1.set_title(u'เอนโทรปี',family='Tahoma')
ax2 = plt.subplot(212)
ax2.set_title(u'คะแนน',family='Tahoma')

m = [2,60,60,60,1] # จำนวนเซลล์ในชั้นต่างๆ
n_thamsam = 160 # จำนวนรอบที่ทำซ้ำเพื่อปรับพารามิเตอร์
for b in [0,1]:
  for s in [0.1,1]:
    # กำหนดแบบจำลอง
    chan = []
    param = []
    for i in range(len(m)-1):
      he_kaiming = np.sqrt(2./m[i]) # ค่าน้ำหนักตั้งต้นแบบเหอ ไข่หมิง
      af = Affin(m[i],m[i+1],he_kaiming*s)
      chan.append(af)
      param.extend(af.param)
      if(i<len(m)-2):
        if(b): # ใส่ชั้นแบตช์นอร์ม
          bn = Batchnorm(m[i+1])
          chan.append(bn)
          param.extend(bn.param)
        chan.append(Relu())
    chan.append(Sigmoid_entropy())
    opt = Adam(param,eta=0.001) # ออปทิไมเซอร์
    
    # เริ่มฝึก
    lis_entropy = []
    lis_khanaen = []
    for i in range(n_thamsam):
      # คำนวนไปข้างหน้าในโหมดฝึก เพื่อหาเอนโทรปีแล้วแพร่ย้อนกลับ
      X_ = X
      for c in chan[:-1]:
        c.fuekyu = 1 # ฝึกอยู่
        X_ = c(X_)
      entropy = chan[-1](X_,z)
      lis_entropy.append(entropy.kha) # บันทึกค่าเอนโทรปี
      entropy.phraeyon() # แพร่ย้อนกลับ
      opt() # ปรับพารามิเตอร์
      # คำนวณไปข้างหน้าใหม่ในโหมดใช้งานจริง เพื่อหาคะแนนความแม่นในการทำนาย
      X_ = X
      for c in chan[:-1]:
        c.fuekyu = 0 # ไม่ได้ฝึกอยู่
        X_ = c(X_)
      lis_khanaen.append(((X_.kha.ravel()>0)==z).mean()) # บันทึกคะแนน
      
    ax1.plot(lis_entropy,[':','-'][s==1],color=['r','g'][b])
    ax2.plot(lis_khanaen,[':','-'][s==1],color=['r','g'][b])
plt.legend([u'ไม่มีแบตช์นอร์ม, $\sigma_w$=เหอ/10',
      u'ไม่มีแบตช์นอร์ม, $\sigma_w$=เหอ',
      u'มีแบตช์นอร์ม, $\sigma_w$=เหอ/10',
      u'มีแบตช์นอร์ม, $\sigma_w$=เหอ'],
  prop={'family':'Tahoma','size':15})
plt.tight_layout()
plt.show()
ผลที่ได้จะเห็นได้ว่ากรณีที่ใช้แบตช์นอร์มการเรียนรู้จะไปเร็วกว่าแบบที่ไม่ใช้พอสมควร แถมยังไม่ค่อยเห็นความแตกต่างระหว่างการใช้ค่าเริ่มต้นแบบเหอไข่หมิงกับแบบที่ตั้งให้ต่ำลงสิบเท่าด้วย นั่นแสดงว่าการกำหนดค่าตั้งต้นจะมีความสำคัญน้อยลงมากหากใช้แบตช์นอร์ม

ในขณะที่กรณีที่ไม่ใช่แบตช์นอร์มการเรียนรู้จะไปช้ากว่า แถมจะยิ่งแย่ถ้าหากกำหนดค่าตั้งต้นไม่ดีจะยิ่งเรียนรู้ได้แย่ เห็นผลชัดเจนกว่ามาก

จากตัวอย่างนี้จะเห็นได้ชัดถึงประโยชน์ของแบตช์นอร์ม>> อ่านต่อ บทที่ ๑๙


-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> ปัญญาประดิษฐ์ >> โครงข่ายประสาทเทียม
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> numpy

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
มอดูลต่างๆ
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
ภาษา javascript
ภาษา mongol
ภาษาศาสตร์
maya
ความน่าจะเป็น
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
-- บันทึกในฮ่องกง
-- บันทึกในมาเก๊า
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

 ค้นหาบทความ

 บทความแนะนำ

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

บทความแต่ละเดือน

2023年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2022年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2021年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2020年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2019年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

ค้นบทความเก่ากว่านั้น

ไทย

日本語

中文