φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblas[python] วิเคราะห์จำแนกประเภทข้อมูลเป็นหลายกลุ่มด้วยการถดถอยโลจิสติกแบบมัลติโนเมียล (การถดถอยซอฟต์แม็กซ์)
เขียนเมื่อ 2016/12/05 20:01
แก้ไขล่าสุด 2022/07/21 15:27
ก่อนหน้านี้ได้เขียนบทความเรื่องการวิเคราะห์จำแนกประเภทข้อมูลเป็นสองกลุ่มด้วยการถดถอยโลจิสติกไป https://phyblas.hinaboshi.com/20161103

ตอนท้ายได้กล่าวถึงว่าการวิเคราะห์ในลักษณะนี้สามารถพัฒนาต่อไปสู่การจำแนกประเภทกลุ่มของข้อมูลเป็นมากกว่าสองได้ด้วย และนั่นคือสิ่งที่จะเขียนถึงในคราวนี้

ขอเริ่มจากยกตัวอย่างปัญหาที่ต้องการจะแก้ขึ้นมา

สมมุติว่ามีเกมอยู่เกมหนึ่งซึ่งภายในเกมมีการเลี้ยงพญานาค โดยต้องเลี้ยงตั้งแต่เด็กแล้วพอถึงอายุถึงกำหนดก็จะเปลี่ยนร่างเป็นร่างสมบูรณ์

พญานาคร่างสมบูรณ์ไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียว แต่จะต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าตอนเด็กอยู่ให้อาหารอะไรไปแค่ไหน

สมมุติว่าอาหารพญานาคในเกมนี้มีแค่ ๒ อย่างคือผักและปลา มีผู้เล่นคนหนึ่งลองเลี้ยงซ้ำทั้งหมดร้อยครั้งแล้วให้อาหารปริมาณต่างกันออกไป ผลที่ได้ออกมาตามนี้จากภาพนี้ผลที่ได้จำแนกตามพื้นที่ออกเป็น ๕ ส่วน ดังนี้
0. สีม่วง ไม่เปลี่ยนร่าง
1. สีเหลือง พญานาคเหลือง
2. สีฟ้า พญานาคฟ้า
3. สีเขียว พญานาคเขียว
4. สีน้ำเงิน พญานาคน้ำเงิน

แค่มองจากตรงนี้ก็คงพอเห็นภาพคร่าวๆแล้วว่ามีกฎเกณฑ์การจำแนกเป็นยังไง

ความจริงแล้วข้อมูลชุดนี้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยโค้ดนี้
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# สุ่มจำนวนผักและปลา
phak = np.random.randint(0,4000,100)
pla = np.random.randint(0,4000,100)
# กำหนดว่าจะเปลี่ยนเป็นร่างไหน
plianrang = np.tile([1],100)
plianrang[phak-pla*2<1000] = 2
plianrang[phak-pla<0] = 3
plianrang[phak*2-pla<-1000] = 4
plianrang[phak+pla<2000] = 0
# บันทึกข้อมูลเก็บไว้ใช้
np.savez('liangphayanak.npz',x=phak,y=pla,z=plianrang)

# กำหนดสีแทนแต่ละกลุ่ม
si = ['#aa00aa','#aaaa00','#00aaaa','#00aa00','#0000aa']
# แปลงเลขเป็นรหัสสี
c = [si[i] for i in plianrang]

# วาดแผนภาพการกระจาย
plt.figure(figsize=[6,6])
ax = plt.axes(xlim=[0,4000],ylim=[0,4000],aspect=1)
ax.set_xlabel(u'ผัก',fontname='Tahoma')
ax.set_ylabel(u'ปลา',fontname='Tahoma')
ax.scatter(phak,pla,c=c,s=100,edgecolor='k')
plt.show()

หมายเลขที่อยู่ในตัวแปร plianrang แสดงถึงว่าจะเปลี่ยนเป็นร่างไหน ตามเลขที่เขียนไว้ข้างต้น
print(plianrang)

ได้
[3 0 3 2 2 2 2 1 2 3 3 4 4 3 2 1 2 2 4 1 2 3 0 2 3 3 3 3 0 3 2 0 4 0 3 2 2
 0 2 0 1 2 3 2 3 3 3 2 1 2 0 2 1 3 2 1 3 4 0 0 4 3 0 2 3 4 0 4 3 2 1 2 2 2
 1 3 0 4 0 3 2 3 2 3 4 0 4 2 1 3 3 3 3 0 0 3 3 0 2 2]


