φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblasmanim บทที่ ๑๗: การใส่สูตรสมการทางคณิตศาสตร์
เขียนเมื่อ 2021/03/12 00:17
แก้ไขล่าสุด 2023/08/26 13:15

ต่อจาก บทที่ ๑๖

ในบทนี้จะพูดถึงการใส่สูตรสมการทางคณิตศาสตร์ต่างๆ
การสร้างสูตรสมการทางคณิตศาสตร์ด้วยคลาส Tex

คลาส Tex มีไว้สำหรับเขียนพวกสูตรสมการทางคณิตศาสตร์ขึ้นมาจากโค้ด LaTeX

อย่างไรก็ตาม ความสามารถตรงส่วนนี้มีความซับซ้อน และมีโอกาสเกิดบั๊กได้ง่าย คาดว่ายังน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกในอนาคต

สำหรับวิธีการเขียนโค้ด LaTeX นั้นจะไม่อธิบายในที่นี้ สามารถค้นตามเว็บเพื่อศึกษาเพิ่มเติมเอาเองได้

ขนาดของอักษรกำหนดได้ที่คีย์เวิร์ด font_size ส่วนสีกำหนดโดยคีย์เวิร์ด color

ตัวอย่าง ลองเขียนฟังก์ชันการแจกแจงเบตา
import manimlib as mnm

class Manimala(mnm.Scene):
  def construct(self):
    # ฟังก์ชันการแจกแจงเบตา
    beta = mnm.Tex(r'f(\alpha,\beta) = \frac{x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1} }{B(\alpha,\beta)}',font_size=96)
    # แทนค่า α=2, β=3 ลงสมการ
    beta23 = mnm.Tex(r'f(2,3) = \frac{x^{2-1}(1-x)^{3-1} }{B(2,3)}',font_size=96,color='#a4ff9a')
    self.play(
      mnm.Transform(beta,beta23),
      run_time=1.5
    )
    self.wait(0.5)สามารถใส่ค่า fill_opacity กับ stroke_width เพื่อแสดงตัวอักษรเป็นโครงขอบได้

ตัวอย่าง เขียนฟังก์ชันการแจกแจงปัวซง
import manimlib as mnm

class Manimala(mnm.Scene):
  def construct(self):
    poisson = mnm.Tex(r'f(\lambda) = \frac{\lambda^x \exp(-\lambda)}{x!}',
             font_size=144,
             fill_opacity=0,
             stroke_width=4)
    poisson6 = mnm.Tex(r'f(6) = \frac{6^x \exp(-6)}{x!}',
              font_size=144,
              color='#9addff',
              fill_opacity=0,
              stroke_width=4)
    self.play(
      mnm.Transform(poisson,poisson6),
      run_time=1.5
    )
    self.wait(0.5)


การแยกส่วนประกอบ

การสร้าง Tex ดังในตัวอย่างที่ผ่านมานั้น ส่วนประกอบทั้งหมดใน Tex จะถือว่าเป็นวัตถุตัวเดียวกันหมด ซึ่งถ้าหากไม่ใช่ว่าเราตั้งใจจะนำมาแยกส่วนเพื่อทำอะไรก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร

แต่ในกรณีส่วนใหญ่นั้นเวลาแสดงภาพเคลื่อนไหวจำเป็นต้องทำการแยกส่วนประกอบต่างๆออกจากกันให้ชัดเจนไม่เช่นนั้นจะเกิดข้อผิดพลาดหรือไม่สามารถแสดงการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องได้

การแยกส่วนประกอบภายใน Tex นั้นมีอยู่หลายวิธี โดยพื้นฐานแล้ววิธีที่ง่ายและแน่นอนที่สุดก็คือทำการแยกส่วนโดยใส่ไปทีละชิ้น

เช่นลองเขียนฟังก์ชันการแจกแจงแบร์นุลลี โดยทำการแยกส่วน อาจเขียนได้ดังนี้
mnm.Tex('f','(','p',')','=','p','^x','(','1','-','p)','^{1','-','x}')

ซึ่งการที่ต้องมาเขียนแยกแบบนี้ก็ดูแล้วยุ่งยากและยังเข้าใจยากด้วย โดยทั่วไปจึงแนะนำให้ใช้วิธีการใส่ส่วนประกอบที่ต้องการแยกลงในคีย์เวิร์ด isolate แล้วส่วนประกอบที่ระบุทั้งหมดจะถูกแยกส่วนโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างการใช้
import manimlib as mnm

class Manimala(mnm.Scene):
  def construct(self):
    bernoulli = mnm.Tex(r'f(p) = p^x(1-p)^{1-x}',
              isolate=['f','p','=','x','-','1'])
    # แทนที่จะเขียนแยกส่วนเป็น
    # bernoulli = mnm.Tex('f','(','p',')','=','p','^x','(','1','-','p)','^{1','-','x}')
    bernoulli.set_color_by_gradient('#ff9add','#a9f2be')
    self.play(
      bernoulli.animate.set_width(13),
      run_time=1.5
    )อนึ่ง ในตัวอย่างนี้ทำการแยกส่วนเพื่อให้สามารถใส่สีให้แต่ละส่วนแบบไล่สีด้วย .set_color_by_gradient() ได้ หากไม่แยกส่วนก็จะถือว่าทั้งก้อนเป็นวัตถุชิ้นเดียวและไม่สามารถเขียนให้ไล่สีได้
การแปลงส่วนประกอบด้วย TransformMatchingTex