ดูโค้ดตรงนี้แล้วเราคงเข้าในกฎเกณฑ์การจำแนกเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม จากตรงนี้จะลืมโค้ดข้างต้นนี้ไปให้หมด แล้วตั้งคำถามว่าจะขีดเส้นแบ่งพื้นที่อย่างไรดีโดยดูจากผลที่ได้ในรูปนี้ หากมีการเลี้ยงพญานาคตัวใหม่อีกครั้งเราจะทำนายได้ว่าจะได้ร่างอะไรโดยดูจากปริมาณอาหารที่ให้

เราจะเขียนโปรแกรมให้เครื่องทำการเรียนรู้ที่จะลากเส้นแบ่งเองโดยที่มันไม่รู้ที่มาของข้อมูล ไม่รู้ว่าเราใช้สูตรอะไรจึงได้อย่างนี้มา ข้อมูลที่เราจะป้อนให้มีแค่ค่าตัวแปรต้นและผลที่ได้เท่านั้นโจทย์ครั้งนี้ใกล้เคียงกับเรื่องการปลูกถั่วที่ยกไปแล้ว เป็นปัญหาสองมิติ (มีตัวแปรต้น ๒ ตัว) เหมือนกัน ต่างกันตรงที่ว่าถั่วเราสนใจแค่ว่างอกหรือไม่งอก มีแค่ ๒ คำตอบ แต่พญานาคเราสนใจว่ามันจะกลายเป็นร่างอะไร มีมากถึง ๕ คำตอบ

การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกสำหรับการจำแนกประเภทข้อมูลเป็นหลายกลุ่มนั้นเรียกว่าการถดถอยโลจิสติกแบบมัลติโนเมียล (multinomial logistic regression) และบางครั้งก็ถูกเรียกว่าการถดถอยซอฟต์แม็กซ์ (softmax regression) ในที่นี้ก็จะเรียกแบบนั้นเพื่อแยกให้ชัด

ในการวิเคราะห์การถอถอยซอฟต์แม็กซ์จะใช้ฟังก์ชันที่เรียกว่าซอฟต์แม็กซ์ (softmax) เพื่อหาความน่าจะเป็นที่จะอยู่ในกลุ่มใดๆ ซึ่งต่างจากการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกที่ใช้ฟังก์ชันซิกมอยด์

ในตอนที่จำแนกข้อมูลเป็นสองกลุ่มนั้นในขั้นตอนก่อนสุดท้ายซึ่งหาความน่าจะเป็นนั้นเราใช้ฟังก์ชันซิกมอยด์ ผลที่ได้คือค่าความน่าจะเป็นที่ข้อมูลอันหนึ่งๆจะอยู่ในกลุ่มหนึ่ง ค่าที่ได้อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 และความน่าจะเป็นที่จะอยู่อีกกลุ่มก็เอาค่าที่ได้นี้ไปหักออกจาก 1 อีกที เพราะรวมแล้วต้องเท่ากับ 1

แต่พอมีการจำแนกมากกว่าสองกลุ่มจะใช้วิธีแบบนั้นไม่ได้แล้ว เพราะถึงคำนวณความน่าจะเป็นที่จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มหนึ่งได้แล้วหักออกจาก 1 ไปก็ไม่รู้ว่าความน่าจะเป็นที่เหลืออยู่นั้นเป็นของกลุ่มไหนในกลุ่มที่เหลือ

ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องหาความน่าจะเป็นของทุกกลุ่มพร้อมๆกันแล้วนำมาคำนวณเปรียบเทียบอีกที

เพื่อให้เห็นภาพชัดลองเขียนเป็นแผนภาพดู ขอยกตัวอย่างกรณีที่มีตัวแปรต้น ๒ ตัว เช่นในโจทย์ข้อนี้ x คือจำนวนผักและ y คือจำนวนปลา

 

ถ้าเป็นสำหรับกรณีการถดถอยโลจิสติกแบบเดิมจะเขียนได้แบบนี้ส่วนกรณีการถดถอยซอฟต์แม็กซ์จะเป็นแบบนี้จะเห็นว่าจำนวนข้อมูลที่ต้องคำนวณเพิ่มเป็นจำนวน n ตามจำนวนกลุ่มที่จะจำแนก และฟังก์ชันสำหรับคำนวณความน่าจะเป็นในท้ายสุดที่เข้ามาแทนที่ฟังก์ชันซิกมอยด์ก็คือฟังก์ชันซอฟต์แม็กซ์

ฟังก์ชันซอฟต์แม็กซ์นิยามดังนี้
...


โดยที่ n เป็นจำนวนกลุ่มประเภทของข้อมูลที่ต้องการจะจำแนก

เทียบกับซิกมอยด์แล้วจะดูคล้ายกันมาก ที่จริงแล้วซอฟต์แม็กซ์คือซิกมอยด์ที่ทำให้เป็นรูปทั่วไปมากขึ้น และสามารถเห็นได้ว่าถ้าจำนวนกลุ่มมีแค่สองฟังก์ชันซอฟต์แม็กซ์จะเกือบเหมือนกับซิกมอยด์

และจากทั้งสมการจะเห็นได้ว่าการคำนวณซอฟต์แม็กซ์ต้องใช้ค่า a ที่ได้จากการคำนวณทุกกลุ่ม ดังนั้นลูกศรในภาพจึงระโยงระยางลากเชื่อมทุกตัว

การเขียนฟังก์ชันซอฟต์แม็กซ์ขึ้นมาในไพธอนนั้นมีความซับซ้อนเล็กน้อย จึงขอแยกไปอธิบายในหน้าอื่น สำหรับผู้ที่สนใจตามอ่านได้ที่ https://phyblas.hinaboshi.com/20161206

ผลลัพธ์ที่ได้จากซอฟต์แม็กซ์จะได้ออกมาจำนวนเท่ากับจำนวนกลุ่ม โดยเป็นค่าความน่าจะเป็นที่จะอยู่ในกลุ่มนั้นๆ ซึ่งถ้าเอามารวมกันทั้งหมดจะได้เป็น 1 เสมอ

ในขณะที่ผลลัพธ์จริงๆที่เราป้อนเข้าไปเพื่อให้โปรแกรมเรียนรู้นั้นคือสิ่งที่เรารู้แน่ชัดอยู่แล้วว่าอยู่กลุ่มไหน ดังนั้นจะอยู่ในรูปที่มีอยู่อันเดียวที่เป็น 1 อันที่เหลือเป็น 0 ลักษณะข้อมูลแบบนี้เรียกว่าวันฮ็อต (one-hot)

เช่นผลอาจทำนายว่าความน่าจะเป็นของแต่ละกลุ่มคือ 0.05,0.9,0.01,0.005,0.035

ในขณะที่ผลจริงๆอาจเป็น 0,1,0,0,0 เป็นต้น

สำหรับในตัวอย่างที่เรายกขึ้นมาข้างต้นนั้นผลการเปลี่ยนร่างที่ถูกเก็บอยู่ในตัวแปร plianrang นั้นอยู่ในรูปตัวเลข 0 ถึง 4 ข้อมูลตรงนี้ยังใช้ไม่ได้ทันทีจำเป็นต้องทำการแปลงให้อยู่ในรูปดังที่ว่าก่อน

การแปลงสามารถทำได้โดยเขียนแบบนี้

plianrang_1h = (plianrang[:,None]==range(5))+0
print(plianrang_1h[:12]) # แสดง ๑๒ แถวแรกดู

ผลที่ได้คือถ้าค่าใน plianrang เป็นเลขไหน ค่าใน plianrang_1h ก็จำเป็น 1 ในตำแหน่งนั้น และที่เหลือเป็น 0
[[0 0 0 1 0]
 [1 0 0 0 0]
 [0 0 0 1 0]
 [0 0 1 0 0]
 [0 0 1 0 0]
 [0 0 1 0 0]
 [0 0 1 0 0]
 [0 1 0 0 0]
 [0 0 1 0 0]
 [0 0 0 1 0]
 [0 0 0 1 0]
 [0 0 0 0 1]]

ในที่นี้โค้ดอาจดูเข้าใจยากสักหน่อย ในนี้ [:,None] เป็นการเปลี่ยนอาเรย์จากหนึ่งมิติให้เป็นสองมิติ หรือจะเขียนเป็น .reshape(1,-1) ก็ได้เช่นกัน

ในขณะที่ range(5) จะเป็นอาเรย์หนึ่งมิติ เมื่อนำมาเข้าคู่คำนวณกันจะเป็นการแจกแจง ผลที่ได้คือเป็นอาเรย์ที่มีรูปร่างเป็นจำนวนข้อมูลคูณด้วย 5

และ +0 ที่เติมเข้าไปนี้แค่เพื่อเปลี่ยนให้ค่าเป็นชนิดจำนวนเต็มเท่านั้น เพราะที่ได้จากการคำนวณทางตรรกะจะเป็นชนิดบูล (True False) ที่จริงจะใช้ .astype(int) แทนก็ได้ แต่เขียนแบบนี้สั้นกว่ามาก