ประโยชน์ของการแยกส่วนประกอบของวัตถุ Tex จะเห็นชัดเมื่อเวลาที่ทำการแปลงร่างวัตถุ โดยเฉพาะเมื่อใช้การแปลงด้วยคลาส TransformMatchingTex

TransformMatchingTex ใช้สำหรับแปลงร่าง Tex โดยเทียบส่วนประกอบที่เหมือนกันแล้วทำการย้ายค่าแทนที่ตามความเหมาะสม

ตัวอย่าง ลองสร้าง Tex ขึ้นมา ๒ ตัวโดยแยกส่วนประกอบหมดเหมือนกัน แล้วใช้ TransformMatchingTex ทำการแปลงดู
import manimlib as mnm

class Manimala(mnm.Scene):
  def construct(self):
    bernoulli = mnm.Tex(r'f(p) = p^x(1-p)^{1-x}',
              isolate=['f','p','=','x','-','1'],
              font_size=144)
    bernoulli07 = mnm.Tex(r'f(0.7) = 0.7^x(1-0.7)^{1-x}',
               isolate=['f','0.7','=','x','-','1'],
               font_size=112,
               color='#a9f2ee')
    self.play(
      mnm.TransformMatchingTex(bernoulli,
                   bernoulli07,
                   key_map={'p':'0.7'}),
      run_time=1.5
    )
    self.wait(0.5)ผลที่ได้จะเห็นว่า 0.7 เข้าแทนที่ p ส่วนที่เหลือไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็อยู่อย่างนั้น

การใส่ key_map={'p':'0.7'} นั้นเพื่อเป็นการบอกให้รู้ว่า p ให้แปลงเป็น 0.7

หากไม่ใส่ key_map ไว้ ผลที่ได้ก็จะกลายเป็นแค่ p หายไปแล้ว 0.7 ปรากฏขึ้นมาแทน แบบนี้นอกจากนี้ หากไม่ได้ทำการแยกส่วนไว้ ผลที่ได้ก็จะต่างออกไปมาก หากลองทำเหมือนเดิมแต่เอาส่วน isolate ออกแล้วผลที่ได้จะเป็นแบบนี้ซึ่งจะเห็นว่าเมื่อไม่มีการแยกส่วนก็จะแค่ทำให้ทั้งก้อนหายไปหมดแล้วแทนด้วยก้อนใหม่

ลองดูอีกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพการใช้งานชัดขึ้น
import manimlib as mnm

class Manimala(mnm.Scene):
  def construct(self):
    tex1 = mnm.VGroup(mnm.Tex('n! =',
                 isolate=['n','!','='],
                 font_size=112),
             mnm.Tex(r'n \times (n-1) \times \cdots \times 1',
                 isolate=['(','n-1',')','n',r'\times','1',r'\cdots'],
                 font_size=112))
    tex1.arrange(mnm.RIGHT)
    tex1.set_color('#cfa3d3')
    
    tex2 = mnm.VGroup(mnm.Tex('6! =',
                 isolate=['6','!','='],
                 font_size=112),
             mnm.Tex(r'6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1',
                 isolate=['6','5','4','3','2','1',r'\times'],
                 font_size=112))
    tex2.arrange(mnm.RIGHT)
    tex2.set_color('#d0f2a9')
    
    tex3 = mnm.VGroup(mnm.Tex('4! =',
                 isolate=['4','!','='],
                 font_size=112),
             mnm.Tex(r'4 \times 3 \times 2 \times 1',
                 isolate=['4','3','2','1',r'\times'],
                 font_size=112))
    tex3.arrange(mnm.RIGHT)
    tex3.set_color('#d1d3a3')
    
    vg = mnm.VGroup(tex1,tex3,tex2)
    vg.arrange(mnm.DOWN,buff=1)
    
    self.add(tex1)
    
    self.play(
      mnm.TransformMatchingTex(tex1[0].copy(),
                   tex2[0],
                   key_map={'n':'6'}),
      mnm.TransformMatchingTex(tex1[1].copy(),
                   tex2[1],
                   key_map={'n':'6','n-1':'5'}),
      run_time=1.25
    )
    
    self.play(
      mnm.TransformMatchingTex(tex1[0].copy(),
                   tex3[0],
                   key_map={'n':'4'}),
      mnm.TransformMatchingTex(tex1[1].copy(),
                   tex3[1],
                   key_map={'n':'4','n-1':'3'}),
      run_time=1.25
    )