แต่ที่จริงจะไม่เปลี่ยนเป็น int ก็ได้ ปล่อยให้เป็น True False ไปทั้งอย่างนั้นก็นำมาใช้ในการคำนวณได้เช่นกัน โดย True=1 False=0 ดังนั้นในตัวอย่างโค้ดที่จะเขียนจะใช้ทั้งๆแบบนั้น ไม่ใส่ +0อีกเรื่องที่จะต้องมาคิดก็คือเรื่องค่าน้ำหนักและไบแอสของแบบจำลอง

ถ้าเป็นการถดถอยโลจิสแบบเดิมสมการที่ใช้คำนวณคือ wx+wy+w0 นั่นคือมีค่าน้ำหนักแค่ ๒ ตัวคือ wx และ wy และไบแอสคือ w0

แต่กรณีถดถอยซอฟต์แม็กซ์เราต้องคิดแยกกันเป็นหลายอัน ดังนั้นจึงมี wx, wy และ w0 อย่างละหลายอัน

นั่นคือจะเป็น wx[0], wx[1], ... กับ wy[0], wy[1], ... แล้วก็ w0[0], w0[1], ...

และเวลาที่คำนวณก็จะเป็น wx[n]*x[:,n]+wy[n]*y[:,n]+w0[n] แบบนี้ เป็นต้น

ดูแล้วยุ่งยากขึ้นมากทีเดียว และที่จะยุ่งยากขึ้นไปอีกคือเรื่องการหาค่าความชันของฟังก์ชันเพื่อที่จะคำนวณการเปลี่ยนแปลงค่าน้ำหนักและไบแอส

ลองไล่คิดดูทีละขั้น เริ่มจากฟังก์ชันค่าเสียหาย ในที่นี้ใช้เป็นผลรวมความคลาดเคลื่อนกำลังสองเช่นเดียวกับที่ใช้ในการถดถอยโลจิสติก แต่เมื่อมีค่าของหลายกลุ่มดังนั้นจึงต้องรวมทุกกลุ่ม เขียนสมการก็จะได้แบบนี้
..(1)

ในที่นี้ i คือดัชนีของแถวข้อมูล ส่วน k คือดัชนีของกลุ่ม

z คือคำตอบจริงซึ่งอยู่ในรูปของ one-hot

ส่วน φ สำหรับในที่นี้คือค่าที่คำนวณจากฟังก์ชันซอฟต์แม็กซ์
..(2)

โดย H คือผลรวมของตัวแปรต้นคูณน้ำหนักในแต่ละมิติ
..(3)

โดย wj คือค่าน้ำหนักในมิติต่างๆ ในที่นี้เป็นสองมิติจะมี ๓ ตัวคือ wx wy และ w0 และแต่ละตัวยังมี m ห้อยต่อท้าย m ในที่นี้เป็นดัชนีแสดงถึงกลุ่ม เช่นเดียวกับ k

เราต้องการค่าความเปลี่ยนแปลงของค่าเสียหายเทียบกับน้ำหนักต่าง ซึ่งสามารถคำนวณได้จากกฎลูกโซ่ นั่นคือ
..(4)

ก้อนแรกคือจากสมการ (1) มาหาอนุพันธ์ของค่าเสียหายเทียบกับ φ ได้
..(5)

ก้อนต่อมาคือจากสมการ (2) หาอนุพันธ์ของ φ เทียบกับ a ได้
..(6)

ในที่นี้ δ คือเดลตาของโครเน็กเกอร์ จะเป็น 1 เมื่อ k=m และเป็น 0 เมื่อ k≠m

ก้อนสุดท้ายได้จากสมการ (3) หาอนุพันธ์ของ a เทียบกับ xj ได้
..(7)

หรือถ้าแทน xj ด้วย x, y และ wj ด้วย wx, wy, w0 จะได้
..(8)

นำ (5)(6)(7) แทนลงใน (4) จะได้
..(9)

หรือถ้าแทน (5)(6)(8) จะได้
..(10)

สุดท้ายคำนวณค่าน้ำหนักที่ควรจะเปลี่ยนในแต่ละรอบการเรียนรู้ได้โดย
..(11)

โดย η คืออัตราการเรียนรู้

แทน (9) ลงใน (11)
..(12)

หรือแทน (10) ลงใน (11) จะได้
..(13)

สมการนี้คือสมการที่เราจะใช้ในโปรแกรมวิเคราะห์การถดถอยซอฟต์แม็กซ์เมื่อได้สมการมาแล้วต่อมาก็นำมาใช้เขียนโค้ดได้เลย ในที่นี้ก่อนเริ่มเข้าสู่ส่วนการเรียนรู้จะมีการทำข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน และมีการปรับค่าน้ำหนักกลับหลังเรียนรู้เสร็จ ดังที่อธิบายไปในนี้ด้วย https://phyblas.hinaboshi.com/20161124

โค้ดตั้งแต่เริ่มโหลดข้อมูลอาหารพญานาคมาแล้วก็ทำการเรียนรู้เพื่อปรับน้ำหนักเสร็จเรียบร้อย
def softmax(x):
    exp_x = np.exp(x.T-x.max(1))
    return (exp_x/exp_x.sum(0)).T

eta = 0.001 # อัตราการเรียนรู้
n_thamsam = 10000 # จำนวนครั้งที่ทำซ้ำเพื่อปรับค่าน้ำหนักและไบแอส
liangphayanak = np.load('liangphayanak.npz') # โหลดข้อมูลการเลี้ยงพญานาคที่บันทึกไว้
phak = liangphayanak['x'] # จำนวนผัก
pla = liangphayanak['y'] # จำนวนปลา
plianrang = liangphayanak['z'] # ร่างที่เปลี่ยน
ahan = np.stack([phak,pla],1) # รวมผักกับปลาเป็นอาเรย์สองมิติของอาหารทั้งหมด
kiklum = int(plianrang.max()+1) # จำนวนกลุ่ม
plianrang_1h = plianrang[:,None]==range(kiklum) # ทำเป็น one-hot

ahan_std = ahan.std(0) # หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ahan_mean = ahan.mean(0) # หาค่าเฉลี่ย
X = (ahan-ahan_mean)/ahan_std # ทำข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน

# ค่าน้ำหนักเริ่มต้น
wx = np.zeros(kiklum)
wy = np.zeros(kiklum)
w0 = np.zeros(kiklum)

khasiahai = [] # ลิสต์เก็บค่าเสียหาย
thuktong = [] # ลิสต์เก็บค่าจำนวนครั้งที่ทายถูก
# คำนวณความน่าจะเป็นของแต่ละกลุ่มจากค่าน้ำหนักตอนแรก
phi = softmax(wx*X[:,0:1]+wy*X[:,1:2]+w0)

# เริ่มการทำซ้ำเพื่อปรับค่าน้ำหนัก
for i in range(n_thamsam):
    # คำนวณค่าและปรับค่าน้ำหนักทีละกลุ่ม
    for n in range(kiklum):
        delta_nm = np.zeros(kiklum)
        delta_nm[n] = 1
        eee = 2*(phi*(delta_nm-phi[:,n:n+1])*(plianrang_1h-phi)).sum(1)*eta
        wx[n] += (eee*X[:,0]).sum()
        wy[n] += (eee*X[:,1]).sum()
        w0[n] += eee.sum()

    # คำนวณความน่าจะเป็นของแต่ละกลุ่มจากค่าน้ำหนักที่ปรับแล้ว
    phi = softmax(wx*X[:,0:1]+wy*X[:,1:2]+w0)
    # คำนวณค่าเสียหายแล้วเก็บใส่ลิสต์
    khasiahai += [((plianrang_1h-phi)**2).sum()]
    # เทียบว่าอันไหนทายถูกบ้าง
    thukmai = plianrang==phi.argmax(1)
    # นับจำนวนว่าถูกกี่อันแล้วเก็บใส่ลิสต์
    thuktong += [thukmai.sum()]

# ปรับค่าน้ำหนักให้เข้ากับข้อมูลเดิมที่ไม่ได้ปรับมาตรฐาน
wx /= ahan_std[0]
wy /= ahan_std[1]
w0 -= wx*ahan_mean[0]+wy*ahan_mean[1]

ค่าเสียหายและจำนวนที่ทายถูกที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการเรียนรู้ถูกบันทึกเอาไว้ในตัวแปร khasiahai และ thuktong ลองนำมาวาดกราฟ
ax = plt.subplot(211)
ax.set_title(u'ผลรวมค่าเสียหาย',fontname='Tahoma')
plt.plot(khasiahai)
plt.tick_params(labelbottom='off')
ax = plt.subplot(212)
ax.set_title(u'จำนวนที่ถูก',fontname='Tahoma')
plt.plot(thuktong)
plt.show()