TexText

คลาส TexText ใช้เขียนข้อความพร้อมกับแทรกสูตรสมการทางคณิตศาสตร์ไปด้วย

เมื่อเทียบกับคลาส Text แล้ว ข้อได้เปรียบคือพิมพ์พวกสมการใส่ลงไปได้ แต่ข้อเสียคือวัตถุที่ได้จะมีลักษณะเหมือน Tex คือสร้างช้าและไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้

ส่วนที่ต้องการใช้เป็นสูตรสมการทางคณิตศาสตร์ให้ล้อมด้วย $ $ ส่วนตัวหนังสือที่เป็นข้อความธรรมดาไม่ต้องใส่ $ $

ตัวอย่าง ลองเขียนฟังก์ชันการแจกแจงแบบเรขาคณิต และ การแจกแจงแบบทวินามเชิงลบ
import manimlib as mnm

class Manimala(mnm.Scene):
  def construct(self):
    tt = mnm.TexText(r'''Geometrinen jakauma \\
               $p(1-p)^{x-1}$ \\
               Negatiivinen binomijakauma \\
               $C(x+r-1,x)(1-p)^rp^x$''',
             color='#f2a9e0',
             font_size=100)
    self.play(
      mnm.Write(tt),
      run_time=1.25
    )
    self.wait(0.25)


Matrix

คลาส DecimalMatrix กับ IntegerMatrix ใช้สร้างเมทริกซ์ขึ้นมา โดย DecimalMatrix จะแสดงค่าเป็นเลขทศนิยม ส่วน IntegerMatrix จะแสดงค่าเป็นจำนวนเต็ม

ตัวอย่างการใช้
import manimlib as mnm

class Manimala(mnm.Scene):
  def construct(self):
    # ค่าในเมทริกซ์
    matr = [[1.2,2.4,3.6],
        [5,6.6,8.8]]
    # เมทริกซ์เลขทศนิยม
    matr1 = mnm.DecimalMatrix(matr)
    matr1.set_color('#ddf2a9')
    matr1.set_width(12)
    # เมทริกซ์จำนวนเต็ม
    matr2 = mnm.IntegerMatrix(matr)
    matr2.set_color('#caa9f2')
    matr2.set_width(12)
    
    self.play(
      mnm.Transform(matr1,matr2),
      run_time=1.25
    )
    self.wait(0.25)


Brace

คลาส Brace ใช้สร้างปีกกาคร่อมวัตถุที่ต้องการ มักใช้เพื่อการอธิบายตัววัตถุนั้นๆ

การใช้ให้ใส่วัตถุที่ต้องการคร่อม แล้วก็ตามด้วยทิศที่จะวาง

ตัวอย่างเช่นลองสร้างปีกกาแล้วแสดงข้อความอธิบายส่วนจริงส่วนจินตภาพของจำนวนเชิงซ้อน
import manimlib as mnm

class Manimala(mnm.Scene):
  def construct(self):
    tex = mnm.Tex('7-x','+','3i+yi',font_size=180,color="#e3ebb8")
    
    brace1 = mnm.Brace(tex[0],mnm.UP,color='#a3d3ba')
    text1 = mnm.Text('ส่วนจริง',color='#a3d3ba',size=1.6)
    text1.next_to(brace1,mnm.UP)
    
    brace2 = mnm.Brace(tex[2],mnm.UP,color='#d3a3bf')
    text2 = mnm.Text('ส่วนจินตภาพ',color='#d3a3bf',size=1.6)
    text2.next_to(brace2,mnm.UP)
    
    brace3 = mnm.Brace(tex,mnm.DOWN,color='#b8e3eb')
    text3 = mnm.Text('จำนวนเชิงซ้อน',color='#b8e3eb',size=2)
    text3.next_to(brace3,mnm.DOWN)
    
    self.add(tex)
    self.play(
      mnm.ClockwiseTransform(tex[0].copy(),brace1),
      mnm.CounterclockwiseTransform(tex[2].copy(),brace2),
      mnm.FadeTransform(tex.copy(),brace3),
      mnm.ShowCreation(text1),
      mnm.Write(text2),
      mnm.GrowFromCenter(text3),
      run_time=1.1
    )
    self.wait(0.4)

อ่านบทถัดไป >> บทที่ ๑๘

-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> manim

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
มอดูลต่างๆ
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
ภาษา javascript
ภาษา mongol
ภาษาศาสตร์
maya
ความน่าจะเป็น
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
-- บันทึกในฮ่องกง
-- บันทึกในมาเก๊า
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

 ค้นหาบทความ

 บทความแนะนำ

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

บทความแต่ละเดือน

2024年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2023年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2022年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2021年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2020年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

ค้นบทความเก่ากว่านั้น

ไทย

日本語

中文