จะเห็นว่าการเรียนรู้คืบหน้าไปตามที่ต้องการ ยิ่งผ่านไปยิ่งทายถูกมากขึ้นเรื่อยๆจนเกือบถูกหมดจากนั้นลองวาดภาพแสดงผลการจำแนกประเภทดู โดยสร้างโครงข่ายตามแกน x และ y ขึ้นมาด้วย np.meshgrid จากนั้นทำนายผลว่าในแต่ละจุดบนโครงข่ายนี้ควรจัดอยู่ในกลุ่มไหนโดยใช้ค่าน้ำหนักที่ได้มาจากการเรียนรู้ จากนั้นวาดจุดกระจายทั่วด้วย scatter แล้ววาดเส้นคั่นด้วย contour
plt.figure(figsize=[6,6])
ax = plt.axes(xlim=[0,4000],ylim=[0,4000],aspect=1)
ax.set_xlabel(u'ผัก',fontname='Tahoma')
ax.set_ylabel(u'ปลา',fontname='Tahoma')

# สร้างโครงข่ายตามแนว x และ y
nmesh = 200
mx,my = np.meshgrid(np.linspace(0,4000,nmesh),np.linspace(0,4000,nmesh))
mx = mx.ravel()
my = my.ravel()
# ทำนายเลขกลุ่มด้วยน้ำหนักที่ได้มาจากการเรียนรู้
mz = (wx*mx[:,None]+wy*my[:,None]+w0).argmax(1)
# ค่าสีของแต่ละกลุ่ม
si = ['#770077','#777700','#007777','#007700','#000077']
# วาดจุดกระจายเป็นฉากหลังซึ่งมีสีต่างไปตามกลุ่ม
for i in range(kiklum):
    ax.scatter(mx[mz==i],my[mz==i],c=si[i],s=2,marker='s',alpha=0.2,lw=0)
# วาดเส้นแบ่งเขต
ax.contour(mx.reshape(nmesh,nmesh),my.reshape(nmesh,nmesh),mz.reshape(nmesh,nmesh),
           kiklum,colors='k',linewidths=3,zorder=0)
# แปลงเลขกลุ่มเป็นรหัสสี
c = np.array([si[i] for i in plianrang])
# วาดจุดที่ถูก
ax.scatter(phak[thukmai],pla[thukmai],c=c[thukmai],s=100,edgecolor='k')
# วาดจุดที่ผิด มีขอบเป็นสีแดง
ax.scatter(phak[~thukmai],pla[~thukmai],c=c[~thukmai],s=100,edgecolor='r',lw=2)
plt.show()

ได้ภาพที่มีการแบ่งเขตเป็นสีต่างๆอย่างสวยงาม และมีจุดสีต่างๆซึ่งสอดคล้องกับสีของเขตนั้นๆ สีที่อยู่ผิดเขตจะมีขอบแดงล้อม หมายถึงทายผิดการจำแนกกลุ่มด้วยการถดถอยโลจิสติกนั้นเส้นแบ่งที่ได้จะเป็นเส้นตรงเสมอ เพราะได้จากการคำนวณเชิงเส้น การถดถอยซอฟต์แม็กซ์ก็เช่นกัน แม้จะมีหลายเส้นแบ่งแต่ทั้งหมดก็คือเส้นตรงเรื่องหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือ ฟังก์ชันซอฟต์แม็กซ์ไม่ได้ทำให้ลำดับการจัดเรียงค่าเปลี่ยนไป กล่าวคือตัวไหนมีค่ามากสุดก็ยังมากสุดอยู่ ดังนั้นหากแค่จะใช้ argmax เพื่อหาว่าอันไหนมีค่ามากสุดเพื่อทำนายว่าอยู่กลุ่มไหน กรณีแบบนี้ไม่ต้องผ่านซอฟต์แม็กซ์ ใช้ค่าที่ได้จากผลรวมของผลคูณน้ำหนักกับตัวแปรต้นได้เลย

นั่นคือ thukmai = phi.argmax(1) จะเปลี่ยนเป็น (wx*X[:,0:1]+wy*X[:,1:2]+w0).argmax(1) ก็ไม่ต่างกัน

ฟังก์ชันซอฟต์แม็กซ์ใช้แค่เมื่อต้องการคำนวณค่าเสียหายเพื่อนำมาใช้ในการเรียนรู้เท่านั้นเมื่อได้ผลตามที่ต้องการสำเร็จแล้วต่อไปเราจะมาปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยการเขียนในรูปของคลาสเพื่อให้เป็นระบบใช้งานง่าย

พร้อมกันนั้นก็ปรับให้สามารถรองรับข้อมูลที่เป็นกี่มิติก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นสองมิติ

คลาสของแบบจำลองการถดถอยซอฟต์แม็กซ์ที่ได้จะออกมาเป็นแบบนี้
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def softmax(x):
    exp_x = np.exp(x.T-x.max(1))
    return (exp_x/exp_x.sum(0)).T

class ThotthoiSoftmax:
    def __init__(self,eta):
        self.eta = eta
    # เรียนรู้
    def rianru(self,X,z,n_thamsam):
        self.kiklum = int(z.max()+1)
        X_std = X.std(0)
        X_std[X_std==0] = 1
        X_mean = X.mean(0)
        # ปรับ X ให้เป็นมาตรฐาน
        X = (X-X_mean)/X_std
        # ทำข้อมูล z ในแบบ one-hot
        z_1h = z[:,None]==range(self.kiklum)
        # ใส่ค่าน้ำหนักเริ่มต้นเป็น 0 ทุกตัว
        self.w = np.zeros([X.shape[1]+1,self.kiklum])
        self.khasiahai = []
        self.thuktong = []
        phi = self.ha_softmax(X)
        #เริ่มการเรียนรู้
        for i in range(n_thamsam):
            # คำนวณและปรับค่าน้ำหนักของแต่ละกลุ่ม
            for n in range(self.kiklum):
                delta_nm = np.zeros(self.kiklum)
                delta_nm[n] = 1
                eee = 2*(phi*(delta_nm-phi[:,n:n+1])*(z_1h-phi)).sum(1)*self.eta
                self.w[1:,n] += (eee[:,None]*X).sum(0)
                self.w[0,n] += eee.sum()
            phi = self.ha_softmax(X)
            # เปรียบเทียบค่าที่ทายได้กับคำตอบจริง
            thukmai = phi.argmax(1)==z
            # บันทึกจำนวนที่ถูกและค่าเสียหาย
            self.thuktong += [thukmai.sum()]
            self.khasiahai += [self.ha_khasiahai(X,z_1h)]
        # ปรับค่าน้ำหนักให้เข้ากับข้อมูลเดิมที่ไม่ได้ปรับมาตรฐาน
        self.w[1:] /= X_std[:,None]
        self.w[0] -= (self.w[1:]*X_mean[:,None]).sum(0)
    # ทำนายว่าอยู่กลุ่มไหน
    def thamnai(self,X):
        return self.ha_softmax(X).argmax(1)
    # หาความน่าจะเป็นที่จะอยู่ในแต่ละกลุ่ม
    def ha_softmax(self,X):
        return softmax(np.dot(X,self.w[1:])+self.w[0])
    # หาค่าเสียหาย
    def ha_khasiahai(self,X,z_1h):
        return ((z_1h-self.ha_softmax(X))**2).sum()

ลองนำมาใช้งานโดยใช้ข้อมูลชุดเดิมและให้แสดงผลเหมือนเดิม
liangphayanak = np.load('liangphayanak.npz')
phak = liangphayanak['x']
pla = liangphayanak['y']
plianrang = liangphayanak['z']
ahan = np.stack([phak,pla],1)

eta = 0.001
n_thamsam = 1000
ts = ThotthoiSoftmax(eta) # สร้างออบเจ็กต์จากคลาส
ts.rianru(ahan,plianrang,n_thamsam) # เริ่มการเรียนรู้

ax = plt.subplot(211)
ax.set_title(u'ผลรวมค่าเสียหาย',fontname='Tahoma')
plt.plot(ts.khasiahai)
ax = plt.subplot(212)
ax.set_title(u'จำนวนที่ถูก',fontname='Tahoma')
plt.plot(ts.thuktong)

plt.figure(figsize=[6,6])
ax = plt.axes(xlim=[0,4000],ylim=[0,4000],aspect=1)
ax.set_xlabel(u'ผัก',fontname='Tahoma')
ax.set_ylabel(u'ปลา',fontname='Tahoma')

nmesh = 200
mx,my = np.meshgrid(np.linspace(0,4000,nmesh),np.linspace(0,4000,nmesh))
mx = mx.ravel()
my = my.ravel()
mX = np.stack([mx,my],1)
mz = ts.thamnai(mX)
si = ['#770077','#777700','#007777','#007700','#000077']
for i in range(ts.kiklum):
    ax.scatter(mx[mz==i],my[mz==i],c=si[i],s=2,marker='s',alpha=0.2,lw=0)
ax.contour(mx.reshape(nmesh,nmesh),my.reshape(nmesh,nmesh),mz.reshape(nmesh,nmesh),
           ts.kiklum,colors='k',linewidths=3,zorder=0)
thukmai = ts.thamnai(ahan)==plianrang
c = np.array([si[i] for i in plianrang])
ax.scatter(phak[thukmai],pla[thukmai],c=c[thukmai],s=100,edgecolor='k')
ax.scatter(phak[~thukmai],pla[~thukmai],c=c[~thukmai],s=100,edgecolor='r',lw=2)
plt.show()

ผลที่ได้จะออกมาเหมือนกับตอนที่ไม่ใช้คลาสต่อมาลองทดสอบกับข้อมูลอื่น เช่นใช้ datasets.make_blobs ของ sklearn ดังที่ได้เคยลองใช้ใน https://phyblas.hinaboshi.com/20161127
from sklearn import datasets
X,z = datasets.make_blobs(n_samples=1000,n_features=2,centers=6,random_state=36)
eta = 0.001
n_thamsam = 1000
ts = ThotthoiSoftmax(eta)
ts.rianru(X,z,n_thamsam)

ax = plt.axes(xlim=[X[:,0].min(),X[:,0].max()],ylim=[X[:,1].min(),X[:,1].max()],aspect=1)
nmesh = 200
mx,my = np.meshgrid(np.linspace(X[:,0].min(),X[:,0].max(),nmesh),np.linspace(X[:,1].min(),X[:,1].max(),nmesh))
mx = mx.ravel()
my = my.ravel()
mX = np.stack([mx,my],1)
mz = ts.thamnai(mX)
si = ['#770077','#777700','#007777','#007700','#000077','#770000']
for i in range(ts.kiklum):
    ax.scatter(mx[mz==i],my[mz==i],c=si[i],s=2,marker='s',alpha=0.2,lw=0)
ax.contour(mx.reshape(nmesh,nmesh),my.reshape(nmesh,nmesh),mz.reshape(nmesh,nmesh),
           ts.kiklum,colors='k',linewidths=3,zorder=0)
thukmai = ts.thamnai(X)==z
c = np.array([si[i] for i in z])
ax.scatter(X[thukmai,0],X[thukmai,1],c=c[thukmai],s=100,edgecolor='k')
ax.scatter(X[~thukmai,0],X[~thukmai,1],c=c[~thukmai],s=100,edgecolor='r',lw=2)
plt.show()ลองทดสอบใช้กับข้อมูลที่มีมิติสูงขึ้นดูด้วย เช่น ลองจำแนกข้อมูล ๑๕ มิติเป็น ๕ กลุ่ม คราวนี้แสดงแค่กราฟความคืบหน้าในการเรียนรู้
X,z = datasets.make_blobs(n_samples=100,n_features=5,centers=15,cluster_std=2,random_state=10)
eta = 0.01
n_thamsam = 200
ts = ThotthoiSoftmax(eta)
ts.rianru(X,z,n_thamsam)
ax = plt.subplot(211)
ax.set_title(u'ผลรวมค่าเสียหาย',fontname='Tahoma')
plt.plot(ts.khasiahai)
ax = plt.subplot(212)
ax.set_title(u'จำนวนที่ถูก',fontname='Tahoma')
plt.plot(ts.thuktong)
plt.show()

เท่านี้เราก็สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อจำแนกประเภทข้อมูลอย่างง่ายได้แล้ว

ที่จริงยังมีอะไรต้องปรับปรุงอีกมากมายเพื่อให้เหมาะแก่การใช้งานจริงมากขึ้น ที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือการเปลี่ยนฟังก์ชันค่าเสียหาย ซึ่งในตัวอย่างที่ผ่านๆมาเราใช้เป็นผลรวมความคลาดเคลื่อนกำลังสอง แต่โดยทั่วไปแล้วเอนโทรปีไขว้ (cross entropy) เป็นที่นิยมมากกว่า

จากตัวอย่างในบทความนี้จะเห็นว่าสมการและโค้ดในส่วนคำนวณความชันนั้นดูแล้วยุ่งยากซับซ้อน แต่หากใช้เอนโทรปีไขว้เป็นฟังก์ชันค่าเสียหายแทนก็จะดูซับซ้อนน้อยลง เหมาะแก่การใช้งานจริงมากกว่า

อ่านต่อเรื่องการปรับแก้เป็นใช้เอนโทรปีไขว้ได้ที่ https://phyblas.hinaboshi.com/20161207อ้างอิง


-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> ปัญญาประดิษฐ์
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> numpy
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> matplotlib

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
มอดูลต่างๆ
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
ภาษา javascript
ภาษา mongol
ภาษาศาสตร์
maya
ความน่าจะเป็น
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
-- บันทึกในฮ่องกง
-- บันทึกในมาเก๊า
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  ค้นหาบทความ

  บทความแนะนำ

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

บทความแต่ละเดือน

2024年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2023年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2022年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2021年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2020年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

ค้นบทความเก่ากว่านั้น

ไทย

日本語

中文